Au 060206
Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Estunavägen 14, Norrtälje, kl 13.00-16.00

Beslutande Göran Pettersson
Inga-Maja Dunér
Olle Jansson
Marita Jeansson


Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Agneta Brus, ekonomichef
Anne Josefsson, sekreterare 
Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2006-02-13


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 15-23
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Göran Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2006-02-06

Datum för 2006-02-14 Datum för 2006-03-07
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
för protokollet Estunavägen 14, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 15 Verksamhetsplan 2006 för barn- och skolnämnden

§ 16 Detaljplan för Väg 76, delen förbi Norrtälje, Västra vägen

§ 17 Godkännande av enskild bidragsfinansierad verksamhet i form av förskola, Krumelur

§ 18 Plan för inspektion av enskild verksamhet år 2006-2007, information

§ 19 Ansökan om elevledighet, Elmstaenheten

§ 20 Bokslut 2005 för barn- och skolnämnden

§ 21 Statsbidrag till personalförstärkningar i förskolan

§ 22 Redovisning av barn- och skolnämndens internkontrollplan 2005 och plan för år 2006 

§ 23 Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond, beslut om nämndens representant vid stipendieuttagning

__________ 
Bsau § 15

Verksamhetsplan 2006 för barn- och skolnämnden

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till förvaltningen att ta fram ett förslag till diskussionsunderlag till sammanträdet den 20 februari då nämnden gemensamt diskuterar punkten måluppfyllelse. 

Arbetsutskottet föreslår dessutom barn- och skolnämnden besluta 

att anta verksamhetsplanen för 2006 enligt föreliggande skrivelse. 


Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2006-01-25

Bakgrund

Kommunens plan för barnomsorg och skola i Norrtälje kommun är vägledande för barn- och skolnämndens ansvar i dessa verksamheter. Utöver den gällande barn- och skolplanen skall en årlig verksamhetsplan upprättas där nämnden anger sina ambitioner och prioriteringar under kommande kalenderår.

Politikerberedning

Au 11/1 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 11 januari 2006, § 11.

BSN 23/1 Efter diskussion beslutade nämnden den 23 januari 2006, § 6 att ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare beredning. 

Beslutande sammanträde 

Au 6/2 Förvaltningen får i uppdrag att ta fram diskussionsunderlag till nämndens sammanträde den 20 februari.

__________

Bsau § 16 Dnr BSN 05-275 212

Detaljplan för Väg 76, delen förbi Norrtälje, 
Västra vägen

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att till stadsarkitektkontoret framföra att nämnden önskar en konsekvensbeskrivning av effekterna på Blåklintens förskola, samt att eventuell ny förskoletomt finns med i den vidare planeringen,
att till stadsarkitektkontoret framföra att nämnden för övrigt inte har något att erinra mot planförslaget för Väg 76, delen förbi Norrtälje, Västra vägen. 
Underlag för beslut

Stadsarkitektkontorets planförslag 2006-01-20 inkl samrådsredogörelse 2005-10-24, samt förvaltningens skrivelse 2006-01-25

Bakgrund

A5 arkitekter & ingenjörer AB har i samband med stadsarkitektkontoret den 16 januari 2006 upprättat ett samrådsförslag till detaljplan för väg 76, Västra vägen.

Väg 76 leder idag genom centrala Norrtälje. Den blandade genomfartstrafiken och lokaltrafiken mellan stadsdelarna norr och söder om Norrtäljeån innebär stora problem vad gäller framkomlighet, trafiksäkerhet och störningar. Problemen är störst under sommartid.

En ny genomfart erfordras i ett nytt läge väster om den centrala staden för att en godtagbar trafik- och boendemiljö ska erhållas i centrala delarna av Norrtälje. Utöver genomfartsfunktionen kommer Västra vägen även fördela trafiken smidigare mellan stadens norra och södra delar.

Planen omfattar planläggning för en pendlarparkering i anslutning till huvudinfarten i söder samt planläggning för handel, småindustri och vårdbebyggelse. Planförslaget översändes för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 20 §. Yttrandet ska vara stadsarkitektkontoret tillhanda senast den 10 mars 2006.

Bsau § 16 forts

Beslutande sammanträde 

Au 6/2 Förvaltningschefen redogör för ärendet enligt skrivelse daterad den 25 januari 2006 och anser att Blåklintens förskola i Vigelsjö (f.d. Vigelsjöstugan) ligger mycket nära Västra vägens sträckning. Det är viktigt att snarast utreda såväl om verksamheten kan finns kvar i sina lokaler under byggtiden, som om verksamheten kan vara kvar när vägen väl är i bruk. 

Skall förskolan flytta ur lokalerna permanent måste tomt för ny lokal i Vigelsjöområdet snarast reserveras. Skall lokalerna tömmas under byggtiden måste plats för ersättningslokaler planeras. På förskolan finns plats för 80-90 förskolebarn. Lokalytan är drygt 1000 kvm. 

__________

Bsau § 17 Dnr BSN 06-009 718

Godkännande av enskild bidragsfinansierad verksamhet i form av förskola, Krumelur

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att ge förskolan Krumelur tillstånd att bedriva enskild bidrags-finansierad förskola med 20 barn i en villa på Uppsalavägen 17 i Rimbo,

att godkänna att förskolan Krumelur erhåller bidrag för att driva enskild bidragsfinansierad förskola fr.o.m den 3 april 2006,

att tillståndet återkallas om begärda handlingar inte lämnats till förvaltningen senast den 1 april 2006.


Reservation

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och hänvisar till protokollsanteckning den 24 maj 2004, § 44.


Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2006-01-18

Bakgrund

Förskolan Krumelur anhåller om tillstånd att starta enskild förskola i Rimbo. Förskolan kommer att drivas som ett aktiebolag. Ansökningshandlingarna är i stort sett fullständiga med bl a beskrivning av verksamhetens omfattning, ekonomisk kalkyl och verksamhetsidé. Barntillsynsinspektören har besökt lokalen.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 18 januari 2006 att arbetsutskottet beslutar att ge förskolan Krumelur tillstånd att bedriva enskild bidragsfinansierad förskola i villan på Uppsalavägen i Rimbo 

Bsau § 17 forts

och att ge bidrag för drift av förskolan fr.o.m den 1 april 2006. Förvaltningens skrivelse redogör detaljerat för ärendet.

Beslutande sammanträde 

Yrkanden 

Olle Jansson (s) yrkar
- avslag på förvaltningens förslag med hänvisning till tidigare ställningstagande i dessa ärenden.

Göran Pettersson (m) yrkar
- bifall till förvaltningens förslag.

Inga-Maja Dunér (fp) yrkar
- bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och hänvisar till protokollsanteckning den 24 maj 2004, § 44, som lyder:

”Vi deltar inte i beslutet med hänvisning till att vi inte anser att auktorisation är rätt metod för kommunen att ha kontroll över det antal barnomsorgsplatser kommunen behöver. En auktorisation innebär att den som är auktoriserad alltid kan ta in det antal barn som verksamheten kan hantera enligt auktorisationen oavsett kommunens behov av barnomsorgsplatser. 

I senare diskussioner har förts fram att en auktorisation inte automatiskt medför att man är berättigad till bidrag, men detta har inte bekräftats och det har inte heller diskuterats om man kan minska bidraget till en redan etablerad auktoriserad verksamhet. Innan detta har utretts kvarstår vårt tidigare ställningstagande om att upphandling är att föredra framför auktorisation.”

__________

Bsau § 18 Dnr BSN 05-448 040

Plan för inspektion av enskild verksamhet år 
2006-2007

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att förvaltningen redovisar ärendet på nämndens sammanträde den 20 februari 2006. 


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2006-01-03

Bakgrund

Barntillsynsinspektören redogör i skrivelse daterad den 3 januari 2006 för hur inspektionen av de enskilda verksamheterna skall genomföras under åren 2006 och 2007. 

Inspektionen kommer att fokusera på de mål som finns i läroplanen, nämndens mål, samt laglighetskontroll. En redovisning av resultatet lämnas till nämnden i december 2007.

Beslutande sammanträde 

Au 6/2 Arbetsutskottet anser att hela nämnden bör få ärendet redovisat på nämndens sammanträde den 20 februari 2006. 

__________


Bsau § 19 Dnr BSN 06-048 610

Ansökan om elevledighet, Elmstaenheten

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till nämnden för beslut då kompletterande uppgifter hämtats från Skolverket.


Underlag för beslut

Blankett för ansökan om ledighet 

Bakgrund

Ansökan om ledighet för två elever vid Elmstaenheten har inkommit till förvaltningen. Ansökan avser tiden den 31 januari 2006 till och med den 9 juni 2006 och orsaken är vistelse i Thailand. Rektor gör bedömningen att ledighet kan beviljas. 

Vårdnadshavaren är införstådd med att den undervisningstid som eleverna avstår från pga begärd ledighet inte kan återfås genom extra lektioner på skolan. 

Enligt tidigare information från Skolverket kan elev som vistas utomlands inte anses som skolpliktig i Sverige under den tiden, vilket innebär att kravet på kommunen att sända med skolpengen upphör. När eleven lämnar riket övergår ansvaret för denne helt till föräldrarna. 

Beslutande sammanträde 

Au 6/2 Efter diskussion beslutar arbetsutskottet att hänskjuta ärendet till nämnden för beslut efter det att kompletterande uppgifter inhämtats från Skolverket.

__________

Bsau § 20

Bokslut 2005 för barn- och skolnämnden

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att med godkännande översända barn- och skolnämndens bokslut 2005 till kommunstyrelsen.


Underlag för beslut

Verksamhetsberättelse 2005 inkl bilaga

Bakgrund

Enligt tidplan över planerings- och uppföljningsprocesser för budget-hantering skall bokslut och verksamhetsberättelse för år 2005 vara kommunens ledningskontor tillhanda den 10 februari 2006 för att ingå i kallelse till kommunstyrelse och fullmäktige. Kallelsen skall även kompletteras med nämndens justerade protokoll. 

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens verksamhetsberättelse över bokslut 2005 föreligger. Materialet redogör bland annat för barn- och skolnämndens verksam-heter, mål och resultat, satsningar och förändringar, samt ger kommen-tarer kring ekonomin.

Beslutande sammanträde 

Au 6/2 Förvaltningschefen och ekonomichefen redogör för ärendet.

__________


Bsau § 21

Statsbidrag till personalförstärkningar i förskolan

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

att ärendet utgår från dagordningen med anledning av att nödvändig information inför beslut ännu inte kommit från Skolverket. 

__________

Bsau § 22

Redovisning av barn- och skolnämndens intern-kontrollplan 2005 och plan för år 2006 

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att godkänna uppföljningen av 2005 års internkontrollplan, och

att anta den bilagda internkontrollplanen för 2006, dvs att fortsatta kontroller bör göras inom nedanstående områden:
- diarieföring av e-post
- upphandling 
- intäkter barnomsorg
- köhantering barnomsorg
- kontroll av verkställighet av nämndens beslut
- kassarutiner/kontanthantering.


Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2006-01-31
Uppföljning av internkontrollplan 2005 
Internkontrollplan 2006 

Bakgrund

Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga nämnder i Norrtälje kommun fr o m 2003 skall upprätta en intern kontrollplan av ekonomi och verksamhet inom sitt ansvarsområde. 

Barn- och skolnämnden beslutade för 2005 att följande områden skulle ingå i den interna kontrollplanen:

· Diarieföring e-post
· Delegation
· Upphandling
· Attestering
· Köhantering för barnomsorg
· Intäkter barnomsorg
· Utskrift av anställningsbeslut
· Registrering av registerutdrag

Bsau § 22 forts

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 31 januari 2006 att fortsatta kontroller bör göras inom nedanstående områden.
- diarieföring av e-post
- upphandling och
- intäkter barnomsorg.

Som en följd av ett nytt system för köhantering via webben bör även nedanstående område följas upp under 2006, dvs
- köhantering barnomsorg.

Kommunens internkontrollombud har gemensamt beslutat att för 2006 även införa nedanstående områden: 
- kontroll av verkställighet av nämndens beslut
- kassarutiner/kontanthantering.

Beslutande sammanträde 

Au 6/2 Ekonomichefen redogör för ärendet.

__________


Bsau § 23

Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond, beslut om nämndens representant vid stipendieuttagning

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att delegera till Marita Jeansson att delta vid årets uttagning av stipendiater ur Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond. 


Bakgrund

Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond för den kommunala musikskolan i Norrtälje bildades 1990. Donators syfte med stipendiefonden är att ge ett kontinuerligt bidrag till musikskolans, ur både kulturell och social synpunkt, värdefulla verksamhet.

Sedan 1991 har varje år stipendier delats ut till tre elever vid musikskolan, vilka visat en lovande musikalisk begåvning och utveckling med inriktning på den seriösa konstmusiken, och som avser att gå vidare i sina musikstudier. Stipendium kan också tilldelas yngre elev som hjälp till förvärv av eget instrument.

Fonden förvaltas av barn- och skolnämndens arbetsutskott, som tillsammans med musikskolans rektor och en musiklärare i ledande befattning utser stipendiaterna. Årets stipendiater utses vid musikskoleelevernas uppspelning under vecka 10. 

__________