BSNAu 040202

Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl 15.00-17.00

Beslutande Lotta Lindblad Söderman
Patrik Dahl 
Inga-Maja Dunér
Olle Jansson
Marita Jeansson


Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Anne Josefsson, sekreterare 
Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2004-02-09


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 1-12
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Lotta Lindblad Söderman

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2004-02-02

Datum för 2004-02-10 Datum för 2004-03-02
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 1 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 2 Barnomsorgsplatser i Rimbo centralort

§ 3 Bokslut 2003 för barn- och skolnämnden

§ 4 Beslutsattestanter och ersättare för barn- och skolnämndens 
konton i 2004 års budget

§ 5 Norrtälje kommuns reglemente, remiss om förslag till ny struktur

§ 6 Policy för representation, remiss om förslag till ny policy 

§ 7 Barn- och skolnämndens internkontroll 2004

§ 8 Ansökan om ersättning för skolgång utomlands

§ 9 Uppföljning av budgetprocessen

§ 10 Betänkandet (Ds 2003:46) Var-dags-inflytande

§ 11 Utökning av förskolelokaler i Hysingsvik

§ 12 Förfrågan om köp av fastigheter i Edsbro

__________

Bsau § 1 Dnr BSN 03-049 041

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för rapporterna,

att uppdra till förvaltningen att till nämndens sammanträde den 16 februari 2004 ta fram kompletterande underlag beträffande:

- aktuell rapport över Flygskolans budgetläge
- utökning av lokaler till förskoleavdelningar i Vallby, Rimbo


Underlag för beslut

Internfördelad budget 2004 daterad 2004-01-29
Budgetrapporter från distriktscheferna för Norrtälje 2 och Rimbo

Beslutande sammanträde 

Förteckning över den helt finansierade internfördelade budgeten 2004 föreligger. Aktuell månatlig budget- och verksamhetsrapport presenteras direkt på nämndens sammanträde den 16 februari. 

__________

Bsau § 2 

Barnomsorgsplatser i Rimbo centralort

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att vänta med att öppna den Öppna förskolan i Rimbo tills byggnadsnämnden tagit beslut om bygglov för dagbarnvårdarverksamhet i 
Rimbo kommunalhus.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2004-02-02

Bakgrund

Akut platsbrist råder inom barnomsorgen i centrala Rimbo, vilket innebär svårigheter att tillgodose barnomsorgsgarantin. Dagbarnvårdarna klarar inte att ta emot fler små barn i sin verksamhet. Öppna förskolans lokal har varit stängd för reparation under januari månad.

Tjänstemannaberedning

Distriktschefen redogör detaljerat för ärendet i skrivelse daterad den 2 februari 2004. En möjlig lösning på barnomsorgsproblemen i Rimbo är att om dagbarnvårdarverksamheten flyttar till Rimbo kommunalhus kan en ny förskoleavdelning öppnas på Skarsjöstugan. De kan då ta emot de barn som står i kö till förskoleplats. 

Beslutande sammanträde 

Yrkande 

Patrik Dahl (c) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

__________


Bsau § 3 
Bokslut 2003 för barn- och skolnämnden
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att ärendet behandlas direkt på nämndsammanträdet den 16 februari 2004 med anledning av att stoppdatum för bokslutet är den 13 februari 2004.
__________ 
Bsau § 4 Dnr BSN 02-080 040
Beslutsattestanter och ersättare för barn- och skolnämndens konton i 2004 års budget
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 
att föreliggande attestantförteckning skall gälla för år 2004,
att för nämndens samtliga konton skall förvaltningschefen, administrativa chefen, ekonomichefen och ekonomisekreteraren, var och en för sig utföra beslutsattest vid ordinarie beslutsattestants och ersättares samtidiga frånvaro, 
att respektive distriktschef under perioder av vikariat för förvaltningschefen skall ha attesträtt för nämndens samtliga konton.

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2004-01-15
Bakgrund
Enligt kommunens attestreglemente skall nämnd, eller förvaltningschef på delegation, utse besluts- och behörighetsattestanter och beställningsberättigade, samt ersättare för dessa. Attesträtten knyts till person eller befattning och kontointervall med angivande av eventuella begränsningar. 
__________


Bsau § 5 Dnr BSN 03-108 003
Norrtälje kommuns reglemente, remiss om förslag till ny 
struktur
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 
att föreslå kommunstyrelsen göra ändringar i barn- och skolnämndens 
reglemente enligt förvaltningens skrivelse daterad den 2 februari 2004.

Underlag för beslut
Remiss med förslag på nytt reglemente
Förvaltningens skrivelse 2004-02-02

Bakgrund
Kommunens ledningskontor har sammanställt förslag på ny struktur för samtliga nämnders reglementen. I förslaget finns dels en A-del som berör samtliga nämnder, dels en B-del som berör var nämnd för sig. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att sända förslaget på remiss till samtliga nämnder. 
Yttrande skall vara ledningskontoret tillhanda senast den 16 februari 2004. 
Tjänstemannaberedning
Förvaltningen presenterar i skrivelse daterad den 2 februari 2004 sitt förslag på ändringar i reglementet för barn- och skolnämnden med hänsyn tagen till förvaltningens nuvarande verksamheter.
____________ 
Bsau § 6 Dnr BSN 03-190 105
Policy för representation, remiss om förslag till ny policy
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 
att till kommunstyrelsen framföra att ur barn- och skolnämndens perspektiv finns det inget att erinra mot förslaget till ny representationspolicy.

Bakgrund
Kommunens ledningskontor har upprättat förslag till ny policy för representation. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att sända förslaget på remiss till kommunens nämnder och bolagen i Norrtälje Kommunhuskoncern. 
__________


Bsau § 7 Dnr BSN 02-322 600
Barn- och skolnämndens internkontroll 2004 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 
att följande områden skall ingå i nämndens internkontrollplan 2004: 
delegation, diarieföring, representation, attestering, köhantering för barnomsorg, utskrift av anställningsbeslut och registrering av utdrag
ur polisens belastningsregister.

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2004-01-19
Bakgrund
I Norrtälje kommun pågår ett internkontrollarbete som syftar till att samtliga nämnder upprättar en internkontrollplan inom sitt eget ansvarsområde. 
Introduktionsåret 2003 ingick inköp av audiovisuella hjälpmedel och möbler och attestering i planen. I december 2002 beslutades att även delegation och diarieföring skulle ingå i planen för 2003. Den administrativa chefen redogjorde den 16 december 2003 för uppföljningen av nämndens fyra kontrollområden.
Nämnden har nu att ta ställning till vilka områden som skall ingå i 2004 års internkontrollplan.
Tjänstemannaberedning
Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 19 januari 2004 att nämnden utökar kontrollområdena delegation, återrapportering av delegationsbeslut, diariehantering och granskning av inkomna ärenden via e-post. Nämnden föreslås också att i internkontrollplanen föra in representation, attestering, köhantering för barnomsorg, anställningsbeslut och registrering av registerutdrag.
__________ 
Bsau § 8 Dnr BSN 01-025 605
Ansökan om ersättning för skolgång utomlands
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 
att avslå ansökan om ersättning för elevs skolgång i Svenska skolan i 
Fuengirola, Spanien, med hänvisning till Skolverkets information att elev som vistas utomlands inte anses som skolpliktig i Sverige under den tiden, vilket innebär att kravet på kommunen att sända med skolpengen upphör. 

Underlag för beslut
Ansökan 2004-01-14
Förvaltningens yttrande 2004-01-16
Bakgrund
Ansökan om ersättning för elevs skolgång i Spanien har inkommit till förvaltningen. Familjen vistas i Spanien på grund av hälsoskäl och eleven går i Svenska skolan i Fuengirola, Spanien. Förvaltningen har betalat elevens skolgång i Spanien sedan 2001. Hösten 2002 fick föräldrarna besked om att skolpengen skulle upphöra efter innevarande läsår. 
Tjänstemannaberedning
Förvaltningen har vid kontakt med Skolverket fått informationen att elev som vistas utomlands inte anses som skolpliktig i Sverige under den tiden, vilket innebär att kravet på kommunen att sända med skolpengen upphör. När eleven lämnar riket övergår ansvaret för denne helt till föräldrarna. 
__________Bsau § 9 Dnr BSN 03-049 041
Uppföljning av budgetprocessen
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att till kommunens revisorer översända ordförandens skrivelse daterad den 2 februari 2004 som sin egen.

Underlag för beslut
Skrivelse 2004-02-02
Bakgrund
Öhrlings PricewaterhouseCoopers/Komrevs rapporter över uppföljningen av kommunens nya budgetprocess har sänts till nämnden för synpunkter. Förvaltningen har i skrivelse daterad den 21 januari 2004 bekräftat den bedömning Komrev gjort beträffande resultat- och verksamhetsansvarigas, dvs rektorernas, uppfattning om den nya beslutsprocessen.
Ordförandens yttrande
”Nämnden ser allvarligt på hur rektorerna upplevt budgetprocessen. 
Vi håller på att arbeta fram ett ekonomiskt system som kommer att bli lättare att arbeta med. Både budget- och redovisningsarbetet kommer att bli mer överskådligt. Syftet är också att det ska bli tydligare för rektorerna att arbeta i systemet. 
I det fortsatta budgetarbetet kommer vi att intensifiera samarbetet med rektorerna och förutsätter att det nya systemet ska ge dem den information och de förutsättningar som behövs för att ge dem möjlighet att ha kontroll över sin budget.”
Beslutande sammanträde 
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att till kommunens revisorer översända ordförandens yttrande som sitt eget. 
__________

Bsau § 10 Dnr BSN 03-297 610
Betänkandet (Ds 2003:46) Var-dags-inflytande
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att till utbildningsdepartementet översända ordförandens yttrande daterat den 2 februari 2004 som sitt eget.

Arbetsutskottet beslutar dessutom

att uppdra till förvaltningen att höra med utbildningsförvaltningen när de behandlar ärendet i sin nämnd.Underlag för beslut

Skrivelse 2004-02-02

Bakgrund

Utbildningsdepartementets betänkande har på remiss sänts till Norrtälje kommun. Arbetsgruppens förslag avseende avsnitt 6 föreligger. 

Ordförandens yttrande 

”Barn- och skolnämnden i Norrtälje kommun har tagit del av arbetsgruppens förslag och välkomnar detsamma. 
Nämnden tillstyrker förslaget och ser det som ett utomordentligt redskap för att kunna utveckla arbetet med elevdemokrati och föräldrars engagemang i skolan. Det är en förutsättning för ett bra resultat att barn, elever och föräldrar kan känna sig delaktiga och att de på ett tidigt stadium har möjlighet att påverka.” 
Beslutande sammanträde 
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att till utbildningsdepartementet översända ordförandens yttrande som sitt eget.
__________

Bsau § 11 
Utökning av förskolelokaler i Hysingsvik
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 
att till kommunstyrelsen anmäla barn- och skolnämndens behov av 
att hyra före detta Östra Roslagens elverks lokaler i Hysingsvik för 
förskoleverksamhet.

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2004-02-02
Bakgrund
Ett antal reformer inom barnomsorgen har resulterat i att efterfrågan på förskoleplatser har ökat. Nyproduktionen av förskolor har varit minimal och har hittills endast resulterat i ett par paviljonger i Norrtälje tätort. 
På landsbygden, och då speciellt i områden som Bergshamra och Frötuna, är behovet av förskoleplatser större än vad kommunen kunnat uppbringa.
Tjänstemannaberedning
Förvaltningen redogör i skrivelse daterad den 2 februari 2004 att nämnden har möjlighet att i bra lokaler, vilka har ett strategiskt läge, starta en förskola i Hysingsvik. För föräldrar i Bergshamra, Lännabygden, Frötuna och i viss mån Furusund blir barnomsorgen lättillgänglig. Beräknad start för förskoleverksamheten är den 1 augusti 2004.
__________

Bsau § 12
Förfrågan om köp av fastigheter i Edsbro 
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 
att meddela ledningskontoret att barn- och skolnämnden i dagsläget inte har något behov ytterligare lokaler i Edsbro.

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2004-01-29
Bakgrund
Ledningskontoret har fått en förfrågan från Edsbro Missionsförsamling angående eventuellt intresse från kommunens sida att köpa två fastigheter i Edsbro tätort. Enligt gällande detaljplan är fastigheterna avsedda för bostäder.
Tjänstemannaberedning
Förvaltningen informerar i skrivelse daterad den 29 januari 2004 att fastigheterna ligger geografiskt bra till för att användas till barn- och skolverksamheten i Edsbro då de ligger några hundra meter från Edsbro skola. Det finns även ett bilfritt gångstråk mellan fastigheten och skoltomten. I de prognoser som finns tillgängliga kan förvaltningen dock inte se att verksamheten i Edsbro kommer att utökas inom de närmaste tio åren.
__________