BSN Au 050411


Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Estunavägen 14, Norrtälje, kl 13.00-16.00

Beslutande Lotta Lindblad Söderman
Inga-Maja Dunér
Patrik Dahl
Olle Jansson
Marita Jeansson


Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Agneta Brus, ekonomichef
Anne Josefsson, sekreterare 
Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2005-04-18


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 28-40
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Lotta Lindblad Söderman

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2005-04-11

Datum för 2005-04-19 Datum för 2005-05-10
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
för protokollet Estunavägen 14, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 28 Månatlig ekonomi- och verksamhetsapport

§ 29 Besparingar 2005 

§ 30 Diarie- och dossiéplan för enheter inom barn- och skolförvaltningen

§ 31 Utökad kundservice, projekt- och tidsplan

§ 32 Fördjupad översiktsplan för skärgården i Norrtälje kommun 2005-2015,
remiss

§ 33 Musikskolans mål

§ 34 Mål för inkludering av särskolans elever i grundskolan

§ 35 Auktorisation av enskilt familjedaghem, Marie-Louise Browall

§ 36 Norrtälje kommuns policy mot mutor, remiss

§ 37 Kommunikationspolicy, remiss

§ 38 Rådmansöenhetens ramschema

§ 39 Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond, uttagning av stipendiater

§ 40 Kontaktpolitikerdag

__________


Bsau § 28 

Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport 

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för rapporterna.


Beslutande sammanträde 

Ekonomichefen redogör muntligt för budget och utfall t o m mars månad fördelat på nämndens samtliga verksamheter. Komplett beslutsunderlag kommer att presenteras till nämndens sammanträde den 28 april 2005. 

Kommunens budgetchef Arne Appel informerar om budgetramar för 2006-2007, samt redovisar resultaträkningen för 2004. 

__________
Bsau § 29

Besparingar 2005 

Beslut

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) deltar inte i beslutet.


Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att uppdra till förvaltningen att omgående påbörja besparingen på 6,5 mnkr inom nedanstående områden:

- administration
- pedagogiska skjutsar
- skolskjuts Rådmansö
- lokaler
- Resursenheten (teamen skall inte drabbas)
- Wärnerssonmedlen från utbildningsnämnden
- avtalet med Kärnan
- fritidshem, fritidsgårdar och musikskolan (motsvarande elevminskningen)


Beslutande sammanträde 

Den 14 mars 2005 beslutade nämnden om en generell besparing på 1,5 % 
(6,5 mnkr) på grundskolan. Med anledning av nya fakta som framkommit i ärendet beslutar arbetsutskottet föreslå nämnden att förvaltningen får i uppdrag att omgående påbörja arbetet med besparingar inom vissa specificerade om-råden.

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) deltar inte i beslutet utan avvaktar till nämndens sammanträde. 

__________


Bsau § 30 Dnr BSN 05-172 004

Diarie- och dossiéplan för barn- och skolnämndens enheter

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att godkänna upprättat förslag till revidering i diarie- och dossiéplanen för barn- och skolnämndens enheter.


Underlag för beslut

Diarie- och dossiéplan

Bakgrund

Stadsarkivet har upprättat förslag till diarie- och dossiéplan för barn- och skolförvaltningens enheter. Planen anger vad som skall gallras och vad som skall bevaras för framtiden.

Sammanställning av förslag till ändringar och tillägg föreligger. I den kompletta planen är revideringarna markerade med kursiverad stil.

__________Bsau § 31 Dnr BSN 04-367 005

Utökad webbaserad kundservice, projekt- och tidsplan 

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att anta föreliggande projekt- och tidsplan för införande av webbaserad service till nämndens kunder.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2005-03-23

Bakgrund

Kommunstyrelsen har beslutat genomföra ett kundserviceprojekt vars huvudsyfte är att öka tillgängligheten till kommunens tjänster dygnet runt. Projektet består av två delar, dels utökning av möjligheten att ta emot medborgarnas synpunkter och klagomål, dels utveckling av en gemensam kundtjänstfunktion för kommunens verksamheter inklusive möjlighet för medborgarna att via webb få önskad information och att själva kunna göra anmälningar och registrera uppgifter under hela dygnet.

Politikerberedning

Barn- och skolnämnden beslutade den 10 januari 2005, § 77 att ge förvaltningen i uppdrag att i samverkan med kundserviceprojektet införa webbaserad service för förvaltningens kunder, och att återkomma med en detaljerad projekt- och tidsplan för genomförandet. 

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse daterad den 23 mars 2005 för projektets organisation, syfte, mål och de olika huvudaktiviteter som ingår. Tidsplanen anger att projekttiden är 2005-03-31--2005-12-31 och att systemet planeras vara i drift den 1 januari 2006. Uppföljning och utvärdering kommer att göras dels i augusti 2006, dels januari 2007, förutom löpande avstämning med projektgruppen.

__________

Bsau § 32 Dnr BSN 05-121 212

Fördjupad översiktsplan för skärgården i Norrtälje kommun 2005-2015, utställningsversion februari 2005 

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 
att till ledningskontoret uttala nämndens uppskattning att de synpunkter som lämnades på tidigare samrådsversion i viss mån beaktats i det nu presenterade planförslaget för skärgården. Dock saknas uppgifter om den framtida strategiska inriktningen beträffande satsningar på barnomsorgs- och skolverksamheter.

Underlag för beslut
Fördjupad översiktsplan 2005-02-04
Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat att ett förslag till fördjupning av översiktsplanen för skärgården i Norrtälje ska hållas utställt i enlighet med Plan- och bygglagen (PBL) under tiden den 15 februari till den 1 maj 2005. Handlingarna har översänts till nämnden för kännedom och möjlighet till yttrande. Eventuella synpunkter skall vara ledningskontoret tillhanda senast den 1 maj 20045.
Förvaltningens yttrande 
Den 20 september 2004 gjorde nämnden följande yttrande över samråds-versionen av den fördjupade översiktsplanen för skärgården: 
Barn- och skolnämnden beslutar att till ledningskontoret påpeka att endast ett fåtal av de verksamheter som ingår i barn- och skolnämndens ansvarsområde finns nämnda i översiktsplanen. Uppgifter saknas om samarbete med Waxholmsbolaget när det gäller skolskjutsar för elever bosatta i skärgården. I övrigt har nämnden inga synpunkter på planen.
I det nu föreliggande planförslaget har nämndens synpunkter i viss mån beaktats då skolskjutsar nämns under punkt 8.1.3 Kommunal service och dagligvaruhandel (sid 13), samt beträffande trafikstrukturen i skärgården under punkt 8.2.2 Person- och godstransporter (sidan 15): 

Bsau § 32 forts
”Kommunen verkar således för bättre trafik genom att försöka påverka WÅAB och SL att utveckla skärgårdstrafiken, samt genom att ställa resurser som används för skolskjutstrafik till förfogande för samordningslösningar.”
Kommunens intention är enligt planförslaget ”att göra satsningar som bidrar till att förutsättningarna för att bo och driva företag i skärgården blir så gynnsamma att inga andra stödåtgärder behövs…” Dock saknas fortfarande uppgifter om den framtida strategiska inriktningen när det gäller satsningar på barnomsorgs- och skolverksamheter. 
__________

Bsau § 33 Dnr BSN 05-171 613

Mål för Musikskolan

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att anta mål för Musikskolan i enlighet med skrivelse daterad den 1 mars 2005,

att Musikskolan i tillämpliga delar skall följa barn- och skolnämndens mål enligt verksamhetsplanen för barnomsorg och grundskola i Norrtälje kommun,

att uppdra till rektor för Musikskolan att till arbetsutskottet kontinuerligt redovisa pågående samarbetsåtgärder och projekt.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2005-03-01

Bakgrund

I samband med att det nya resursfördelningssystemet för kommunens skolor infördes fanns det ett antal verksamheter som skulle utredas speciellt. För musikskolans del handlade det om ett förtydligande av uppdraget. 

Tjänstemannaberedning

En arbetsgrupp med representanter från nämnden, förvaltningen och musikskolans ledning har arbetat med att ta fram förslag till ny uppdrags-formulering för musikskolan. 

Förvaltningen redogör i skrivelse daterad den 1 mars 2005 för den tvådelade målformuleringen för Musikskolan i Norrtälje.

Beslutande sammanträde 

Förvaltningschefen redogör för ärendet.

__________


Bsau § 34 Dnr BSN 05-170 617

Mål för inkludering av särskolans elever i grundskolan

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att anta målen för inkludering av särskolans elever i grundskolan enligt förvaltningens förslag, dvs
* Inkludering på särskoleelevens villkor så långt som möjligt.
* Utbildningen skall, så långt som möjligt, ske i närområdet.
Kommunen skall kunna frångå vårdnadshavarens önskemål om placering vid en viss skolenhet på vissa villkor.
* Kontakter och samverkan mellan elever med och utan utveck-lingsstörning skall öka.
* Barn och unga med utvecklingsstörning skall ha samma rättigheter och skyldigheter som andra.
* Vårdnadshavaren skall ha rätt att välja skolform.

att särskolan i tillämpliga delar skall följa barn- och skolnämndens mål enligt verksamhetsplanen för barnomsorg och grundskola i Norrtälje kommun.

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2005-03-31
Bakgrund
I barn- och skolnämndens beslut 2004-04-19 om Regler för finansiering av barnomsorg och grundskola (nytt resursfördelningssystem) ingick ett uppdrag till förvaltningen att genomföra en särskild utredning om rektorsområdet särskola skall vara kvar eller upphöra och eleverna fullt ut integreras i grund-skolan i övriga rektorsområden. Det s k SARAH-teamet föreslogs även fort-sättningsvis täckas med centralt anslag.

Bsau § 34 forts 
Nämnden fick den 14 februari 2005 information om Carlbeckskommitténs utredning om särskolans inkludering i den ordinarie grundskolan. Föreläsare var Lena Thorsson och Inger Backlund från Specialpedagogiska institutet. 
Förvaltningens yttrande
Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 31 mars 2005 mål för inkludering av särskolans elever i grundskolan.
Beslutande sammanträde 
Förvaltningschefen redogör för ärendet. 
__________

Bsau § 35 Dnr BSN 05-146 717

Auktorisation av enskilt familjedaghem, Marie-Louise Browall

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att godkänna enskilda personen Marie-Louise Browall som auktoriserad dagbarnvårdare från och med den 1 juni 2005,

att till Marie-Louise Browall betala ut bidrag för inskrivna barn.

Reservation

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och hänvisar till protokollsanteckning den 24 maj 2004, § 44.

Underlag för beslut

Ansökan 2005-03-13 inkl F-skattebevis, registerutrag
Förvaltningens skrivelse 2005-03-14

Bakgrund

Ansökan om tillstånd att bedriva enskilt familjedaghem har kommit från Marie-Louise Browall, som av förvaltningen blivit informerad om de krav på uppföljning och kvalitetsredovisning som gäller. 

Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 14 mars 2005 att arbetsutskottet beviljar auktorisation och att bidrag skall betalas ut för inskrivna barn.

Beslutande sammanträde 

Yrkanden

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) yrkar
- avslag på förvaltningens förslag med hänvisning till tidigare ställningstagande i dessa ärenden.

Lotta Lindblad Söderman (m) med instämmande av Patrik Dahl (c) och Inga-Maja Dunér (fp) yrkar
- bifall till förvaltningens förslag. 

Bsau § 35 forts

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Reservation

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och hänvisar till protokollsanteckning den 24 maj 2004, § 44.

__________


Bsau § 36 Dnr BSN 05-143 020

Norrtälje kommuns policy mot mutor, remiss

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att ställa sig positiv till förslaget till policy mot mutor, 

att föreslå ledningskontoret att göra ett förtydligande vad gäller relationen arbetsgivare/anställd, dvs hur arbetsgivaren eller en anställd skall agera i det fall denne får kännedom om/misstänker att en arbetstagare begått mutbrott och/eller bestickning. Policyn kan med detta förtydligande ge bättre vägledning i dessa frågor för såväl arbetsledare som anställd.


Underlag för beslut

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-02-24 inkl personalchefens skrivelse 2005-02-15
Förvaltningens skrivelse 2005-04-11

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 24 februari, § 71 beslutat att sända ledningskontorets förslag till policy mot mutor på remiss. Policyn bör ingå i personalhandboken.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens yttrande föreligger i skrivelse daterad den 11 april 2005. 

Beslutande sammanträde 

Ekonomichefen redogör för ärendet.

__________

Bsau § 37 Dnr BSN 05-151 003

Norrtälje kommuns kommunikationspolicy, remiss

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att till ledningskontoret överlämna förvaltningens yttrande som sitt eget.

Förvaltningens yttrande

Policydokumentet är mycket tydligt och bra. Införandet av informa-tionssamordnare medför dock en hel del svårigheter. En förvaltning av barn- och skolförvaltningens storlek skulle behöva en informations-ansvarig på heltid. 

Uppgiften kommer istället att få delas på de olika cheferna på förvalt-ning och enheter. Detta gör det svårt att sprida information så att den kommer alla till del. Det är en uppgift som bäst kan skötas från ledningskontorets informationsenhet.


Underlag för beslut

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-02-24 inkl informationschefens skrivelse 2005-02-15
Förvaltningens skrivelse 2005-03-31

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 24 februari, § 69 beslutat att sända ledningskontorets förslag till kommunikationspolicy på remiss. 

Beslutande sammanträde 

Förvaltningschefen redogör för ärendet.

__________


Bsau § 38 Dnr BSN 05-155 608

Ändring av ramschema vid Rådmansöenheten

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till nämnden för beslut.


Underlag för beslut

Ansökan 2005-03-22

Bakgrund

Rektor för Rådmansöenheten anhåller i skrivelse daterad den 22 mars 2005 om ändring av enhetens ramschema så att eleverna kan åka med ordinarie buss mot Gräddö/Kapellskär förutsatt att den trafikerar hållplatsen Rådmansö skola. 

Rektor vill även ha kvar de abonnerade bussarna från skolan mot Södersvik och in till Norrtälje under förutsättning att eleverna får åka med hela vägen till Norrtälje. Väl fungerande skolskjutsar är ett villkor för enhetens överlevnad.

Beslutande sammanträde 

Arbetsutskottet tar inte ställning i ärendet med anledning av att beslutsunderlag saknas. Ärendet överlämnas till nämnden för beslut den 28 april 2005 då förvaltningens ställningstagande presenterats.

__________Bsau § 39 

Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond, uttagning av stipendiater

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att för år 2005 dela ut tre stipendier á 5.000 kronor, 

att till mottagare av årets stipendiater ur Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond utse:

Leni Fogelström, saxofon
Andreas Berglund, slagverk
Emma Sohlgren, violin


Underlag för beslut

Stipendiejuryns protokoll 2005-04-08

Bakgrund 

Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond för den kommunala musikskolan i Norrtälje bildades 1990. Donators syfte med stipendiefonden är att ge ett kontinuerligt bidrag till musikskolans, ur både kulturell och social synpunkt, värdefulla verksamhet.

Sedan 1991 har varje år stipendier delats ut till tre elever vid musikskolan, 
vilka visat en lovande musikalisk begåvning och utveckling med inriktning 
på den seriösa konstmusiken, och som avser att gå vidare i sina musikstudier. Stipendium kan också tilldelas yngre elev som hjälp till förvärv av eget instrument.

Fonden förvaltas av barn- och skolnämndens arbetsutskott, som tillsammans med musikskolans rektor och en musiklärare i ledande befattning utser stipendiaterna. Årets stipendiater utsågs vid musikskoleelevernas uppspelning den 8 april 2005. 

Bsau § 39 forts

Tjänstemannaberedning

När anmälningstiden för sökande till stipendier ur musikstipendiefonden gått ut hade fjorton förslag till stipendiater inkommit från musikskolans lärare. Tre kandidater drog tillbaka sin ansökan. Protokoll från stipendiejuryns samman-träde föreligger.

Politikerberedning

Arbetsutskottet har beslutat att delegera till Inga-Maja Dunér (fp) att delta vid årets uttagning av stipendiater ur Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond. 

Beslutande sammanträde 

Inga-Maja Dunér (fp) redogör från stipendieuttagningen. 

__________


Bsau § 40

Kontaktpolitikerdag

Barn- och skolnämnden har tidigare beslutat att ha en kontaktpolitikerdag måndagen den 18 april 2005. Ledamöterna kommer då att besöka två enheter per distrikt för att bland andra träffa elever och rektorer (var för sig). 

Distriktscheferna kallar respektive kontaktpolitikergrupp. Ordföranden tar fram förslag på frågor som skall tas med vid besöken. 

__________