Au 060807
Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Estunavägen 14, Norrtälje, kl 13.00-16.00

Beslutande Göran Pettersson
Inga-Maja Dunér
Olle Jansson
Marita Jeansson


Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Björn Sandblad, bitr förvaltningschef
Agneta Brus, ekonomichef
Agneta Edman, tillsynsinspektör
Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2006-08-10


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 48-58
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Göran Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2006-08-07

Datum för 2006-08-11 Datum för 2006-09-01
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
för protokollet Estunavägen 14, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 48 Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport

§ 49 Nya riktlinjer för tillstånd och godkännande av auktorisation för enskild verksamhet

§ 50 Godkännande av utökning av fritidshemsplatser vid den enskilda bidragsfinansierade verksamheten Freinetskolan Mimer

§ 51 Ansökan från Frösunda LSS AB om godkännande av och rätt till bidrag för en fristående särskola i Norrtälje kommun 

§ 52 Motion från Kristian Krassman (s) om kartläggning av ungas spelberoende

§ 53 Program till detaljplan för del av fastigheterna Sandvik 1:2 och Utlunda 1:5 samt Sandvik 1:8 i Roslagsbro församling

§ 54 Beslut om nedläggning av dagbarnvårdarverksamheten på Edsbroenheten

§ 55 Ansökan om att få starta lokal styrelse i Närtuna

§ 56 Ersättning till dagbarnvårdare för eget barn 1-5 år

§ 57 Verksamhetsplan 2007 - tidsplan

§ 58 Rapporter
- Upphandling av skolskjutsar
- Ansökan om start av fristående särskola
- Praktisk elevundervisning i Hallstavik

__________ 
Bsau § 48 Dnr BSN 06-128 042

Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för rapporten.


Underlag för beslut

Månadsrapport per juli 

Bakgrund 

Förvaltningens ekonomi- och verksamhetsuppföljning för juli månad 2006 föreligger. Uppföljningen redovisas per intäkts- och kostnadsslag och per verksamhet. Förklaringar och kommentarer till utfall ges efter respektive verksamhetsbeskrivning.

Beslutande sammanträde 

Ekonomichefen redogör för ärendet. Höstens preliminära barn- och elevsiffror kommer att presenteras för nämnden den 21 augusti 2006

__________


Bsau § 49

Nya riktlinjer för tillstånd och godkännande av auktorisation för enskild verksamhet, förslag 

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att fastställa nya riktlinjer för tillstånd och godkännande av auktorisation för enskild verksamhet enligt skrivelse daterad den 5 juni 2006, 

att riktlinjerna skall gälla från och med den 1 september 2006.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2006-01-17 inkl bilaga

Bakgrund

Hösten 2003 beslutade nämnden om regler för auktorisation för enskild verksamhet i Norrtälje kommun. Reglerna har omarbetats och förtydligats för att bättre passa de krav som gäller för tillståndsprövning av dagens verksamhet.

Förslaget till nya riktlinjer har sänts till de enskilda verksamheterna och även diskuterats med deras kontaktperson. Samma information har givits till de kommunala verksamheterna. 

Beslutande sammanträde 

Barntillsynsinspektören redogör för ärendet.

__________


Bsau § 50

Godkännande av utökning av fritidshemsplatser vid den enskilda bidragsfinansierade verksamheten Freinet-skolan Mimer

Beslut

Arbetsutskottet beslutar 

att ge Freinetskolan Mimer i Norrtälje tillstånd att utöka sina fritidshemsplatser med 40 platser till totalt 90 platser från och med den 1 augusti 2006 under förutsättning att lokalerna utökas. Enligt planerna ska lokalerna utökas till två hus på Freinetskolan Mimer och med tillgång till dramarum från och med den 1 augusti 2006.

att godkänna att Freinetskolan Mimer erhåller bidrag för utökning av fritidshemsplatserna från och med den 1 augusti 2006.


Underlag för beslut

Ansökan 2006-06-07
Skolverkets skrivelse 2006-06-29
Förvaltningens skrivelse 2006-07-17

Bakgrund

Freinetskolan ansöker om tillstånd att utöka platserna på fritidshemmet Mimer med 40 platser i före detta Musikskolans lokaler på Bältartorpsgatan i Norrtälje. All fritidsverksamhet kommer att bedrivas i samarbete med den befintliga fritidshemsavdelningen på Mimer på Utvägen 25 i Norrtälje. Förvaltningen redogör detaljerat för ärendet i skrivelse daterad den 17 juli 2006. 

Beslutande sammanträde 

Barntillsynsinspektören redogör för ärendet.

__________

Bsau § 51 Dnr BSN 06-203 603

Ansökan från Frösunda LSS AB om godkännande av och rätt till bidrag för en fristående särskola i Norr-tälje kommun

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att ärendet behandlas vid nästa arbetsutskott den 11 september 2006 med anledning av att kompletterande underlag ännu inte inkommit från Frösunda LSS. 


Underlag för beslut

Skolverkets remiss 2006-05-03
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-07-27

Bakgrund

Frösunda LSS AB har hos Skolverket ansökt om godkännande av och bidrag till en fristående grundskola i Norrtälje kommun. 
Norrtälje kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 1a kap 2 § förordning (1996:1206) om fristående skolor. Yttrandet skall vara Skolverket tillhanda senast den 15 september 2006. 
Skolverket har bett att sökanden kompletterar och klarlägger ansökan avseende vissa punkter direkt till Norrtälje kommun. 
___________

Bsau § 52 Dnr BSN 06-234 091
Motion från Kristian Krassman (s) om kartläggning av ungas spelberoende
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden föreslå kommunfull-mäktige 
att bifalla motionen.

Underlag för beslut
Kommunfullmäktiges protokoll 2006-05-29 inkl motion
Bakgrund
Kommunfullmäktige har den 29 maj 2006 beslutat att överlämna Kristian Krassmans (s) motion om kartläggning av ungas spelberoende till bland andra barn- och skolnämnden för beredning. 
I motionen påpekas bland annat att ungas spelberoende ökar och sjunker nedåt i åldrarna. Folkhälsoinstitutet har tagit fram en enkät som riktar sig till unga för att kunna kartlägga spelmissbruket inom denna grupp.
Motionen föreslår att:
- kommunfullmäktige uppdrar till berörda nämnder och förvaltningar att aktualisera frågan om ungas spelberoende för att kunna hantera eventuellt spelmissbrukande ungdomar
- Norrtälje kommun använder sig av Folkhälsoinstitutets enkät för att göra en kartläggning av ungas spelberoende.
Förvaltningens yttrande
Förvaltningen föreslår i sitt tjänsteutlåtande daterat den 24 juli 2006 att nämnden skall föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen. 
__________

Bsau § 53 Dnr BSN 06-243 214
Program till detaljplan för del av fastigheterna Sandvik 1:2 och Utlunda 1:5 samt Sandvik 1:8 i Roslagsbro församling
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 
att till stadsarkitektkontoret framföra att nämnden inte har något att erinra mot programmet till detaljplan för del av fastigheterna Sandvik 1:2 och 1:8 samt Utlunda 1:5 i Roslagsbro församling.
Barn- och skolnämnden yttrar sig endast om den del som ingår i dess verksamhetsområde.
Underlag för beslut
Stadsarkitektkontorets skrivelse 2006-06-19 inkl 
program till detaljplan
Bakgrund
Ägaren av fastigheterna Sandvik 1:2, 1:8 och Utlunda 1:5 har hos kommunen begärt att få upprätta detaljplan för delar av fastigheterna.
Syftet med detaljplaneprogrammet är att bredda kommunens besluts-underlag i ett tidigt skede av planprocessen och att ge berörda parter möjligheter till insyn och påverkan innan kommunens ställnings-taganden är låsta. 
Programmet översändes för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 20 §. Yttranden bör vara stadsarkitektkontoret tillhanda senast den 28 juli 2006.
Förvaltningens yttrande
Förvaltningen har inget att erinra mot programmet. Eventuella elever som bosätter sig i det nya området tillhör Drottningdal skolas upptagningsområde. På skolan finns plats för nya elever.
Barnomsorg kan erbjudas i Drottningdal i mån av plats. Finns inte plats i Drottningdal, gäller Norrtälje tätort.
__________ 
Bsn § 54 Dnr BSN 06-052 717
Nedläggning av dagbarnvårdarverksamheten på 
Edsbroenheten
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 
att dagbarnvårdarverksamheten på Edsbroenheten avvecklas från och med den 22 augusti 2006.

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2006-07-26 inkl Länsrättens dom
Bakgrund
På en av förvaltningens enheter har rektor beslutat om nedläggning av familjedaghemmen. Beslutet har överklagats till Länsrätten, som i sin dom finner att beslut om nedläggning inte ryms inom rektors besluts-befogenhet enligt nämndens gällande delegationsordning. 
Länsrätten har i sin dom den 26 juni 2006 upphävt barn- och skol-nämndens (rektors) beslut att familjedaghemmen läggs ned från och med den 1 juli 2006. 
Förvaltningens yttrande
Förvaltningen redogör för ärendet i skrivelse daterad den 26 juli 2006. Med anledning av Länsrättens dom skall alltså ett beslut om nedlägg-ning tas av barn- och skolnämnden. 
Beslutande sammanträde 
Då nämnden enligt kommunallagen inte får fatta retroaktiva beslut sätts avvecklingsdatumet till den 22 augusti 2006. 
__________ 
Bsau § 55 Dnr BSN 06-223 611
Ansökan om att få starta lokal styrelse i Närtuna
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att förvaltningsledningen före nämndsammanträdet den 21 augusti träffar rektor och ordföranden i den interimistiska styrelsen för Närtunaenhetens lokala styrelse för gemensam genomgång av arbetsordningen.

Bakgrund
Närtunaenheten har inkommit med ansökan daterad den 28 maj 2006 om att få starta en lokal styrelse vid Närtunaenheten. 
Barn- och skolnämnden har tidigare uppmanat enheten att inkomma med en komplettering av ansökan som specificerar de åtaganden och det ansvar som styrelsen önskar överta från de kommunala nämnderna. Förslag till arbetsordning daterad den 23 maj 2006 föreligger.
Förvaltningens yttrande
Förvaltningen påpekar i skrivelse daterad den 8 juni 2006 att arbets-ordningen innehåller ett antal uppgifter som varken bör eller kan delegeras från nämnd eller rektor. Några frågor är otydliga varvid olika tolkningar kan göras. 
Kommentarer till dessa lämnas i förvaltningens förslag till arbets-ordning. Förvaltningen föreslår att ärendet återremitteras till När-tunaenheten för revidering av de områden förvaltningen markerat. 
__________


Bsau § 56
Ersättning till dagbarnvårdare för eget barn 1-5 år
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att ärendet behandlas vid ett extra arbetsutskott före nämndens sammanträde den 21 augusti 2006.

Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2006-07-27
Bakgrund
Förvaltningen har av ordföranden fått i uppdrag att göra en beräkning på kostnaden för nämnden vid ett eventuellt införande av barnpeng till dagbarnvårdare för eget barn. 
Dagbarnvårdares egna barn placeras i dagsläget inte hos den dagbarn-vårdare som är förälder till barnet. Om dagbarnvårdaren önskat barn-omsorg för sitt eget barn har barnet fått en placering i förskola eller hos en annan kommunal eller enskild dagbarnvårdare.
Förvaltningens yttrande
Förvaltningen redogör detaljerat för ärendet i skrivelse daterad den 27 juli 2006 där ekonomiska beräkningar och uppskattade effekter redovisas. 
Beslutande sammanträde 
Efter diskussion beslutar arbetsutskottet att behandla ärendet vid ett extra arbetsutskott vid nämndens sammanträde den 21 augusti 2006.
__________

Bsau § 57
Verksamhetsplan 2007 - tidsplan
Arbetsutskottet beslutar 
att ärendet lyfts vid nämndens sammanträde den 21 augusti 2006.
__________

Bsau § 58
Rapporter
Upphandling av skolskjutsar
Ekonomichefen informerar från upphandlingsenhetens senaste möte angående ny upphandling av skolskjutsar. Diskussion förs om upphandlingens olika kriterier och beslutsnivåer. Ordföranden och förvaltningschefen lyfter ärendet på kommunledningsnivå.
Ansökan om start av fristående särskola
Ursinnet specialpedagoger i praktiken HB har hos Skolverket ansökt om godkännande av och bidrag till en fristående särskola i Norrtälje kommun. Norrtälje kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 1a kap 2 § förordning (1996:1206) om fristående skolor. 
Ärendet kommer att behandlas vid arbetsutskottet den 11 september, men dessförinnan skall presidiet inbjuda de sökande till ett möte för dialog.
Länna/Rialaenhetens ledning
Förvaltningschefen informerar att nuvarande rektor på enheten ansökt om entledigande från sin tjänst. Förvaltningsledningen har diskuterat rektorstjänstens framtida struktur med ansvarsområden och en central ledningsresurs. Arbetsutskottet stödjer förvaltningens förslag till rekrytering där själva idén om utvecklingen klargörs. 
Edsbroenhetens ledning
Biträdande förvaltningschefen Björn Sandblad informerar att Edsbro-enheten tills vidare leds av honom själv tillsammans med rektor Britt-Mari Åsell-Rydberg (Skederid) samt en verksamhetsansvarig personal. 
Praktisk elevundervisning i Hallstavik 
Biträdande förvaltningschefen Björn Sandblad informerar om utvecklingsprojektet Lust och lärande som planeras i samarbete mellan Hallsta skola, Centralskolan och Häverögymnasiet. Ärendet kommer att redovisas på nämndens nästa sammanträde.
__________