Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Estunavägen 14, Norrtälje, kl 13.00-15.00

Beslutande Lotta Lindblad Söderman
Patrik Dahl
Ingvar Holmqvist
Olle Jansson
Ulrika Enlund


Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Björn Sandblad, distriktschef
Anne Josefsson, sekreterare 
Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2004-10-18 


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 65-68
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Lotta Lindblad Söderman

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2004-10-04

Datum för 2004-10-19 Datum för 2004-11-09
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
för protokollet Estunavägen 14, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 65 Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport

§ 66 Lokalrevision - Kapacitetsutredning för grundskolan i Hallstavik,
begäran om yttrande

§ 67 Medel för att utveckla elevernas kompetens i idrott och hälsa i Svanberga skola, ansökan 

§ 68 Öppna förskolan, Rimbo

__________Bsau § 65 Dnr BSN 04-044 040

Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 18 oktober 2004. 

__________


Bsau § 66 Dnr BSN 04-166 291

Lokalrevision - Kapacitetsutredning för grundskolan i Hallstavik, begäran om yttrande 


Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att till kommunstyrelsen översända förvaltningens yttrande daterat 
den 20 september 2004 som sitt eget.

Nämnden önskar få återkomma till kommunstyrelsen med förslag till framtida skolorganisation i Hallstavik där pedagogiska, sociala och ekonomiska synpunkter beaktas. 


Underlag för beslut

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott inklusive lokalrevision 
Förvaltningens yttrande 2004-09-20

Bakgrund

På uppdrag av ledningskontoret har konsult Gunnar Löwenhielm Arkitekt AB genomfört en revision av skollokalerna i Hallstavik. Representanter från barn- och skolförvaltningen, utbildningsförvaltningen, tekniska kontoret och ledningskontoret har deltagit i arbetet. Resultatet föreligger i slutrapport daterad den 10 juni 2004, vilken sänts till barn- och skolnämnden för yttrande. 

Syftet med utredningen är att tillgodose kommunstyrelsens krav på ökad lokaleffektivisering i centrala Hallstavik. Som grund för sina bedömningar har konsulten utarbetat en måttstock för lokaldimensioneringen för respektive skola. 

Materialet innehåller detaljerade bilagor med kartor över enheternas verksamhetsytor. Konsulten har gjort analysen av befintliga verksamhetsytor i relation till antal barn och elever. 

Bsau § 66 forts

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens yttrande med synpunkter på lokalrevisionsrapporten och de av konsulten föreslagna förändringarna framgår av skrivelse daterad den 20 september 2004. 

Det bör dock påpekas att
- ombyggnadskostnader inte är inräknade
- elevtalen inte stämmer med upptagningsområdena
- Herräng- och Skeboenheterna inte är med i utredningen
- det faktum att förvaltningen lämnat Atriumhuset inte har tagits med 
i lokalbesparingen.

Beslutande sammanträde 

Distriktschef Björn Sandblad och förvaltningschef Gösta Högberg redogör för ärendet.

__________


Bsau § 67 Dnr BSN 

Medel för att utveckla elevernas kompetens i idrott och hälsa i Svanberga skola, ansökan 

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att ställa sig positiv till Svanberga skolas ansökan och föreslår kommunstyrelsen bevilja densamma. 


Underlag för beslut

Remiss från ledningskontoret inkl ansökan från Svanbergaenheten
Förvaltningens yttrande 2004-09-23

Bakgrund

Rektor vid Svanbergaenheten har ansökt om medel från kommunstyrelsen för ett projekt som syftar till att utveckla elevernas kompetens i idrott och hälsa. Ansökan är överlämnad till barn- och skolnämnden för yttrande.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens yttrande daterat den 23 september 2004 redogör för ärendet. Bland annat framgår att i den av kommunfullmäktige antagna folkhälsoplanen är de övergripande målen för folkhälsa i Norrtälje kommun:
- att skapa miljöer för en hållbar hälsoutveckling, såväl 
fysisk, psykisk som social
- att skapa jämlika förutsättningar för det goda hälsovalet
- att samverkan sker mellan kommunala aktörer och andra intressenter
- att fokus inriktas på barn, ungdom och äldre
Den planerade satsningen i Svanberga skola är ett kommunövergripande projekt som kan få positiva effekter även utanför barn- och skolnämndens ansvarsområde. Hälsobefrämjande insatser riktade mot barn- och skola har också valts ut som ett prioriterat område för den kommunövergripande folkhälsogruppens arbete. Barn- och skolnämndens budget 2005 saknar tyvärr utrymme till detta projekt.

Bsau § 67 forts
Inriktningen på Svanbergaprojektet kommer förutom direkta effekter för barnen också att: 
- ge bra spridningseffekt till alla personalgrupper på Svanbergaskolan
- leda till utökad kontakt med föreningslivet på orten 
- fungera som ett gott lokalt exempel som kan ge bra spridningseffekt i 
hela kommunen.
Beslutande sammanträde 
Förvaltningschef Gösta Högberg redogör för ärendet.
__________


Bsau § 68 Dnr BSN 
Öppna förskolan, Rimbo
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 
att tillstyrka ett öppethållande på tre dagar per vecka för öppen förskola i Rimbo centralort. 
Protokollsanteckning
Olle Jansson (s) och Ulrika Enlund (s) önskar följande anteckning i protokollet:
”Vi vill påpeka vikten av att målsättningen med att den öppna förskolan utvecklas till ett Familjecenter inte glöms bort.”


Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2004-09-02
Bakgrund
Rimbo tätort fortsätter att växa med en kontinuerlig tillströmning till barnomsorgen och ett uppdämt lokalbehov som följd. 
Tjänstemannaberedning
Förvaltningen redogör i skrivelse daterad den 2 september 2004 detaljerat för ärendet. Dagbarnvårdarverksamheten i Rimbo centralort har länge fungerat som en buffert för att hantera den statliga barnomsorgsgarantin på fyra månader. Allt fler föräldrar önskar nu förskola istället för dagbarnvårdare. 
När Vallby förskola tagits i bruk kan antalet dagbarnvårdare begränsas till en grupp, vilket gör det möjligt att samnyttja dagbarnvårdarlokalen i Skarsjö-stugan med Öppna förskolan. Det innebär att Rimbo kommunalhus inte behöver byggas om. 
Beslutande sammanträde 
Förvaltningschef Gösta Högberg redogör för ärendet. Olle Jansson (s) och Ulrika Enlund (s) önskar anteckning i protokollet.
__________