Au 060821
Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Estunavägen 14, Norrtälje, kl 14.30-14.45

Beslutande Göran Pettersson
Patrik Dahl
Inga-Maja Dunér
Olle Jansson
Marita Jeansson


Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Agneta Brus, ekonomichef
Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2006-08-24


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 59-60
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Göran Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2006-08-21

Datum för 2006-08-25 Datum för 2006-09-15
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
för protokollet Estunavägen 14, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 59 Riktlinjer för skolskjuts med båt

§ 60 Ersättning till dagbarnvårdare för eget barn 1-5 år

__________ 
Bsau § 59

Riktlinjer för skolskjuts med båt

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att införa tillägg i tillämpningsföreskrifterna för skolskjutsar i enlighet med förvaltningens förslag enligt nedan, 

att fastställa ersättningen för självskjuts till 30 kronor per påbörjad tur och 33 kronor per sjömil för läsåret 2006-2007. Därefter fastställs ersättningen årligen inför varje nytt läsår.


Skolskjuts med båt (ny skrivning)

För barn bofasta på ö utan broförbindelse gäller att skolskjuts i första hand sker med reguljär båttrafik. Om reguljär båttrafik saknas är huvudregeln att föräldrar skjutsar barnet till närmaste skolskjutshållplats mot en s k självskjutsersättning som barn- och skolnämnden årligen fastställer. Ersättning kan erhållas även om inte avståndsgränserna enligt huvudregeln uppfylls. 
Om särskilda skäl finns, kan barn- och skolnämnden besluta att transport skall anordnas på annat sätt. I enskilda fall kan barn- och skolnämnden också besluta att bevilja inackorderingsersättning för barnet om resvägen bedöms alltför lång och/eller kostnaden för transporten orimligt hög.

Val av annan skola i kommunen (komplettering till befintlig text)
För barn bofasta på ö utan broförbindelse beviljas s k självskjutsersättning för transport över vattnet till närmaste skolskjutshållplats. 

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2006-08-18

Bsau § 59 forts

Bakgrund

Med anledning av otydligheter när det gäller skolskjuts med båt för bofasta på öar utan broförbindelse fick förvaltningen hösten 2005 i uppdrag att föreslå förändringar i tillämpningsföreskrifter för skolskjutsar att gälla fr o m höstterminen 2006.

Framförallt gällde oklarheterna vilka regler som skall gälla när elever väljer en annan skola än den kommunala skola eleven normalt skulle tillhöra enligt upptagningsområdet, men också kommunens ansvar för hur transport över vatten skall ske. 

Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer för skolskjutsar, bl a avståndsregler från hem till skola eller påstigningsplats för skolskjuts. Avståndsreglerna torde dock inte vara tillämpliga när det gäller transport över vatten. 

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör detaljerat för ärendet i skrivelse daterad den 18 augusti 2006 och föreslår nämnden besluta om revidering av tillämpnings-föreskrifterna, samt fastställa ersättningen för självskjuts med båt. 

__________ 
Bsau § 60 Dnr BSN 06-273 717

Ersättning till dagbarnvårdare för eget barn 1-5 år

Beslut

Efter ajournering beslutar arbetsutskottet

att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till nämnden 
för beslut.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2006-07-27
Bakgrund
Förvaltningen har av ordföranden fått i uppdrag att göra en beräkning på kostnaden för nämnden vid ett eventuellt införande av barnpeng till dagbarnvårdare för eget barn. 
Dagbarnvårdares egna barn placeras i dagsläget inte hos den dagbarn-vårdare som är förälder till barnet. Om dagbarnvårdaren önskat barn-omsorg för sitt eget barn har barnet fått en placering i förskola eller hos en annan kommunal eller enskild dagbarnvårdare.
Förvaltningens yttrande
Förvaltningen redogör detaljerat för ärendet i skrivelse daterad den 27 juli 2006 där ekonomiska beräkningar och uppskattade effekter redovisas. 
Politikerberedning
Au 7/8 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 7 augusti 2006, § 56.
Beslutande sammanträde 
Ajournering

Ajournering för överläggningar sker mellan kl 14.40-14.45.

__________