BSN Au 050822
Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor, Rimbosalen
Estunavägen 14, Norrtälje, kl 13.00-16.00

Beslutande Lotta Lindblad Söderman
Inga-Maja Dunér
Patrik Dahl
Olle Jansson
Marita Jeansson


Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Anne Josefsson, sekreterare 
Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2005-08-25


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 52-65 
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Lotta Lindblad Söderman

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2005-08-22 

Datum för 2005-08-26 Datum för 2005-09-16
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
för protokollet Estunavägen 14, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 52 Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport

§ 53 Ansökan om projektbidrag, Länna skola

§ 54 Ansökan om extraresurs till Björkö-Arholma grundskola 
höstterminen 2005 

§ 55 Val av ersättare i barn- och skolnämndens arbetsutskott

§ 56 Auktorisation av enskilt familjedaghem, Lena Rosenblad-Rygaard

§ 57 Samverkansavtal om Norrtälje Familjecenter

§ 58 Kostpolicy för Norrtälje kommun, remiss

§ 59 Anpassning av lokalytor i Norrtälje tätort

§ 60 Översyn av förvaltningsorganisationen, redovisning av uppdrag

§ 61 Regler och avgifter för kommunal och enskild barnomsorg i Norrtälje 
kommun, revidering 

§ 62 Ny barn- och skolplan

§ 63 Den framtida strukturen för vård och omvårdnad i Norrtälje - förslag 
om bildande av gemensam nämnd för hälso- och sjukvård samt omsorg

§ 64 Trygghet och studiero

§ 65 Auktorisation av enskild bidragsfinansierad verksamhet i form av 
förskola, Skederid

__________Bsau § 52 Dnr BSN 04-044 040

Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport 

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för rapporten. Ärendet återkommer vid nämndens sammanträde den 5 september 2005.


Underlag för beslut

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning per 2005-07-31 daterad 2005-08-18 inkl bilagor 

Beslutande sammanträde 

Förvaltningen överlämnar skriftlig ekonomi- och verksamhetsuppföljning per juli 2005. Flertalet verksamheter ligger i dagsläget inom budgetram. Avviker gör verksamheterna familjedaghem, särskola, arbetsmarknadsåtgärder samt gemensamma verksamheter.
Prognosen för helåret beräknas i dagsläget till ca -5 mnkr. En säkrare prognos kan lämnas i samband med delårsbokslutet per augusti månad då grundskolans elevräkning genomförts.
__________


Bsau § 53 Dnr BSN 05-271 044

Ansökan om projektbidrag, Länna skola

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till nämnden för beslut den 5 september, och att uppdra till förvaltningen att till dess ta fram kompletterande uppgifter i ärendet.


Underlag för beslut

Ansökan 2005-06-23
Förvaltningens skrivelse 2005-07-08

Bakgrund

Länna/Rialaenheten ansöker om projektmedel för att under en treårsperiod genomföra ett skolutvecklingsprojekt i enhetens 7-9-lag. Projektet kallas ”Alla på G” och har som mål att förbättra skolresultat/betyg och öka trivseln i skolan. 
Projektet avses att genomföras med befintlig personal och inom ramen för enhetens budget med undantag för en projektledare som beräknas kosta 320 000 kronor per år i tre år. Enheten ansöker därför om bidrag från barn- och skolnämnden för att finansiera projektledaren.
Förvaltningens yttrande
Förvaltningen ställer sig positiv till genomförandet av projektet, vars mål stämmer väl överens med de mål som nämnden fastställt i verksamhetsplanen. Barn- och skolnämnden förfogar dock inte över något utvecklingsanslag i budget för 2005. Vidare pekar prognosen för nämndens ekonomiska utfall mot ett underskott för år 2005. Därmed finns inget utrymme för att bevilja ytterliga-re anslag till verksamheten under innevarande budgetår, varför förvaltningen föreslår nämnden besluta att avslå Länna skolas ansökan om projektbidrag.

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 22 augusti 2005 före arbetsutskottet.

Bsau § 53 forts

Beslutande sammanträde 
Arbetsutskottet ställer sig positivt till projektet, men beslutar efter diskussion att invänta kompletterande uppgifter innan beslut fattas i nämnden den 5 september.

__________

Bsau § 54 Dnr BSN 04-398 044
Ansökan om extraresurs till Björkö-Arholma grundskola höstterminen 2005 
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 
att med hänvisning till punkt 3 i beslutet om resursfördelningssystemet Regler för finansiering av barnomsorg och grundskola, Ersättning till enheterna, under höstterminen 2005 bevilja Björkö-Arholmaenheten extra anslag om 145.000 kr (på 6 månader) för drift av grundskolan, samt 25.000 kr (på 6 månader) för drift av tillagningsköket i avvaktan på att Elmstaenhetens kök byggs om,
att hos kommunstyrelsen ansöka om extra medel med anledning av att ärendet är en kommunövergripande policyfråga. 

Beslutet i punkt 3 om ersättning till enheterna lyder bl a: 
Särskilt bidrag till den ”lilla” skolan utanför tätort som inte har ett bärkraftigt underlag och som av kommunstrategiska skäl ska finnas kvar. På detta sätt ger systemet en tydlig bild av vad den lilla skolan kostar extra. 

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2005-07-21
Bakgrund
Barn- och skolnämnden har i januari 2005 beviljat Björkö-Arholmaenheten extra medel för drift av enhetens grundskola och tillagningskök under vår-terminen 2005. Distriktschefen fick i uppdrag att återkomma med ansökan om extra medel för höstterminen om behovet kvarstod.

Förvaltningens yttrande

Förvaltningen informerar i skrivelse daterad den 21 juli 2005 att elev- och barnantalet på Björkö-Arholma grundskola inte utvecklats positivt. Elevpengen kommer att minska med ytterligare ca 50.000 kronor, vilket innebär att behovet av extra medel är ännu större i höst än under vårterminen 2005.

Bsau § 54 forts

Med tanke på nuvarande elev- och barnunderlag bör även en seriös diskussion föras om skolans situation och framtid.

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 22 augusti 2005 före arbetsutskottet.

Beslutande sammanträde 

Arbetsutskottet beslutar även att ha ett möte med enhetens rektor, personal och föräldrar för dialog om Björkö-Arholmaenhetens framtid. 

__________

Bsau § 55

Val av ersättare i barn- och skolnämndens arbetsutskott

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att välja Kjell Pihlgren (m) som ersättare för Lotta Lindblad Söderman (m) i barn- och skolnämndens arbetsutskott.


Bakgrund

Claes-Göran Brile (m) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2005-06-20, § 147 beviljats entledigande från uppdrag som ledamot i barn- och skolnämn-den. Kommunfullmäktige beslutade även att välja Kjell Pihlgren (m) till ny ledamot i barn- och skolnämnden och Bino Drummond (m) till ersättare.

Claes-Göran Brile tjänstgjorde också som ersättare i barn- och skolnämndens arbetsutskott. Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, skall fyllnadsval snarast förrättas.

__________


Bsau § 56 Dnr BSN 05-276 717

Auktorisation av enskilt familjedaghem, Lena Rosenblad-Rygaard

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att godkänna enskilda personen Lena Rosenblad-Rygaard som auktoriserad dagbarnvårdare från och med den 1 september 2005,

att till Lena Rosenblad-Rygaard betala ut bidrag för inskrivna barn.


Reservation

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och hänvisar till protokollsanteckning den 24 maj 2004, § 44. 


Underlag för beslut

Ansökan 2005-06-29 inkl utdrag ur belastningsregistret
Förvaltningens skrivelse 2005-07-20

Bakgrund

Ansökan om tillstånd att bedriva enskilt familjedaghem har kommit från Lena Rosenblad-Rygaard, som av förvaltningen blivit informerad om de krav på uppföljning och kvalitetsredovisning som gäller. Barntillsynsinspektören har även besökt hemmet.

Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 20 juli 2005 att arbetsutskottet beviljar auktorisation och att bidrag skall betalas ut för inskrivna barn.

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 22 augusti 2005 före arbetsutskottet.

Bsau § 56 forts

Beslutande sammanträde 

Yrkanden 

Olle Jansson (s) yrkar
- avslag på förvaltningens förslag med hänvisning till tidigare ställningstagande i dessa ärenden.

Lotta Lindblad Söderman (m) yrkar
- bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och hänvisar till protokollsanteckning den 24 maj 2004, § 44, som lyder:

”Vi deltar inte i beslutet med hänvisning till att vi inte anser att auktorisation är rätt metod 
för kommunen att ha kontroll över det antal barnomsorgsplatser kommunen behöver. En auktorisation innebär att den som är auktoriserad alltid kan ta in det antal barn som verksamheten kan hantera enligt auktorisationen oavsett kommunens behov av barnom-sorgsplatser. 

I senare diskussioner har förts fram att en auktorisation inte automatiskt medför att man är berättigad till bidrag, men detta har inte bekräftats och det har inte heller diskuterats om man kan minska bidraget till en redan etablerad auktoriserad verksamhet. Innan detta har utretts kvarstår vårt tidigare ställningstagande om att upphandling är att föredra framför auktorisation.”

__________


Bsau § 57 Dnr BSN 05-254 624

Samverkansavtal om Norrtälje Familjecenter

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att godkänna upprättat samverkansavtal om Norrtälje Familjecenter gällande för perioden 2005-01-01--2007-12-31. 


Underlag för beslut

Samverkansavtal 

Bakgrund

Sedan år 2000 har det funnits ett utökat samarbete mellan socialförvaltningen, barn- och skolförvaltningen och barn- och mödrahälsovården i Norrtälje kring barn och föräldrar. 

Det övergripande målet är att utifrån hela familjens livssituation främja god hälsa hos barn och föräldrar genom att: 

- erbjuda en nära mötesplats
- stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar
- finna arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga
- erbjuda lättillgängligt stöd och god service med olika kompetenser
- vägleda genom kunskap och information

Ett första samverkansavtal för Familjecenter (FC) Norrtälje upprättades för perioden 2002-2004. Det nya avtalet avser perioden 2005-01-01--2007-12-13.

Samverkansavtalet, som har undertecknats av ingående parter, äger giltighet efter godkännande av Hälso- och sjukvårdsutskottet och under förutsättning att motsvarande beslut fattas i Norrtälje kommuns nämnder.

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 22 augusti 2005 före arbetsutskottet.

__________

Bsau § 58 Dnr BSN 05-265 622

Kostpolicy för Norrtälje kommun, remiss

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att återremittera ärendet till arbetsutskottet den 19 september 2005 då förvaltningens yttrande presenteras. 


Underlag för beslut

Förslag till kostpolicy för Norrtälje kommun

Bakgrund

Kommunfullmäktige uppdrog i januari 2004 till kommunstyrelsen att i samråd med barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden och omsorgsnämnden lägga förslag till en gemensam måltidspolicy for Norrtälje kommun. På uppdrag av kommundirektören har en arbetsgrupp arbetat fram ett förslag till kostpolicy. 

Eventuella synpunkter skall vara ledningskontoret tillhanda senast den 30 september 2005. 

__________


Bsau § 59

Anpassning av lokalytor i Norrtälje tätort

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att återremittera ärendet till arbetsutskottet den 19 september 2005 då förvaltningen presenterar ett skriftligt förslag till anpassning av lokalerna i Norrtälje tätort. 


Bakgrund

Barn- och skolnämnden uppdrog den 8 juni 2005, § 84 till förvaltningen att till nämndens sammanträde i september ta fram förslag till anpassning av lokal-ytorna i Norrtälje tätort till det minskande elevunderlaget med inriktning att i första hand gå ur externt inhyrda lokaler, samt att ge en noggrann konsekvens-beskrivning.

__________


Bsau § 60

Översyn av förvaltningsorganisationen, redovisning av uppdrag

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

att dra ur ärendet från dagordningen då styrgruppens förslag till ny organisation inte hunnit beredas tillräckligt. 


Bakgrund

I april 2005 uppdrog barn- och skolnämnden till förvaltningen att göra en översyn av förvaltningsorganisationen med inriktning mot att:

- distriktsorganisationen avvecklas
- central ledning utgörs av förvaltningschef och två biträdande förvaltningschefer
- sammanslagning av rektorsområden

Målsättningen är att förvaltningen skall bli så effektiv, tydlig och ändamålsenlig som möjligt, och att organisationen skall anpassas på mest optimala sätt till de nya databurna rutiner som nämnden förväntar sig när det gäller köhantering, löne- och fakturahantering m.m. 

En projektgrupp bestående av barn- och skolförvaltningens ledningsgrupp och kvalitetsutvecklare Kjell-Åke Eriksson från ledningskontoret ansvarar för framtagning av underlag, förslag, samt information till personal. 

Styrgruppen, bestående av förvaltningschef Gösta Högberg, kommundirektör Mats Törnquist och kvalitetsutvecklare Kjell-Åke Eriksson ansvarar för styrning och ledning av uppdraget och projektet, samt skall lämna förslag till beslut. 

Projektgruppens grundläggande förslag till ny förvaltningsorganisation har överlämnats till styrgruppen för ytterligare beredning.

Beslutande sammanträde 

Med anledning av att styrgruppen inte hunnit bereda ärendet tillräckligt för en presentation beslutar arbetsutskottet att ärendet dras ur från dagordningen.

__________

Bsau § 61

Regler och avgifter för kommunal och enskild barnomsorg i Norrtälje kommun, revidering
Beslut

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) meddelar att de inte deltar i beslut, utan återkommer vid nämndens sammanträde.


Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att anta de ändrade riktlinjerna för kommunal och enskild barnomsorg i Norrtälje kommun enligt föreliggande förslag,

att de nya riktlinjerna skall gälla från och med den 1 januari 2006.Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2005-08-15
Regler och avgifter för kommunal och enskild barnomsorg

Bakgrund 

Barn- och skolnämnden beslutade den 10 januari 2005 att ge förvaltningen i uppdrag att utforma en gemensam kö i webbmiljö för både enskild och kommunal barnomsorg i kommunen.
En arbetsgrupp bestående av representanter från såväl kommunal som enskild regi har utarbetat ett behovsunderlag för det praktiska genomförandet på webb. 
För att den gemensamma kön ska kunna genomföras och ske i webbversion behöver nämnden besluta om förändringar i nuvarande Regler och avgifter för kommunal barnomsorg i Norrtälje kommun så att den kommer att omfatta all barnomsorg i kommunen. 
De föreslagna köreglerna är anpassade så att de ska kunna fungera i en webbmiljö. Hänsyn har även tagits till de olika köregler som idag finns inom de olika verksamheterna så att det på ett smidigt sätt ska kunna bildas en gemensam kö.

Bsau § 61 forts
I förslaget på förändringar ingår även några ytterligare ändringar som inte hänför sig till kön, utan är tillämpningar som innebär att kommunen strikt följer lag-förslag och förtydligar information och kontroll.
Det lagförslag som nämnden föreslås följa är att arbetslösa och arbetssökande
endast får rätt till plats för förskolebarn (Skollagen 2a kap 6 §). I Norrtälje kommun omfattar den rätten idag även föräldrar till barn i åldern 6-12 år.

Förvaltningens yttrande

Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 15 augusti 2005 att barn- och skolnämnden antar nedanstående förändringar i Regler och avgifter för kommunal och enskild barnomsorg att gälla fr.o.m. den 1 januari 2006.
Anmälan om platsbehov

Anmälan gäller för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen i kommunal och enskild verksamhet.

Val av barnomsorg

Förälder anmäler sitt platsbehov på kommunens hemsida www.norrtalje.se.

Ni kan högst välja fem köalternativ. Har ert barn redan en placering kan ni välja högst fyra köalternativ.

Ni som förälder ansvarar för att köanmälan görs. Om föräldrar har olika folkbokföringsadresser och gemensam vårdnad ska/kan anmälan göras av båda.
För att vara garanterad placering inom skälig tid bör ett av valen vara till barnomsorg som finns i det upptagningsområde barnet tillhör.

Platstillgång

Inför ert köval bör ni ta del av informationen om respektive förskolas och familjedaghems platstillgång. Denna information hittar ni på respektive förskola/familjedaghems informationssida. Det är respektive förskola och familjedaghem som ansvarar för att administrera sin egen kö och svarar för att regler följs. 

Bsau § 61 forts

Inplacering i barnomsorgskö

Barnomsorgskön är sorterad efter anmälningsdatum. Om flera barn har samma anmälningsdatum och önskemål om samma förskola/familjedaghem gäller födelsedatum som turordning. Det innebär att de äldre barnen placeras före de yngre barnen i kön. 

Ni kan ansöka om barnomsorg och välja barnomsorg så snart ert barn fått ett personnummer 

Som anmälningsdatum räknas det datum då ansökan inkommit till de förskolor/familjedaghem ni valt på kommunens hemsida 

Lokala köregler kan förekomma på enskilda förskolor, se respektive förskolas hemsida

Undantag

Det finns två undantag från dessa regler, vid placering sker prioritering enligt följande:

1. Placering av barn som av kommunen bedöms vara i behov av särskilt stöd, Skollagen kap 2a 9 §. Ansökan om beslut av placering av särskilt stöd görs hos Norrtälje kommun.

2. För syskon om plats önskas hos förskolan/familjedaghemmet/ fritidshem-met/familjefritidshemmet där det äldre syskonet går. Det yngre syskonets anmälningsdatum räknas då som ködatum. 

Om ni önskar placera ert barn i en annan förskola/familjedaghem gäller samma köregler. Reglerna gäller för samtliga fristående och kommunala förskolor, familjedaghem och fritidshem/ familjefritidshem i Norrtälje kommun. Detta gäller också familjer som flyttar till Norrtälje kommun.

Möjlighet finns också att välja barnomsorg i en annan kommun om det finns plats där och verksamheten kan godkännas av Norrtälje kommun.

Detta händer när ni tackar ja alternativt nej till en erbjuden placering

- När ni tackar ja till erbjudande om en barnomsorgsplats på ert förstahandsalternativ stryks alternativ 2, 3, 4 och 5. 

Bsau § 61 forts

- När ni tackar ja till erbjudande om en barnomsorgsplats på alternativ 2, 3, 4, eller 5 stryks ni från alla alternativ med lägre prioritering. Ni kan välja att stå kvar på era alternativ med högre prioritet.

- När ni tackar nej till erbjudande om en barnomsorgsplats stryks ni från det alternativ ni tackat nej till. Ni står kvar på övriga alternativ. Om ni tackat nej till erbjudande om en barnomsorgsplats som är ert förstahandsval stryks ni från samtliga alternativ ni köar till.

- När ni tackar nej till erbjudande om en barnomsorgsplats för att ni vill ha plats vid ett senare datum, anger ni ett nytt placeringsdatum. Ni står kvar på detta alternativ och era övriga alternativ. 

- När ni tackat ja till en barnomsorgsplats, men ändå valt att stå kvar på något köalternativ, kommer ni var sjätte månad att få en förfrågan om ni vill stå kvar i kö hos de förskolor/familjedaghem som ni valt. Ni måste ge besked inom svarstiden annars tas ni bort från köalternativet.

Avtal om plats skall vara underskriven av barnets vårdnadshavare. Har barnet två vårdnadshavare ska båda skriva under ansökan oavsett om de bor till-sammans eller ej. Detta gäller även om båda eller endast den ena av dem är i behov av barnomsorg.

Uppsägning av plats

Uppsägning görs via kommunens hemsida www.norrtalje.se 

Fastställelse av avgift 

Inkomstuppgift och arbetstider kan i förekommande fall komma att kontrolleras med arbetsgivaren

Om barnomsorg inte kan tillhandahållas på grund av t ex sjukdom, strejk eller motsvarande, så reduceras avgiften med 1/30-del för varje dag som plats ej kunnat erbjudas. Vårdnadshavare kontaktar kommunen för begäran om reducering av avgift. Minskning av avgiften medges inte om plats under tiden erbjudits i annan förskola, fritidshem eller hos annan dagbarnvårdare. 
OBS! Gäller ej förhandsaviserade planeringsdagar.


Bsau § 61 forts
Arbetslös/sökande
Barn 1-5 år till föräldrar som är arbetslös/sökande har rätt till 15 timmar i veckan. Barn i åldern 6-12 år till förälder som blir arbetslös har rätt att behålla skolbarnsomsorg, max 15 tim/vecka, dock längst 2 månader.

Vilande barnomsorgsplats

Plats som inte utnyttjas får behållas i högst tre månader.
Det gäller inte vid nyplacering. Inga schemaändringar får göras.

Beslutande sammanträde 

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 22 augusti 2005 före arbetsutskottet.

__________Bsau § 62

Ny barn- och skolplan 

Bakgrund

Norrtälje kommuns plan för utvecklingen av förskola, skola och fritidsverksamhet, ”Kompassen”, antogs av kommunfullmäktige den 26 april 1999. 

Med anledning av att det sedan dess har skett en del verksamhets- och organisationsförändringar inom förvaltningen är det nödvändigt med en uppdatering, alternativt upphävande, av barn- och skolplanen. 

Barn- och skolnämnden beslutade i januari 2005 att gemensamt arbeta fram ett förslag till en ny barn- och skolplan. Ledamöterna har vid arbete i mars och april enats om att planen bland annat syftar till att i kommunfullmäktige ligga till grund för nämndens prioriteringar inför budgetarbetet. 

Arbetsmaterialet har sänts till arbetsutskottets ledamöter och nämndens gruppledare för synpunkter senast den 29 augusti. Därefter kan det slutgiltiga arbetet med planen genomföras.

__________ 
Bsau § 63

Den framtida strukturen för vård och omvårdnad i Norrtälje - förslag om bildande av gemensam nämnd för hälso- och sjukvård samt omsorg

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att till kommunstyrelsen överlämna förvaltningens yttrande som
sitt eget. Barn- och skolnämnden yttrar sig enbart om den del som 
ingår i dess verksamhetsområde.


Underlag för beslut

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-08-04 inklusive
ledningskontorets skrivelser och bilagor enligt nedan: 

- Den framtida strukturen för vård och omvårdnad i Norrtälje, förslag om bildande av gemensam nämnd för hälso- och sjukvård samt omsorg 
- Människor i samspel - Gemensamt ansvar, gemensam organisation för hälso- och sjukvård och omsorg i Norrtälje kommun
- Bilaga A: Verksamheter som ingår i den gemensamma nämnden 1 januari 2006 
- Bilaga 1: Överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd mellan Norrtälje kommun och Stockholms Läns Landsting
- Bilaga 2: Förbundsordning för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg
- Bilaga 3: Reglemente för den gemensamma nämnden
- Bilaga 4: Principer för bolagsbildning m m
- Bilaga 5: Bolagsordning för Norrtäjes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag 

Barn- och skolförvaltningens yttrande 2005-08-15

Bakgrund

Under 2004 har Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun gemensamt bedrivit ett projekt om samverkan inom hälso- och sjukvård och omsorg i Norrtälje. 

Kommunens ledningskontor har i olika skrivelser redogjort för projektets mål och organisation, samt överlämnat rapporter med bilagor till fullmäktige för ställningstagande. 


Bsau § 63 forts

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 4 augusti 2005, § 202 att förslaget om bildande av gemensam nämnd för hälso- och sjukvård samt omsorg skulle sändas på skyndsam remiss till omsorgsnämnden, barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden och socialnämnden. 

Förvaltningens yttrande

Resursenheten

De verksamheter som kan tänkas ingå i den nya gemensamma nämndens ansvarsområden är delar av resursenheten. Resursenheten är den enhet där elevhälsa, familjecenter och ett antal specialgrupper är organiserade. Från resursenheten föreslås skolsköterskor och skolpsykologer ingå i den nya organisationen. 

Vidare bör Familjecenter ingå. Familjecenter är ett samarbetsprojekt där barn- och skolnämndens bidrag är dels förskollärare på öppen förskola, 20 timmar samordning, och lokalen. Samordningsansvaret flyttas över till den nya organisationen.

Barn- och skolnämndens del av Kärnans verksamhet (500 tkr) flyttas också till den nya sjukvårdsorganisationen.

Övriga delar av resursenheten bör vara kvar i kommunen då de inte är sjukvårdande.

Skolhälsovården

Skolhälsovården är reglerad i Skollagen 14 kap och är tvingande. Det är huvudmannen för skolan som skall ordna skolhälsovården. Vidare framgår i § 2 att det i skolhälsovården skall finnas skolläkare och sjuksköterskor.

Skolhälsovårdens tillhörighet till den nya gemensamma nämnden ställer sig förvaltningen bakom. Det bör dock påpekas att skolhälsovårdens organisa-toriska tillhörighet inte får bli ett hinder för skolsköterskorna att ingå i arbetslaget elevhälsa, i vilket även kuratorer och beteendevetare ingår. 

Skolan är en stor arbetsplats när även eleverna räknas in. Det betyder att det finns många olika psykosociala, medicinska och allmänmänskliga problem-bilder skolan skall hantera. I det arbetet är ett nära samarbete mellan elevhälsa, mentorer, lärare och ledning mycket viktigt.

Bsau § 63 forts

Skolhälsovården bör organiseras så att dess personal tillhör den nya gemensamma nämnden och utgör en egen verksamhet. Grundskolans skolsköterskor måste vara på skolorna och ingå i elevhälsan och utföra uppdrag på beställning av rektor. 

Barn- och skolnämnden har ett skolpengssystem. Det innebär att varje elev ger en intäkt till skolan. Den intäkten skall täcka kostnaderna för all verksamhet, inklusive skolhälsovård. Det finns ingen anledning att ändra på det med hänsyn till den nya gemensamma nämnden. 

Beslutande sammanträde 

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 22 augusti 2005 före arbetsutskottet.

__________ 
Bsau § 64

Trygghet och studiero

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till förvaltningen att till nämnden den 5 september presentera förslaget till handlingsplan inklusive tjänsteskrivelse.


Bakgrund

Sollentuna kommuns handlingsplan för trygghet och studiero i skolan presenterades för nämnden i januari 2005. Handlingsplanen är tänkt att användas som stöd till personal, elever och föräldrar då kommunens policy för trygghet och studiero skall omsättas i praktisk handling från förskolenivå till gymnasieskola. 

Förvaltningen fick i januari i uppdrag att ta fram förslag till en motsvarande handlingsplan för Norrtälje kommun. Förslaget är i det närmaste färdigt och skall endast kompletteras med ett fåtal uppgifter. 

__________Bsau § 65 Dnr BSN 05-208 718

Auktorisation av enskild bidragsfinansierad verksamhet i form av förskola, Skederid
Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att återremittera ärendet till arbetsutskottet den 19 september för komplettering av uppgifter och diskussion med handläggaren.

Underlag för beslut
Ansökan inkl del av de begärda handlingarna och kompletteringar
Förvaltningens skrivelse 2005-05-02
Bakgrund
Den ideella föreningen Nyckelpigan anhåller om tillstånd att starta enskild förskola i församlingshemmets lokaler i Skederid. Beskrivning av verksam-hetens mål och omfattning har lämnats in till förvaltningen, liksom i stort sett alla begärda handlingar. Barntillsynsinspektören har besökt lokalen.
Tjänstemannaberedning
Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 2 maj 2005 att arbetsutskottet beslutar att ge förskolan Nyckelpigan tillstånd att bedriva enskild bidrags-finansierad förskola på övervåningen i församlingshemmets lokaler i Skederid, och att godkänna att förskolan Nyckelpigan erhåller bidrag för att driva den enskilda bidragsfinansierade förskolan från och med den 1 augusti 2005.

Beslutande sammanträde 

Styrelsen för förskolan Nyckelpigan har meddelat att de kommer att bli en ekonomisk förening istället för en ideell förening.

Efter diskussion beslutar arbetsutskottet att ärendet återremitteras för komplettering av några uppgifter och diskussion med ärendets handläggare. 
__________