Au 050608
Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Estunavägen 14, Norrtälje, kl 08.30-08.45

Beslutande Lotta Lindblad Söderman
Inga-Maja Dunér
Patrik Dahl
Olle Jansson
Marita Jeansson


Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Anne Josefsson, sekreterare 
Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2005-06-08 


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 51
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Lotta Lindblad Söderman

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2005-06-08 

Datum för 2005-06-09 Datum för 2005-06-30
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
för protokollet Estunavägen 14, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 51 Flygskolans hyreskontrakt

__________


Bsau § 51

Flygskolans hyreskontrakt

Beslut

Arbetsutskottet beslutar på delegation från barn- och skolnämnden

att upphäva hela det beslut som arbetsutskottet fattade den 30 maj 2005 under paragraf 49.


Beslutande sammanträde 

Nämnden har tidigare behandlat ärendet om Flygskolans hyreskontrakt med anledning av att detta går ut inom kort och antingen behöver förlängas eller sägas upp. 

För att undvika eventuella tveksamheter om formalia upphäver arbetsutskottet beslutet som togs den 30 maj 200, § 49 och därefter beslutar nämnden i ärendet. 

Beslutet som nu upphävs löd:

att hemställa att tekniska kontoret säger upp avtalet för Flygskolans lokaler från 
och med höstterminen 2006,
att uppdra till barn- och skolförvaltningen att organisera Flygskolans befintliga verksamhet så att den inryms i förvaltningens närliggande enheter med inriktning mot alternativ 4 i ledningskontorets redovisning 2005-05-30, (se förklaring i slutet av paragrafen)
att lokaler i Roslagsskolan, efter iordningställande, skall kunna erbjudas Musikskolan,
att Montessoriskolan skall erbjudas lokaler i nuvarande Musikskolan så att Montessoriskolan kan avveckla sina paviljonger.


Ordföranden redogör för ärendets gång och därefter beslutar arbetsutskottet att upphäva tidigare beslut från den 30 maj 2005.

__________