Au 051107
Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Estunavägen 14, Norrtälje, kl 13.00-16.00

Beslutande Lotta Lindblad Söderman
Inga-Maja Dunér
Patrik Dahl
Olle Jansson
Marita Jeansson


Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Anne Josefsson, sekreterare 
Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2005-11-14 


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 78-88
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Lotta Lindblad Söderman

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2005-11-07 

Datum för 2005-11-15 Datum för 2005-12-06 
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
för protokollet Estunavägen 14, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 78 Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport

§ 79 Verksamhetsplan 2006-2008 för barn- och skolnämnden

§ 80 Förändring av verksamhetsbidrag för barn hos dagbarnvårdare

§ 81 Ny förvaltningsorganisation - tillsättning av biträdande 
förvaltningschefer

§ 82 Ansökan om start av kommunal friskola - skolor med utökat
självstyre, Bålbroenheten

§ 83 Ansökan om start av kommunal friskola - skolor med utökat 
självstyre, Närtunaenheten

§ 84 Ansökan om start av kommunal friskola - skolor med utökat 
självstyre, Rånäsenheten

§ 85 Delegationsordning för barn- och skolnämnden, revidering

§ 86 Detaljplan för fastigheten Gottröra 5:15 i Gottröra församling, 
yttrande över samrådsförslag

§ 87 Anpassning av lokalytor i Norrtäljedistrikten

§ 88 Program till detaljplan för del av fastigheten Sätuna 5:1 och 6:1 i 
Husby-Sjuhundra församling

__________


Bsau § 78

Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport

Ärendet kommer att behandlas på nämndens sammanträde den 21 november 2005. 

__________


Bsau § 79

Verksamhetsplan 2006-2008 för barn- och skolnämnden

Ordföranden beslutar att punkten utgår från dagordningen då ärendet inte är politiskt färdigberett.

__________ 
Bsau § 80

Förändring av verksamhetsbidrag för barn hos dagbarnvårdare

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att ersättning skall föras över från den ordinarie dagbarnvårdaren till vikarierande dagbarnvårdare vid alla tillfällen som barnet har varit hos den vikarierande dagbarnvårdaren,

att den nya regeln för ersättning i verksamhetsbidraget träder i kraft den 1 januari 2006,

att det förändrade verksamhetsbidraget utvärderas senast den 1 juli 2006.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2005-10-25

Bakgrund

Dagbarnvårdarnas omkostnadsersättning ersattes den 1 juli 2004 av ett verksamhetsbidrag. Förvaltningen har tillsammans med Kommunal genomfört en utvärdering av verksamhetsbidragets olika nivåer. 

I budget 2004 fanns en beslutad besparing på ersättning till dagbarnvårdare med 200 000 kronor. Besparingen arbetades in i verksamhetsbidraget. Ekonomisk uppföljning visar att besparingen har uppnåtts.

I den enkätundersökning som gjordes framförde dagbarnvårdarna att de ville få med ersättningen för vikariedagbarn vid de tillfällen som de hade dessa.

Beslutande sammanträde 

Den administrativa chefen redogör för ärendet.

__________ Bsau § 81

Ny förvaltningsorganisation - tillsättning av biträdande förvaltningschefer

Ordföranden beslutar att punkten utgår från dagordningen i avvaktan på en helhetsbild av omstrukturering av kommunens förvaltningar.

__________


Bsau § 82 Dnr BSN 05-225 603

Ansökan om start av kommunal friskola - skolor med utökat självstyre, Bålbroenheten

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att begära att Bålbrostyrelsen bildas och att styrelsen därefter inkommer med begäran om utökat ansvar och befogenheter,

att ansökan specificerar de åtaganden och ansvar som styrelsen önskar överta från kommunala nämnder.

Underlag för beslut
Ansökan från Bålbroenheten 2005-05-09
Förvaltningens skrivelse 2005-10-24

Bakgrund

Bålbroenhetens rektor Jan Örtlund har ansökt om att få bilda kommunal friskola omfattande förskola, förskoleklass, grundskola samt skolbarnsomsorg.
Styrelsens namn skall vara Bålbrostyrelsen.

Ansökan bygger på att en styrelse bildas för enheten, att styrelsen består av två föräldrar, två personal samt representanter för föreningslivet. Styrelsen skall sedan arbeta utifrån ett reglemente som tydliggör följande punkter:

1. Bildande av lokal styrelse underställd barn- och skolnämnden.
2. Bildande av till styrelsen knuten förvaltning.
3. Kommunen ansvarar för skolskjutsar och skolpliktskostnader.
4. Lokaler hyrs av nuvarande fastighetsägare.
5. Elevpeng, med avdrag för momskompensation, samt hyresbidrag enligt 
gällande regler för enskild verksamhet.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen anger i skrivelse daterad den 24 oktober 2005 att den nya styrelsen först måste bildas innan beslut kan tas om vilket utökat ansvar styrelsen kan få. Styrelsen ansöker om utökat ansvar och befogenheter varefter ärendet behandlas av kommunen på lämplig nivå. Ansökan bör specificera vilka nuvarande och nya verksamheter som skall ingå. 
__________

Bsau § 83 Dnr BSN 04-351 603

Ansökan om start av kommunal friskola - skolor med utökat självstyre, Närtunaenheten

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att begära att Närtunastyrelsen bildas och att styrelsen därefter inkommer med begäran om utökat ansvar och befogenheter, 

att ansökan specificerar de åtaganden och ansvar som styrelsen önskar överta från kommunala nämnder.

Underlag för beslut
Ansökan 2005-05-05
Förvaltningens skrivelse 2005-10-24

Bakgrund
Närtunaenhetens rektor Kurt Karlsson har ansökt om att få bilda kommunal friskola omfattande förskola, förskoleklass, grundskola samt skolbarnsomsorg.
Styrelsens namn skall vara Närtunastyrelsen.

Ansökan bygger på att en styrelse bildas för enheten, att styrelsen består av två föräldrar, två personal samt representanter för föreningslivet. Styrelsen skall sedan arbeta utifrån ett reglemente som tydliggör följande punkter:

1 Bildande av lokal styrelse underställd barn- och skolnämnden.
2 Bildande av till styrelsen knuten förvaltning.
3 Kommunen ansvarar för skolskjutsar och skolpliktskostnader.
4 Lokaler hyrs av nuvarande fastighetsägare.
5 Elevpeng, med avdrag för momskompensation, samt hyresbidrag enligt
gällande regler för enskild verksamhet.
6 Utökning med 7-9 skola.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen anger i skrivelse daterad den 24 oktober 2005 att den nya styrelsen först måste bildas innan beslut kan tas om vilket utökat ansvar styrelsen kan få. Styrelsen ansöker om utökat ansvar och befogenheter varefter ärendet behandlas av kommunen på lämplig nivå. Ansökan bör specificera vilka nuvarande och nya verksamheter som skall ingå. 
__________

Bsau § 84 Dnr BSN 05-226 603

Ansökan om start av kommunal friskola - skolor med utökat självstyre, Rånäsenheten

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att begära att Rånässtyrelsen bildas och att styrelsen därefter inkommer med begäran om utökat ansvar och befogenheter,

att ansökan specificerar de åtaganden och ansvar som styrelsen önskar överta från kommunala nämnder.

Underlag för beslut
Ansökan 2005-05-10
Förvaltningens skrivelse 2005-10-24

Bakgrund

Rånäsenhetens rektor Hans Söderberg har ansökt om att få bilda kommunal friskola omfattande förskola, förskoleklass, grundskola samt skolbarnsomsorg.
Styrelsens namn skall vara Rånässtyrelsen.

Ansökan bygger på att en styrelse bildas för enheten, att styrelsen består av två föräldrar, två personal samt representanter för föreningslivet. Styrelsen skall sedan arbeta utifrån ett reglemente som tydliggör följande punkter:

1 Bildande av lokal styrelse underställd barn- och skolnämnden.
2 Bildande av till styrelsen knuten förvaltning.
3 Kommunen ansvarar för skolskjutsar och skolpliktskostnader.
4 Lokaler hyrs av nuvarande fastighetsägare.
5 Elevpeng, med avdrag för momskompensation, samt hyresbidrag enligt
gällande regler för enskild verksamhet.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen anger i skrivelse daterad den 24 oktober 2005 att den nya styrelsen först måste bildas innan beslut kan tas om vilket utökat ansvar styrelsen kan få. Styrelsen ansöker om utökat ansvar och befogenheter varefter ärendet behandlas av kommunen på lämplig nivå. Ansökan bör specificera vilka nuvarande och nya verksamheter som skall ingå. 
__________

Bsau § 85

Delegationsordning för barn- och skolnämnden, revidering

Ordföranden beslutar att punkten utgår från dagordningen i avvaktan på den nya organisationen.

__________


Bsau § 86

Detaljplan för fastigheten Gottröra 5:15 i Gottröra församling, yttrande över samrådsförslag

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att ställa sig positiv till förslaget.

Underlag för beslut
Detaljplan 2005-10-21
Förvaltningens skrivelse 2005-10-25
Bakgrund
Planen upprättas för att pröva lämpligheten med att uppföra ca 40 enbostads-hus och två flerbostadshus med ca åtta lägenheter vardera på fastigheten Gottröra 5:15. Programmet är översänt för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 20 §.
Program till detaljplan har tidigare varit utsänt till myndigheter och ägare till angränsande fastigheter för samråd. De olika yttrandena finns redovisade i handlingarna. Nämnden beslutade den 17 maj 2004 att ställa sig positiv till planförslaget.
Förvaltningens yttrande våren 2004 löd: Barn- och skolförvaltningen är positiv till ökat bostadsbyggande i det föreslagna området. Närtunaenheten har för närvarande plats för flera skolbarn, men saknar lokaler för förskoleverksamhet. Beslut om att uppdra åt tekniska kontoret att utreda möjligheten av uppförande av permanent förskolelokal vid Närtuna skola fattades den 22 mars 2004. Förskola i privat regi finns sedan ett år etablerad i Gottröra. 
Förvaltningen har inget att erinra mot det nya samrådsförslaget.
__________

Bsau § 87 Dnr BSN 05-205 291
Anpassning av lokalytor i Norrtäljedistrikten

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att Vigelsjöskolans elever skall flyttas över till Lommarskolan hösten 2006,

att Roslagsskolan anpassas att inrymma Musikskolan,

att till kommunstyrelsen anmäla barn- och skolnämndens behov av

- att Lommarskolans inre och yttre miljö anpassas så att Vigelsjö-skolans elever kan inrymmas där fr o m höstterminen 2006,

- att Flygskolans kontrakt förlängs,

- att Roslagsskolan anpassas att inrymma Musikskolan fr o m höstterminen 2007. 


Reservation och protokollsanteckning

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och önskar följande anteckning i protokollet.

”Vi yrkar att ärendet återremitteras. Då vi inte fått delta i den dialog, som enligt uppgift genomförts, återstår ett antal obesvarade frågor. Vi upplever att de berörda föräldrarna fortfarande är oroliga. 

Exempel på frågor som behöver utredas:
* Går den inre och yttre skolmiljön och lokalanpassningen på Lommarskolan att genomföra till rimliga kostnader? Tillgodoses de yngre barnens krav och behov?
* Skall Vigelsjöskolan byggas om för att inhysa Montessoris verksamhet?
* Varför inte flytta Montessoris verksamhet direkt till Lommarskolan?
* Hur mycket kommer ”flyttkarusellen” att kosta i investeringar? Ex när det gäller Musikskolans flytt till Roslagsskolan.
*Vilka erfarenheter finns i andra 0-9-skolor med motsvarande elevantal?”


Bsau § 87 forts

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2005-09-12

Bakgrund 

Barn- och skolnämnden uppdrog den 8 juni 2005, § 84 till förvaltningen att ta fram förlag till anpassning av lokalytorna i Norrtälje tätort med hänsyn tagen till det minskande elevunderlaget och med inriktning att i första hand gå ur externt inhyrda lokaler, samt att ge en noggrann konsekvensbeskrivning.

Tjänstemannaberedning

I förvaltningens skrivelse daterad den 12 september 2005 framgår att antalet elever i grundskolan sjunker under de närmaste fem åren för att sedan öka igen. Gymnasieskolans elevtal ökar fram till år 2011. Barnomsorgen växer också under denna period.

Utredningen har, utöver lokalbeståndet i Norrtälje tätort, tagit hänsyn till de övriga skolor som tillhör Norrtäljedistrikten. I uppdraget ligger också att skapa utrymme för Montessorifriskolan, som för närvarande finns i paviljonger i Öster Knutby.

Utgångspunkten har varit att se till att lokalytorna anpassas till de behov som finns och att i första hand ta bort de paviljonger som kommunen hyr av externa hyresvärdar. 

Förvaltningen har också försökt att ta pedagogiska och sociala hänsyn, samt att inte fylla de kommunala skolorna så mycket att det inte är möjligt att välja annan kommunal skola. De flesta som väljer annan skola gör det för att man inte trivs i den nuvarande skolan. Att endast ha möjlighet att välja friskola kan inte vara tanken med valfrihet.

Politikerberedning

Au 19/9 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 19 september 2005, § 72. 

Arbetsutskottet föreslog nämnden besluta att Vigelsjöskolans elever skall flyttas över till Lommarskolan hösten 2006, att Roslagsskolan anpassas att inrymma Musikskolan, att till kommunstyrelsen anmäla barn- och skol-nämndens behov av att Lommarskolan anpassas, då främst den yttre miljön, så att Vigelsjöskolans elever kan inrymmas där fr o m höstterminen 2006, 

Bsau § 87 forts

att Flygskolans lokaler hyrs för en period av ett år fr o m juli 2006, och att Roslagsskolan anpassas att inrymma Musikskolan fr o m höstterminen 2007. 

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och önskade följande antecknat i protokollet:

”Vi inser också behovet av en anpassning av lokaler och kan också förstå de föreslagna åtgärderna, men anser att beslut inte kan tas förrän en dialog med föräldrar och personal har genomförts. Vi föreslår återremiss för att påbörja en dialog med verksamheten och kommuninnevånarna. 

Förslaget att förlänga hyreskontraktet för Flygskolan under endast ett år kan vi dock över huvud taget inte acceptera. Det ökar bara oron och otryggheten hos föräldrar, elever och personal. Vi anser att kontraktet måste förlängas minst fem år för att skapa en långsiktighet och hinna planera och genomföra en annan lösning om det skulle visa sig nödvändigt.”

BSN 17/10 Vid barn- och skolnämndens sammanträde den 17 oktober 2005, § 118 drogs ärendet ur från dagordningen.

Beslutande sammanträde 

Yrkanden 

Vice ordföranden Olle Jansson (s) yrkar
- att ärendet återremitteras och önskar få anteckning i protokollet.

Ordföranden Lotta Lindblad Söderman (m) yrkar enligt arbetsutskottets förslag som reviderats något, dvs 
- att Vigelsjöskolans elever skall flyttas över till Lommarskolan hösten 2006,
- att Roslagsskolan anpassas att inrymma Musikskolan,
- att till kommunstyrelsen anmäla barn- och skolnämndens behov av att Lommarskolans inre och yttre miljö anpassas så att Vigelsjöskolans elever kan inrymmas där fr o m höstterminen 2006, att Flygskolans kontrakt förlängs, och att Roslagsskolan anpassas att inrymma Musikskolan fr o m höstterminen 2007. 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att arbetsutskottet beslutar enligt ordförandens yrkande.

Bsau § 87 forts

Reservation

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och önskar få anteckning i protokollet. 

__________


Bsau § 88
Program till detaljplan för del av fastigheten Sätuna 5:1 och 6:1 i Husby-Sjuhundra församling
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 
att till stadsarkitektkontoret framföra att nämnden ställer sig positiv till programmet till detaljplan för del av fastigheten Sätuna 5:1 och 6:1 i Husby-Sjuhundra församling.

Underlag för beslut
Program till detaljplan 
Förvaltningens skrivelse 2005-11-01
Bakgrund
Begäran om att få uppföra enbostadshus i anslutning till befintlig 
bebyggelse på rubricerade fastigheter har kommit in till kommunen. 
Syftet med ett detaljplaneprogram är att bredda kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede av planprocessen och att ge berörda möjligheter till insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden är låsta. 
Programmet är översänt för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 20 §. Eventuella synpunkter skall vara stadsarkitektkontoret tillhanda senast den 9 december 2005.
Tjänstemannaberedning
Förvaltningen har inget att erinra mot den planerade nybyggnationen av 20 enbostadshus på del av fastigheten Sätuna 5:1 och 6:1 i Husby-Sjuhundra församling. 
___________