BSN Au 050919
Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Estunavägen 14, Norrtälje, kl 13.00-17.00

Beslutande Lotta Lindblad Söderman
Inga-Maja Dunér
Patrik Dahl § 66-72
Olle Jansson
Marita Jeansson

Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Agneta Brus, ekonomichef
Anne Josefsson, sekreterare

Kerstin Ericsson, bibliotekschef
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott


Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2005-09-26


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 66-77
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Lotta Lindblad Söderman

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2005-09-19

Datum för 2005-09-27 Datum för 2005-10-18 
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
för protokollet Estunavägen 14, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 66 Övergripande frågor om skol- och folkbibliotek

§ 67 Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport - delårsrapport 2

§ 68 Auktorisation av enskild bidragsfinansierad verksamhet i form av förskola, Skederid

§ 69 Val av ersättare i barn- och skolnämndens arbetsutskott

§ 70 Kostpolicy för Norrtälje kommun, remiss

§ 71 Motion från Elisabeth Björk (s) om att det inte bör säljas godis och läsk i kommunens skolor

§ 72 Anpassning av lokalytor i Norrtäljedistrikten

§ 73 Översyn av förvaltningsorganisationen, redovisning av uppdrag

§ 74 Ny barn- och skolplan

§ 75 Trygghet och studiero, handlingsplan

§ 76 Begäran om ersättning för båtskjuts, Skälbottna

§ 77 Detaljplan för del av Hallsta 4:123 (f d del av Centralskolan i Hallstavik) i Häverö församling, samrådsyttrande

__________Bsau § 66

Övergripande frågor om skol- och folkbibliotek

Beslut

Arbetsutskottet beslutar 

att uppdra till förvaltningen att undersöka möjligheterna att ingå i en grupp som skall arbeta med att ta fram förslag på en biblioteksplan.


Bakgrund

Riksdagen beslutade förra året att bibliotekslagen skulle ha ett tillägg om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka, och att kommuner och landsting skall anta planer för sin biblioteks-verksamhet. 

Bibliotekschefen Kerstin Ericsson och kultur- och fritidsnämndens arbets-utskott träffar barn- och skolnämndens arbetsutskott för att diskutera över-gripande frågor om skol- och folkbibliotek.

Kommunens sparbeting innebär bland annat att ett förslag har lagts fram på att fyra folkbibliotek tas bort, nämligen de i Edsbro, Skederid, Länna och Rådmansö. 

Kerstin Eriksson informerar om de biblioteksplaner som Haninge och Växjö kommuner tagit fram. Barn- och skolförvaltningen kan konstatera att det läses mer än någonsin i förvaltningens verksamheter, både fack- och skönlitteratur.

Barn- och skolförvaltningen återkommer snarast möjligt till bibliotekschefen med besked om deltagande i arbetsgruppen. 

__________

Protokollets expediering

För kännedom till: Kultur- och fritidsnämnden, Kerstin Ericsson
För handläggning: Irene Hjalmarsson-Rosén, distriktschef Bsau § 67 BSN 04-044 040

Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport - delårsrapport 2

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att till kommunstyrelsen anmäla nämndens underskott på 5 mnkr enligt barn- och skolförvaltningens delårsrapport 2 för år 2005 daterad den 31 augusti 2005,

att uppdra till förvaltningen att ta fram förslag till kostnadsanpassning så att nämnden kommer inom ram 2006.

Underlag för beslut
Delårsrapport 2, 2005-08-31

Bakgrund

Enligt ledningskontorets anvisningar och tidsplan för 2005 skall nämndernas delårsrapport 2 vara dem tillhanda senast den 23 september 2005. 

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i delårsrapporten daterad den 31 augusti 2005 för förväntade avvikelser mot budget 2005, åtgärder för måluppfyllelse och riskbedömningar. Den beräknade avvikelsen för helåret efter åtgärder uppgår till minus 5 miljoner kronor.

Beslutande sammanträde 

Ajournering

Ajournering för överläggningar sker mellan kl 15.00-15.15.

Ekonomichefen redogör för ärendet. Vid genomgång av delårsrapporten konstaterar arbetsutskottet att nämndens mål som ingår måste revideras. 
________

Protokollets expediering
För kännedom till: Kommunstyrelsen 
Ledningskontorets ekonomichef och budgetchef

Bsau § 68 Dnr BSN 05-208 718

Auktorisation av enskild bidragsfinansierad verksamhet i form av förskola, Skederid
Beslut
Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) meddelar att de inte deltar i beslutet.


Arbetsutskottet beslutar

att ge förskolan Nyckelpigan tillstånd att bedriva enskild bidrags-finansierad förskola på övervåningen i församlingshemmets lokaler
i Skederid från och med den 1 oktober 2005,
att godkänna att förskolan Nyckelpigan erhåller bidrag för att driva enskild bidragsfinansierad förskola, dock först då erforderliga handlingar inkommit till förvaltningen,
att tillståndet återkallas om begärda handlingar inte lämnats till förvaltningen senast den 1 januari 2006.

Protokollsanteckning
Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) önskar följande antecknat i protokollet:
”Vi deltar inte i beslutet med hänvisning till att vi inte anser att auktorisation är rätt metod 
för kommunen att ha kontroll över det antal barnomsorgsplatser kommunen behöver. En auktorisation innebär att den som är auktoriserad alltid kan ta in det antal barn som verksamheten kan hantera enligt auktorisationen oavsett kommunens behov av barnom-sorgsplatser. 

I senare diskussioner har förts fram att en auktorisation inte automatiskt medför att man är berättigad till bidrag, men detta har inte bekräftats och det har inte heller diskuterats om man kan minska bidraget till en redan etablerad auktoriserad verksamhet. Innan detta har utretts kvarstår vårt tidigare ställningstagande om att upphandling är att föredra framför auktorisation.”

Underlag för beslut
Ansökan och kompletteringar
Förvaltningens skrivelse 2005-05-02

Bsau § 68 forts
Bakgrund
Den ideella föreningen Nyckelpigan anhåller om tillstånd att starta enskild förskola i församlingshemmets lokaler i Skederid. Beskrivning av verksam-hetens mål och omfattning har lämnats in till förvaltningen, liksom i stort sett alla begärda handlingar. Barntillsynsinspektören har besökt lokalen.
Tjänstemannaberedning
Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 2 maj 2005 att arbetsutskottet beslutar att ge förskolan Nyckelpigan tillstånd att bedriva enskild bidrags-finansierad förskola på övervåningen i församlingshemmets lokaler i Skederid, och att godkänna att förskolan Nyckelpigan erhåller bidrag för att driva den enskilda bidragsfinansierade förskolan från och med den 1 augusti 2005.

Au 16/5, 22/8 Arbetsutskottet beslutade den 16 maj 2005, § 47 och den 22 augusti 2005, § 65 att återremittera ärendet för komplettering av uppgifter och diskussion med handläggaren.

Beslutande sammanträde 

Styrelsen för förskolan Nyckelpigan har meddelat att de kommer att bilda en ekonomisk förening istället för en ideell förening.

__________
Protokollets expediering

För kännedom till:
Ekonomiska föreningen Nyckelpigan
Agneta Brus
Agneta Edman
Agneta Hedlundh


Bsau § 69

Val av ersättare i barn- och skolnämndens arbetsutskott

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att välja Margareta Säterli (fp) som ersättare för Inga-Maja Dunér (fp) i barn- och skolnämndens arbetsutskott.


Bakgrund

Melinda Christiansson Wahlqvist (fp) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2005-08-29, § 196 beviljats entledigande från uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden. Kommunfullmäktige beslutade även att välja Margareta Säterli (fp) till ersättare i barn- och skolnämnden.

Melinda Christiansson Wahlqvist tjänstgjorde också som ersättare i barn- och skolnämndens arbetsutskott. Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, skall fyllnadsval snarast förrättas.

__________Bsau § 70 Dnr BSN 05-265 622

Kostpolicy för Norrtälje kommun, remiss

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att föreslå ledningskontoret att texten under rubriken Begränsningar ändras till: ”Produkter som är tomma….måste begränsas även i t ex cafeterior…” och att meningen därunder ”Söta bakverk ska begränsas till enskilda tillfällen/termin” tas bort helt, och

att föreslå kommunfullmäktige därefter anta förslaget till kostpolicy för Norrtälje kommun då nämnden instämmer i förvaltningens yttrande och anser att policyn kommer att vara en bra utgångspunkt så att näringsriktiga och väl sammansatta måltider kan erbjudas. Policyn kommer även att vara ett bra stöd för måltidspersonalen i deras arbete. 

I och med en kommunal kostpolicy kommer grundförutsättningarna för de kommunala måltiderna för både barn, ungdomar och äldre att vara desamma oavsett produktionssystem, organisation eller huvudman.


Underlag för beslut

Förslag till kostpolicy för Norrtälje kommun
Förvaltningens yttrande 2005-09-01

Bakgrund

Kommunfullmäktige uppdrog i januari 2004 till kommunstyrelsen att i samråd med barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden och omsorgsnämnden lägga förslag till en gemensam måltidspolicy for Norrtälje kommun. På uppdrag av kommundirektören har en arbetsgrupp arbetat fram ett förslag till kostpolicy. 
Eventuella synpunkter skall vara ledningskontoret tillhanda senast den 30 september 2005. 

Förvaltningens yttrande

Inom barnomsorg och grundskola är måltidsverksamheten en viktig del av den dagliga omsorgen som ska ge förutsättningar för att fungera bra, samt möjlighet till välbefinnande och prestation/aktivitet, under hela dagen.

Bsau § 70 forts

Kostpolicyn klargör bra vad som ska ligga till grund vid planering av måltider, hur måltiderna ska serveras under dagen samt ger klara riktlinjer för mat vid särskilda behov och begränsningar av utbudet inom våra verksamheter. Kostpolicyn behandlar även andra delar som påverkar måltidsverksamheten som t ex livsmedelssäkerheten, på ett bra sätt.

Kostpolicyn kommer att vara en bra utgångspunkt för att kunna erbjuda alla barn och elever näringsriktiga och väl sammansatta måltider. Kostpolicyn kommer också vara ett bra stöd för måltidspersonal i deras arbete.

I och med en kommunal kostpolicy kommer grundförutsättningarna för de kommunala måltiderna för både barn, ungdomar och äldre att vara desamma oavsett produktionssystem, organisation eller huvudman.

Politikerberedning

Au 22/8 Arbetsutskottet beslutade den 22 augusti 2005, § 58 att återremittera ärendet till arbetsutskottet den 19 september 2005 då förvaltningens yttrande presenteras. 

__________

Protokollets expediering

För kännedom: kommunstyrelsen (beslut tas i nämnd 3/10)

Bsau § 71 Dnr BSN 004-008 624

Motion från Elisabeth Björk (s) om att det inte bör säljas godis och läsk i kommunens skolor

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att med hänvisning till nämndens tidigare beslut den 22 mars 2005, § 23 i ärendet och yttrandet om kommunens kostpolicy föreslå kommunfull-mäktige besluta att motionen får anses besvarad.

Reservation
Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Underlag för beslut
Kommunfullmäktiges protokoll 2005-04-25, § 87 inkl motion
Bakgrund
Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2003. I motionen föreslås att barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden skulle få i uppdrag att under våren ta upp en bred diskussion med inriktning att man inte ska sälja godis och läsk i kommunens grundskolor och gymnasium.
Barn- och skolnämndens beredning
Barn- och skolnämnden har vid sammanträde den 22 mars 2004, § 23 beslutat framföra att nämnden anser att denna fråga bäst avgörs ute på enheterna av rektor, personal, barn och föräldrar, att nämnden i övrigt hänvisar till det arbete som görs inom förvaltningen enligt tjänsteskrivelse daterad den 22 mars 2004 och att nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen därmed anses besvarad.

Bsau § 71 forts
Kommunstyrelsens och fullmäktiges beredning
Kommunstyrelsen föreslog i oktober 2004 att fullmäktige skulle besluta att motionen skulle anses besvarad med hänvisning till barn- och skolnämndens och utbildningsnämndens svar på densamma. Den 25 oktober 2004 återremitterade fullmäktige ärendet till kommunstyrelsen.
I april 2005 föreslog kommunstyrelsen att fullmäktige skulle besluta att med hänvisning till kommunens folkhälsoplan uppmana barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden att prioritera åtgärder som främjar folkhälsan, att arbetet skall ske i nära samråd med personal, elever och föräldrar, samt att motionen därmed skulle anses vara besvarad. 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2005, § 87 att återremittera ärendet till barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden, dock utan att precisera vad som skulle ske med ärendet. 
Beslutande sammanträde 
Yrkanden
Olle Jansson (s) yrkar
- att motionen skall bifallas.
Lotta Lindblad Söderman (m) yrkar
- att med hänvisning till nämndens tidigare beslut i ärendet och yttrandet om kommunens kostpolicy får motionen anses besvarad.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att arbetsutskottet beslutar enligt ordförandens förslag.
Reservation 
Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
__________

Protokollets expediering

För kännedom: kommunstyrelsen (beslut tas i nämnd 3/10)

Bsau § 72

Anpassning av lokalytor i Norrtäljedistrikten

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att Vigelsjöskolans elever skall flyttas över till Lommarskolan hösten 2006,

att Roslagsskolan anpassas att inrymma Musikskolan,

att till kommunstyrelsen anmäla barn- och skolnämndens behov av

- att Lommarskolan anpassas, då främst den yttre miljön, så att Vigelsjöskolans elever kan inrymmas där fr o m höstterminen 2006,

- att Flygskolans lokaler hyrs för en period av ett år fr o m juli 2006,

- att Roslagsskolan anpassas att inrymma Musikskolan fr o m höstterminen 2007. 


Reservation och protokollsanteckning

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och önskar följande antecknat i protokollet:

”Vi inser också behovet av en anpassning av lokaler och kan också förstå de föreslagna åtgärderna, men anser att beslut inte kan tas förrän en dialog med föräldrar och personal har genomförts. Vi föreslår återremiss för att påbörja en dialog med verksamheten och kommuninnevånarna. 

Förslaget att förlänga hyreskontraktet för Flygskolan under endast ett år kan vi dock över huvud taget inte acceptera. Det ökar bara oron och otryggheten hos föräldrar, elever och personal. Vi anser att kontraktet måste förlängas minst fem år för att skapa en långsiktighet och hinna planera och genomföra en annan lösning om det skulle visa sig nödvändigt.”

Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2005-09-12

Bsau § 72 forts

Bakgrund 

Barn- och skolnämnden uppdrog den 8 juni 2005, § 84 till förvaltningen att ta fram förlag till anpassning av lokalytorna i Norrtälje tätort med hänsyn tagen till det minskande elevunderlaget och med inriktning att i första hand gå ur externt inhyrda lokaler, samt att ge en noggrann konsekvensbeskrivning.

Tjänstemannaberedning

I förvaltningens skrivelse daterad den 12 september 2005 framgår att antalet elever i grundskolan sjunker under de närmaste fem åren för att sedan öka igen. Gymnasieskolans elevtal ökar fram till år 2011. Barnomsorgen växer också under denna period.

Utredningen har, utöver lokalbeståndet i Norrtälje tätort, tagit hänsyn till de övriga skolor som tillhör Norrtäljedistrikten. I uppdraget ligger också att skapa utrymme för Montessorifriskolan, som för närvarande finns i paviljonger i Öster Knutby.

Utgångspunkten har varit att se till att lokalytorna anpassas till de behov som finns och att i första hand ta bort de paviljonger som kommunen hyr av externa hyresvärdar. 

Förvaltningen har också försökt att ta pedagogiska och sociala hänsyn, samt att inte fylla de kommunala skolorna så mycket att det inte är möjligt att välja annan kommunal skola. De flesta som väljer annan skola gör det för att man inte trivs i den nuvarande skolan. Att endast ha möjlighet att välja friskola kan inte vara tanken med valfrihet.

Beslutande sammanträde 

Yrkanden

Olle Jansson (s) yrkar
- att ärendet återremitteras.

Lotta Lindblad Söderman (m) yrkar
- enligt förvaltningens förslag, dock med ändringen att Flygskolan hyrs i ett år istället för tre.

Bsau § 72 forts

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att arbetsutskottet beslutar enligt ordförandens förslag.

__________
Bsau § 73

Översyn av förvaltningsorganisationen, redovisning av uppdrag

Beslut 

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) meddelar att de inte deltar i beslut, men återkommer vid nämndens sammanträde.


Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att förvaltningsorganisationen vid barn- och skolförvaltningen skall gälla från och med den 1 januari 2006 i enlighet med styrgruppens förslag daterat den 15 september 2005.


Underlag för beslut

Skrivelse 2005-09-15

Bakgrund

I april 2005 uppdrog barn- och skolnämnden till förvaltningen att göra en översyn av förvaltningsorganisationen med inriktning mot att:

- distriktsorganisationen avvecklas
- central ledning utgörs av förvaltningschef och två biträdande förvaltningschefer
- sammanslagning av rektorsområden

Målsättningen är att förvaltningen skall bli så effektiv, tydlig och ändamålsenlig som möjligt, och att organisationen skall anpassas på mest optimala sätt till de nya databurna rutiner som nämnden förväntar sig när det gäller köhantering, löne- och fakturahantering m.m. En intern eller extern organisationskonsult skulle anlitas.

Tjänstemannaberedning

En projektgrupp bestående av barn- och skolförvaltningens ledningsgrupp och kvalitetsutvecklare Kjell-Åke Eriksson från ledningskontoret ansvarar för framtagning av underlag, förslag, samt information till personal. 

Bsau § 73 forts

Styrgruppen, bestående av förvaltningschef Gösta Högberg, kommundirektör Mats Törnquist, kvalitetsutvecklare Kjell-Åke Eriksson och nämndens ordförande Lotta Lindblad Söderman (m), ansvarar för styrning och ledning av uppdraget och projektet, samt skall lämna förslag till beslut. 

Projektgruppens grundläggande förslag till ny förvaltningsorganisation har överlämnats till styrgruppen för ytterligare beredning.

Politikerberedning

Au 22/8 Med anledning av att styrgruppen inte hunnit bereda ärendet tillräckligt för en presentation beslutade arbetsutskottet den 22 augusti 2005, § 60 att ärendet dras ur från dagordningen.

Beslutande sammanträde 

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) meddelar att de inte deltar i beslut, men återkommer vid nämndens sammanträde.

Styrgruppens förslag 

Styrgruppens detaljerade förslag till ny förvaltningsorganisation presenteras i skrivelse daterad den 15 september. Förslaget innebär bland annat följande:

* att nuvarande distriktsorganisation avvecklas successivt,

* att avveckling och anpassning av administrativa stödfunktioner genomförs och kopplas till hela kommunens förändring av administrationen i samband med omsorgens och Landstingets ändrade organisation,

* att organisationen anpassas utifrån införandet av internetbaserade stödsystem inom barnomsorg, löne- och fakturahantering, samt personalrapportering,

* att Särskolan och Resursenheten avvecklas som egna rektorsområden, men integreras i organisationen, och att en enhet för stöd och utveckling (ESU) upprättas, vilken har de specialkunskaper som dessa verksamheter kräver,

* att den centrala ledningen utgörs av förvaltningschef och två biträdande förvaltningschefer med en stab som är organiserad i tre enheter 
- administrativa enheten
- ekonomi
- stöd och utveckling

Bsau § 73 forts

* att förvaltningsledningen löpande prövar dimensioneringen av rektorstjänster och enheter utifrån de val som är möjliga i barn- och skolpengssystemet,

* att centrala medel som ”Wärnerssonpengarna”, Svenska 2 och modersmål, samt centrala potten fördelas enligt tidigare principer,

* att hyran skall ingå i skolpengen (kommer dock inte att vara tekniskt klart till årsskiftet 2005/2006).

__________

Bsau § 74

Ny barn- och skolplan 

Beslut

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) meddelar att de inte deltar i beslut, men återkommer vid nämndens sammanträde.


Arbetsutskottet beslutar

att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till nämnden för beslut.


Bakgrund

Norrtälje kommuns plan för utvecklingen av förskola, skola och fritidsverksamhet, ”Kompassen”, antogs av kommunfullmäktige den 26 april 1999. 

Med anledning av att det sedan dess har skett en del verksamhets- och organisationsförändringar inom förvaltningen är det nödvändigt med en uppdatering, alternativt upphävande, av barn- och skolplanen. 

Barn- och skolnämnden beslutade i januari 2005 att gemensamt arbeta fram ett förslag till en ny barn- och skolplan. Ledamöterna har vid arbete i mars och april enats om att planen bland annat syftar till att i kommunfullmäktige ligga till grund för nämndens prioriteringar inför budgetarbetet. 

Arbetsmaterialet har sänts till arbetsutskottets ledamöter och nämndens gruppledare för synpunkter senast den 29 augusti. 

Beslutande sammanträde 

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) meddelar att de inte deltar i beslut, men återkommer vid nämndens sammanträde.

Innan ärendet behandlas i nämnden kommer förvaltningen att göra eventuella redaktionella justeringar i planen. 

__________Bsau § 75 Dnr BSN 05-157 600

Trygghet och studiero, handlingsplan

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att anta handlingsplanen för Trygghet och studiero i grundskolan att användas inom barn- och skolförvaltningens förskolor och grundskolor i Norrtälje kommun.

Underlag för beslut
Förslag till handlingsplan 2005-05-20
Förvaltningens yttrande 2005-08-31
Bakgrund
Sollentuna kommuns handlingsplan för trygghet och studiero i skolan presenterades för nämnden i januari 2005. Handlingsplanen är tänkt att användas som stöd till personal, elever och föräldrar då kommunens policy för trygghet och studiero skall omsättas i praktisk handling från förskolenivå till gymnasieskola. 

Förvaltningen fick i januari i uppdrag att ta fram förslag till en motsvarande handlingsplan för Norrtälje kommun. 

Handlingsplanen har föregåtts av ett arbete som gjorts tillsammans med förvaltningar, fackförbund och politiker. Förhoppningen är att, med hjälp av denna plan och ett kontinuerligt utbildnings-, uppföljnings- och utvärderings-arbete, kunna skapa en tryggare och lugnare miljö för barn, elever och personal i Norrtälje kommuns förskolor och grundskolor.

Politikerberedning

Au 22/8 Arbetsutskottet beslutade den 22 augusti 2005, § 64 att uppdra till förvaltningen att till nämnden den 5 september presentera förslaget till handlingsplan inklusive tjänsteskrivelse.

BSN 5/9 Barn- och skolnämnden beslutade den 5 september 2005, § 95 att återremittera ärendet för ytterligare diskussion om vissa formuleringar i handlingsplanen.

Bsau § 75 forts

Förvaltningens yttrande

Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 1 september att nämnden antar handlingsplanen för Trygghet och studiero i grundskolan att användas inom barn- och skolförvaltningens förskolor och grundskolor i Norrtälje kommun.

Beslutande sammanträde 

Efter diskussion beslutar arbetsutskottet att vissa justeringar i texten i handlingsplanen skall göras innan beslut tas i nämnden. 

__________Bsau § 76 

Begäran om ersättning för båtskjuts, Skälbottna

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att bevilja familjen Karlén-Klein ersättning motsvarande nuvarande praxis för självskjutsersättning för Ida Klein,

att uppdra till barn- och skolförvaltningen att föreslå förändringar i Tillämpningsföreskrifter för skolskjutsar avseende att gälla fr o m höstterminen 2006.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2005-09-19

Bakgrund

Familjen Kerstin Karlén och Thomas Klein, Själbottna begär i skrivelse daterad 2005-08-13 ersättning för båtskjuts för Ida Klein med 600 kronor per tur, d v s 1.200 kr per dag. Alternativt begär familjen att kommunen ordnar skolskjuts för Ida fr o m höstterminens start, eller att ersättning för båtskjuts skall beviljas även för Anton Klein.
Förvaltningens yttrande

Förvaltningen redogör mycket detaljerat för ärendet i skrivelse daterad den 14 september 2005. 

Sammanfattning 

Kommunens nuvarande riktlinjer anger att endast busskort beviljas när en elev väljer annan skola än den kommunen anvisar. Kommunen har dock i detta fall haft en generösare tillämpning än vad lagen anger, då familjen för Ida även beviljats ersättning för resa med egen båt, en ersättning som under lång tid varit högre än gällande praxis.

Bsau § 76 forts

Förvaltningens bedömning är att det med nuvarande kännedom om familjens förhållanden inte finns skäl att bevilja familjen Karlén-Klein en högre ersättning än gällande praxis för självskjutsersättning i kommunen. 

Förvaltningen bedömer vidare att kommunen inte har skyldighet att anlita en extern entreprenör för transporten då kommunen enligt lag inte är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elev som väljer att gå i annan skola än den kommunen normalt skulle placera eleven i.

Då kommunens riktlinjer saknar skrivning om skolskjuts med båt, bör dessa förtydligas för att undvika osäkerhet i tolkningarna framöver. Kommunen bör också ta ställning till nivån på ersättningen, och vilka regler som ska gälla för bosatta på öar utan båtförbindelse, så att elever och deras föräldrar känner till vilka förutsättningar som gäller vid val av skola. 

Detta är också av vikt för kommunen så att framtida kostnader för båtskjutsar ska kunna förutses, och underlätta planeringen vid eventuella upphandlingar.

__________

Bsau § 77

Detaljplan för del av Hallsta 4:123 (f d del av Centralskolan i Hallstavik) i Häverö församling, samrådsyttrande

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att till stadsarkitektkontoret framföra att nämnden inte har något att erinra mot förslaget i detaljplanen undantaget skrivningen under punkten ”Parkering”. Se förvaltningens yttrande nedan.


Underlag för beslut

Förvaltningens yttrande 2005-09-14

Bakgrund

Ledningskontoret har på initiativ av blivande tomträttshavare Friskis & Svettis för del av Hallsta 4:123 (f d del av Centralskolan i Hallstavik, Atriumhuset) inkommit med begäran om att få en ändring av detaljplanen. Bakgrunden är att enligt detaljplan ska området användas för allmänt ändamål och blivande tomträttshavaren vill ändra till idrottsändamål.

Planförslaget har översänts till barn- och skolnämnden för samråd med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagen, dvs endast med ett samrådsför-farande före antagande. Yttrandet skall var stadsarkitektkontoret tillhanda senast den 7 oktober 2005.

Förvaltningens yttrande

I förslaget står att parkeringsplatser finns på området söder om fotbollsplanen och vid Magistervägen. Att parkering sker på avsedd parkeringsplats vid Magistervägen är helt i sin ordning. Denna parkering samnyttjas då av såväl skola som Friskis & Svettis.

Däremot får ingen parkering eller fordonstrafik förekomma mellan kl 07.00-18.00 på den i skrivelsen benämnda platsen ”söder om fotbollsplanen”. Motiveringen till detta är att Hallsta skolas barn i åldern 6-12 år under hela skoldagen, och barn som går på fritidsverksamhet, vistas i närheten av eller på denna plats.

Bsau § 77 forts

Utöver detta får heller ingen fordonstrafik eller parkering förekomma på Centralskolans innergård. Transporter till och från Friskis & Svettis lokaler skall ske under de tider då skolan inte har verksamhet. (se bifogad karta).

__________