Au 04 05 17
Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl 16.30-17.30

Beslutande Lotta Lindblad Söderman
Inga-Maja Dunér
Patrik Dahl
Olle Jansson
Marita Jeansson


Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Agneta Brus, ekonomichef
Anne Josefsson, sekreterare 
Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2004-05-24 


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 41-42
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Lotta Lindblad Söderman

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2004-05-17

Datum för 2004-05-25 Datum för 2004-06-15
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 41 Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport, besparingar 2004

§ 42 Budget och inriktning 2005-2007, remissvar

__________Bsau § 41

Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport, besparingar 2004 

Beslut 

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) deltar inte i beslut.

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att budgetbesparingar 2004 skall göras enligt alternativ 1 i bilaga daterad den 17 maj 2004,

att tillämpningsföreskrifterna skall revideras enligt följande:
Vid placering pga arbetsbrist, vid föräldraledighet och allmän
förskola erbjuds barnomsorg 15 timmar per vecka som skall 
fördelas på 3 timmar per dag. Lunch ingår ej.

att uppdra till förvaltningen att vid nämndens sammanträde den 28 maj lämna redovisning av lokalsituationen inom förvaltningen.

Protokollsanteckning

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) påpekar att nämnden bör beakta barnchecklistan när beslut fattas i ärendet. 


Underlag för beslut

Skrivelse 2004-04-16 inkl bilagor
Tilläggsskrivelse 2004-05-17 inkl bilagor 

Bakgrund

Ekonomichefen refererar till tidigare lämnad prognos och månatlig ekonomi- och verksamhetsuppföljning per mars månad enligt skrivelse daterad den 16 april 2004, vilken visade på ett underskott på förskolan med 7 mkr, skolskjutsar 1 mkr och grundskolan ca 1 mkr. Anmälan har gjorts till ledningskontoret att en indexuppräkning på skolskjutsar behöver göras då detta inte skett på flera år. Förvaltningens skrivelse anger en rad åtgärder som kan vidtas för att begränsa det beräknade underskottet. 

Bsau § 41 forts

Den ekonomiska redovisningen för april månad kommer att ingå i delårsbokslutet som skall vara ledningskontoret tillhanda den 26 maj och behandlas i nämnd den 7 juni. Den administrativa chefen redogör för hur besparingen på 1,2 mkr på specialistfunktioner gjorts i enlighet med nämndens beslut den 16 december 2003. 

Politikerberedning

Au 3/5 Arbetsutskottet beslutade den 3 maj 2004, § 30 att uppdra till förvaltningen att till den 17 maj ta fram beräkningar gällande antal barnomsorgsplatser i relation till rambudget. Arbetsutskottet beslutade dessutom föreslå nämnden besluta att inga nya förskoleplaceringar skulle ske tillsvidare. 

BSN 17/5 Förvaltningen presenterade tilläggsskrivelse daterad den 17 maj 2004 inklusive bilagor som redovisar åtgärder för att anpassa verksamheten till budgetram 2004-2005, och jämförelse över nuvarande respektive ändrad tilldelning till förskola. 

Nämnden beslutade den 17 maj 2004, § 46 att återremittera ärendet till extra arbetsutskott direkt efter pågående sammanträde och extra nämndsammanträde den 28 maj 2004 kl 09.00.

Beslutande sammanträde 

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) meddelar att de inte tänker delta i beslut.

__________

Bsau § 42

Budget och inriktning 2005-2007, remissvar

Beslut

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) deltar inte i beslut. 

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till förvaltningen att inför nämndens extra sammanträde den 28 maj 2004 revidera remissvaret,

att ärendet behandlas direkt på det extra sammanträdet den 28 maj 2004. 


Underlag för beslut

Remissvar daterat 2004-05-03 inkl bilaga om kösituationen inom barnomsorgen

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har sänt budget och inriktning 2005-2007 på remiss till samtliga nämnder

Enligt ledningskontorets tidplan för arbete med budget och uppföljningar under 2004 skall nämndernas svar på budgetremissen vara ledningskontoret tillhanda via e-post senast den 7 maj 2004. 

Remissvaret inklusive tjänsteutlåtande och justerade förhandlings- och nämndprotokoll skall vara inlämnade senast den 10 maj. Om nämndsprotokoll lämnas vid senare tidpunkt finns inte garantier för att nämndens synpunkter hinner beaktas i det fortsatta budgetarbetet. Detta betyder att barn- och skolnämndens svar i princip måste vara fastställt redan vid beslutsarbetsutskottet den 3 maj. 

Tjänstemannaberedning

Remissvaret, som berör både drift- och investeringsbudget, redogör bland annat för huruvida kommunens och nämndens mål och uppdrag är möjliga att genomföra med de nu föreslagna ekonomiska ramarna, om nya beslut och verksamhetsförändringar krävs till följd av ändrade lagar, regler och ramtilldelning. Bilagan till remissvaret beskriver kösituationen inom barnomsorgen. 
Bsau § 42 forts

Politikerberedning

Au 3/5 Efter genomgång och redovisning av remissvaret konstaterades att vissa mindre justeringar skulle göras i beslutsunderlaget inför nämnd. Arbetsutskottet beslutade den 3 maj 2004, § 31 föreslå nämnden besluta att med godkännande översända barn- och skolnämndens remissvar angående budget och inriktning 2005-2007 till kommunstyrelsen. 

BSN 17/5 Nämnden beslutade den 17 maj 2004, § 49 att återremittera ärendet till extra arbetsutskott direkt efter det pågående sammanträdet och extra nämndsammanträde den 28 maj 2004.

Beslutande sammanträde 

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) meddelar att de inte tänker delta i beslut.

Efter diskussion beslutar arbetsutskottet att uppdra till förvaltningen att revidera nämndens remissvar till det extra nämndsammanträdet den 28 maj 2004 då beslut tas i ärendet.

__________