AU 040405

Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl 12.30-17.00

Beslutande Lotta Lindblad Söderman
Inga-Maja Dunér
Patrik Dahl
Olle Jansson
Marita Jeansson


Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Agneta Brus, ekonomichef
Anne Josefsson, sekreterare 
Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2004-04-13


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 24-29
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Lotta Lindblad Söderman

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2004-04-05

Datum för 2004-04-14 Datum för 2004-05-05
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 24 Regler för finansiering av barnomsorg och grundskola (nytt resursfördelningssystem), säkerställande av kvaliteten i såväl den kommunala verksamheten som verksamheter i enskild regi

§ 25 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 26 Ändring av ramschema för barn- och skolförvaltningens enheter

§ 27 Resursskola - ny verksamhet i samverkan mellan socialnämnden och barn- och skolnämnden

§ 28 Riktlinjer i regler och tillämpningsföreskrifter för placering i barnomsorg, revidering

§ 29 Kontaktpolitikerorganisationen

__________Bsau § 24 Dnr BSN 03-096 600

Regler för finansiering av barnomsorg och grundskola (nytt resursfördelningssystem), säkerställande av kvaliteten i såväl den kommunala verksamheten som verksamheter i enskild regi

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 
att anta de nya reglerna för finansiering av barnomsorg och grundskola vilka säkerställer kvaliteten i såväl den kommunala verksamheten som verksamheter i enskild regi enligt skrivelse daterad den 5 april 2004. 

Reservation
Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) reserverar sig till förmån för egna
yrkanden. 


Underlag för beslut

Skrivelse 2004-04-05 

Bakgrund

Kommunfullmäktige uppdrog våren 2003 till barn- och skolnämnden att, i samråd med kommunstyrelsen, utforma regler för finansiering av barnomsorg och grundskola, vilka säkerställer kvaliteten i såväl den kommunala verksamheten som verksamheter i enskild regi.

Syftet med utredningen var att den skulle utmynna i ett förslag som svarar mot de målsättningar som barn- och skolnämnden formulerar, och som innebär ett system som säkerställer kvaliteten inom nämndens verksamhetsområden där föräldrar och elever har möjlighet att välja barnomsorg och skola.

Varje enhet skall ha ett optimalt ansvar och möjlighet att utforma och profilera sin verksamhet utifrån behov och förutsättningar. Samma resurser skall följa barnet och eleven oavsett val enligt en ”Norrtäljemodell”. 

Bsau § 24 forts

Tjänstemannaberedning 

Styrgrupp för uppdraget blev kommunstyrelsens arbetsutskott och barn- och skolnämndens arbetsutskott. En projektgrupp bestående av tjänstemän från kommunens ledningskontor och barn- och skolförvaltningen tillsattes. 

Upphandlad konsult har varit KPMG, vars rapport har legat till grund för projektgruppens förslag. Projektgruppen har också tagit hänsyn till det remisssvar som inkommit från de enskilda utförarna av skola och barnomsorg.
Det slutliga förslaget till beslut, som reviderats av den borgerliga gruppen, föreligger i skrivelse daterad den 5 april 2004. Förslaget redogör bland annat för uppdragets bakgrund, system för resursfördelning, ersättning till enheterna, lokaler, föräldrars och elevers rätt att välja skola och barnomsorg, resursenheten, särskolan och genomförandet.

Beslutande sammanträde 

Ajournering för överläggningar 15.25-15.30.

Yrkanden

Ordföranden Lotta Lindblad Söderman (m) med instämmande av Patrik Dahl (c) och Inga-Maja Dunér (fp) yrkar 
- att nämnden föreslås besluta att anta de nya reglerna för finansiering av barnomsorg och grundskola vilka säkerställer kvaliteten i såväl den kommunala verksamheten som verksamheter i enskild regi enligt skrivelse daterad den 5 april 2004.

Olle Jansson (s) med instämmande av Marita Jeansson (s) yrkar:

Under punkt 3 Ersättning till enheterna, tredje punkten (sid 4)
- Strukturbidrag till de enheter som av t ex geografiska, socioekonomiska eller kommunstrategiska skäl behöver extra stöd för att få likvärdiga möjligheter att uppnå målen.

Under punkt 3.4 Anslag som ingår i resursfördelningssystemet (sid 6)
- Principen vad gäller ledningsresurs måste vara att lönesättande chef också har budgetansvaret. Därmed kan inte rektors lön ingå i elevpengen.

Bsau § 24 forts

Under punkt 4.3.1 Stödteamen (sid 10)
- Däremot ska inte någon organisatorisk förändring ske förrän det nya systemet använts en tid och en genomgripande utvärdering kunnat göras.

Ajournering för överläggningar 15.35-15.40.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att arbetsutskottet beslutar enligt ordförandens förslag.

Reservation 

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) reserverar sig till förmån för egna yrkanden. 

__________


Bsau § 25

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för rapporten.


Bakgrund

Vid nämndens sammanträde den 22 mars 2004 fick förvaltningen i uppdrag att till arbetsutskottet den 5 april ta fram redovisning hur det prognostiserade underskottet i budget skall täckas. 

Beslutande sammanträde 

Ekonomichefen refererar till tidigare lämnad prognos som visade på ett underskott på förskolan med 7 mkr, skolskjutsar 1 mkr och grundskolan 1 mkr och har till ledningskontoret anmält att en indexuppräkning behöver göras då detta inte skett på flera år. 

En omfattande redovisning och diskussion förs kring olika besparingsalternativ och vilka konsekvenser dessa kan få. Förvaltningen får i uppdrag att räkna fram vilka effekter maxtaxan får beroende på olika avgiftsberäkningar och förmiddags-, respektive eftermiddagsplaceringar för ”15-timmarsbarnen”.

__________ 

Bsau § 26 Dnr BSN 04-067 611

Ändring av ramschema för barn- och skolförvaltningens 
enheter

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att bevilja ändring av Bålbroenhetens ramschema så att årskurs 4-6 slutar kl 13.15 på fredagar istället för kl 14.50. Denna ändring innebär ingen ökning av skjutskostnaderna under läsåret 2004/2005.

att avslå ändring av Långsjöenhetens ramschema där förslaget är att eleverna slutar kl 13.15 på fredagar. Motiveringen till avslag är att denna ändring av ramschemat medför ökade skjutskostnader på cirka 50 000 kronor per läsår.


Underlag för beslut

Förvaltningens yttranden 2004-03-22

Bakgrund

Bålbroenheten och Långsjöenheten har inkommit med ansökningar om förändring av enheternas ramscheman. 

Tjänstemannaberedning

Skolkonsulenten redogör i skrivelser daterade den 22 mars 2004 för vilka konsekvenser en ändring av ramschemat får för respektive enhet och vilka kostnader det medför.

__________

Bsau § 27 Dnr BSN 02-184 611

Resursskola - ny verksamhet i samverkan mellan socialnämnden och barn- och skolnämnden

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att i samverkan med socialnämnden bedriva ett treårigt projekt med Resursskola med start den 1 augusti 2004. 


Underlag för beslut

Socialchefens tjänsteskrivelse 2004-02-11 inkl nämndens protokoll 
2004-02-19 § 37
Resursenhetens skrivelse 2004-02-24

Bakgrund

Skoldaghemmet Örnen tar emot ungdomar i högstadieåldern. Huvudman är barn- och skolnämnden. Skoldaghemmets personal har pedagogisk utbildning och arbetar som ett traditionellt skoldaghem, men saknar familjeterapeutisk utbildning. Såväl socialnämnd som socialförvaltning har haft önskemål om att få möjlighet att ge synpunkter på vilka barn som skall få en plats i skoldaghemmet. 

Under våren 2003 hade sju av de åtta ungdomar som är inskrivna på skoldaghemmet kontakt med socialtjänsten i olika former. Socialchefen och barn- och skolchefen gav då en särskild arbetsgrupp i uppdrag att utarbeta förslag till ny verksamhet, vilken bygger på samverkan mellan de båda förvaltningarna.

Uppdraget byggde på att i största möjliga mån hitta en samverkansmodell för arbete med ungdomar i öppenvård för att förhindra olika former av institutionsplaceringar.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens skrivelse daterad den 24 februari 2004 redogör detaljerat för hur den nya verksamheten kommer att bedrivas. 

__________

Bsau § 28 Dnr BSN 04-063 712

Riktlinjer i regler och tillämpningsföreskrifter för placering i barnomsorg, revidering

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att anta de ändrade riktlinjerna i regler och tillämpning för placering i barnomsorg daterade den 5 april 2004, 

att de ändrade riktlinjerna skall gälla fr o m den 1 juli 2004. 


Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2004-02-24 
Riktlinjer daterade 2004-04-05

Bakgrund

Barn- och skolnämnden beslutade den 18 november 2002, § 135 att anta riktlinjer i inskrivningsregler för placering inom barnomsorg och tillämpningsföreskrifter gällande barnomsorgstaxan.

Den administrativa chefen presenterade förslag till nya riktlinjer vid arbetsutskottet den 8 mars 2004. Förvaltningen har i de nu presenterade riktlinjerna tydligare markerat barnets rätt till verksamhet enligt lag, samt föräldrarnas rätt till verksamhet för att arbeta och studera. Den nuvarande köordningen gör det omöjligt för föräldrar, som fått sitt önskemål tillgodosett vid placeringen, att ändra till annan form. 

Politikerberedning

Au 8/3 Arbetsutskottet beslutade den 8 mars att hänskjuta ärendet till nämnden så att förvaltningen skulle kunna granska några speciella formuleringar innan beslut tas. 

BSN 22/3 Nämnden beslutade den 22 mars 2004 att återremittera ärendet till den 19 april 2004 för ytterligare diskussion och kommunicering med berörda. 

Beslutande sammanträde 
Förvaltningens reviderade riktlinjer presenteras av den administrativa chefen. 
__________

Bsau § 29 

Kontaktpolitikerorganisationen

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att nämnden på förmiddagen den 17 maj besöker någon eller några enheter på sina respektive distrikt för att träffa elever från elevråd och enhetsråd,

att distriktscheferna ansvarar för arrangemangen efter samråd med ”sin” kontaktpolitikergrupp, 

att tre frågeställningar tas med vid besöken kring:
- mobbningplanen och dess förankring, 
- drogpolicyn och 
- det individuella utvecklingssamtalet och elevernas upplevelse 
och förberedelse. 


Bakgrund

Barn- och skolnämnden beslutade den 19 maj 2003 att kontaktpolitikerna ska delas in i fyra grupper med varsitt geografiskt ansvarsområde, och att distriktscheferna är sammankallande.

Det beslutades då även att tre gemensamma frågeställningar skall tas upp vid besök på förvaltningens enheter som ett led i uppföljnings- och utvärderingsarbetet som ingår i nämndens kvalitetsredovisning. 

Barn- och skolnämnden skall nu ta ställning till vilka dessa frågor skall vara.

Politikerberedning

BSN 22/3 Nämnden beslutade den 22 mars 2004 att återremittera ärendet till den 19 april 2004 för att ge ledamöterna möjlighet att ta ställning till de olika frågor som föreslagits.

__________