Au 050530
Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Estunavägen 14, Norrtälje, kl 14.00-16.00

Beslutande Lotta Lindblad Söderman
Inga-Maja Dunér
Patrik Dahl
Olle Jansson
Marita Jeansson
Ulla-Britt Pettersson, adjungerad


Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Agneta Brus, ekonomichef
Lena Boman, controller
Anne Josefsson, sekreterare 
Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2005-05-31 


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 49-50
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Lotta Lindblad Söderman

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2005-05-30 

Datum för 2005-06-01 Datum för 2005-06-22 
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
för protokollet Estunavägen 14, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 49 Flygskolans hyreskontrakt

§ 50 Besparing 2005 - busskort

___________


Bsau § 49

Flygskolans hyreskontrakt

Beslut

Arbetsutskottet beslutar på delegation från barn- och skolnämnden

att ärendet skall behandlas vid dagens arbetsutskott,

att hemställa att tekniska kontoret säger upp avtalet för Flygskolans lokaler från och med höstterminen 2006,
att uppdra till barn- och skolförvaltningen att organisera Flygskolans befintliga verksamhet så att den inryms i förvaltningens närliggande enheter med inriktning mot alternativ 4 i ledningskontorets redovisning 2005-05-30, (se förklaring i slutet av paragrafen)
att lokaler i Roslagsskolan, efter iordningställande, skall kunna erbjudas Musikskolan,
att Montessoriskolan skall erbjudas lokaler i nuvarande Musikskolan så att Montessoriskolan kan avveckla sina paviljonger.


Reservation och protokollsanteckning 

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag och önskar följande antecknat i protokollet:

”Detta beslut har så stor dignitet att vi förordar att det tas av hela nämnden. Vi beklagar att majoriteten väljer det alternativ som är absolut sämst ur både pedagogisk och social synvinkel, vilket både barn- och skolförvaltningen och socialförvaltningen påpekat. 

Vi upprörs av att den nämnd som har ansvaret för våra barns framtid väljer att riskera den, för att istället använda barnen som brickor i ett politiskt spel.”


Underlag för beslut

Ledningskontorets redovisning av tätorten Norrtäljes skolor 2005-05-30

Bsau § 49 forts

Bakgrund

Flygskolans hyreskontrakt går ut inom kort. Kapacitetsutredningen för grundskolorna i centralorten Norrtälje, vilken genomförts av Gunnar Löwenhielm Arkitekt AB, visar på behov av en skola i Flygfältsområdet. 

Vid nämndsammanträdet den 23 maj föreslog förvaltningen att nämnden skulle besluta att hemställa att tekniska kontoret förhandlar om förlängning av avtalet för Flygskolan så att verksamheten kan fortsätta i nuvarande lokaler tills ny skola uppförts i området. Nämnden beslutade att delegera till arbetsutskottet att besluta i ärendet vid extra arbetsutskott den 30 maj 2005 och att adjungera kristdemokraterna och vänsterpartiets ledamöter till mötet. 

Beslutande sammanträde 

Ledningskontorets lokalcontroller Lena Boman redogör för ärendet enligt skriftlig redovisning över tätorten Norrtäljes skolor.

Ajournering

Ajournering för överläggningar mellan kl 15.35-15.45.

Yrkande 

Ordföranden Lotta Lindblad Söderman (m) yrkar
- att ärendet skall behandlas vid dagens sammanträde.

Olle Jansson (s) yrkar
- att då beslutet har så stor dignitet skall det tas av hela nämnden.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag, dvs att ärendet skall behandlas vid dagens arbetsutskott.

Reservation

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Bsau § 49 forts

Yrkanden 

Ordföranden Lotta Lindblad Söderman (m) med instämmande av Patrik Dahl (c) och Inga-Maja Dunér (fp) yrkar:

att hemställa att tekniska kontoret säger upp avtalet för Flygskolans lokaler från och med höstterminen 2006,
att uppdra till barn- och skolförvaltningen att organisera Flygskolans befintliga verksamhet så att den inryms i förvaltningens närliggande enheter med inriktning mot alternativ 4 i ledningskontorets redovisning 2005-05-30,
att lokaler i Roslagsskolan, efter iordningställande, skall kunna erbjudas Musikskolan,
att Montessoriskolan skall erbjudas lokaler i nuvarande Musikskolan så att Montessoriskolan kan avveckla sina paviljonger.


Olle Jansson (s) med instämmande av Marita Jeansson (s) yrkar:

att Flygskolans kontrakt förlängs så länge som krävs för att utreda möjligheterna att bygga en ny skola i området,

att uppdra till förvaltningen att tillsammans med tekniska kontoret påbörja denna process.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens m fl förslag. 

Reservation och protokollsanteckning

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag och önskar anteckning i protokollet enligt ovan (se under beslutet).

Bsau § 49 forts

Förklaring av alternativ 4 i beslutssats 3

Alternativ 4 innebär att Flygskolan avvecklas liksom Montessoriskolans paviljonger. Kvisthamraskolan kan organiseras som en F-5 skola för Kvisthamra och Flygfältet. Högstadieövergången till Lommarskolan och Roslagsskolan påverkas. Högstadieelever från Vätö/Drottningdal kan komma att hänvisas till Lommarskolan. Svanbergaskolans paviljonger blir kvar. 

__________Bsau § 50

Besparingar 2005 - busskort

Beslut 

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) deltar inte i beslut.
Arbetsutskottet beslutar på delegation från barn- och skolnämnden
att annullera nämndens beslut den 28 april 2005 om besparing på busskort, vilket innebär att de riktlinjer och regler som gällde före den 28 april kvarstår och fortfarande gäller.

Bakgrund

Barn- och skolnämndens beslut den 28 april om besparingar 2005 innebar bland annat att förvaltningen från och med höstterminen 2005 inte längre skulle bevilja busskort till de elever som tidigare valt, eller tänkte välja friskola eller annan kommunal grundskola i kommunen än den eleven normalt tillhör. 
Förvaltningen informerade samtliga föräldrar om beslutet och skollagens tolkning av reglerna för skolskjuts. 

Politikerberedning

BSN 23/5 Nämnden beslutade den 23 maj 2005 att delegera till arbetsutskottet att vid extra arbetsutskott den 30 maj 2005 fatta beslut i ärendet, och att till mötet adjungera kristdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter.

Beslutande sammanträde 

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) meddelar att de inte tänker delta i beslut.

Efter diskussion beslutar arbetsutskottet att annullera nämndens tidigare beslut om besparingar på busskort. Ordföranden förklarar att besparingen nu kommer att läggas in i en långsiktig plan, vilken tagits fram gemensamt med ledningskontorets ekonomiavdelning. Detta för att klara ekonomin inom en tvåårsbudget. 

__________