Au060410
Plats och tid Centralskolan, Skolvägen 15-17, Hallstavik
kl 15.00-15.15

Beslutande Göran Pettersson
Robert Johansson
Margareta Säterli
Olle Jansson
Marita Jeansson


Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Agneta Brus, ekonomichef
Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2006-04-12


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 29
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Göran Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2006-04-10, § 29

Datum för 2006-04-13 Datum för 2006-05-04
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
för protokollet Estunavägen 14, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 29 Godkännande av enskild bidragsfinansierad verksamhet i form av fritidshem i Skärsta skola, Fritids Sjöboden

__________ 
Bsau § 29 Dnr BSN 04-108 603

Godkännande av enskild bidragsfinansierad verksamhet i form av fritidshem i Skärsta skola, Fritids Sjöboden 

Beslut

Arbetsutskottet beslutar på delegation

att ge Skärsta friskola i Hallstavik tillstånd att bedriva enskilt 
bidragsfinansierat fritidshem med 40 barn fr.o.m den 1 augusti 2006,

att godkänna att Skärsta friskola erhåller bidrag för att driva enskild bidragsfinansierad förskola fr.o.m den 1 augusti 2006,

att tillståndet återkallas om begärda handlingar inte lämnats till för-valtningen senast den 1 juni 2006.


Underlag för beslut

Ansökan 2006-03-01 inkl bilagor
Förvaltningens yttrande 2006-03-02

Bakgrund

Skärsta friskola anhåller om tillstånd att få starta enskild fritidshems-verksamhet i de lokaler som friskolan kommer att använda som skollo-kaler fr.o.m. den 1 augusti 2006. Fritidshemmet kommer att bedrivas som ekonomisk förening och ämnar följa samma taxa som kommunen vad gäller fritidshemsavgifterna. 

Tjänstemannaberedning

Barntillsynsinspektören har besökt det befintliga fritidshemmet för genomgång av barnskyddsrond. Förvaltningen redogör detaljerat för ärendet i skrivelse daterad den 2 mars 2006 och föreslår att arbets-utskottet beviljar tillstånd och bidrag till drift av enskilt fritidshem. 

Bsau § 29 forts

Politikerberedning

Au 20/3 Arbetsutskottet beslutade den 20 mars 2006, § 27 att återremittera ären-det till extra arbetsutskott den 10 april 2006 i avvaktan på kommunsty-relsens ställningstagande när det gäller Skärsta skolas lokaler.

Beslutande sammanträde 

Kommunstyrelsen har beslutat att Skärsta friskola får hyra Skärsta sko-las lokaler under ett år. Ordföranden redogör för ärendet och föreslår 
arbetsutskottet besluta enligt förvaltningens förslag. 

__________