Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2005-02-24


Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Estunavägen 14, Norrtälje, kl 13.00-16.00

Beslutande Lotta Lindblad Söderman
Patrik Dahl
Olle Jansson
Jan Sjöblom

Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Agneta Brus, ekonomichef
Björn Sandblad, distriktschef
Anne Josefsson, sekreterare 
Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2005-03-07 


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 18-27 
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Lotta Lindblad Söderman

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2005-02-24

Datum för 2005-03-08 Datum för 2005-03-29
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
för protokollet Estunavägen 14, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 18 Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport

§ 19 Besparingar 2005 

§ 20 Auktorisation av enskilt familjedaghem, Gisela Rinse

§ 21 Auktorisation av enskilt familjedaghem, Marie Wåhlin

§ 22 Ändring av auktorisationen för Naturbarnstugan

§ 23 Plan för tillsyn av enskild verksamhet 2005, revidering

§ 24 Samarbetsprojekt mellan U-huset, Musikskolan och Brännäsgården

§ 25 Fördjupning av översiktsplanen för Nordrona i Norrtälje stad, utställningsversion december 2004 

§ 26 Ansökan om ändring av verksamhet inom enskild barnomsorg, personalkooperativet Viktoriagården

§ 27 Diskussionsärenden
- dagbarnvårdarverksamheten i Häverö-Väddö
- barntrafikskolan för 5-åringar

__________


Bsau § 18 Dnr BSN 04-044 040

Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport

Ärendet kommer att behandlas direkt på nämndsammanträdet den 14 mars 2005 då förvaltningen redovisar budgetutfallet för både januari och februari månad. 

__________

Bsau § 19

Besparingar 2005 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till förvaltningen att till nämndens sammanträde den 14 mars 2005 ta fram detaljfördelad åtgärdsplan för att få budget 2005 i balans. 


Beslutande sammanträde 

Arbetsutskottet och förvaltningsledningen diskuterar olika förslag till åtgärder för att klara budgetramen för 2005. Förvaltningen får i uppdrag att till nämnd-sammanträdet presentera skriftligt förslag. 

__________
Bsau § 20 Dnr BSN 05-050 717

Auktorisation av enskilt familjedaghem, Gisela Rinse

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att godkänna enskilda personen Gisela Rinse som auktoriserad dagbarnvårdare från och med den 1 mars 2005,

att till Gisela Rinse betala ut bidrag för inskrivna barn,

att auktorisationen återkallas om begärda handlingar inte inkommit till förvaltningen inom utsatt tid, dvs senast den 1 april 2005. 


Reservation

Olle Jansson (s) och Jan Sjöblom (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och hänvisar till protokollsanteckning den 24 maj 2004, § 44. 


Underlag för beslut

Ansökan 
Förvaltningens skrivelse 2005-02-02

Bakgrund

Ansökan om tillstånd att bedriva enskilt familjedaghem har kommit från Gisela Rinse, som av förvaltningen blivit informerad om de krav på uppföljning och kvalitetsredovisning som gäller. Barntillsynsinspektören har även besökt hemmet. 

Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 2 februari 2005 att arbets-utskottet beviljar auktorisation och att bidrag skall betalas ut för inskrivna barn. 
Bsau § 20 forts

Beslutande sammanträde 

Yrkande 

Olle Jansson (s) och Jan Sjöblom (s) yrkar
- avslag på förvaltningens förslag med hänvisning till tidigare ställningstagande i dessa ärenden. 

Lotta Lindblad Söderman (m) med instämmande av Patrik Dahl (c) yrkar 
- bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Olle Jansson (s) och Jan Sjöblom (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och hänvisar till protokollsanteckning den 24 maj 2004, § 44. 

Beslutande sammanträde 

Förvaltningschefen redogör för ärendet.

__________

Bsau § 21 Dnr BSN 05-107 717

Auktorisation av enskilt familjedaghem, Marie Wåhlin

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att godkänna enskilda personen Marie Wåhlin som auktoriserad dagbarnvårdare från och med den 1 juni 2005,

att till Marie Wåhlin betala ut bidrag för inskrivna barn,

att auktorisationen återkallas om begärda handlingar inte inkommit till förvaltningen inom utsatt tid, dvs senast den 1 maj 2005. 


Reservation

Olle Jansson (s) och Jan Sjöblom (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och hänvisar till protokollsanteckning den 24 maj 2004, § 44. 


Underlag för beslut

Ansökan 2005-02-10
Förvaltningens skrivelse 2005-02-10

Bakgrund

Ansökan om tillstånd att bedriva enskilt familjedaghem har kommit från Marie Wåhlin, som av förvaltningen blivit informerad om de krav på uppföljning och kvalitetsredovisning som gäller. Barntillsynsinspektören har även besökt hemmet. 

Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 10 februari 2005 att arbets-utskottet beviljar auktorisation och att bidrag skall betalas ut för inskrivna barn. 
Bsau § 21 forts

Beslutande sammanträde 

Yrkande 

Olle Jansson (s) och Jan Sjöblom (s) yrkar
- avslag på förvaltningens förslag med hänvisning till tidigare ställningstagande i dessa ärenden. 

Lotta Lindblad Söderman (m) med instämmande av Patrik Dahl (c) yrkar 
- bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Olle Jansson (s) och Jan Sjöblom (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och hänvisar till protokollsanteckning den 24 maj 2004, § 44. 

Beslutande sammanträde 

Förvaltningschefen redogör för ärendet.

__________

Bsau § 22 Dnr BSN 05-037 718

Ändring av auktorisationen för Naturbarnstugan

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att godkänna nedanstående förändringar i Naturbarnstugans auktorisation:

- inga skolbarn i verksamheten (sedan oktober månad 2004)
- fortsatt drift av förskola i enskild regi för barn 1-5 år 
- auktorisationen gäller för ca 25 förskolebarn fr.o.m den 1 januari 2005 


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2005-02-09

Beslutande sammanträde 

Förvaltningschefen redogör för ärendet.

__________

Bsau § 23 Dnr BSN 04-001 718

Plan för verksamhet, tillsyn och granskning av enskild verksamhet 2005, revidering 

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att anta den reviderade Plan för verksamhet, tillsyn och granskning av enskild verksamhet i Norrtälje kommun.


Underlag för beslut

Skrivelse 2005-02-09 inkl bilaga

Bakgrund

Barn- och skolnämnden antog den ursprungliga planen för tillsyn och granskning av de enskilda verksamheterna i Norrtälje kommun i november 2003. 

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen informerar i skrivelse daterad den 9 februari 2005 att tillsynen kommer att delas upp under året så att hälften av verksamheterna får besök under våren och hälften under hösten. Tillsynen kommer att utgå från verksamheternas kvalitetsredovisning. Några enheter kommer även att granskas beträffande ekonomi, måluppfyllelse och om läroplanen följs. 

Beslutande sammanträde 

Förvaltningschefen redogör för ärendet.

__________

Bsau § 24 Dnr BSN 04-267 613

Samarbetsprojekt mellan U-huset, Musikskolan och Brännäsgården

Ärendet utgår från dagordningen då beslutsunderlaget inte kunnat göras färdigt till dagens sammanträde.

__________

Bsau § 25 Dnr BSN 05-112 212

Fördjupning av översiktsplanen för Nordrona i Norrtälje stad, utställningsversion december 2004 

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att till ledningskontoret framföra barn- och skolnämndens önskemål att nämndens behov av lokaler för barnomsorg och grundskola även kommer att finnas med i detaljplanen för området. 


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2005-02-22

Bakgrund

Kommunstyrelsen har beslutat att ett förslag till fördjupning av översiktsplanen för stadsdelen Nordrona i Norrtälje skall hållas utställt i enlighet med Plan- och bygglagen (PBL) från och med den 14 februari till den 15 april 2005. Hand-lingar har översänts till nämnden för kännedom och möjlighet till yttrande. 

Politikerberedning

Den 16 december 2003, § 147 behandlade nämnden ärendet och framförde sina synpunkter på översiktsplanen, vilken då var översänd för samrådsyttrande. 

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen citerar översiktsplanens punkt 3.4 Service, vård och omsorg: 
Behovet av lokaler för barnomsorg och förskola bör lämpligen tillgodoses i samband med byggande av de nya bostadsområdena. Så småningom kommer dessutom en skola att behövas i stadsdelen. För detta ändamål bör en tomt sparas inom kvarteret väster om utbildningscentrum, och påpekar att förvaltningen värdesätter att nämndens behov finns medtagna i den fördjupade översiktsplanen och förutsätter att de även framöver kommer att finnas med i kommunens detaljplan för området. 

__________
Bsau § 26 Dnr BSN 03-300 718

Ansökan om ändring av verksamhet inom enskild barnomsorg, personalkooperativet Viktoriagården

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att bevilja dispens för Viktoriagården att endast ta emot barn i åldern 6-7 år på fritidshemmet.


Underlag för beslut

Ansökan 2004-12-19 och komplettering 2005-02-22
Förvaltningens skrivelse 2005-01-18 

Bakgrund

Den enskilda förskolan/fritidshemmet Viktoriagården har tillstånd att bedriva fritidsverksamhet för barn i åldern 6-12 år enligt kommunens gällande regler.
Viktoriagården ansöker i skrivelse daterad den 19 december 2004 om att få ta emot endast barn i åldern 6-7 år. 

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens handläggare föreslår i skrivelse daterad den 18 januari 2005 att arbetsutskottet avslår Viktoriagårdens ansökan. Enligt Allmänna råd för fritidshem är fritidshem en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn till och med tolv års ålder. Att ta emot endast barn i åldern 6-7 år är inte förenligt med de allmänna rådens definition, inte heller med de riktlinjer som tagits i Norrtälje kommun.

Om Viktoriagården kommer att göra någon annan förändring i sin verksamhet måste detta omgående meddelas till förvaltningskontoret. 

Beslutande sammanträde 

Förvaltningschefen redogör för ärendet och föreslår nämnden bevilja dispens för Viktoriagården att endast ta emot barn i åldern 6-7 år på fritidshemmet.

___________
Bsau § 27

Diskussionsärenden

Dagbarnvårdarverksamheten

Distriktschef Björn Sandblad informerar om det aktuella läget för dagbarnvårdarverksamheten i Häverö-Väddödistriktet. 

Barntrafikskolan

Barntrafikskolan, som är integrerad i förskoleverksamheten, når i stort sett samtliga 5-åringar i kommunen. Förvaltningen får i uppdrag att göra en utvärdering av 2004 års verksamhet varefter trafiksäkerhetsnämnden kan informeras. 

__________