Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Estunavägen 14, Norrtälje, kl 13.00-16.30

Beslutande Lotta Lindblad Söderman
Melinda Christiansson Wahlqvist
Patrik Dahl
Olle Jansson
Marita Jeansson


Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Agneta Brus, ekonomichef
Björn Sandblad, distriktschef
Kent Henningson, distriktschef
Anne Josefsson, sekreterare 
Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2004-12-20


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 81-92
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Lotta Lindblad Söderman

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2004-12-13

Datum för 2004-12-21 Datum för 2005-01-11
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
för protokollet Estunavägen 14, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 81 Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport

§ 82 Granskning av verifikationer

§ 83 Gemensam kö till barnomsorg inom kommunal och enskild verksamhet

§ 84 Utökad kundservice

§ 85 Delegationsordning för barn- och skolnämnden, revidering

§ 86 Upptagningsområde Rimbo centralort

§ 87 Extraresurs till Björkö-Arholma grundskola 2005

§ 88 Lokalrevisionen - Förslag till organisatorisk utveckling i 
centrala Hallstavik

§ 89 Drift av skolköksverksamhet i personalstyrt företag, försöksprojekt
på Rådmansö skola

§ 90 Verksamhetsplan 2005

§ 91 Barn- och skolplanen ”Kompassen”

§ 92 Frågor angående barn- och skolnämndens hantering av verksamhetsplan 
för 2005-2007 samt sammanträdestider för 2005 

__________Bsau § 81 Dnr BSN 04-044 040

Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport

Ärendet kommer att behandlas direkt på nämndens sammanträde den 10 januari 2005.

__________


Bsau § 82 Dnr BSN 04-328 040

Granskning av verifikationer

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att godkänna barn- och skolförvaltningens kommentarer och kompletteringar till revisionsskrivelsen samt att översända svaret till revisorerna.


Underlag för beslut

Revisorernas skrivelse 2004-10-22
Förvaltningens skrivelser 2004-11-16 och 2004-11-29

Bakgrund

Komrev har på uppdrag av kommunens revisorer granskat ett urval av kommunens verifikationer för 2004. Granskningen visar att rutinerna förbättrats, men fortfarande finns fakturor där bland annat syfte och deltagarförteckning saknas. 

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen har kompletterat verifikationerna med de uppgifter som varit föremål för anmärkning. Vid motsvarande granskning 2002 fick förvaltningen anmärkningar på ett trettiotal fakturor. Efter det har rutinerna förändrats och vid årets granskning har vi endast fått anmärkning på fem fakturor. 

Beslutande sammanträde 

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 13 december 2004.

__________

Bsau § 83 Dnr BSN 04-062 712

Gemensam kö till barnomsorg inom kommunal och enskild verksamhet

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att ge förvaltningen i uppdrag att utforma en gemensam kö i webbmiljö för all barnomsorg.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2004-11-18

Bakgrund

Kön till kommunal barnomsorg administreras av förvaltningens distrikts-kontor. De enskilda verksamheterna sköter sina egna köer. Många föräldrar upplever det frustrerande att de måste köa på flera ställen och att det är svårt att få besked om var och när de kommer att få barnomsorg.

Tjänstemannaberedning

På uppdrag av arbetsutskottet har förvaltningen tillsammans med de enskilda verksamheterna undersökt möjligheterna till att hantera en gemensam kö. I skrivelse daterad den 18 november redogör den administrativa chefen för arbetsgruppens arbete och dess förslag till en gemensam köhantering under förutsättning att den sker via webben.

Beslutande sammanträde 

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 13 december 2004.

__________


Bsau § 84 Dnr BSN 04-367 005

Utökad kundservice

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att ge förvaltningen i uppdrag att i samverkan med kundserviceprojektet införa webbaserad service för förvaltningens kunder,

att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en detaljerad projekt- och tidsplan för genomförandet.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2004-11-17

Bakgrund

Kommunstyrelsen har beslutat genomföra ett kundserviceprojekt vars huvudsyfte är att öka tillgängligheten till kommunens tjänster dygnet runt. Projektet består av två delar, dels utökning av möjligheten att ta emot medborgarnas synpunkter och klagomål, dels utveckling av en gemensam kundtjänstfunktion för kommunens verksamheter inklusive möjlighet för medborgarna att via webb få önskad information och att själva kunna göra anmälningar och registrera uppgifter under hela dygnet.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse daterad den 17 november för ärendet. Ett webbsystem möjliggör för föräldrar, verksamhetspersonal och administrativ personal att utföra en mängd olika aktiviteter och tjänster via Internet istället för att använda blanketter, vilka manuellt skall bearbetas och registreras. 

Beslutande sammanträde 

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 13 december 2004.

__________


Bsau § 85 

Delegationsordning för barn- och skolnämnden, revidering

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att anta den reviderade delegationsordningen för barn- och skolnämnden att gälla från och med den 1 januari 2005. 


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2004-11-24 inkl delegationsordning

Bakgrund

Nuvarande delegationsordning gäller från och med den 1 januari 2003. Nya typer av ärenden har kommit in till nämnden för beslut. Dessa kan med fördel vidaredelegeras till tjänstemän i förvaltningen. 

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse daterad den 24 november 2004 för ärendet. 

Beslutande sammanträde 

Posterna C38, C44 och C45 skall i delegationsförteckningen ändras så att nämndens ordförande är beslutsfattare istället för kommundirektören. 

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 13 december 2004.

__________


Bsau § 86 

Upptagningsområde Rimbo centralort

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att Rimbo centralort omvandlas till ett gemensamt upptagningsområde.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2004-11-22

Bakgrund

För att skapa två likvärdiga F-9-skolor i Rimbo beslutade nämnden 1998 om upptagningsområden som styrt eleverna till respektive skola. När nu målet är uppnått kan Rimbo centralort utgöra ett gemensamt upptagningsområde, vilket skulle innebära större frihet för föräldrar att välja skola för sina barn. 

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse daterad den 22 november 2004 för ärendet. Enligt Skolverket finns inga hinder för en kommun att besluta om upptagningsområden. Grundprincipen skall vara att i största möjliga mån värna rätten att välja skola.

Beslutande sammanträde 

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 13 december 2004.

__________

Bsau § 87

Extraresurs till Björkö-Arholma grundskola 2005

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till nämnden för beslut.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2004-12-05 inkl bilaga

Bakgrund

Skolan har idag 28 elever i åldern 6-12 år. För att klara en bra omsorg och undervisning behövs tre tjänster, vilket enhetens budgettilldelning inte tillåter. Trots att måltidsverksamheten har minskat till 60 % går verksamheten inte ihop.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse daterad den 5 december 2004 detaljerat för enhetens problem och behov av extra tilldelning i budget för 2005. 

Beslutande sammanträde 

Efter diskussion beslutar arbetsutskottet att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till nämnden för beslut den 10 januari 2005 då kompletterande uppgifter om enhetens totala resursfördelning presenteras. 

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 13 december 2004.

__________


Bsau § 88 Dnr BSN 04-166 291

Lokalrevisionen - Förslag till organisatorisk utveckling i centrala Hallstavik

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att förvaltningen från och med höstterminen 2005 går ur Skärsta skolas lokaler, 

att Skärsta- och Hallstaenheterna vid samma tidpunkt slås ihop till en enhet,

att skapa förutsättningar för ytterligare en fritidsavdelning i anslutning till den befintliga fritidsavdelningen i Gröna huset på Hallsta skola,

att i enlighet med lokalrevisionsrapporten göra nödvändig om- och tillbyggnation på Gottsta skola,

att utreda möjligheterna, samt skapa förutsättningar för ytterligare en slöjdlokal i centrala Hallstavik - i första hand på någon av enheterna Centralskolan, Hallsta skola eller Häverögymnasiet.

Reservation

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag gällande första och andra att-satserna, men bifaller resterande att-satser.

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2004-12-13

Bakgrund

Förvaltningsskrivelsen är framtagen som en följd av den lokalrevision som genomfördes våren 2004, samt utifrån barn- och skolnämndens yttrande över lokalrevisionens slutrapport. 

Beslutsunderlaget består av två förslag, ett som föreslår att Skärsta skola läggs ned och slås samman med Hallstaenheten, ett som föreslår att Skärsta skola behålls. Inget av förslagen är prioriterat före det andra.

Bsau § 88 forts

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse daterad den 13 december 2004 detaljerat för de båda förslagen och de ekonomiska och pedagogiska konsekvenserna.

Beslutande sammanträde 

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 13 december 2004.

Yrkanden

Lotta Lindblad Söderman (m) med instämmande av Patrik Dahl (c) och Melinda Christiansson Wahlqvist (fp) yrkar 
- att förvaltningen från och med höstterminen 2005 går ur Skärsta skolas lokaler, 
- att Skärsta- och Hallstaenheterna vid samma tidpunkt slås ihop till en enhet,
- att skapa förutsättningar för ytterligare en fritidsavdelning i anslutning till den befintliga fritidsavdelningen i Gröna huset på Hallsta skola,
- att i enlighet med lokalrevisionsrapporten göra nödvändig om- och tillbyggnation på Gottsta skola,
- att utreda möjligheterna, samt skapa förutsättningar för ytterligare en slöjdlokal i centrala Hallstavik och då i första hand på någon av enheterna Centralskolan, Hallsta skola eller Häverögymnasiet.

Olle Jansson (s) med instämmande av Marita Jeansson (s) yrkar
- avslag på ordförandens första och andra att-sats och hänvisar till eget förslag, dvs att Skärsta skola behålls då det främjar valfriheten för Hallstaviks elever,
- bifall till resterande att-satser.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att arbetsutskottet beslutar enligt ordförandens förslag.

Reservation

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag gällande första och andra att-satserna, men bifaller resterande att-satser. 

__________


Bsau § 89

Drift av skolköksverksamhet i personalstyrt företag, försöksprojekt på Rådmansö skola

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

att återremittera ärendet tills kommunens upphandlingsenhet har inkommit med sitt yttrande. 


Underlag för beslut

Ansökan från Rådmansöenheten 2004-11-11 inkl bilaga

Bakgrund

Ansökan har inkommit från Rådmansöenheten om att få driva skolköksverksamheten i personalstyrt företag som försöksprojekt under två år. Bildandet av den ekonomiska föreningen är ett lokalt initiativ. 

I skolköket arbetar idag tre personer, varav en slutar pga pension och en har tidsbegränsad anställning som går ut till jul, varför tillfället är väl valt för att ändra organisationen och pröva nya verksamhetsformer.

Målsättningen ligger helt i linje med nämndens riktlinjer såväl när det gäller elevinflytande som folkhälsoplan. Föreningen kommer att verka för elevernas delaktighet och för att integrera verksamheten i det pedagogiska arbetet. Föreningen har också som ambition att samverka med lokala företag, verksamheter och föreningar. 

Rektor och övrig personal är mycket positivt inställda till idén och är angelägna om att den kan förverkligas.

Politikerberedning

BSN 22/11 Ärendet behandlades vid nämndens sammanträde den 22 november 2004, § 112 då förvaltningen fick i uppdrag att se över möjligheten att driva måltidsverksamheten på Rådmansö som personalstyrt företag och ta fram ett förslag till genomförande.

Bsau § 89 forts

Beslutande sammanträde 

Ärendet har behandlats i PAMK den 13 december 2004.

Förvaltningschefen informerar att ärendet har sänts till kommunens upphandlingsenhet för yttrande. Arbetsutskottet beslutar att invänta deras svar innan beslut tas.

__________

Bsau § 90

Verksamhetsplan 2005 

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att göra följande justeringar i den internfördelade budgeten 2005:

- budgeten för grundskolepengen reduceras med 2,7 mkr
- budgeten för fritidshemsverksamheten reduceras med 1 mkr
- ledningsresursen reduceras med 0,5 mkr
- statsbidraget (Wärnerssonmedlen) på 3 mkr används för att 
upprätthålla personaltätheten
- dagbarnvårdarverksamheten tillförs 0,5 mkr
- plan för resterande 1,3 mkr redovisas i slutet av januari 2005

Reservation

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.


Underlag för beslut

Förvaltningens reviderade verksamhetsplan 2005

Bakgrund

Kommunens plan för utvecklingen av Norrtälje kommuns förskola, skola och fritidsverksamhet ”Kompassen” är vägledande för barn- och skolnämndens ansvar i dessa verksamheter. Utöver den gällande barn- och skolplanen skall en årlig verksamhetsplan upprättas där nämnden anger sina ambitioner och prioriteringar under kommande kalenderår.

Tjänstemanna- och politikerberedning

Nämnden har tillsammans med förvaltningen vid ett antal möten arbetat fram ett förslag till verksamhetsplan för år 2005. 

Bsau § 90 forts

Politikerberedning

BSN 22/11 Ärendet behandlades vid nämndens sammanträde den 22 november 2004, § 98 då förvaltningen fick i uppdrag att till nämndens sammanträde i januari utarbeta en verksamhetsplan som visar hur fastställda mål skall uppnås, samt att vid samma tillfälle presentera förslag till detaljerad internfördelning av budget 2005. 

Beslutande sammanträde 

Ajournering kl 15.50-16.05. 

Yrkanden 

Lotta Lindblad Söderman (m) med instämmande av Patrik Dahl (c) och Melinda Christiansson Wahlqvist (fp) yrkar att
- budgeten för grundskolepengen reduceras med 2,7 mkr
- budgeten för fritidshemsverksamheten reduceras med 1 mkr
- ledningsresursen reduceras med 0,5 mkr
- statsbidraget (Wärnerssonmedlen) på 3 mkr används för att 
upprätthålla personaltätheten
- dagbarnvårdarverksamheten tillförs 0,5 mkr
- plan för resterande 1,3 mkr redovisas i slutet av januari 2005

Olle Jansson (s) med instämmande av Marita Jeansson (s) yrkar att
- budgeten för grundskolepengen reduceras med 6 mkr
- ledningsresursen reduceras med 0,5 mkr
- statsbidraget (Wärnerssonmedlen) behålles

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att arbetsutskottet beslutar enligt ordförandens förslag.

Reservation

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

__________

Bsau § 91

Barn- och skolplanen ”Kompassen”

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att ärendet behandlas på nämndens sammanträde den 10 januari 2005 då förslag till innehåll i en ny barn- och skolplan diskuteras. 


Bakgrund

Norrtälje kommuns plan för utvecklingen av förskola, skola och fritidsverksamhet, ”Kompassen”, antogs av kommunfullmäktige den 26 april 1999. 

Med anledning av att det sedan dess har skett en del verksamhets- och organisationsförändringar inom förvaltningen är det nödvändigt med en uppdatering, alternativt upphävande, av barn- och skolplanen. 

__________


Bsau § 92

Frågor angående barn- och skolnämndens hantering av verksamhetsplan för 2005-2007 samt sammanträdestider för 2005

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att till ledningskontoret översända förvaltningens svar som sitt eget.


Underlag för beslut

Ledningskontorets skrivelse 2004-12-02
Förvaltningens skrivelse 2004-12-08

Bakgrund

Enligt kommunstyrelsens tidplan för budget skall samtliga nämnder ha lämnat in sina verksamhetsplaner 2005-2007 till ledningskontoret den 25 november 2004. Den 22 november beslutade barn- och skolnämnden att slutbehandla verksamhetsplanen vid nämndens sammanträde i januari 2005. Med anledning av detta ställer kommunens budgetchef två frågor till nämnden.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse daterad den 8 december 2004 varför nämnden inte var beredd att ta beslut om internbudgeten vid sammanträdet i november. Nämnden kommer att anpassa sina sammanträdestider efter ledningskontorets reviderade brytdatum. 

__________