Au 060111
Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Estunavägen 14, Norrtälje, kl 18.00-19.00

Beslutande Göran Pettersson
Inga-Maja Dunér
Patrik Dahl
Olle Jansson
Marita Jeansson


Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Björn Sandblad, biträdande förvaltningschef
Agneta Brus, ekonomichef
Anne Josefsson, sekreterare 
Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2006-01-12


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 11-14
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Göran Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2006-01-11

Datum för 2006-01-13 Datum för 2006-02-03
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
för protokollet Estunavägen 14, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 11 Verksamhetsplan 2006 för barn- och skolnämnden

§ 12 Skolorganisationen i Häverö-Väddöområdet

§ 13 Ansökan om utökad ram 2006 till Björkö-Arholma

§ 14 Begäran om anslag för uppräkning av skolskjutsverksamheten 2006 

__________
Bsau § 11

Verksamhetsplan 2006-2008 för barn- och skolnämnden

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till nämnden för beslut den 23 januari 2006 då kompletterande beslutsunderlag kommer att presenteras.


Underlag för beslut

Utdrag ur förvaltningens förslag till verksamhetsplan daterat 2006-01-11

Bakgrund

Kommunens plan för barnomsorg och skola i Norrtälje kommun är vägledande för barn- och skolnämndens ansvar i dessa verksamheter. Utöver den gällande barn- och skolplanen skall en årlig verksamhetsplan upprättas där nämnden anger sina ambitioner och prioriteringar under kommande kalenderår.

Beslutande sammanträde 

Ekonomichefen presenterar ett utdrag ur förvaltningens förslag till verksam-hetsplan 2006. Beslutsunderlaget kommer att till nämnden den 23 januari kompletteras med bland annat uppgifter om elevpeng, interkommunala ersättningar och hyrestak. 

__________


Bsau § 12

Skolorganisationen i Häverö-Väddöområdet

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att skolornas lokalytor anpassas enligt förvaltningens förslag A.

Reservation

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2006-01-11

Bakgrund

För att kunna använda större delen av budgeten till nämndens verksamheter finns ambitionen att undvika överytor på våra skolor. Ytor som betalas med medel som annars kan användas till barnens och ungdomarnas utveckling. Denna ambition innebär att förvaltningen har tagit fram förslag på besparing av lokalytor.

Den största delen av lokalbesparingen sker genom att de paviljonger som använts för att klara de senaste årens höga elevtal avyttras. Dock kommer ett antal av grundskolorna i kommunen behöva stängas.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag A redovisar förslag på lokalförändringar, förändring av kvadratmeteryta, internhyra 2006, samt frigörande av budget 2006. Även frigörande av resurser 2006- 2009 redovisas.

Skärsta skola har rätt att höstterminen 2006 starta friskola. Startas friskola kan de 70-80 platser som finns på Skärsta skola inte räknas bort ur underlaget

Kan inte lokalanpassningen ske enligt förslag A, föreslår förvaltningen att de tomma platserna på Hallsta skola fylls av elever från Herräng och Skebo. 
Bsau § 12 forts

Beslutande sammanträde 

Yrkanden 

Olle Jansson (s) yrkar
- avslag på grund av att ärendet är dåligt berett, sparar väldigt lite pengar, om ens några, men påverkar så många, och föreslår istället att man
- begär en översyn och en genomlysning av internhyressystemet, samt 
- ser över lokalutnyttjandet i samråd med berörda intressenter i respektive kommundel.

Göran Pettersson(m) yrkar
- att skolornas lokalytor anpassas enligt förvaltningens förslag A.

Patrik Dahl (c) yrkar
- bifall till förvaltningens förslag A.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag A.

Reservation

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

__________


Bsau § 13

Ansökan om utökad ram 2006 till Björkö-Arholma 

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att hos kommunstyrelsen ansöka om utökning av nämndens ram med 1 500 tkr för att bedriva skolverksamhet vid Björkö-Arholmaenheten.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2006-01-11

Bakgrund

För att kunna använda större delen av budgeten till nämndens verksamheter finns ambitionen att undvika överytor på våra skolor. Ytor som betalas med medel som annars kan användas till barnens och ungdomarnas utveckling. Denna ambition innebär att förvaltningen har tagit fram ett förslag på besparing av lokalytor.

Kommunstyrelsen har beslutat att Björkö-Arholma skola ska finnas kvar, oavsett vad barn- och skolnämndens utredning kommer fram till. Detta då Björkö-Arholma skola har kommunstrategisk betydelse. Skolan är en förut-sättning för en ökad inflyttning av barnfamiljer, framför allt på Arholma och omkringliggande öar. 

Tjänstemannaberedning

Av förvaltningens skrivelse daterad den 11 januari 2006 framgår att kommunstyrelsen har låtit meddela att de är beredda att utöka barn- och skolnämndens budgetram med 1 500 tkr och därmed ge barn- och skol-nämnden i uppdrag att bedriva skolverksamhet vid Björkö/Arholma skola. Förvaltningen föreslår att barn- och skolnämnden snarast ansöker hos kommunstyrelsen om utökning av 2006 års budgetram med 1500 tkr.

__________Bsau § 14

Begäran om anslag för uppräkning av skolskjuts-verksamheten 2006 

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att hos kommunstyrelsen begära tilläggsanslag till budget 2006 med 500 000 kronor för indexuppräkning av skolskjutsavtal. 


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2006-01-11

Bakgrund

Norrtälje kommun tecknade år 2001 avtal med Roslagstaxi AB gällande skolskjutsar med buss (ej Storstockholms Lokaltrafik)och taxi för elever i grundskolan och särskolan. Avtalet gäller t o m juni 2007 och räknas årligen upp med ett fastställt index för taxi respektive buss. 

Kostnaderna för skolskjutsar ökade kraftigt från 2003 och budgeten för skolskjutsverksamheten har därefter gått med stora underskott.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse daterad den 11 jan 2006 detaljerat för ärendet. Barn- och skolnämnden har inte någon gång under perioden erhållit ramkompensation för indexökningen. Nämnden har de senaste två åren begärt kompensation för de ökade kostnaderna. Nämnden har också varje år (utom 2005) utökat budgeten för skolskjutsverksamheten, men detta har inte varit tillräckligt. Utökningen av budget till skolskjutsarna har alltså i praktiken finansierats av andra verksamheter. 

Förvaltningen anser att skolskjutsavtalet utgör ett centralt upphandlat entreprenadavtal med årlig indexuppräkning som bör likställas med övriga nämnders entreprenadavtal för vilka dessa erhåller årlig ramjustering.

Bsau § 14 forts

Inför budget 2006 begärde nämnden en utökning av ram med 850 tkr, men med tanke på att kostnaderna ändå minskat något till följd av minskat elevantal, föreslås nämnden att hos kommunstyrelsen begära en utökning av budgetramen med 500 tkr för år 2006.

_________