Au 060508
Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Estunavägen 14, Norrtälje, kl 13.00-17.15

Beslutande Göran Pettersson
Patrik Dahl
Inga-Maja Dunér
Olle Jansson
Marita Jeansson


Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Agneta Brus, ekonomichef
Björn Sandblad, bitr förvaltningschef
Anne Josefsson, sekreterare
Claes Forshill, ESF-samordnare
Agneta Hedlundh, skolkonsulent
Representanter från Närtunaenheten

Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2006-05-15


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 30-40
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Göran Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2006-05-08

Datum för 2006-05-16 Datum för 2006-06-07
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
för protokollet Estunavägen 14, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 30 Delårsrapport 1, samt månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport för mars

§ 31 Ansökan om skolpeng för elev vid British International Primary School i Djursholm

§ 32 Auktorisation av enskilt familjedaghem, Marita Fröling

§ 33 Auktorisation av enskilt familjedaghem, Anette Nämvall

§ 34 Auktorisation av enskilt familjedaghem, Pernilla Dahlgren

§ 35 Näringslivsprogram 2007-2009, remiss

§ 36 Åtgärder för att skapa en flexibel skolorganisation, remiss

§ 37 Nybyggnad av förskola vid Vätö skola, Harg 31:1

§ 38 Ansökan om att få hyra lokal i Skederid för barnomsorg

§ 39 Statsbidrag för personalförstärkningar i förskolan 

§ 40 Förvaltningsrapporter

__________

Bsau § 30

Delårsrapport 1, 2006 

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för rapporten.


Underlag för beslut

Rapport per mars månad
Delårsrapport 1, 2006 

Beslutande sammanträde 

Förvaltningens ekonomi- och verksamhetsuppföljning för mars månad 2006 föreligger. Uppföljningen redovisas per intäkts- och kostnadsslag och per verksamhet. Förklaringar och kommentarer till utfall ges efter respektive verksamhetsbeskrivning.

Ekonomichefen redogör för delårsrapporten som visar på en positiv avvikelse på ca 3,3 miljoner kronor. Det finns dock anledning att vara försiktig med att dra några slutsatser av avvikelsen då det behövs ytterligare analys av hur väl den periodiserade budgeten stämmer överens med det faktiska utfallet. 

Delårsrapporten beskriver bland annat måluppfyllelse, personalför-ändringar och avvikelser, löneredovisning, ekonomiska avvikelser, prognoser och risker.

Barn- och skolnämndens delårsrapport 1, 2006 skall vara kommunens ledningskontor tillhanda senast den 15 maj. 

__________


Bsau § 31

Ansökan om skolpeng för elev vid British International Primary School i Djursholm


Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) deltar inte i beslut, utan tar ställning vid nämndens sammanträde den 22 maj 2006. 

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att från ansökningsdagen 2004 bevilja skolpeng för Alexander Alm Pandeya enligt gällande prislista för friskolor med f.n. 4.570 kronor per månad. 


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2006-04-18

Bakgrund

Föräldrarna till Alexander Alm Pandeya har ansökt om skolpeng för sin son som är elev vid British International Primary School i Djursholm. 

Enligt Skolverket har kommunen ingen skyldighet att betala skolpeng till privatskolor. Dock betalar de flesta kommunerna ut skolpeng även till privatskolor. 

Denna ansökan är den enda i sitt slag som förvaltningen någonsin erhållit. 

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen informerar i skrivelse daterad den 18 april 2006 att första gången föräldrarna ansökte om skolpeng var i oktober 2004. 

Ärendet utgick från dagordningen i arbetsutskottet den 1 november 2004 för att beredas ytterligare. Tyvärr föll ärendet ”mellan stolarna” och modern hörde av sig igen höstterminen 2005 och efterfrågade ett beslut.

Bsau § 31 forts

Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 18 april 2006 att nämnden beslutar att fr.o.m. höstterminen 2003 bevilja skolpeng för Alexander Alm Pandeya enligt gällande prislista för friskolor med f.n. 4.570 kr per månad.

Beslutande sammanträde 

Efter diskussion beslutar arbetsutskottet att ändra tidpunkten för erhållande av skolpeng från höstterminen 2003 till från ansöknings-dagen. 

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) tar ställning vid nämndens sammanträde den 22 maj 2006. 

__________


Bsau § 32

Auktorisation av enskilt familjedaghem, Marita Fröling

Beslut

Arbetsutskottet beslutar på delegation 

att godkänna enskilda personen Marita Fröling som auktoriserad dagbarnvårdare fr.o.m. den 1 februari 2007,

att till Marita Fröling betala ut bidrag för inskrivna barn.

Reservation

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och hänvisar till protokollsanteckning den 24 maj 2004, § 44.


Underlag för beslut

Ansökan inkl registerutdrag, F-skattebevis m m
Förvaltningens skrivelse 2006-03-23

Bakgrund

Ansökan om tillstånd att bedriva enskilt familjedaghem har kommit från Marita Fröling, som av förvaltningen blivit informerad om de krav på uppföljning och kvalitetsredovisning som gäller. Barntillsynsinspek-tören har besökt hemmet.

Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 23 mars 2006 att arbets-utskottet beviljar auktorisation och att bidrag skall betalas ut för in-skrivna barn.

Beslutande sammanträde 

Yrkanden 

Olle Jansson (s) yrkar
- avslag på förvaltningens förslag med hänvisning till tidigare ställningstagande i dessa ärenden.

Bsau § 32 forts

Göran Pettersson (m) yrkar
- bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och hänvisar till protokollsanteckning den 24 maj 2004, § 44, som lyder:

”Vi deltar inte i beslutet med hänvisning till att vi inte anser att auktorisation är rätt metod för kommunen att ha kontroll över det antal barnomsorgsplatser kommunen behöver. En auktorisation innebär att den som är auktoriserad alltid kan ta in det antal barn som verksamheten kan hantera enligt auktorisationen oavsett kommunens behov av barnomsorgsplatser. 

I senare diskussioner har förts fram att en auktorisation inte automatiskt medför att man är berättigad till bidrag, men detta har inte bekräftats och det har inte heller diskuterats om man kan minska bidraget till en redan etablerad auktoriserad verksamhet. Innan detta har utretts kvarstår vårt tidigare ställningstagande om att upphandling är att föredra framför auktorisation.”

__________


Bsau § 33

Auktorisation av enskilt familjedaghem, Anette Nämvall

Beslut

Arbetsutskottet beslutar på delegation

att godkänna enskilda personen Anette Nämvall som auktoriserad dagbarnvårdare fr.o.m. den 1 augusti 2006,

att till Anette Nämvall betala ut bidrag för inskrivna barn.

Reservation

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och hänvisar till protokollsanteckning den 24 maj 2004, § 44.


Underlag för beslut

Ansökan inkl bilagor
Förvaltningens skrivelse 2006-04-19

Bakgrund

Ansökan om tillstånd att bedriva enskilt familjedaghem har kommit från Anette Nämvall, som av förvaltningen blivit informerad om de krav på uppföljning och kvalitetsredovisning som gäller. Barntillsyns-inspektören har besökt hemmet.

Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 19 april 2006 att arbets-utskottet beviljar auktorisation och att bidrag skall betalas ut för in-skrivna barn.

Beslutande sammanträde 

Yrkanden 

Olle Jansson (s) yrkar
- avslag på förvaltningens förslag med hänvisning till tidigare ställningstagande i dessa ärenden.

Bsau § 33 forts

Göran Pettersson (m) yrkar
- bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och hänvisar till protokollsanteckning den 24 maj 2004, § 44, som lyder:

”Vi deltar inte i beslutet med hänvisning till att vi inte anser att auktorisation är rätt metod för kommunen att ha kontroll över det antal barnomsorgsplatser kommunen behöver. En auktorisation innebär att den som är auktoriserad alltid kan ta in det antal barn som verksamheten kan hantera enligt auktorisationen oavsett kommunens behov av barnomsorgsplatser. 

I senare diskussioner har förts fram att en auktorisation inte automatiskt medför att man är berättigad till bidrag, men detta har inte bekräftats och det har inte heller diskuterats om man kan minska bidraget till en redan etablerad auktoriserad verksamhet. Innan detta har utretts kvarstår vårt tidigare ställningstagande om att upphandling är att föredra framför auktorisation.”

__________Bsau § 34

Auktorisation av enskilt familjedaghem, Pernilla Dahlgren

Beslut

Arbetsutskottet beslutar på delegation

att godkänna enskilda personen Pernilla Dahlgren som auktoriserad dagbarnvårdare fr.o.m. den 1 augusti 2006,

att till Pernilla Dahlgren betala ut bidrag för inskrivna barn.

Reservation

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och hänvisar till protokollsanteckning den 24 maj 2004, § 44.


Underlag för beslut

Ansökan inkl bilagor
Förvaltningens skrivelse 2006-04-19

Bakgrund

Ansökan om tillstånd att bedriva enskilt familjedaghem har kommit från Pernilla Dahlgren, som av förvaltningen blivit informerad om de krav på uppföljning och kvalitetsredovisning som gäller. Barntillsyns-inspektören har besökt hemmet.

Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 19 april 2006 att arbets-utskottet beviljar auktorisation och att bidrag skall betalas ut för in-skrivna barn.

Beslutande sammanträde 

Yrkanden 

Olle Jansson (s) yrkar
- avslag på förvaltningens förslag med hänvisning till tidigare ställningstagande i dessa ärenden.

Bsau § 34 forts

Göran Pettersson (m) yrkar
- bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och hänvisar till protokollsanteckning den 24 maj 2004, § 44, som lyder:

”Vi deltar inte i beslutet med hänvisning till att vi inte anser att auktorisation är rätt metod för kommunen att ha kontroll över det antal barnomsorgsplatser kommunen behöver. En auktorisation innebär att den som är auktoriserad alltid kan ta in det antal barn som verksamheten kan hantera enligt auktorisationen oavsett kommunens behov av barnomsorgsplatser. 

I senare diskussioner har förts fram att en auktorisation inte automatiskt medför att man är berättigad till bidrag, men detta har inte bekräftats och det har inte heller diskuterats om man kan minska bidraget till en redan etablerad auktoriserad verksamhet. Innan detta har utretts kvarstår vårt tidigare ställningstagande om att upphandling är att föredra framför auktorisation.”

__________

Bsau § 35

Näringslivsprogram 2007-2009, remiss

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att till ledningskontoret översända förvaltningens yttrande som 
sitt eget.


Underlag för beslut

Ledningskontorets skrivelse 2006-03-24 
Näringslivsprogram 2007-2009 - ”Vägen framåt”


Bakgrund

På uppdrag av kommunstyrelsen har ledningskontoret utarbetat ett 
näringslivsprogram för åren 2007-2009. Programmet är en konkreti-sering av kommunens vision och av målen i kommunens översiktsplan och ska visa på mål, strategier och åtgärder. 

Syftet med programmet är att:

- öka tillväxt och sysselsättning
- skapa ett kreativt och positivt näringslivsklimat
- bygga en positivare bild av kommunen hos företag och omvärld
- dokumentera en långsiktig strategi, samt en åtgärdsplan för kommunens arbete med näringslivsfrågor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka förslaget på 
remiss. Synpunkter skall vara ledningskontoret tillhanda senast den 1 juni.

Som ett led i remissarbetet genomförs ett rådslag med öppen workshop där företagare, föreningar och andra intresserade är välkomna att diskutera programmet med ledande politiker och tjänstemän i kom-munen. 

Bsau § 35 forts

Tidpunkten är tisdagen den 16 maj kl 15.00-19.00 i Kommunhuset 
Ankaret i Norrtälje. Förslaget finns även på kommunens hemsida www.norrtalje.se.

Förvaltningens yttrande

Vid bokslutskonferensen den 29-30 mars diskuterades hur Norrtälje kommun skulle bli attraktiv som boendekommun och näringslivskommun. 

Vid detta tillfälle framhöll, såväl lokala politiker som tjänstemän och den externa föreläsaren Claes-Göran Sylvén, betydelsen av boendemiljön för att locka hit företagare och deras företag. Claes-Göran Sylvén betonade vikten av en bra förskola och skola. Likaså gjorde alla de grupper av politiker som arbetade med frågan.

I remissupplagan av näringslivsprogram 2007-2009 finns förskola och skola bara omnämnt under svagheter och hot - Norrtälje kommun måste lyckas med att erbjuda god kommunal skola och omsorg.

Om kommunen ska lyckas med att dra till sig nya företagare och nya kommuninne-vånare måste näringslivsprogrammet innehålla en offensiv satsning på en bra boendemiljö för dem. En hörnsten för en bra boendemiljö är ett brett utbud av högkvalitativ barnomsorg och skola.

Den satsningen går helt i linje med det kommungemensamma målet för 2006-2008. ”Andelen unga familjer har ökat i kommunen”.

__________

Bsau § 36

Åtgärder för att skapa en flexibel skolorganisation, 
remiss

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att invänta ledningskontorets ställningstagande innan ärendet behandlas i nämnd.


Bakgrund

Kommunstyrelsen har till barn- och skolnämnden överlämnat en motion från Bertil Karlsson (v) m fl för yttrande. 

För att skapa en flexibel skolorganisation föreslår motionärerna att nedanstående åtgärder vidtas:

- att barn- och skolnämnden tillsammans med kommunstyrelsen bjuder in barn, föräldrar och skolpersonal till ett antal medborgardialoger för att diskutera skolans utveckling vad gäller storlek, avstånd, personal-täthet m.m.

- att den kunskap och de åsikter som kommer fram vid dessa dialoger tas tillvara och respekteras vid planering av skolans utveckling.

- att det efter att dialogerna hållits och analyserats tas fram en långsiktig plan för skolans nyttjande av lokaler i kommunen.

- att beslut om flytt/nedläggning av skolor på så sätt ska ha en god grund och vara väl förankrade.

Tjänstemannaberedning

Barn- och skolförvaltningen och ledningskontoret kommer att gemen-samt ta fram ett tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

__________

Bsau § 37

Nybyggnad av förskola vid Vätö skola, Harg 31:1

Beslut

Arbetsutskottets förslag är att barn- och skolnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bevilja medel för erforderlig nybyggnad av förskola med två avdelningar i anslutning till Vätö skola, Harg 31:1 till en kostnad av 7 900 000 kronor,
att investeringen utförs av tekniska nämnden och belastar barn- och skolnämnden.

Underlag för beslut
Tekniska kontorets skrivelse 2006-04-20 inkl programbeskrivning och projektsammanställning
Barn- och skolförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-04-27
Bakgrund
Barn- och skolförvaltningen har länge påtalat behovet av ytterligare förskoleplatser på Vätö. En ny förskola med två avdelningar kan ersätta den befintliga paviljongen och tillgodose det ökade behovet. 
Tekniska kontoret har varit delaktigt i framtagningen av förslag till placering och utformning av den nya förskolan. Förslaget har godkänts av personalen och uppfyller de krav och funktioner som erfordras. 
Tillagningskök och befintligt personalrum finns i skolan, varför en förbindelsegång gör att dessa funktioner kan samnyttjas, och goda kommunikationer mellan verksamheterna i övrigt skapas.
Tjänstemannaberedning
Tekniska kontoret redogör detaljerat för nybyggnationen i skrivelse daterad den 20 april 2006. Programbeskrivning och projektsamman-ställning innehåller kostnadskalkyl, investeringsutgifter, drift- och underhållskostnader etc.

__________ 
Bsau § 38

Ansökan om att få hyra lokal i Skederid för barnomsorg

Beslut

Arbetsutskottet beslutar
att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till nämnden för beslut den 22 maj 2006 då kompletterande beslutsunderlag presenteras.

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2006-05-02
Bakgrund
Barnantalet i Skederid har ökat det senaste året och förväntas enligt ledningskontorets prognoser att fortsätta öka framöver. Detta innebär att de barn som i dagsläget har behov av plats inom barnomsorgen inte kan beredas plats. 
Tjänstemannaberedning
För att lösa denna akuta situation har barn- och skolförvaltningen, tillsammans med ledningskontorets Lena Boman och tekniska kontoret, tagit fram en lösning som går ut på att under en treårsperiod hyra den s.k. Ryttargården i Finsta, Skederid. 
Eftersom behovet förväntas kvarstå, eller öka, är det dessutom nöd-vändigt att börja prospektering av en ny förskola i Skederid. 
__________

Bsau § 39
Statsbidrag för personalförstärkningar i förskolan
Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till nämnden för beslut den 22 maj 2006 då kompletterande beslutsunderlag presenteras.
Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2006-05-04
Bakgrund
Riksdagen beslutade i december 2004 att införa ett riktat statsbidrag till kommunerna fr o m den 1 januari 2005. Målet med statsbidraget var att öka personaltätheten, samt att ge förutsättningar för att minska barn-gruppernas storlek och öka kvaliteten i förskolan. 
Bidraget är treårigt under perioden 2005-2007, och villkor för statsbi-draget finns reglerat i förordningen SFS 2005:23. Enligt förordningen får kommunerna ta del av bidraget för personalförstärkningar i för-skolan under förutsättning att personaltätheten ökar i förskolorna jämfört med en basnivå. 
Barn- och skolnämnden har beslutat att använda 2005 års bidragsmedel genom att höja barnpengen för barn inskrivna upp till 15 timmar per vecka till att motsvara 60 % (tidigare 50%) av tilldelningen för ett barn inskrivet över 15 timmar per vecka. Något beslut avseende användning-en av 2006 års bidrag har ännu inte fattats.
Tjänstemannaberedning
Preliminära beräkningar, som gjorts av såväl förvaltningen som Skolverket, tyder på att Norrtälje kommun inte kommer att uppnå den ökning av personaltätheten som krävs för att få del av bidraget. Detta innebär att kommunen blir återbetalningsskyldig för del av bidraget. 
Förvaltningen redogör detaljerat för ärendet i skrivelse daterad den 4 maj 2006 och lämnar förslag till användning av bidraget för år 2006. 

Bsau § 39 forts
Beslutande sammanträde 
Efter en omfattande diskussion enas arbetsutskottet om att villkoren för statsbidraget måste tydliggöras och att kompletterande information förs in i beslutsunderlaget till nämnd.
__________
Bsau § 40

Förvaltningsrapporter

Ansökan om start av kommunal friskola, Närtunaenheten
Dagens diskussion med representanter från Närtunaenheten angående start av kommunal friskola utmynnade i en uppmaning från nämndens ordförande att enheten skulle inkomma med en ansökan till nämnden om tillstånd att få bilda en lokal styrelse på Närtunaenheten.
Enheten bör också lämna med en specifikation över de åtaganden och ansvar som den lokala styrelsen önskar överta från de kommunala nämnderna. 
Gömda flyktingars barn
Marita Jeansson (s) frågade vid nämndens senaste sammanträde hur Norrtälje kommun hanterar skolgången för gömda flyktingars barn. Förvaltningschefen informerar att socialförvaltningen inte har känne-dom om några gömda flyktingar i kommunen. Förvaltningen kontaktar Kommunförbundet angående tillvägagångssätt för att ge gömda barn skolundervisning. 
__________