BSNAu031124

Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl 13.00-16.00

Beslutande Lotta Lindblad Söderman
Inga-Maja Dunér
Patrik Dahl
Olle Jansson
Marita Jeansson


Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Agneta Brus
Anne Josefsson, sekreterare 
Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2003-11-24


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 76
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Lotta Lindblad Söderman

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2003-11-24

Datum för 2003- 11-25 Datum för 2003-12-16
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 76 Omedelbart inköpsstopp

__________Bsau § 76

Omedelbart inköpsstopp

Beslut

Arbetsutskottet beslutar enligt delegationsbeslut från den 17 november 2003

att införa omedelbart inköpsstopp för barn- och skolförvaltningen. Inköpsstoppet avser inte förbrukningsmaterial för återstoden av 2003, vilka är nödvändiga för verksamheten, t ex städ och måltider. 

att inköpsstoppet gäller inte redan planerade investeringar. Dessa skall dock godkännas av förvaltningschefen.


Reservation

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:

Redovisningen från rektorerna visar att enheterna är fullt medvetna om vikten av att få den totala budgeten i balans. Att arbetsutskottet vid denna sena tidpunkt beslutar om ett inköpsstopp är en onödig pekpinne som bara retar upp de enheter som redan gjort allt och som också lyckats med att hålla sin budget.


Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

___________