BSN Au 060619
Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Estunavägen 14, Norrtälje, kl 13.00-15.00

Beslutande Göran Pettersson (m)
Patrik Dahl (c)
Margareta Säterli (fp)
Ulla-Britt Pettersson (kd)
Olle Jansson (s)
Marita Jeansson (s) 


Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Agneta Brus, ekonomichef
Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2006-06-21


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 42-47
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Göran Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2006-06-19

Datum för 2006-06-22 Datum för 2006-07-13
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
för protokollet Estunavägen 14, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 42 Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport med månadsbokslut maj 2006 

§ 43 Revidering i Regler och avgifter i barnomsorg gällande 
15-timmarnas utlägg i verksamheten

§ 44 Detaljplan för del av fastigheten Färsna 1:2-1:5 i Norrtälje 
stad

§ 45 Detaljplan för del av fastigheten Furusund 2:1 avseende de 
fyra italienska villorna vid färjeläget i Blidö församling

§ 46 Ansökan om att få starta lokal styrelse i Närtuna

§ 47 Övriga ärenden
- Förskolan Blåklintens lokaler

__________ 
Bsau § 42 

Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport, samt månadsbokslut maj 2006 

Beslut

Arbetsutskottet beslutar på nämndens vägnar

att tacka för rapporten.


Underlag för beslut

Månadsrapport per maj 2006 samt kommentarer
Månadsbokslut maj 2006 

Beslutande sammanträde 

Förvaltningens ekonomi- och verksamhetsuppföljning för maj månad 2006 föreligger. Uppföljningen redovisas per intäkts- och kostnads-slag och per verksamhet. Förklaringar och kommentarer till utfall ges efter respektive verksamhetsbeskrivning.

Barn- och skolnämndens verksamheter redovisar en positiv avvikelse på 2,7 miljoner kronor i förhållande till den periodiserade budgeten efter maj månad. 

Då det är första året nämndens budget periodiserats, och periodi-sering bara gjorts för vissa delar, finns det anledning att vara för-siktig med att dra för långtgående slutsatser av avvikelsen. Det behövs ytterligare analys av hur väl den periodiserade budgeten stämmer överens med utfallet.

På verksamhetsnivå föreligger större avvikelser på förskoleverksam-heten (+ 5 mnkr). Negativ avvikelse kan konstateras på familjedag-hemsverksamheten (-1,5 mnkr) samt grundskoleverksamheten (-2,3 mnkr). 

Avvikelsen på förskolan är hänförlig till att antalet barn i förskole-verksamhet är färre än budgeterat, medan avvikelsen på familjedag-hemsverksamheten är hänförlig till att antalet barn i familjedaghem tvärtom är fler än budgeterat. 


Bsau § 42 forts

Beslutande sammanträde 

Ekonomichefen redogör för ärendet. Förvaltningen får i uppdrag att följa lönekostnadernas utveckling och hålla arbetsutskottets leda-möter informerade via Rurik. 

__________


Bsau § 43 Dnr BSN 04-063 712

Revidering i Regler och avgifter i barnomsorg gällande 
15-timmarnas utlägg i verksamheten

Beslut

Arbetsutskottet beslutar på delegation enligt förvaltningens förslag 

att anta revidering i Regler och avgifter i barnomsorg enligt 
nedan, 

att revideringen skall gälla från och med den 1 juli 2006.


Allmän förskola
För alla 4-5-åringar 525 timmar per läsår, 15 tim per vecka. Vistelsetiden beslutas av rektor med verksamhetens och barnens bästa i fokus.

Arbetssökande
Barn 1-5 år till förälder som är arbetslös, eller blir arbetslös, har rätt till placering i barnomsorg på begränsad tid, max 15 tim per vecka. Vistelsetiden beslutas av rektor med verksamhetens och barnens bästa i fokus.

Barnomsorg vid föräldraledighet
Barn i åldern 1-5 år som får syskon har rätt att behålla barnomsorg, max 15 tim/vecka. Vistelsetiden beslutas av rektor med verksam-hetens och barnens bästa i fokus.

Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2006-05-26

Bakgrund

Nuvarande regler och avgifter för barnomsorg har gällt från och med den 1 januari 2006.

Bsau § 43 forts
I reglerna finns beslutat att vistelsetiden ska vara ”max 15 tim/vecka fördelade på 3 tim/dag, lunch ingår ej, för barn som har plats i barnomsorg för allmän förskola, syskonplacering vid förälders föräldraledighet, eller om förälder är arbetslös/arbetssökande”. Tillämpningen infördes den 1 juli 2004.
Syftet från politikernas sida var att minska belastningen i verksam-heten. Detta skulle ske genom att barnens närvarotider fördelades på samtliga dagar så att personalplanering och pedagogisk verksamhet skulle underlättas. Rektorer och förvaltningspersonal har fått, och får fortfarande ta emot många klagomål på dessa regler. 

Sommaren 2005 sände förvaltningen ut en enkät till samtliga rektorer för att få belyst hur de upplevde tillämpningen när det gällde peda-gogisk planering, personalplanering och ekonomiska konsekvenser. 
Resultatet presenterades för rektorerna vid rektorskonferensen den 24 augusti 2005. Den samlade rektorsgruppen föreslog ingen för-ändring utifrån de svar som inkommit.

Resultatet redovisades även för politikerna vid nämndsammanträdet i september 2005. I de nya reglerna för barnomsorg fr o m 2006-01-01 föreslogs ingen förändring av tillämpningen efter att verksamheten hade fått uttala sig.

Under året som gått har flera rektorer framfört att de skulle önska att beslutet om hur timmarna ska förläggas skulle ske ute hos dem i verksamheten. De vill att 15 tim/vecka fördelade på 3 dagar/vecka, lunch ingår ej, ska tas bort och bytas ut med vistelsetiden beslutas av rektor med verksamhetens och barnens bästa i fokus.
Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 12 juni 2006.

Beslutande sammanträde 

Förvaltningschefen redogör för ärendet.

__________


Bsau § 44 Dnr BSN 06-183 214

Detaljplan för del av fastigheten Färsna 1:2, 1:3 1:4 1:5 i Norrtälje stad, samrådsremiss

Beslut

Arbetsutskottet beslutar på delegation enligt förvaltningens förslag 

att till stadsarkitektkontoret framföra barn- och skolnämndens behov av lokaler för förskola och grundskola i området. Dessa behov saknas i detaljplanen för fastigheten Färsna 1:2 1:3 1:4 1:5 i Norrtälje stad (se förvaltningens yttrande).
Barn- och skolnämnden yttrar sig endast om den del som ingår i dess verksamhetsområde.

Underlag för beslut
Stadsarkitektkontorets skrivelse 2006-04-24 inkl samrådshandling, planbeskrivning och genomförandebeskrivning
Förvaltningens remissvar 2001-09-12 på Översiktsplanen 
Bakgrund
Planens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder i en ny stadsdel vid Färsna gårdsmiljö. Planförslaget omfattar 90 bostäder. Planens avsikt är att reglera tillkomsten av småhusbebyggelse som en första etapp i en större exploatering av området Färsna. Med detaljplanen regleras även byggrätter, utformningsfrågor, gemen-samhetsanläggningar och gatuutbyggnad. 
Planförslaget översändes för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 20 §. 
Förvaltningens yttrande
Barn- och skolnämnden föreslås att till stadsarkitektkontoret fram-föra att behovet av lokaler för förskola och grundskola saknas i detaljplanen för fastigheten Färsna 1:2 1:3 1:4 1:5 i Norrtälje stad. 

Bsau § 44 forts
På sidan 14 i kommunens Översiktsplan 2000-2015 står: I Norrtälje stad finns goda förutsättningar för att utnyttja befintliga kapaciteter i va-system, skolor, barn- och äldreomsorg. 
På sidan 11 i detaljplanen under Barnkonsekvenser står: Skolor finns på nära håll och med goda gång- och cykelförbindelser.
Detta förhållande gäller dock inte längre då en förtätning av Norrtälje stads skolor genomförts, bland annat genom Vigelsjöskolans utrym-ning. Även tätortens förskolor är hårt belastade och det finns ingen plats för nya grupper av barn.
Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 12 juni 2006.

Beslutande sammanträde 

Förvaltningschefen redogör för ärendet. Barn- och skolnämndens presidium kommer att träffas för att diskutera långsiktig planering av behovet av byggnation av förskolor och skolor. 

__________Bsau § 45 Dnr BSN 06-210 214

Detaljplan för del av fastigheten Furusund 2:1 avseende de fyra ”italienska villorna” vid färjeläget
i Blidö församling 

Beslut

Arbetsutskottet beslutar på delegation enligt förvaltningens förslag 

att till stadsarkitektkontoret framföra att nämnden inte har något att erinra mot planförslaget för detaljplan för del av fastig-heten Furusund 2:1 avseende de fyra ”italienska villorna” vid färjeläget i Blidö församling. 
Barn- och skolnämnden yttrar sig endast om den del som ingår i dess verksamhetsområde. 

Underlag för beslut
Samrådsförslag 2006-04-10 inkl bilagor och skrivelse 2006-05-16
Bakgrund
Planens syfte är att dels möjliggöra bevarandet av en norr om färje-läget i Furusund samlad bebyggelsemiljö från bad- och kurortsepok-ens dagar med fyra uppförda ”italienska villor”, dels planera området så att dess nyttjare och delägare kan förvärva erforderlig mark för bildande av fyra enskilda fastigheter. 
Planförslaget översändes för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 20 §. Yttrandet skall vara stadsarkitektkontoret tillhanda senast den 30 juni 2006.
Förvaltningens yttrande
Förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget då det, så vitt vi kan se, inte berör barn- och skolnämndens verksamhetsområden. 
Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 12 juni 2006.

Bsau § 45 forts
Beslutande sammanträde 
Förvaltningschefen redogör för ärendet.
__________Bsau § 46 Dnr BSN 06-223 611
Ansökan om att få starta lokal styrelse i Närtuna
Beslut
Arbetsutskottet beslutar på delegation 
att godkänna att nedanstående personer ingår i den interimistiska styrelsen för Närtunaenhetens lokala styrelse,
Thomas Ekström föräldrarepresentant och ordförande
Karin Fällman föräldrarepresentant
Jonas Junered föräldrarepresentant
Tony Söderblom föräldrarepresentant
Elisabeth Åberg föräldrarepresentant
Margita Järnström personalrepresentant
Susanne Olsson personalrepresentant
Kurt Karlsson rektor 
att återstående punkter behandlas vid arbetsutskottets samman-träde den 7 augusti 2006. 

Underlag för beslut
Ansökan 2006-05-28
Förvaltningens skrivelse 2006-06-08 inkl arbetsordning
Bakgrund
Närtunaenheten har inkommit med ansökan daterad den 28 maj 2006 om att få starta en lokal styrelse vid Närtunaenheten. 
Barn- och skolnämnden har tidigare uppmanat enheten att inkomma med en komplettering av ansökan som specificerar de åtaganden och det ansvar som styrelsen önskar överta från de kommunala nämnder-na. Förslag till arbetsordning daterad den 23 maj 2006 föreligger.
Förvaltningens yttrande
Förvaltningen påpekar i skrivelse daterad den 8 juni 2006 att arbets-ordningen innehåller ett antal uppgifter som varken bör eller kan delegeras från nämnd eller rektor. Några frågor är otydliga varvid olika tolkningar kan göras. 

Bsau § 46 forts
Kommentarer till dessa lämnas i förvaltningens förslag till arbets-ordning. Förvaltningen föreslår att ärendet återremitteras till När-tunaenheten för revidering av de områden förvaltningen markerat. 
Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 12 juni 2006.

Beslutande sammanträde 

Förvaltningschefen redogör för ärendet. Efter diskussion bestäms att de återstående punkterna och frågeställningarna behandlas i arbets-utskottet i höst. 

__________


Bsau § 47 

Övriga ärenden 

Förskolan Blåklintens lokaler

På fråga från Olle Jansson (s) om vad som händer med förskolan Blåklintens lokaler informerar förvaltningschefen att förhandlingar pågår mellan Roslagsbostäder och kommunens ledningskontor. Ärendet kommer att behandlas vid kommunens lokalstyrgrupp imorgon tisdagen den 20 juni. 

__________