Au 040503
Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl 13.00-16.00

Beslutande Lotta Lindblad Söderman
Inga-Maja Dunér
Patrik Dahl
Olle Jansson
Marita Jeansson


Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Agneta Brus, ekonomichef
Anne Josefsson, sekreterare 
Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2004-05-10


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 30-40
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Lotta Lindblad Söderman

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2004-05-03

Datum för 2004-05-11 Datum för 2004-06-01
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 30 Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport

§ 31 Budget och inriktning 2005-2007, remissvar

§ 32 Upprustning av Edsbroenhetens skolgård, investeringsärende

§ 33 Nybyggnad av förskola i Svanberga, investeringsärende

§ 34 Förskoleverksamhet vid Närtunaenheten, investeringsärende

§ 35 Ändring av ramschema för barn- och skolförvaltningens enheter

§ 36 Auktorisation av enskilt familjedaghem

§ 37 Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond, uttagning av stipendiater

§ 38 Höjning av musikskoleavgiften fr o m höstterminen 2004 

§ 39 Program till detaljplan för fastigheten Gottröra 5:15 i Gottröra församling 

§ 40 Fastställande av elev- och barnpeng 2004/2005 

__________


Bsau § 30

Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport, besparingar 2004 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för rapporten,

att uppdra till förvaltningen att till den 17 maj ta fram beräkningar gällande antal barnomsorgsplatser i relation till rambudget.

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att inga nya förskoleplaceringar får ske tillsvidare.

Underlag för beslut

Skrivelse 2004-04-16 inkl bilagor

Bakgrund

Ekonomichefen refererar till tidigare lämnad prognos och månatlig ekonomi- och verksamhetsuppföljning per mars månad enligt skrivelse daterad den 16 april 2004, vilken visade på ett underskott på förskolan med 7 mkr, skolskjutsar 1 mkr och grundskolan ca 1 mkr. Anmälan har gjorts till ledningskontoret att en indexuppräkning på skolskjutsar behöver göras då detta inte skett på flera år. Förvaltningens skrivelse anger en rad åtgärder som kan vidtas för att begränsa det beräknade underskottet. 

Den ekonomiska redovisningen för april månad kommer att ingå i delårsbokslutet som skall vara ledningskontoret tillhanda den 26 maj och behandlas i nämnd den 7 juni. Den administrativa chefen redogör för hur besparingen på 1,2 mkr på specialistfunktioner gjorts i enlighet med nämndens beslut den 16 december 2003. 

Beslutande sammanträde 

Efter diskussion beslutar arbetsutskottet att ge uppdrag till förvaltningen att ta fram olika beräkningar, vilka kommer att redovisas vid nämndens sammanträde den 17 maj 2004.

__________

Bsau § 31 

Budget och inriktning 2005-2007, remissvar

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att med godkännande översända barn- och skolnämndens remissvar angående budget och inriktning 2005-2007 till kommunstyrelsen.


Underlag för beslut

Remissvar daterat 2004-05-03 inkl bilaga om kösituationen inom barnomsorgen

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har sänt budget och inriktning 2005-2007 på remiss till samtliga nämnder

Enligt ledningskontorets tidplan för arbete med budget och uppföljningar under 2004 skall nämndernas svar på budgetremissen vara ledningskontoret tillhanda via e-post senast den 7 maj 2004. 

Remissvaret inklusive tjänsteutlåtande och justerade förhandlings- och nämndprotokoll skall vara inlämnade senast den 10 maj. Om nämndsprotokoll lämnas vid senare tidpunkt finns inte garantier för att nämndens synpunkter hinner beaktas i det fortsatta budgetarbetet. Detta betyder att barn- och skolnämndens svar i princip måste vara fastställt redan vid beslutsarbetsutskottet den 3 maj. 

Tjänstemannaberedning

Remissvaret, som berör både drift- och investeringsbudget, redogör bland annat för huruvida kommunens och nämndens mål och uppdrag är möjliga att genomföra med de nu föreslagna ekonomiska ramarna, om nya beslut och verksamhetsförändringar krävs till följd av ändrade lagar, regler och ramtilldelning. Bilagan till remissvaret beskriver kösituationen inom barnomsorgen. 

Beslutande sammanträde 

Efter genomgång och redovisning av remissvaret kommer vissa mindre justeringar att göras i beslutsunderlaget inför nämnd. 
__________

Bsau § 32

Upprustning av Edsbroenhetens skolgård, investeringsärende

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att uppdra till förvaltningen att i samarbete med tekniska kontoret ta fram förslag till nödvändiga åtgärder så att verksamheten kan bedrivas tillfredsställande, och att information löpande lämnas till rektor. 


Underlag för beslut

Skrivelse 2004-04-15 inkl bilagor

Bakgrund

Edsbroenhetens skolgård har sedan länge ett eftersatt underhåll och en utemiljö som inte lämpar sig för moderna utelekar. Rektor har i arbetsmiljöplanerna för 2003 och 2004 äskat medel för upprustning av utemiljön. 

Ärendet är inte prioriterat inom barn- och skolnämndens investeringsanslag och ryms inte heller inom tekniska kontorets budgetram för löpande underhåll. 

Elever, personal och föräldrar har tillsammans tagit fram flera förslag till åtgärder, vilka presenteras i separat skrivelse. 

Tjänstemannaberedning

Enhetens rektor och distriktschefen informerar i skrivelse daterad den 15 april 2004 om arbetsmiljö och säkerhet, lekens betydelse för lärandet, hälsoperspektivet och idéer för framtiden. 

__________


Bsau § 33

Nybyggnad av förskola i Svanberga, investeringsärende

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att ärendet utgår från dagordningen i avvaktan på kommunfullmäktiges beslut om budgetramar för 2005. 


Bakgrund

Tekniska kontoret har på uppdrag av barn- och skolförvaltningen tagit fram ett underlag för nybyggnad av en förskola med två avdelningar i Svanberga. 

Enligt beslut i investeringsgruppen den 19 mars 2004 har tekniska kontoret nu sänt en preliminär investeringsberedning för vidare handläggning hos barn- och skolnämnden.

__________
Bsau § 34

Förskoleverksamhet vid Närtunaenheten, investeringsärende

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att ärendet utgår från dagordningen, men återkommer så snart information som kan ligga till grund för beslut har inkommit från tekniska kontoret. 


Bakgrund

Rektor för Närtunaenheten har tidigare ansökt om att få starta förskoleverksamhet i redan befintlig lokal vid enheten. Lokalen har bedömts som olämplig till förskoleverksamhet, men skulle kunna fungera under en övergångsperiod.

Ärendet behandlades i nämnd den 22 mars 2004. Barn- och skolnämnden beslutade då att uppdra till tekniska nämnden att utreda möjligheten av uppförande av permanent förskolelokal vid Närtunaenheten, eller möjligheten att anvisa eventuell närliggande ledig lokal.

__________


Bsau § 35

Ändring av ramschema för barn- och skolförvaltningens 
enheter

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att bevilja ändring av Bålbroenhetens ramschema så att årskurs 4-6 slutar 
kl 13.15 på fredagar istället för kl 14.50. Denna ändring innebär ingen ökning av skjutskostnaderna under läsåret 2004/2005.

att återremittera Långsjöenhetens ansökan för ytterligare diskussion innan beslut tas. 


Underlag för beslut

Förvaltningens yttranden 2004-03-22

Bakgrund

Bålbroenheten och Långsjöenheten har ansökt om förändring av ramschemat på 
respektive enhet. Bålbroenhetens önskemål är att årskurs 4-6 slutar kl 13.15 på fredagar istället för kl 14.50. Denna ändring innebär ingen ökning av skjutskostnaderna under läsåret 2004/2005. 

Långsjöenhetens önskemål är att eleverna slutar kl 13.15 på fredagar. En sådan ändring av ramschemat medför ökade skjutskostnader på cirka 50 000 kronor per läsår.

Punkten utgick från dagordningen vid nämndens sammanträde den 19 april 2004 med anledning av att nya uppgifter framkommit i ärendet. 

Tjänstemannaberedning

Skolkonsulenten redogör i skrivelser daterade den 22 mars 2004 för vilka konsekvenser en ändring av ramschemat får för respektive enhet och vilka kostnader det medför.

Bsau § 35 forts

Beslutande sammanträde 

Efter diskussion beslutar arbetsutskottet att bevilja Bålbroenhetens ansökan, men att återremittera Långsjöenhetens ansökan för ytterligare diskussion.

__________Bsau § 36

Auktorisation av enskilt familjedaghem

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att ärendet utgår från dagordningen då fullständigt beslutsunderlag inte inkommit till dagens sammanträde.

__________
Bsau § 37

Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond, uttagning av
stipendiater

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att för år 2004 dela ut tre stipendier á 5.000 kronor,

att till mottagare av årets stipendier ur Lennart Bagger-Sjöbäcks musik-
stipendiefond utse:

Göran Kasholm, gitarr
Moa Sjölander, tvärflöjt
Emelie Ahlsén, sång


Motivering: samtliga tilldelas stipendium till avgående elev som uppmuntran till fortsatta musikstudier.


Underlag för beslut 

Stipendiejuryns protokoll 2004-04-23

Bakgrund

Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond för den kommunala musikskolan i Norrtälje bildades 1990. Donators syfte med stipendiefonden är att ge ett kontinuerligt bidrag till musikskolans, ur både kulturell och social synpunkt, värdefulla verksamhet.

Sedan 1991 har varje år stipendier delats ut till tre elever vid musikskolan, 
vilka visat en lovande musikalisk begåvning och utveckling med inriktning 
på den seriösa konstmusiken, och som avser att gå vidare i sina musikstudier. Stipendium kan också tilldelas yngre elev som hjälp till förvärv av eget instrument.

Fonden förvaltas av barn- och skolnämndens arbetsutskott, som tillsammans med musikskolans rektor och en musiklärare i ledande befattning utser stipendiaterna. Årets stipendiater utsågs vid musikskoleelevernas uppspelning den 23 april.

Bsau § 37 forts

Tjänstemannaberedning

När anmälningstiden för sökande till stipendier ur musikstipendiefonden gått ut hade 12 förslag till stipendiater inkommit från musikskolans lärare. En kandidat drog tillbaka sin ansökan. Protokoll från stipendiejuryns sammanträde föreligger.

Politikerberedning

Arbetsutskottet beslutade den 9 februari att delegera till Marita Jeansson (s) att delta vid årets uttagning av stipendiater ur Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond. Patrik Dahl (c) utsågs till ersättare.

Beslutande sammanträde 

Marita Jeansson (s) redogör från stipendieuttagningen. 

__________


Bsau § 38 Dnr BSN 03-049 041

Höjning av musikskoleavgiften från och med höstterminen 2004 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att föreslå kommunfullmäktige besluta att musikskoleavgiften skall vara 600 kronor per termin gällande från höstterminen 2004 i enlighet med barn- och skolnämndens beslut daterat den 1 december 2003, § 138.

Reservation

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) reserverar sig mot beslutet. Detta som en följd av reservationen i budgetbeslutet den 1 december 2003. 


Underlag för beslut

Skrivelse 2004-04-29

Bakgrund

Barn- och skolnämnden beslutade vid sitt budgetsammanträde den 1 december 2003 att föreslå en höjning av musikskoleavgiften från 450 till 600 kronor per termin att gälla från höstterminen 2004. Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverade sig då mot beslutet till förmån för eget förslag.

Taxehöjningen är en del i det besparingskrav på ca 500 tkr som ålagts musikskolan för verksamhetsåret 2004. Förvaltningens skrivelse daterad den 29 april 2004 föreligger. 

__________ 
Bsau § 39 

Program till detaljplan för fastigheten Gottröra 5:15 i Gottröra församling

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att ställa sig positiv till planförslaget.


Underlag för beslut

Program till detaljplan 2004-03-25
Förvaltningens skrivelse 2004-04-26

Bakgrund

Entreprenörfirman M J Contractor har hos kommunen begärt att få planlägga och bebygga fastigheten Gottröra 5:15 i Gottröra församling.
Syftet med ett detaljplaneprogram är att bredda kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede av planprocessen och att ge berörda parter möjlighet till insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden är låsta.
Planförslaget innebär att 30-35 tomter för friliggande villor i 1-1½ planshus, samt en fastighet för flerbostadshus med ca 10-15 lägenheter i två stycken tvåvåningsbyggnader tillskapas i området.
Tjänstemannaberedning
Barn- och skolförvaltningen är positiv till ökat bostadsbyggande i det föreslagna området. Närtunaenheten har för närvarande plats för flera skolbarn, men saknar lokaler för förskoleverksamhet. Beslut om att uppdra åt tekniska kontoret att utreda möjligheten av uppförande av permanent förskolelokal vid Närtuna skola är fattat den 22 mars 2004. Förskola i privat regi finns sedan ett år etablerad i Gottröra. 
__________


Bsau § 40

Fastställande av elev- och barnpeng 2004/2005

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att utan eget ställningstagande hänskjuta ärendet till nämnden för beslut den 17 maj 2004, och

att uppdra till förvaltningen att dessförinnan ha kommunicerat ärendet med berörda parter.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2004-05-03

Bakgrund

I enlighet med det nya resursfördelningssystemet (beslutat 2004-04-19, § 38) skall elev- och barnpeng fastställas för barn och elever inom förskoleverksamhet, familjedaghem, grundskoleverksamhet, fritidshem och skolbarnsomsorg. Beräkningarna bygger på befintliga tilldelningskvoter och kan således komma att justeras i samband med eventuella besparingsbeslut som nämnden fattar. 

Tjänstemannaberedning

I skrivelse daterad den 3 maj 2004 informerar förvaltningen att målet har varit att utforma en elev- och barnpeng som innebär konkurrensneutralitet mellan enskilt och kommunalt drivna verksamheter. I förslaget har en ”grundpeng” räknats fram som är lika för båda. 

Från grundpengen görs ett avdrag för att skapa en central reserv för barn med grava funktionshinder. Reserven ska säkra enheternas möjlighet att få extra resurser till enskilda barn och elever. Till reserven läggs också en central pott för modersmål och svenska 2-undervisning. Ovanstående gäller såväl kommunala som enskilda verksamheter.

Förvaltningen redogör vidare för hanteringen av skolpliktskostnader, verksamheter i enskild regi, fördelning av anslag, samt lokalkostnadsbidrag.


Bsau § 40 forts

Förvaltningen föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att elev- och barnpeng för höstterminen 2004 fastställes enligt tabell på sidan 5 i tjänsteskrivelsen daterad den 3 maj 2004,

att avdrag för central reserv för barn med grava funktionshinder fastställs till 1,25 %,

att enhetsbidrag för de kommunala enheterna fastställs till 500 tkr per enhet och år. Bidraget finansieras genom ett avdrag på elev- och barnpengen för de kommunala enheterna,

att avdrag för skolpliktskostnader (gäller enskilda verksamheter) fastställs till 2 %,

att påslag för centrala förvaltningskostnader (gäller enskilda verksamheter) fastställs till 5 %, 

att definitiv elev- och barnpeng för verksamhetsåret 2005 fastställs i samband med barn- och skolnämndens sammanträde den 18 oktober 2004.

Beslutande sammanträde 

Med anledning av att handlingarna presenterades vid dagens sammanträde beslutar arbetsutskottet att utan eget ställningstagande hänskjuta ärendet till nämnden för beslut. Ärendet skall även kommuniceras med berörda parter innan beslut fattas. 

__________