Au 050516
Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Estunavägen 14, Norrtälje, kl 08.30-10.30

Beslutande Lotta Lindblad Söderman
Inga-Maja Dunér
Patrik Dahl
Olle Jansson
Marita Jeansson


Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Agneta Brus, ekonomichef
Anne Josefsson, sekreterare 
Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2005-05-23


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 41-48
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Lotta Lindblad Söderman

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2005-05-16

Datum för 2005-05-24 Datum för 2005-06-14 
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
för protokollet Estunavägen 14, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 41 Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport - delårsrapport 1

§ 42 Budget och inriktning 2006-2008, remiss 

§ 43 Motion från Olle Jansson (s) och Anders Fransson (s) angående att stimulera bussåkandet för våra barn och unga i Norrtälje kommun

§ 44 Resepolicy för Norrtälje kommun, remiss

§ 45 Förlängning av Flygskolans hyreskontrakt

§ 46 Ombyggnad av Elmstaenhetens tillagningskök

§ 47 Auktorisation av enskild bidragsfinansierad verksamhet i form av förskola, Skederid

§ 48 Övriga ärenden
- Trygghet och studiero
- Nya barn- och skolplanen

__________ 
Bsau § 41 Dnr BSN 04-044 040

Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport - delårsrapport 1

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att till kommunstyrelsen översända barn- och skolförvaltningens delårsrapport 1 för år 2005 daterad den 11 maj 2005.

Arbetsutskottet beslutar dessutom för egen del

att uppdra till förvaltningen att ta fram sammanställning på den totala besparing som nämnden gjort sedan 2000 där budget, besparing för respektive år, samt barn- och elevtalsförändringar framgår. 


Underlag för beslut

Delårsrapport 2005-05-11

Bakgrund

Enligt ledningskontorets anvisningar och tidsplan för 2005 skall nämndernas delårsrapport 1 vara dem tillhanda senast den 19 maj 2005.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse daterad den 11 maj 2005 för förväntade avvikelser mot budget 2005, åtgärder och riskbedömningar. Den beräknade avvikelsen för helåret uppgår till -3,5 miljoner kronor.

Beslutande sammanträde 

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 16 maj 2005 (efter arbetsutskottets sammanträde).

Ekonomichefen redogör för ärendet. Vid nämndens sammanträde den 23 maj kommer förvaltningen att lämna rapport om enheternas budgetläge, samt ge detaljerad information om förskolans driftskostnader. Ett eventuellt ansök-ningssystem för intagning av elever som önskar byta skola diskuteras.

__________

Bsau § 42 Dnr BSN 03-049 041

Budget och inriktning 2006-2008, remiss

Beslut

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) deltar inte i beslutet då de inte delar alla värderingar i dokumentet, men däremot instämmer de beträffande de ekonomiska konsekvenser neddragningen av ramen får.


Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att till kommunstyrelsen översända förvaltningens remissvar daterat den 16 maj 2005 som sitt eget.


Underlag för beslut

Remissvar daterat 2005-05-16 inkl bilaga

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka ledningskontorets förslag till Budget och inriktning 2006 - 2008 till nämnderna för yttrande.

Enligt ledningskontorets tidplan för arbete med budget och uppföljningar under 2005 skall nämndernas remissvar inklusive tjänsteutlåtande och justerade förhandlings- och nämndprotokoll vara ledningskontoret tillhanda senast den 19 maj. 

Om nämndsprotokoll lämnas vid senare tidpunkt finns inte garantier för att nämndens synpunkter hinner beaktas i det fortsatta budgetarbetet. Detta betyder att barn- och skolnämndens svar i princip måste vara fastställt redan vid beslutsarbetsutskottet den 16 maj.

Beslutande sammanträde 

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 16 maj 2005 (efter arbetsutskottets sammanträde).

Förvaltningschefen och ekonomichefen redogör för ärendet. 

__________ 
Bsau § 43 Dnr BSN 05-173 623

Motion från Olle Jansson (s) och Anders Fransson (s) angående att stimulera bussåkandet för våra barn och unga i Norrtälje kommun

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att utan eget ställningstagande returnera ärendet till fullmäktige då nämnden anser att ärendet har sådan dignitet att beslut bör fattas på kommunövergripande nivå.

Underlag för beslut
Motion 2005-03-16
Kommunfullmäktiges protokoll 2005-03-21, § 61
Bakgrund
Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till barn- och skolnämnden för beredning. Olle Jansson (s) och Anders Fransson (s) föreslår i sin motion att fullmäktige beslutar att grundligt utreda förutsättningarna och komma med förslag hur ”bussåkandet” för barn och unga i Norrtälje kommun kan stimuleras. 

Beslutande sammanträde 

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 16 maj 2005 (efter arbetsutskottets sammanträde).

__________

Bsau § 44 Dnr BSN 05-188 003

Resepolicy för Norrtälje kommun, remiss

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att ställa sig positiv till ledningskontorets förslag till resepolicy.


Underlag för beslut

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-03-31, § 105
Ledningskontorets förslag 2005-04-15

Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att sända ledningskontorets förslag till resepolicy för Norrtälje kommun på remiss till samtliga nämnder. 
Juridik- och upphandlingsenheten genomförde hösten 2004 en upphandling av resebyråtjänster. För att få samarbetet att fungera effektivt mellan Norrtälje kommun och utföraren av resebyråtjänster krävs att kommunen fastställer en resepolicy för sina medarbetare. Ledningskontorets förslag till resepolicy presenteras i skrivelse daterad den 15 april 2005. 
Tjänstemannaberedning
I skrivelse daterad den 20 april 2005 ställer sig förvaltningen helt bakom förslaget till resepolicy, vilket är lättöverskådligt och informationsrikt och innehåller all den information som behövs.
Beslutande sammanträde 
Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 16 maj 2005 (efter arbetsutskottets sammanträde).

__________

Bsau § 45
Förlängning av Flygskolans hyreskontrakt
Beslut
Arbetsutskottet beslutar 
att ärendet utgår från dagordningen då det ännu inte är helt färdigberett för politiskt beslut.
__________


Bsau § 46 
Ombyggnad av Elmstaenhetens tillagningskök
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 
att om- och tillbyggnad av köket i Elmsta skola genomförs enligt tekniska kontorets investeringsberedning, och
att avsätta medel som täcker ökad drift- och kapitaltjänstkostnad för barn- och skolnämnden i kommande års budget.

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2005-05-03 inkl programbeskrivning från tekniska kontoret
Bakgrund
Underhållet av Elmstaenhetens tillagningskök har i många år varit undermåligt. Om- och tillbyggnad har diskuterats under många år. Köket har nu belastats av ett åläggande från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. 
Tjänstemannaberedning
Förvaltningen informerar i skrivelse daterad den 3 maj 2005 bland annat att ärendet diskuterats under lång tid i lokalsamordningsgruppen där flera alternativa lösningar diskuterats, men av ekonomiska och organisatoriska skäl förkastats.
Det nya tillagningsköket kommer att ha en kapacitet omfattande 700 portioner och avses leverera mat till Norrsund, Singö-Grisslehamn, Björkö-Arholma samt Söderbykarlsenheterna.
I och med färdigställandet av köket kan tillagningsköket på Björkö-Arholma göras om till serveringskök och inrymmas i skolans lokaler. Detta medför att nuvarande köks- och matsalsbyggnad frigörs till försäljning.
Beslutande sammanträde 
Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 16 maj 2005 (efter arbetsutskottets sammanträde).
__________

Bsau § 47 Dnr BSN 05-208 718

Auktorisation av enskild bidragsfinansierad verksamhet i form av förskola, Skederid
Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att återremittera ärendet för komplettering av uppgifter. 

Underlag för beslut
Ansökan inkl del av de begärda handlingarna
Förvaltningens skrivelse 2005-05-02
Bakgrund
Den ideella föreningen Nyckelpigan anhåller om tillstånd att starta enskild förskola i församlingshemmets lokaler i Skederid. Beskrivning av verksamhetens mål och omfattning har lämnats in till förvaltningen, liksom i stort sett alla begärda handlingar. Barntillsynsinspektören har besökt lokalen.
Tjänstemannaberedning
Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 2 maj 2005 att arbetsutskottet beslutar att ge förskolan Nyckelpigan tillstånd att bedriva enskild bidrags-finansierad förskola på övervåningen i församlingshemmets lokaler i Skederid, att godkänna att förskolan Nyckelpigan erhåller bidrag för att driva den enskilda bidragsfinansierade förskolan från och med den 1 augusti 2005,
att auktorisationen återkallas om begärda handlingar inte inkommit till förvaltningen senast den 1 augusti 2005. 
Beslutande sammanträde 
Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 16 maj 2005 (efter arbetsutskottets sammanträde).

Arbetsutskottet beslutar att ärendet återremitteras för komplettering av uppgifter, bland annat hur föreningens köstrategi ser ut. 
__________


Bsau § 48

Övriga ärenden

Trygghet och studiero

Förslaget till handlingsplan för barns och elevers trygghet och arbetsro i förskola och skola är under redigering och kommer inom kort att sändas ut på remiss till pedagogisk personal, rektorer och de enskilda verksamheterna. 

Nya barn- och skolplanen

Så snart förslaget till ny barn- och skolplan är färdigt kommer även det att sändas ut på remiss. 

__________