Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Estunavägen 14, Norrtälje, kl 13.00-17.00

Beslutande Lotta Lindblad Söderman
Inga-Maja Dunér
Patrik Dahl
Olle Jansson
Marita Jeansson


Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Agneta Brus, ekonomichef
Björn Sandblad, distriktschef 
Kent Henningson, distriktschef
Per Jangen, distriktschef
Anne Josefsson, sekreterare 
Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2004-11-08


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 69-80
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Lotta Lindblad Söderman

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2004-11-01 

Datum för 2004- 11-09 Datum för 2004-11-30 
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
för protokollet Estunavägen 14, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 69 Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport

§ 70 Elev- och barnpeng 2005

§ 71 Verksamhetsplan 2005

§ 72 Lokalrevision - Förslag till ny skolorganisation i Hallstavik

§ 73 Bostadsförsörjningsprogram i Norrtälje kommun

§ 74 Motion angående utredning om förutsättningarna för ett slopande av busskorten och dess hantering för elever i Norrtälje kommun

§ 75 Granskning av resursfördelningsmodellen avseende ramtilldelning till barn- och skolnämnden år 2005

§ 76 Sammanträdestider 2005 för barn- och skolnämnden

§ 77 Ansökan om skolpeng för elev vid British International Primary School i Djursholm

§ 78 Detaljplaneprogram för fastigheterna Hallsta 1:23, 1:24 m fl fastigheter belägna inom och söder om centrumområdet i Hallstavik - inrättande av kommunalt utomhusbad

§ 79 Treårigt samarbetsprojekt mellan U-huset, Musikskolan och Brännäsgården

§ 80 Redovisning av budgetläget - Skebo-, Bålbro-, Rånäs-, Park- och Östra förskoleenheterna

__________
Bsau § 69 Dnr BSN 04-044 040

Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att hänskjuta ärendet till nämnden den 22 november då kompletta ekonomiska redovisningar kommer att presenteras.


Beslutande sammanträde 

Förvaltningen har begärt in ekonomisk redovisning från samtliga enheter t o m september månad. I uppföljningen ska enheterna kommentera eventuella avvikelser för perioden och helåret, samt specificera vilka åtgärder man vidtar för att förhindra negativ avvikelse. Enheterna har också uppmanats att kommentera vilka konsekvenser besparingsbesluten haft på såväl ekonomi som verksamhet. Materialet presenteras på nämnden den 22 november.

__________


Bsau § 70

Elev- och barnpeng 2005 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 22 november 2004.

__________


Bsau § 71

Verksamhetsplan 2005 

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 22 november 2004.

__________Bsau § 72 Dnr BSN 04-166 291

Lokalrevision - Förslag till ny skolorganisation i Hallstavik

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att ärendet utgår vid dagens sammanträde med anledning av att ytterligare beredning är nödvändig innan beslut tas.

__________


Bsau § 73 Dnr BSN 04-280 291

Bostadsförsörjningsprogram i Norrtälje kommun

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att till kommunstyrelsen översända förvaltningens yttrande daterat den 
12 oktober 2004 som sitt eget. 


Underlag för beslut

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott inklusive ledningskontorets förslag till bostadsförsörjningsprogram i Norrtälje kommun 2004-09-15
Förvaltningens skrivelse 2004-10-12

Bakgrund

Barn- och skolnämnden har på remiss fått Förslag på bostadsförsörjnings-program i Norrtälje kommun. Förslaget innehåller planer för bostadsbyggandet de närmaste åren och fram till 2015. Förslaget tar upp troliga etablerings-områden i kommunen, men också de förutsättningar som leder till bosättningar.

Förvaltningens yttrande

Norrtälje kommun har på senare år gjort satsningar för att behålla sina ungdomar i kommunen, bland annat genom att starta högskoleutbildningar på Nordronaområdet. Utbildningarna har haft till följd att ungdomarnas utflyttning från kommunen dämpats. För att få ungdomarna att senare etablera sig i kommunen krävs vissa förutsättningar.

Det är vida känt att unga människor av idag söker bostad inte bara utifrån bostadens skick, utan också tar stor hänsyn till service såsom kollektivtrafik, vägnät, närhet till affär m.m. En annan mycket viktig faktor är tillgången på barnomsorg och skola. 

Inför planeringen av Björnöområdet har en marknadsanalys gjorts över vilka som skulle kunna tänkas flytta till området. Av förslaget framgår att det framför allt är äldre barnfamiljer och äldre par, vilket säkert är riktigt. 

Bsau § 73 forts 

Om kommunen inte gör några satsningar på utbyggnad av barnomsorg och skola i nya områden kommer vi inte heller få unga familjer som flyttar dit. 

Samma förhållande gäller vid utbyggnaden av Flygfältet. Enligt uppgift planeras inte några förskole- eller skolplatser för de barn som flyttar till området. 

Om kommunen inte önskar att unga barnfamiljer ska flytta in i de nya områdena ska naturligtvis inte heller barnomsorg och skola prioriteras. 
Vilket är Norrtälje kommuns ställningstagande?

__________


Bsau § 74 Dnr BSN 04-276 623

Motion angående utredning om förutsättningarna för ett slopande av elevers busskort och dess hantering i Norrtälje kommun

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att till kommunfullmäktige översända förvaltningens yttrande daterat den 18 oktober 2004 som sitt eget, och föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen därmed anses besvarad. 


Underlag för beslut

Kommunfullmäktiges protokoll 2004-09-13 inkl motion ang slopande av 
elevers busskort
Förvaltningens yttrande 2004-10-18

Bakgrund

Kommunfullmäktige har beslutat att till barn- och skolnämnden överlämna motion från Olle Jansson (s) och Anders Fransson (s) för beredning. Motionen gäller utredning av förutsättningarna för ett slopande av skolelevers busskort och dess hantering. 

Motionärerna säger att administreringen av skolkorten och extra kostnader för borttappade busskort drabbar innevånarna. De föreslår att kommunen påbörjar en förhandling med SL om slopande av busskorten och att alla elever istället ska kunna transporteras till och från skolan utan busskort.

Förvaltningens yttrande

Barn- och skolförvaltningen sköter om utdelandet av busskort till alla elever som är skolskjutsberättigade, vilket sker i samband med terminsstart. Fördelningen av busskorten från SL till skolorna sker på förvaltningskontoret och distriktskontoren. Arbetsuppgiften motsvarar några dagars arbete för en tjänsteman. Skolkorten fördelas sedan av skolans personal till eleverna. Förvaltningen anser inte att detta är en stor arbetsuppgift.

Bsau § 74 forts

Borttappade och förstörda kort är en angelägenhet mellan elev, vårdnadshavare och SL. I vilken utsträckning detta innebär kostnader för kommuninnevånarna, kan inte förvaltningen bedöma.

Av 7 023 elever inom grundskolan är 3 500 berättigade till skolskjuts. Det innebär utdelande av 2 300 busskort (övriga skjutsberättigade åker skoltaxi). Förvaltningen kan inte se att ett avtal som ger alla rätt att åka buss skulle kunna vara ekonomiskt försvarbart. Motionen får härmed anses besvarad. 

__________


Bsau § 75 Dnr BSN 04-235 041

Granskning av resursfördelningsmodellen avseende ramtilldelning till barn- och skolnämnden år 2005

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att till kommunrevisorerna översända förvaltningens yttrande som sitt eget,

att till kommunstyrelsen betona vikten av överensstämmelse mellan ramtilldelning och faktiskt antal barn i verksamheten.


Underlag för beslut

Revisorernas granskning juni 2004 
Förvaltningens yttrande 2004-10-13

Bakgrund

Komrev har på uppdrag av Norrtälje kommuns förtroendevalda revisorer granskat resursfördelningsmodellen avseende ramtilldelning för barn- och skolnämnden 2005. 

Bakgrunden till granskningen är bland annat att barn- och skolnämnden varit kritisk till modellens resultat och att beräkningssättet skulle missgynna nämnden. Nämndens yttrande skall vara revisorerna tillhanda senast den 1 november 2004.

Förvaltningens yttrande

Komrev konstaterar att modellen ger vissa effekter som gör att de rekommenderar att kommunen bör överväga att ändra modellen.

De bygger sitt uttalande på två viktiga faktorer: 

1 Beräkningen av elevtalen borde vara ett snitt av två år för att följa upp skolans verksamhetsår.

2 Modellen borde för barnomsorgens del ta hänsyn till nyttjandegraden.

Bsau § 75 forts

För nämndens del skulle dessa förändringar innebära:

Punkt 1 En något ökad ram de närmsta åren och sedan en något minskad i relation till nuvarande modell.

Punkt 2 Om nyttjandegraden ökat med 10 %, motsvarande 300 barn, innebär det 16-20 miljoner kronor i ökad ram.


Skulle kommunledningen välja att anslå budget efter de principer som Komrev föreslår, skulle nämnden kunna förstärka verksamheten motsvarande 50 % av det senaste årets besparingar. Det är naturligtvis förvaltningens önskan att så sker.

__________


Bsau § 76

Sammanträdestider 2005 för barn- och skolnämnden

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 22 november 2004.

__________

Bsau § 77 Dnr BSN 04-006 605

Ansökan om skolpeng för elev vid British International 
Primary School i Djursholm

Beslut

Arbetsutskottet beslutar 

att ärendet utgår vid dagens sammanträde med anledning av att ytterligare beredning är nödvändig innan beslut tas.

__________


Bsau § 78 Dnr BSN 04-305 291

Detaljplaneprogram för fastigheterna Hallsta 1:23, 1:34, 1:40, 1:50, 1:51 m fl fastigheter belägna inom och söder om centrumområdet i Hallstavik - inrättande av kommunalt utomhusbad

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 22 november 2004 då förvaltningens yttrande presenteras.

__________
Bsau § 79 Dnr BSN 04-267 613

Treårigt samarbetsprojekt mellan U-huset, Musikskolan och Brännäsgården

Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 
att ge musikskolans rektor uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen utarbeta ett förslag till 3-årigt samarbetsprojekt mellan U-huset, Musikskolan och Brännäsgården.

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2004-11-01

Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 15 september 2004 att Ungdomens Hus, i det fortsatta kallat U-huset, övergår från föreningsdrift till kommunal drift. Samtidigt har man föreslagit ett utökat samarbete med Musikskolan och Brännäsgården. Barn och skolnämnden tar i och med ovanstående beslut det formella beslutet att stödja samarbetet. Det förvaltningsövergripande samarbetet startar den 1 januari 2005 och föreslås bedrivas som ett projekt över tre år. 

Projektet U-hus och Brännäsgård

Organisation

I samråd med Musikskolan och Brännäsgården har uttalats en ömsesidig och stark vilja till ett kraftigt utökat samarbete med och för ungdomar i tonåren i Norrtälje. På längre sikt bör mera permanenta former för ett sådant samarbete diskuteras. För de närmaste åren föreslås att en sådan verksamhet bedrivs i form av ett treårigt projekt med gemensam finansiering från de båda berörda nämnderna. Organisation och innehåll, ansvarsfördelning, ekonomi etc bör utarbetas i samråd mellan verksamhetsledningarna under hösten.

Syftet med samarbetet skall vara att effektivisera det gemensamma 
arbetet med och ansvaret för ungdomar i olika åldersgrupper och genom ett utbyte av kompetenser, erfarenheter, lokaler och utrustning skapa synergieffekter för att bedriva en (ännu) bättre ungdomsverksamhet i Norrtälje stad. 

Bsau § 79 forts

Brännäsgården ser stora fördelar med att samordna sin verksamhet med U-huset. De båda verksamheterna skall behålla sina särarter och sin fokusering på olika åldersgrupper, men samtidigt komplettera varandra på många olika sätt. 

Ett omfattande samarbete enligt detta mönster har genomförts under våren och sommaren när kultur- och fritidsförvaltningen fått tillgång till musik- och fritidspedagogisk kompetens för att sätta igång verksamheten i de nya replokalerna på U-husets övervåning. Detta har finansierats gemensamt av Musikskolan och kultur- och fritidsförvaltningen och resultatet har varit mycket tillfredställande.

Samorganiseringen av verksamheter i U-huset och på Brännäsgården bör utgöra ett första steg i att bredda musikskolan till en kulturskola och att i området kring Musikskolan, Brännäsgården och U-huset skapa ett ”ungdomskulturkvarter” i Norrtälje stad.

Resursfördelning

Inom U-husets budgetram föreslår kultur och fritidsförvaltningen att medel utnyttjas till anställningar motsvarande 1,5 tjänst. Musikskoleenheten är intresserad av att bidra med motsvarande 0,5 tjänst i det gemensamma projektet. Detta kommer företrädesvis gälla musikverksamhet och gemensamt organiserade aktiviteter. 

Fritidsledarna i Norrtälje har ett fritidsgårdsuppdrag som ska försvaras genom öppen gårdsverksamhet i hela Norrtälje stad och det sociala perspektivet är primärt. Verksamhet inom ramen för det nya samarbetet ska ha detta som huvudfokus för vår personal, medan U-huset ska stötta det egna engagemanget och initiativet hos något äldre och mognare ungdomar.

___________

Bsau § 80

Redovisning av budgetläget 

Beslut

Arbetsutskottet beslutar 

att tacka för rapporterna.


Beslutande sammanträde 

Rektorer och distriktschefer från Skebo-, Bålbro-, Rånäs-, Park- och Östra förskoleenheterna närvarar vid dagens arbetsutskott och lämnar redovisning över respektive enhets aktuella budgetläge och vilka åtgärder de vidtagit för att få en budget i balans.

__________