Au 040524

Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl 13.00-15.30

Beslutande Lotta Lindblad Söderman
Inga-Maja Dunér
Patrik Dahl
Olle Jansson
Marita Jeansson


Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Anne Josefsson, sekreterare 
Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2004-05-28 


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 43-48
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Lotta Lindblad Söderman

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2004-05-24 

Datum för 2004-05-28 Datum för 2004-06-18 
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 43 Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport

§ 44 Auktorisation av enskilt familjedaghem, Ann Duse

§ 45 Auktorisation av enskilt familjedaghem, Karin Nordström

§ 46 Auktorisation av enskilt familjedaghem, Anna Lidén

§ 47 Omkostnadsersättning för dagbarnvårdare, verksamhetsbidrag för barn hos dagbarnvårdare

§ 48 Ändring av ramschema för barn- och skolförvaltningens enheter, Långsjöenheten

__________Bsau § 43 Dnr BSN 04-044 040

Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för rapporten.


Underlag för beslut

Förteckning 2004-05-19

Beslutande sammanträde 

Förvaltningschefen redogör för nämndens ekonomiska uppföljning per enhet till och med april månad 2004 enligt föreliggande förteckning. Skriftliga kommentarer från enheterna skall vara inlämnade till förvaltningen senast fredag denna vecka. Kompletterande information ges till nämnden snarast möjligt. 

__________


Bsau § 44 Dnr BSN 04-101 717

Auktorisation av enskilt familjedaghem, Ann Duse

Beslut 

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) deltar inte i beslut.


Arbetsutskottet beslutar 

att godkänna enskilda personen Ann Elisabet Duse som auktoriserad dagbarnvårdare från och med den 1 augusti 2004,

att till Ann Elisabet Duse utbetala bidrag för inskrivna barn under förutsättning att nämnden beslutar enligt alternativ 1 i budgetbesparingar 2004.


Protokollsanteckning

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) önskar följande antecknat i protokollet: 

”Vi deltar inte i beslutet med hänvisning till att vi inte anser att auktorisation är rätt metod för kommunen att ha kontroll över det antal barnomsorgsplatser kommunen behöver. En auktorisation innebär att den som är auktoriserad alltid kan ta in det antal barn som verksamheten kan hantera enligt auktorisationen oavsett kommunens behov av barnomsorgsplatser. 

I senare diskussioner har förts fram att en auktorisation inte automatiskt medför att man är berättigad till bidrag, men detta har inte bekräftats och det har inte heller diskuterats om man kan minska bidraget till en redan etablerad auktoriserad verksamhet. Innan detta har utretts kvarstår vårt tidigare ställningstagande om att upphandling är att föredra framför auktorisation.”


Underlag för beslut

Ansökan 2004-03-23 inkl bilagor
Förvaltningens skrivelse 2004-05-05

Bsau § 44 forts

Bakgrund

Ansökan om tillstånd att bedriva enskilt familjedaghem i sitt hem i Bergshamra har kommit från Ann Duse, som av förvaltningen blivit informerad om de krav på uppföljning och kvalitetsredovisning som gäller. Barntillsynsinspektören har även besökt hemmet.

Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 5 maj 2004 att nämnden beviljar auktorisationen och att bidrag skall utbetalas för inskrivna barn. 

Beslutande sammanträde 

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) meddelar att de inte deltar i beslut och lämnar sin protokollsanteckning.

__________ Bsau § 45 Dnr BSN 04-101 717

Auktorisation av enskilt familjedaghem, Karin Nordström

Beslut 

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) deltar inte i beslut.


Arbetsutskottet beslutar

att godkänna enskilda personen Karin Johanna Martina Nordström som auktoriserad dagbarnvårdare från och med den 1 augusti 2004,

att till Karin Nordström utbetala bidrag för inskrivna barn under förutsättning att nämnden beslutar enligt alternativ 1 i budgetbesparingar 2004.


Protokollsanteckning

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) önskar följande antecknat i protokollet: 

”Vi deltar inte i beslutet med hänvisning till att vi inte anser att auktorisation är rätt metod för kommunen att ha kontroll över det antal barnomsorgsplatser kommunen behöver. En auktorisation innebär att den som är auktoriserad alltid kan ta in det antal barn som verksamheten kan hantera enligt auktorisationen oavsett kommunens behov av barnomsorgsplatser. 

I senare diskussioner har förts fram att en auktorisation inte automatiskt medför att man är berättigad till bidrag, men detta har inte bekräftats och det har inte heller diskuterats om man kan minska bidraget till en redan etablerad auktoriserad verksamhet. Innan detta har utretts kvarstår vårt tidigare ställningstagande om att upphandling är att föredra framför auktorisation.”


Underlag för beslut

Ansökan 2004-03-23 inkl bilagor
Förvaltningens skrivelse 2004-05-05

Bsau § 45 forts

Bakgrund

Ansökan om tillstånd att bedriva enskilt familjedaghem i sitt hem i Bergshamra har kommit från Karin Nordström, som av förvaltningen blivit informerad om de krav på uppföljning och kvalitetsredovisning som gäller. Barntillsynsinspektören har även besökt hemmet.

Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 5 maj 2004 att nämnden beviljar auktorisationen och att bidrag skall utbetalas för inskrivna barn. 

Beslutande sammanträde 

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) meddelar att de inte deltar i beslut och lämnar sin protokollsanteckning.

__________
Bsau § 46 Dnr BSN 04-101 717

Auktorisation av enskilt familjedaghem, Anna Lidén

Beslut 

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) deltar inte i beslut.


Arbetsutskottet beslutar

att godkänna enskilda personen Anna Maria Lidén som auktoriserad dagbarnvårdare från och med den 1 augusti 2004,

att till Anna Lidén utbetala bidrag för inskrivna barn under förutsättning att nämnden beslutar enligt alternativ 1 i budgetbesparingar 2004.


Protokollsanteckning

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) önskar följande antecknat i protokollet: 

”Vi deltar inte i beslutet med hänvisning till att vi inte anser att auktorisation är rätt metod för kommunen att ha kontroll över det antal barnomsorgsplatser kommunen behöver. En auktorisation innebär att den som är auktoriserad alltid kan ta in det antal barn som verksamheten kan hantera enligt auktorisationen oavsett kommunens behov av barnomsorgsplatser. 

I senare diskussioner har förts fram att en auktorisation inte automatiskt medför att man är berättigad till bidrag, men detta har inte bekräftats och det har inte heller diskuterats om man kan minska bidraget till en redan etablerad auktoriserad verksamhet. Innan detta har utretts kvarstår vårt tidigare ställningstagande om att upphandling är att föredra framför auktorisation.”


Underlag för beslut

Ansökan inkl bilagor
Förvaltningens skrivelse 2004-05-05

Bsau § 46 forts

Bakgrund

Ansökan om tillstånd att bedriva enskilt familjedaghem i sitt hem i Bergshamra har kommit från Anna Lidén, som av förvaltningen blivit informerad om de krav på uppföljning och kvalitetsredovisning som gäller. Barntillsynsinspektören har även besökt hemmet.

Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 5 maj 2004 att nämnden beviljar auktorisationen och att bidrag skall utbetalas för inskrivna barn. 

Beslutande sammanträde 

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) meddelar att de inte deltar i beslut och lämnar sin protokollsanteckning.

__________Bsau § 47 Dnr BSN 03-268 717

Omkostnadsersättning för dagbarnvårdare, verksamhetsbidrag för barn hos dagbarnvårdare

Beslut 

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) deltar inte i beslut. Detta som en följd av reservationen i budgetbeslutet den 1 december 2003. 


Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att ersätta omkostnadsersättningen som utbetalas till dagbarnvårdare med ett verksamhetsbidrag,

att fastställa verksamhetsbidraget till dagbarnvårdare för barn 1-5 år till 6 500 kr/år och för barn 6-12 år till 3 000 kr/år,

att verksamhetsbidraget införs från och med den 1 augusti 2004,

att nivåerna på verksamhetsbidraget utvärderas senast den 31 juli 2005.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2004-05-13

Bakgrund

I dagsläget får dagbarnvårdarna ett omkostnadsbidrag baserat på barnets vistelsetid. Bidraget är en ersättning för mat, material och slitage. Norrtälje kommun följer Kommunförbundets rekommendation för nivå på omkostnadsersättning.

Barnomsorgspengen, som införs i Norrtälje kommun fr o m den 1 augusti 2004, följer barnet oavsett om det har kommunal eller enskild barnomsorg. I samband med detta vill förvaltningen ersätta nuvarande omkostnadsbidrag med ett verksamhetsbidrag till dagbarnvårdare. 

Bsau § 47 forts

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse daterad den 13 maj 2004 detaljerat för kostnadsberäkningar och vilka förbättringar som införande av ett verksamhetsbidrag ger. Förvaltningen föreslår att verksamhetsbidraget skall införas fr o m den 1 augusti 2004 samtidigt som barnomsorgspengen börjar gälla. Förvaltningen föreslår att nivåerna på verksamhetsbidraget utvärderas tillsammans med Kommunal ett år efter införandet.

Beslutande sammanträde 

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) meddelar att de inte tänker delta i beslut. Detta som en följd av den reservation som lämnades vid budgetbeslutet i december 2003. 

__________Bsau § 48 Dnr BSN 02-246 611

Ändring av ramschema för barn- och skolförvaltningens 
enheter

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att bevilja ändring av Långsjöenhetens ramschema så att eleverna slutar 
kl 13.15 på fredagar. Nämnden betonar att det är enheten som har tillsynsansvaret för de elever som inte kan åka tidigare än ordinarie skjuts.

att inte bevilja någon utökad skolskjuts.


Underlag för beslut
Enhetens ansökan 2004-03-17
Förvaltningens yttrande 2004-03-22

Bakgrund

Långsjöenheten har ansökt om ändring av sitt ramschema. Önskemålet är att eleverna slutar kl 13.15 på fredagar. En sådan ändring av ramschemat skulle kunna medföra ökade skjutskostnader på cirka 50 000 kronor per läsår.

Tjänstemannaberedning

Skolkonsulenten redogör i skrivelse daterad den 22 mars 2004 för vilka konsekvenser en ändring av ramschemat får.

Politikerberedning

Ärendet utgick från dagordningen vid nämndens sammanträde den 19 april 2004 med anledning av att nya uppgifter framkommit i ärendet. Arbetsutskottet återremitterade ärendet den 3 maj 2004, § 35 för ytterligare diskussion.

Beslutande sammanträde 

Efter diskussion beslutar arbetsutskottet föreslå nämnden besluta att bevilja ändring av ramschemat, men inte bevilja någon utökad skolskjuts.
__________