Au040308

Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl 13.00-17.00

Beslutande Lotta Lindblad Söderman
Inga-Maja Dunér
Patrik Dahl
Olle Jansson
Ulrika Enlund
Ulla-Britt Pettersson
Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Kjell-Åke Eriksson, verksamhets- och kvalitetsuppföljning
Irene Hjalmarsson-Rosén, distriktschef
Per Jangen, distriktschef
Kent Henningson, distriktschef
Björn Sandblad, distriktschef
Agneta Brus, ekonomichef 
Anne Josefsson, sekreterare 
Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2004-03-15


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 13-23
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Lotta Lindblad Söderman

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2004-03-08

Datum för 2004-03-16 Datum för 2004-04-06
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 13 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 14 Hyresbidrag till Gottröra förskola, ansökan om förhöjt bidrag

§ 15 Start av förskoleverksamhet vid Närtunaenheten

§ 16 Motion från Elisabeth Björk (s) om att det inte bör säljas godis och läsk i kommunens skolor

§ 17 Regler för finansiering av barnomsorg och grundskola (nytt resursfördelningssystem), säkerställande av kvaliteten i såväl den kommunala verksamheten som för alternativa utförare och enskilda skolor

§ 18 Gemensam kö till all barnomsorg inom kommunal och enskild verksamhet i Norrtälje kommun

§ 19 Riktlinjer i regler och tillämpningsföreskrifter för placering i barnomsorg, revidering

§ 20 Auktorisation av enskilt familjedaghem

§ 21 Ombyggnation av köket på Elmstaenheten, information

§ 22 Kontaktpolitikerorganisationen - frågeställningar

§ 23 Kvalitetsredovisning 2003 för barn- och skolnämnden, rapport

__________

Bsau § 13 Dnr BSN 03-049 041

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för rapporten.


Underlag för beslut

Ekonomisk uppföljning 2004-03-01, 2004-03-05
Sammanfattning av uppföljning 2004-03-08 

Beslutande sammanträde 

Ekonomichefen redogör för den ekonomiska uppföljningen både per verksamhet och enhet per februari månad enligt föreliggande förteckningar daterade den 1 och den 5 mars 2004. Även en sammanfattning av enheternas ekonomiska uppföljning per 2004-02-29 föreligger.

Vid planeringsarbetsutskottet den 29 mars vill arbetsutskottet träffa några rektorer för diskussion kring budget. Ledningsgruppen tar fram förslag till tidsplan.

__________

Bsau § 14 Dnr BSN 03-076 718 

Hyresbidrag till Gottröra förskola, ansökan om förhöjt bidrag

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att avslå Liv Westermarks begäran om förhöjt hyresbidrag för perioden februari - augusti 2003. 

Motivering till avslaget: nämnden har beslutat att hyrestaket för år 2004 är 10 208 kronor per plats och år och anser att det inte finns någon anledning att avvika från denna princip.


Underlag för beslut

Ansökan 2004-02-01
Förvaltningens yttrande 2004-02-26

Bakgrund

Liv Westermark ansöker i skrivelse daterad den 1 februari om förhöjt hyresbidrag. Hon har under hösten 2003 byggt ett hus ämnat för förskoleverksamhet för barn bosatta i Gottröra med omnejd. 

Då den nuvarande hyresnivån med befintligt barnantal överstiger hyrestaket ansöker Liv Westermark om ett förhöjt bidrag fram till augusti då man räknar med att förskolan ska vara fullbelagd och att ordinarie bidrag ska räcka för att täcka hyreskostnaden. 

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse daterad den 26 februari 2004 för ärendets ekonomiska delar. Nämnden har beslutat om ett hyrestak som för 2004 uppgår till 10 208 kronor per plats och år. Denna princip har gällt under lång tid och borde därför varit känd under förskolans planerings- och uppbyggnadsfas. Det finns således ingen anledning att avvika från denna princip i detta ärende. 

Beslutande sammanträde 

Ekonomichefen redogör för ärendet.
__________

Bsau § 15 Dnr BSN 

Start av förskoleverksamhet vid Närtunaenheten

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att uppdra till tekniska nämnden att utreda möjligheten av uppförande av permanent förskolelokal vid Närtunaenheten.


Underlag för beslut

Rektors ansökan 2004-02-17
Utlåtande från barntillsynsinspektören
Förvaltningens skrivelse 2004-02-19

Bakgrund

Rektor för Närtunaenheten ansöker i skrivelse daterad den 17 februari 2004 om tillstånd att ombilda dagbarnvårdarverksamheten till förskola. Rektor redogör i sin skrivelse för de ekonomiska konsekvenserna. Kostnadsökningen är obetydlig i jämförelse med den kvalitetshöjning en förskola ger. Dock saknas kostnadsberäkning för byggandet av ny permanent förskolelokal.

Tjänstemannaberedning

Barntillsynsinspektören anser att lokalen där verksamheten ska bedrivas är olämplig till förskoleverksamhet, men kan fungera under en överångsperiod. 

Distriktschefen föreslår i skrivelse daterad den 19 februari 2004 att nämnden beslutar att tillstyrka start av förskola i provisorisk lokal (Trollstugan) vid Närtunaenheten, och att uppdra till tekniska kontoret att utreda möjligheten av uppförande av permanent förskolelokal vid Närtunaenheten. 

Beslutande sammanträde 

Distriktschefen redogör för ärendet.

__________


Bsau § 16 Dnr BSN 04-008 624

Motion från Elisabeth Björk (s) om att det inte bör säljas godis och läsk i kommunens skolor

Beslut

Arbetsutskottet beslutar 

att hänskjuta ärendet till nämnden den 22 mars 2004 då förvaltningen presenterar de hälsofrämjande åtgärder som redan görs på enheterna.


Underlag för beslut

Förvaltningens yttrande 2004-03-05

Bakgrund

Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden för yttrande senast den 16 april 2004. Elisabeth Björk (s) föreslår i sin motion att fullmäktige ger de båda utbildningsnämnderna i uppdrag att under våren ta upp en bred diskussion med inriktning att man inte ska sälja godis och läsk i kommunens grundskolor och gymnasium. 

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen informerar i skrivelse daterad den 5 mars 2004 att en bred diskussion om skolans ansvar för barnens hälsa redan är påbörjad inom barn- och skolförvaltningen och är helt i linje med den av fullmäktige antagna folkhälsoplanen. 

Beslutande sammanträde 

Efter diskussion beslutar arbetsutskottet att hänskjuta ärendet till nämndens sammanträde den 22 mars, och att förvaltningen då presenterar de hälsofrämjande åtgärder som redan görs på enheterna.

__________
Bsau § 17 Dnr BSN 03-096 600

Regler för finansiering av barnomsorg och grundskola (nytt resursfördelningssystem), säkerställande av kvaliteten i såväl den kommunala verksamheten som för alternativa utförare och enskilda skolor

Ärendet kommer att behandlas direkt på nämndens sammanträde den 22 mars 2004 med anledning av att styrgruppen, dvs kommunstyrelsens arbetsutskott och barn- och skolnämndens arbetsutskott, träffas den 17 mars 2004 för att slutföra förslaget till beslut gällande regler inför fullmäktiges uppdrag att införa ett nytt resursfördelningssystem.

__________


Bsau § 18 Dnr BSN 

Gemensam kö till all barnomsorg inom kommunal och enskild verksamhet i Norrtälje kommun 

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att införa gemensam kö till all barnomsorg inom kommunal och enskild verksamhet i Norrtälje kommun fr o m den 1 augusti 2004.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2004-03-01

Bakgrund

Den kommunala barnomsorgskön administreras av distriktskontoren. Enskild verksamhet administrerar sin egen kö. Detta gör att barnomsorgsbehovet i kommunen blir oöverskådligt då föräldrar placerar sina barn i kö på flera ställen för att försäkra sig om en barnomsorgsplats.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen informerar i skrivelse daterad den 1 mars 2004 att flera av de enskilda verksamheterna har framfört önskemål om en gemensam kö. En konsekvens blir då att bidraget sänks med motsvarande summa som är avsatt för att administrera kön i enskild verksamhet. 

Enligt Svenska Kommunförbundet är det barn- och skolnämnden som ställer villkoren för auktorisation och därmed finns inga restriktioner om vilka krav som ställs på de enskilda verksamheterna. Kommunförbundet påpekar vikten av att man som förälder inte tvingas in i enskild verksamhet om man inte särskilt önskar det. 

Beslutande sammanträde 

Förvaltningschefen och den administrativa chefen redogör för ärendet.

__________


Bsau § 19 Dnr BSN 

Riktlinjer i regler och tillämpningsföreskrifter för placering i barnomsorg, revidering 

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att hänskjuta ärendet till nämnden den 22 mars 2004 så att förvaltningen till dess kan granska några speciella formuleringar innan beslut tas.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2004-02-24 inkl bilaga

Bakgrund

Barn- och skolnämnden beslutade den 18 november 2002, § 135 att anta riktlinjer i inskrivningsregler för placering inom barnomsorg och tillämpningsföreskrifter gällande barnomsorgstaxan.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen har i de nu föreslagna riktlinjerna tydligare markerat barnets rätt till verksamhet enligt lag, samt föräldrarnas rätt till verksamhet för att arbeta och studera. Den nuvarande köordningen gör det omöjligt för föräldrar, som fått sitt önskemål tillgodosett vid placeringen, att ändra till annan form. 

Förtydligande av ändringarna i riktlinjerna föreligger i bilaga till förvaltningens skrivelse daterad den 24 februari 2004. 

Beslutande sammanträde 

Den administrativa chefen redogör för ärendet. Efter diskussion beslutar arbetsutskottet att hänskjuta ärendet till nämnden den 22 mars 2004 så att förvaltningen till dess kan granska några speciella formuleringar innan beslut tas.

__________


Bsau § 20 Dnr BSN 04-041 712

Auktorisation av enskilt familjedaghem

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att godkänna enskilda personen Maud Ingalill Gertrud Löfstedt som auktoriserad dagbarnvårdare från och med den 1 april 2004.

att till Maud Löfstedt utbetala bidrag för inskrivna barn.


Underlag för beslut

Ansökan 2004-02-12
Förvaltningens skrivelse 2004-02-25

Bakgrund

Ansökan om tillstånd att bedriva enskilt familjedaghem på Tjockö har kommit från Maud Löfstedt, som av förvaltningen blivit informerad om de krav på uppföljning och kvalitetsredovisning som gäller. Barntillsynsinspektören har även besökt hemmet.

Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 25 februari 2004 att nämnden beviljar auktorisationen under förutsättning att begärda handlingar inkommit till förvaltningen inom utsatt tid. 

Beslutande sammanträde 

Förvaltningschefen och den administrativa chefen redogör för ärendet. Efter diskussion beslutar arbetsutskottet enligt förvaltningens förslag. 

__________


Bsau § 21

Ombyggnation av köket på Elmstaenheten, information

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för rapporten.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2004-02-24

Bakgrund

Arbetsmiljöverket och miljö- och hälsoskyddsnämnden riktade år 2000 anmärkningar mot Elmsta skolas kök, varför tekniska kontoret vidtog vissa provisoriska åtgärder. Samtidigt togs ett ombyggnadsförslag fram som underlag för en investeringsberedning. 

Investeringsgruppen beslutade i januari 2004 att en arbetsgrupp skall tillsättas för kökets ombyggnad. Tidigare kalkyler skall revideras, kapaciteten bedömas och alternativa förslag tas fram. Eventuellt behöver ny hemställan göras till tekniska nämnden.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse daterad den 24 februari 2004 för omfattningen av matproduktionen för Väddödistriktets enheter och de myndighetskrav och underhållsåtgärder som man måste ta hänsyn till.

__________
Bsau § 22

Kontaktpolitikerorganisationen - frågeställningar

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att ärendet behandlas vid nämndens sammanträde den 22 mars 2004.


Bakgrund

Barn- och skolnämnden beslutade den 19 maj 2003 att kontaktpolitikerna delas in i fyra grupper med varsitt geografiskt ansvarsområde, och att distriktscheferna är sammankallande.

Det beslutades även att tre gemensamma frågeställningar skall tas upp vid besök på förvaltningens enheter som ett led i uppföljnings- och utvärderingsarbetet som ingår i nämndens kvalitetsredovisning. 

Barn- och skolnämnden skall nu ta ställning till vilka dessa frågor skall vara.

__________


Bsau § 23

Kvalitetsredovisning 2003 för barn- och skolnämnden

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för rapporten.


Bakgrund

En del i kommunens satsning på skolan har varit att genom projektet Växtkraft utveckla ett verktyg för planering, ledning, uppföljning och utveckling av verksamheten. Detta verktyg möjliggör kontroll av att budgetramar hålls, att organisationen utvecklas och kvalitetssäkras, och att alla anställda får möjlighet till personlig utveckling. 
Nämnden beslutade i december 2003 att anta förslaget till Plan för uppföljning och utvärdering och Kvalitetsredovisning. Av planen framgår vilket område som skall följas upp, metod, tidpunkt, vem som är ansvarig /delaktig, när - och till vem - redovisning skall ske. Planen uppfyller ett av nämndens mål i "Med fokus på lärandet". 

Beslutande sammanträde 

Under förmiddagspasset presenterade Kjell-Åke Eriksson förvaltningens arbetsmaterial kring kvalitetsredovisningen för 2003. Arbetsutskottet skall under mars månad lämna sina synpunkter på materialet. Så snart kvalitetsredovisningen färdigställts kommer den att presenteras för nämndens ledamöter. 

__________