Au 060109
Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Estunavägen 14, Norrtälje, kl 13.00-16.00

Beslutande 
Göran Pettersson
Inga-Maja Dunér
Patrik Dahl
Olle Jansson
Marita Jeansson


Övriga deltagande 
Gösta Högberg, förvaltningschef
Björn Sandblad, bitr förvaltningschef
Agneta Brus, ekonomichef
Anne Josefsson, sekreterare 
Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2006-01-11 


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 1-10
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Göran Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2006-01-09

Datum för 2006-01-12 Datum för 2006-02-02
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
för protokollet Estunavägen 14, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 1 Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport

§ 2 Verksamhetsplan 2006 för barn- och skolnämnden

§ 3 Delegationsordning för barn- och skolnämnden, revidering

§ 4 Auktorisation av enskilt familjedaghem, Rebecka Hallberg

§ 5 Sammanträdestider 2006 för barn- och skolnämnden

§ 6 Detaljplan för fastigheterna Gördelmakaren 2-5 samt Tälje 2:187, Knutby Torg i Norrtälje stad

§ 7 Handlingsplan för att förebygga övervikt och fetma bland barn och ungdomar i Norrtälje kommun 2006-2010, förslag 

§ 8 Idéprogram för kvarteret Förrådet m fl, remiss

§ 9 Beslutsattestanter och ersättare för barn- och skolnämndens konton i 2006 års budget

§ 10 Övriga frågor/diskussionsärenden

__________

Bsau § 1 Dnr BSN 04-044 040

Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för rapporten.


Underlag för beslut

Uppföljning januari-november 2005 

Beslutande sammanträde 

Ekonomichefen redogör för uppföljningen per enhet, resultatenhet och verksamhet januari-november 2005 och informerar om det dagsaktuella budgetläget som har ett redovisat resultat på minus 1 miljon kronor. 

__________


Bsau § 2

Verksamhetsplan 2006-2008 för barn- och skolnämnden

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att ärendet behandlas vid ett extra arbetsutskott.


Bakgrund

Kommunens plan för barnomsorg och skola i Norrtälje kommun är vägledande för barn- och skolnämndens ansvar i dessa verksamheter. Utöver den gällande barn- och skolplanen skall en årlig verksamhetsplan upprättas där nämnden anger sina ambitioner och prioriteringar under kommande kalenderår.

__________ 


Bsau § 3 Dnr BSN 06-004 002

Delegationsordning för barn- och skolnämnden, revidering med anledning av ny organisation

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att anta den reviderade delegationsordningen för barn- och skolnämnden att gälla fr.o.m. den 1 januari 2006.


Underlag för beslut

Reviderad delegationsförteckning 
Förvaltningens skrivelse 2005-12-27

Bakgrund

Barn- och skolnämnden beslutade i oktober 2005 om ny förvaltningsorganisa-tion att gälla från och med den 1 januari 2006. Med anledning av detta lägger förvaltningen fram förslag till reviderad delegationsordning innebärande en översyn av besluten och beslutsdelegaterna.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen presenterar i skrivelse daterad den 27 december 2005 utformningen av delegationsordningen med separata delegations- och verkställighetsbeslut, samt vilka lagar eller avtal som styr besluten och hur dessa kan överklagas.

Beslutande sammanträde 

Förvaltningschefen redogör för ärendet. 

__________Bsau § 4 Dnr BSN 05-400 717

Auktorisation av enskilt familjedaghem, Rebecka Hallberg

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att godkänna enskilda personen Rebecka Hallberg som auktoriserad dagbarnvårdare från och med den 10 januari 2006, 

att till Rebecka Hallberg betala ut bidrag för inskrivna barn.

Reservation

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och hänvisar till protokollsanteckning den 24 maj 2004, § 44.


Underlag för beslut

Ansökan 2005-10-01 inkl registerutdrag och F-skattebevis
Förvaltningens skrivelse 2005-11-29

Bakgrund

Ansökan om tillstånd att bedriva enskilt familjedaghem har kommit från Rebecca Hallberg, som av förvaltningen blivit informerad om de krav på uppföljning och kvalitetsredovisning som gäller. Barntillsynsinspektören besökte hemmet den 7 december 2005.

Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 29 november 2005 att arbetsutskottet beviljar auktorisation och att bidrag skall betalas ut för inskrivna barn. 

Beslutande sammanträde 

Yrkanden 

Olle Jansson (s) yrkar
- avslag på förvaltningens förslag med hänvisning till tidigare ställningstagande i dessa ärenden.

Bsau § 4 forts

Göran Pettersson (m) yrkar
- bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och hänvisar till protokollsanteckning den 24 maj 2004, § 44, som lyder:

”Vi deltar inte i beslutet med hänvisning till att vi inte anser att auktorisation är rätt metod 
för kommunen att ha kontroll över det antal barnomsorgsplatser kommunen behöver. En auktorisation innebär att den som är auktoriserad alltid kan ta in det antal barn som verksamheten kan hantera enligt auktorisationen oavsett kommunens behov av barnom-sorgsplatser. 

I senare diskussioner har förts fram att en auktorisation inte automatiskt medför att man är berättigad till bidrag, men detta har inte bekräftats och det har inte heller diskuterats om man kan minska bidraget till en redan etablerad auktoriserad verksamhet. Innan detta har utretts kvarstår vårt tidigare ställningstagande om att upphandling är att föredra framför auktorisation.”

__________

Expedierat 2006-01-12 till:
Rebecka Hallberg
Agneta Edman
Agneta Hedlundh
Agneta BrusBsau § 5

Sammanträdestider 2006 för barn- och skolnämnden
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 
att fastställa sammanträdestider för barn- och skolnämnden för år 2006 enligt nedan:
Arbetsutskott Nämnd
9 januari 23 januari
6 februari 20 februari
20 mars 10 april
8 maj 22 maj

7 augusti 21 augusti
11 september 18 september
9 oktober 23 oktober
6 november 20 november 
4 december 11 december

Arbetsutskottet beslutar dessutom
att uppdra till förvaltningen att till nämndens sammanträde den 23 januari ta fram ytterligare ett datum för nämndsammanträde i juni månad.
__________

Bsau § 6 Dnr BSN 05-414 214

Detaljplan för fastigheterna Gördelmakaren 2-5 samt Tälje 2:187, Knutby Torg i Norrtälje stad

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att till stadsarkitektkontoret framföra att nämnden inte har något att erinra mot detaljplanen för fastigheterna Gördelmakaren 2-5 samt Tälje 2:187 Knutby Torg i Norrtälje stad.

Underlag för beslut
Samrådsförslag 2005-09-06 och skrivelse 2005-11-11
Förvaltningens skrivelse 2005-11-14
Bakgrund
Planens syfte är en ny detaljplan för hela Knutby Torg för att dels planmässigt reglera den ändrade användningen av Gördelmakaren 2 från industriändamål till skola och handelsändamål, dels för att pröva utbyggnadsmöjligheter för Coop på Gördelmakaren 5. 
Ändringarna förutsätter att en gemensamhetsanläggning för parkering bildas, i vilken samtliga handelsfastigheter och skolan vid Knutby Torg skall ingå. Anläggningsförrättningen för detta är slutförd.
Byggnadsrätten för Gördelmakaren 4 har prövats i den nya detaljplanen för kvarteret Vattumannen. Fastigheten i övrigt, liksom Gördelmakaren 2, skall ingå i den detaljplan där inte några förändringar av byggrätt eller användning är aktuella.
Programmet översändes för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 20 §. Yttrandet skall vara stadsarkitektkontoret tillhanda senast den 23 december 2005.
Förvaltningens yttrande
Förvaltningen har inget att erinra mot detaljplanen för fastigheterna Gördelmakaren 2-5 samt Tälje 2:187 Knutby Torg i Norrtälje stad och föreslår nämnden besluta detsamma.
__________

Bsau § 7 Dnr BSN 05-412 624

Handlingsplan för att förebygga övervikt och fetma bland barn och ungdomar i Norrtälje kommun 2006-2010 
”En lättare framtid” - förslag till handlingsplan 

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att till ledningskontoret översända sitt yttrande enligt nedan.
Barn- och skolnämnden yttrar sig enbart om den del som ingår 
i dess verksamhetsområde.


Nämndens yttrande

* 95 % av alla föräldrar till överviktiga/feta barn ska i skolår 4 ha fått information om barnets övervikt/fetma. 
Vem ska ge information. Vem tar denna kostnad?

* Alla barn och ungdomar ska äta minst 1 frukt per dag och 1 portion grönsaker per dag fr.o.m. skolåret 2007/2008.
Insamlandet av fakta måste ske stickprovsvis av projektledningen och inte bli en ny, ofinansierad uppgift för våra pedagoger och rektorer. Barn- och skolförvaltningen kommer att ha stor del i den informationsspridning som ska göras. Det måste organiseras inom förvaltningen och innebär en ny arbetsuppgift.

* Att 90 % av alla barn och ungdomar äter frukost varje dag skolåret 2008/2009.
Insamlandet av fakta måste ske stickprovsvis av projektledningen och inte bli en ny, ofinansierad uppgift för våra pedagoger och rektorer. Barn- och skolförvaltningen kommer att ha stor del i den informationsspridning som ska göras. Det måste organiseras inom förvaltningen och innebär en ny arbetsuppgift.

* 95 % av alla elever i skolår 9 skall uppnå målen för utbildningen i ämnena idrott och hälsa respektive hem- och konsumentkunskap skolåret 2008/2009.
Detta mål bör tas bort ur dokumentet och i stället vägas mot andra mål i barn- och skolnämndens verksamhetsplan.

Bsau § 7 forts

* Att öka andelen barn som cyklar och/eller går till barnomsorg, skola och fritidsaktiviteter.
Att öka andelen barn som går eller cyklar till verksamheterna kommer att vara avhängligt av utbyggnaden av gång- och cykelvägar. Ska därför tekniska kontoret svara på remissen?

* Övriga synpunkter:
Remissförslaget innehåller en kostnadsberäkning av projektet. De kostnader som finns med i beräkningen är bara kostnader för projektledare 100 % och kostnader för utbildning i form av arvoden för föredragshållare. 

De stora kostnaderna för genomförandet ligger hos berörda verksamhets-nämnder, främst barn- och skolförvaltningen. Det vore därför skäligt att projektledarskapet är 50 % av en tjänst, medan den andra halvan används av de tjänstemän inom barn- och skola som kommer att behöva arbeta med genomförandet. 

På detta sätt kan projektledaren arbeta med projektplanering och upp-följning, samtidigt som barn- och skola arbetar med genomförande-processen.


Underlag för beslut

Protokoll 2005-11-07, § 294 från kommunstyrelsens arbetsutskott 
Förslag till handlingsplan 2005-10-28
Förvaltningens skrivelse 2005-11-29

Bakgrund

Enligt beslut av styrgruppen för Norrtäljeprojektet har en lokal handlingsplan för att förebygga övervikt och fetma bland barn och ungdomar i Norrtälje kommun tagits fram. Handlingsplanen är framtagen i samarbete mellan representanter för Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun. Två olika grupper har arbetat med planen. En grupp har haft fokus på kostfrågor och goda matvanor, en på fysisk aktivitet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 november 2005, § 294 att handlingsplanen skulle sändas på remiss till barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden. Svaren skall vara ledningskontoret tillhanda senast den 15 januari. 

Bsau § 7 forts

Tjänstemannaberedning

I handlingsplanen finns ett antal målformuleringar som påverkar barn- och skolnämndens verksamhetsområden. Förvaltningschefen kommenterar vissa av dessa mål i skrivelse daterad den 29 november 2005.

Beslutande sammanträde 

Efter diskussion beslutar arbetsutskottet föreslå nämnden att sända sitt yttrande till ledningskontoret. Nämndens yttrande är detsamma som förvaltningens förutom att punkt 2 tagits bort. 

__________


Bsau § 8 Dnr BSN 05-432 214

Idéprogram för kvarteret Förrådet m fl

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att till ledningskontoret framföra att nämnden ställer sig positiv till idéprogrammet för kvarteret Förrådet m fl och avvaktar förslaget till detaljplan.


Underlag för beslut

Idé- och kvalitetsprogram 2005-10-18
Ledningskontorets skrivelse 2005-11-29
Förvaltningens skrivelse 2005-12-07

Bakgrund

Kommunfullmäktige har antagit Utvecklingsplanen för Norrtälje stad. En av åtgärderna i planen är att omvandla området vid Baldersgatan som innerstad med de riktlinjer som följer trädgårdsstadens principer.

Ledningskontoret har tagit fram ett idé- och kvalitetsprogram inför detaljplanearbetet för området. Inriktningen är att man ska kunna etappindela och bygga ut allteftersom fastighetsägarna anser det möjligt. Eventuellt kommer ett Familjecenter att ingå i området. En bullermätning ingår i underlaget. 

Programmet är översänt till nämnden för synpunkter fram till den 15 februari. Efter samrådet kommer programmet att föreläggas kommunfullmäktige för beslut. 

Förvaltningens yttrande

Förvaltningen har inget att erinra mot den planerade nybyggnationen i kvarteret Förrådet m fl och ser fram emot möjligheten att få yttra sig i detaljplaneringen.

Beslutande sammanträde 

Förvaltningschefen redogör för ärendet.
__________

Bsau § 9 Dnr BSN 05-463 040

Beslutsattestanter och ersättare för barn- och skolnämndens konton i 2006 års budget

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att föreliggande attestantförteckning skall gälla för år 2006,

att för nämndens samtliga resultatenheter skall förvaltningschefen, biträdande förvaltningschefer, administrativa chefen, ekonomichefen och ekonomisekreteraren var och en för sig ha rätt att utföra besluts-attest vid ordinarie beslutsattestants och ersättares samtidiga frånvaro. 


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2005-12-08

Bakgrund

Enligt kommunens attestreglemente skall nämnd utse besluts- och behörighetsattestanter och beställningsberättigade, samt ersättare för dessa. Attesträtten knyts till person eller befattning och kontointervall med angivande av eventuella begränsningar.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse daterad den 8 december 2005.

Beslutande sammanträde 

Förvaltningschefen redogör för ärendet.

__________ 
Bsau § 10

Övriga frågor/diskussionsärenden

Arbetsutskottets ledamöter och förvaltningsledningen diskuterar nedanstående frågor, vilka kommer att behandlas av arbetsutskott och nämnd vid senare tillfälle.

- Särskolans nya organisation, personaltillhörighet och ändrade arbetsuppgifter
- Skolorganisationen i Häverö/Väddöområdet
- Verksamhetsplan 2006, besparingar
- Extra arbetsutskott onsdagen den 11 januari kl 18.00-18.45
- Avtackning av förra ordföranden

__________