AU 060911
Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-16.00

Beslutande Göran Pettersson
Patrik Dahl
Inga-Maja Dunér
Olle Jansson
Marita Jeansson


Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Agneta Brus, ekonomichef
Björn Sandblad, bitr förvaltningschef
Irene Hjalmarsson-Rosén, bitr förvaltningschef
Agneta Hedlundh, skolkonsulent
Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2006-09-14


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 61-72
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Göran Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2006-09-11

Datum för 2006-09-15 Datum för 2006-10-06
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
för protokollet Estunavägen 14, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 61 Delårsrapport 2, 2006 för barn- och skolnämnden

§ 62 Upphandlings- och inköpspolicy, remiss

§ 63 Ersättning till dagbarnvårdare för eget barn 1-5 år

§ 64 Barn- och skolnämndens delegationsordning, revidering - beslut om verksamhetsformer för barnomsorgen inom enheten

§ 65 Behov av förskola i Drottningdal

§ 66 Ansökan om att få starta lokal styrelse i Närtuna, godkännande av arbetsordning och start av lokal styrelse

§ 67 Detaljplan för fastigheten Gottröra 5:15 i Gottröra församling, 
remiss

§ 68 En effektivare måltidsproduktion - Ny organisation för måltidsverksamhet i Norrtälje kommun inklusive storkök vid Campus Roslagen, remiss

§ 69 Ansökan från Frösunda LSS AB om godkännande av och rätt till bidrag för en fristående särskola i Norrtälje kommun

§ 70 Ansökan från Ursinnet specialpedagoger i praktiken HB om godkännande av och rätt till bidrag för en fristående särskola i Norrtälje kommun

§ 71 Förändring av elevpeng avseende ledningsresurs

§ 72 Övriga ärenden


__________ 
Bsau § 61 Dnr BSN 06-200 042

Delårsrapport 2, 2006 för barn- och skolnämnden 
inklusive redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag om 
omstrukturering 

Beslut

Arbetsutskottet beslutar 

att tacka för rapporten

Arbetsutskottet föreslår dessutom barn- och skolnämnden besluta 

att godkänna barn- och skolnämndens delårsrapport 2, 2006 och 
redovisningen av kommunfullmäktiges uppdrag om omstruk-
turering och överlämna desamma till kommunstyrelsen.

Underlag för beslut
Delårsrapport 2, 2006 per augusti månad
Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag om omstrukturering

Bakgrund

Barn- och skolnämndens delårsrapport per augusti månad 2006 föreligger i skrivelse daterad den 11 september 2006.

Rapporten redogör bland annat för nämndens verksamhetsbeskrivning, kommungemensamma mål och de nämndsinriktade målen, personal- och löneredovisning, samt en ekonomisk redovisning över driftbudget och investeringar. Förklaringar och kommentarer till utfall och prognos av mått, värden och nyckeltal redovisas i rapporten. 

Förvaltningen redovisar i skrivelse daterad den 11 september 2006 en uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag om omstrukturering i 
enlighet med kommunstyrelsens beslut 2006-06-08, § 145. 

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 11 september 2006 före arbetsutskottets sammanträde.

Beslutande sammanträde 

Ekonomichefen och förvaltningschefen redogör för ärendet.
__________

Bsau § 62 Dnr BSN 06-191 059

Upphandlings- och inköpspolicy, remiss

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att tillstyrka föreliggande förslag till upphandlings- och inköps-policy med följande tillägg:

All upphandling skall ske i nära samverkan mellan upphandlare och företrädare för verksamheten så att hänsyn tas till de olika verksamheternas varierande behov och förutsättningar. 


Underlag för beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-04-27
Ledningskontorets skrivelse 2006-04-03
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-09-11


Bakgrund

Ledningskontoret har utarbetat ett förslag till upphandlings- och inköps-policy. Förslaget har remitterats till samtliga nämnder för yttrande. 

Norrtälje kommun köper årligen varor och tjänster för mycket stora 
belopp. Det är därför av stor betydelse att upphandlingar och inköp 
hanteras på ett professionellt sätt. Upphandlingsverksamheten skall 
baseras dels på Lagen om Offentlig Upphandling (LOU), dels kom-
munens egna krav så att kommunens anskaffningsbehov kan tillgodoses på ett kvalitetsmässigt och kostnadseffektivt sätt.
För att verksamheten ska kunna hantera upphandlingar på ett profes-sionellt sätt har föreliggande upphandlings- och inköpspolicy tagits fram för att tydliggöra de interna rutinerna och vilka riktlinjer, principer och ansvarsområden som gäller vid kommunens upphandlingar och 
inköp.

Bsau § 62 forts
Förvaltningens yttrande
Barn- och skolförvaltningen har i stort inget att erinra mot remiss-förslaget. Det är dock av stor vikt att upphandlingar sker i nära sam-verkan mellan upphandlare och företrädare för verksamheten. 
Dessutom måste hänsyn tas till kommunens geografiska förutsättningar, d v s att även verksamheter som är belägna långt från Norrtälje central-ort har rimliga och likvärdiga förutsättningar att nyttja centralt upp-handlade avtal. 
Vidare är det rimligt att kommunstyrelsen genomför vissa nämnds-specifika upphandlingar i de fall då värdet av den upphandlade varan/ tjänsten uppgår till betydande belopp.

Beslutande sammanträde 
Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 11 september 2006 före arbetsutskottets sammanträde.

Ekonomichefen redogör för ärendet.
__________Bsau § 63 Dnr BSN 06-273 717

Ersättning till dagbarnvårdare för eget barn 1-5 år

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden föreslå kommun-styrelsen besluta 

att anta tillämpningsföreskrifter enligt nedan att gälla från den 1 januari 2007. 

Tillämpningsföreskrifterna innebär att för att dagbarnvårdaren skall få räkna in eget/egna förskolebarn i dagbarnvårdarens barngrupp skall:

* Barnet/barnen vara i åldern 1-5 år

* Det skall finnas lika många andra förskolebarn som dagbarnvårdarens eget/egna förskolebarn placerade i barngruppen. 

Om antalet andra förskolebarn placerade hos dagbarnvårdaren är färre än dagbarnvårdarens egna barn, räknas endast motsvarande antal egna förskolebarn in i barngruppen.

* Dagbarnvårdarens barnomsorgsbehov för eget/egna förskolebarn i egen barngrupp får maximalt motsvara dagbarnvårdarens arbetstid med övriga placerade förskolebarn i barngruppen.

* Upphör placering av andra förskolebarn hos dagbarnvårdaren räknas dagbarnvårdarens eget/egna barn in i barngruppen t.o.m. sista placeringsdag hos det/de andra förskolebarnen i barngruppen. 


Underlag för beslut

Förvaltningens förslag på tillämpningsföreskrifter 2006-08-29

Bakgrund

Förvaltningen har av ordföranden tidigare fått i uppdrag att göra en beräkning på kostnaden för nämnden vid ett eventuellt införande av barnpeng till dagbarnvårdare för eget barn. 

Bsau § 63 forts
Dagbarnvårdares egna barn placeras i dagsläget inte hos den dagbarn-vårdare som är förälder till barnet. Om dagbarnvårdaren önskat barn-omsorg för sitt eget barn har barnet fått en placering i förskola eller hos en annan kommunal eller enskild dagbarnvårdare.
Förvaltningen har tidigare redogjort detaljerat för ärendet i skrivelse 
daterad den 27 juli 2006 där ekonomiska beräkningar och uppskattade effekter redovisas. 
Politikerberedning
Au 7/8 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 7 augusti 2006, § 56.
BSN 21/8 Barn- och skolnämnden beslutade den 21 augusti 2006, § 64 att dra ur ärendet från dagordningen och uppdrog till förvaltningen att ta fram förslag på tillämpningsföreskrifter att gälla från den 1 oktober 2006. 
Beslutande sammanträde 
Au 11/9 Förslag på tillämpningsföreskrifter för att dagbarnvårdaren skall få räkna in eget/egna förskolebarn i dagbarnvårdarens barngrupp föreligger i skrivelse daterad den 29 augusti 2006. 
Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 11 september 2006 före arbetsutskottets sammanträde.

__________

Bsau § 64 Dnr BSN 06-004 002
Barn- och skolnämndens delegationsordning, revidering - beslut om verksamhetsformer för barnomsorgen inom
enheten
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 
att anta den nu reviderade delegationsordningen för barn- och 
skolnämnden att gälla från och med den 1 oktober 2006.
Revideringen innebär att nämnden delegerar till rektor att 
besluta om verksamhetsformer för barnomsorgen inom enheten.

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2006-08-16
Bakgrund
Nuvarande delegationsordning gäller från och med den 1 januari 2006. Enligt denna fattar rektor beslut om placering av barn i barnomsorg inom enheten. 
På en av förvaltningens enheter har rektor beslutat om nedläggning av familjedaghemmen. Beslutet har överklagats till Länsrätten, som i sin dom finner att beslut om nedläggning inte ryms inom rektors besluts-befogenhet enligt nämndens gällande delegationsordning. Länsrätten har i sin dom den 26 juni 2006 upphävt barn- och skolnämndens (rektors) beslut.
Med anledning av Länsrättens bedömning föreslås nämnden anta den nu reviderade delegationsordningen där nämnden delegerar till rektor att besluta om verksamhetsformer för barnomsorgen inom enheten.
Beslutande sammanträde 
Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 11 september 2006 före arbetsutskottets sammanträde.

__________

Bsau § 65 Dnr BSN 06-306 714

Behov av förskola i Drottningdal
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 
att föreslå kommunstyrelsen uppdra till tekniska kontoret att 
utreda kostnader och praktiska förutsättningar för uppförande
av en permanent förskola vid Drottningdalsenheten, eller 
möjligheten att anvisa eventuell närliggande ledig lokal.

Underlag för beslut
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-08-16
Bakgrund och förvaltningens yttrande
Efterfrågan på förskoleplatser i området för Drottningdalsenhetens upptagningsområde är i dagsläget stort och kommer troligtvis att öka ytterligare i samband med planerad nybyggnation av ett trettiotal bostadshus i Roslagsbro församling. 
Drottningdalsenheten är idag, om beslut om Närtuna fattas, den enda enhet som saknar kommunal förskola. Där, liksom i kommunen som helhet, är efterfrågan på förskola större än efterfrågan på familjedaghem, vilket är det enda alternativ som idag erbjuds. Även här måste 
valfrihet finnas. Avsaknad av förskola har inneburit att föräldrar i stället sökt placering i tätorten, och därmed ytterligare ökat trycket på de redan hårt belastade förskolorna, främst i Östra förskoleenheten.
Det är idag svårt att nyrekrytera dagbarnvårdare, varför vi vid flera 
tillfällen haft problem att klara barnomsorgsgarantin
Den lokal som idag erbjuds dagbarnvårdarna i Drottningdal är i sådant skick att det är tveksamt om vi kan fortsätta verksamheten där. En förskola bör därför, i likhet med Svanbergas, kunna kombineras med detta behov. Drottningdalsenheten har följaktligen ett starkt behov av att en förskola inrättas snarast.
Beslutande sammanträde 
Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 11 september 2006 före arbetsutskottets sammanträde.
__________ 
Bsau § 66 Dnr BSN 06-223 611
Ansökan om att få starta lokal styrelse i Närtuna, godkännande av arbetsordning och start av lokal styrelse
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 
att godkänna arbetsordningen för Närtuna lokala styrelse och 
därmed överföra beslutanderätten från nämnd och rektor till den lokala styrelsen i de ärenden som framgår av arbetsordningen.
Arbetsutskottet beslutade den 19 juni 2006, § 46 på delegation att godkänna vilka personer som ingår i den interimistiska 
styrelsen för Närtuna lokala styrelse. 

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2006-09-05 inkl arbetsordning reviderad 
den 4 september 2006 
Bakgrund
Närtunaenheten har den 28 maj 2006 ansökt om att få starta en lokal styrelse vid Närtunaenheten. Barn- och skolnämnden har tidigare uppmanat enheten att inkomma med en komplettering av ansökan som 
specificerar de åtaganden och det ansvar som styrelsen önskar överta från de kommunala nämnderna. Förslag till arbetsordning daterad den 23 maj 2006 föreligger.
Förvaltningens yttrande
Förvaltningen påpekar i skrivelse daterad den 8 juni 2006 att arbets-ordningen innehåller ett antal uppgifter som varken bör eller kan delegeras från nämnd eller rektor. Några frågor är otydliga varvid olika tolkningar kan göras. 
Politikerberedning
Au 7/8 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 7 augusti 2006, § 55 och beslutade att förvaltningsledningen före nämndsammanträdet den 21 augusti träffar rektor och ordföranden i den interimistiska styrelsen för Närtunaenhetens lokala styrelse för gemensam genomgång av arbetsordningen.

Bsau § 66 forts
BSN 21/8 Barn- och skolnämnden behandlade ärendet den 21 augusti 2006, § 67 och beslutade att ärendet skulle återkomma vid arbetsutskott den 11 september och nämnd den 18 september. Detta med anledning av att de inblandade parterna inte hittat ett gemensamt datum för överläggningar. 
Beslutande sammanträde 
Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 11 september 2006 före arbetsutskottets sammanträde.

Förvaltningens skrivelse daterad den 5 september inklusive reviderad arbetsordning presenteras av biträdande förvaltningschef Björn Sandblad, som även redogör från mötet med den interimistiska styrelsen på Närtuna.

__________

Bsau § 67 Dnr BSN 06-285 214
Detaljplan för fastigheten Gottröra 5:15 i Gottröra 
församling, remiss
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 
att till stadsarkitektkontoret framföra att nämnden inte har något att erinra mot planförslaget för fastigheten Gottröra 5:15 i Gottröra församling.
Barn- och skolnämnden yttrar sig endast om den del som ingår i dess verksamhetsområde.

Underlag för beslut
Planbeskrivning inkl bilagor
Bakgrund
Planen upprättas för att pröva lämpligheten med att uppföra ca 40 
enbostadshus och två flerbostadshus på ca åtta lägenheter vardera på fastigheten Gottröra 5:15. Enbostadshusen kommer att ligga norr om allmän väg 1063 och flerbostadshusen söder därom. 
Politikerberedning och förvaltningens yttrande
Barn- och skolnämnden ställde sig i november 2006 positiv till samrådsförslaget, och våren 2004 löd förvaltningens yttrande: 
Barn- och skolförvaltningen är positiv till ökat bostadsbyggande i det föreslagna området. Närtunaenheten har för närvarande plats för flera skolbarn, men saknar lokaler för förskoleverksamhet. 
Beslut om att uppdra åt tekniska kontoret att utreda möjligheten av uppförande av permanent förskolelokal vid Närtuna skola fattades den 22 mars 2004. Förskola i privat regi finns sedan ett år etablerad i Gottröra. 
Beslutande sammanträde 
Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 11 september 2006 före arbetsutskottets sammanträde.
__________ 
Bsau § 68 Dnr BSN 06-198 622
En effektivare måltidsproduktion - Ny organisation för måltidsverksamhet i Norrtälje kommun inklusive storkök vid Campus Roslagen, remiss

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att till kommunstyrelsen översända förvaltningens yttrande som sitt eget.

Barn- och skolförvaltningen har valt att behandla ledningskontorets 
tjänsteutlåtande daterat 2006-05-05 som två frågor: 

* Storkök vid Campus Roslagen
* Ny organisation för måltidsverksamheten i Norrtälje kommun


Underlag för beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskottsprotokoll 2006-05-04 inklusive ledningskontorets förslag till beslut 2006-05-05
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-08-31

Bakgrund

Kommunens ledningskontor fick hösten 2004 i uppdrag att i sam-verkan med barn- och skolförvaltningen, utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen utarbeta förslag till effektivare kostproduktion i Norrtälje tätort. I samband med detta begärdes även en redovisning över hur verksamheten skulle kunna organiseras för hela kommunen. 

En styrgrupp bildades där de tre direkt berörda förvaltningscheferna, samt chefen för tekniska kontoret och kommundirektören ingick. 
Utredningen gjorde ett uppehåll då den nya vård- och omsorgsorga-nisationen startade. 

Utredningsuppdraget har nu slutförts och ledningskontorets förslag till beslut föreligger i skrivelse daterad den 5 maj 2006, vilken sänts till barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden och tiohundranämnden för yttrande.

Bsau § 68 forts

Barn- och skolförvaltningens yttrande

Förvaltningens yttrande föreligger i skrivelse daterad den 31 augusti 2006. Nedan följer en sammanfattning av de båda frågorna. För 
detaljerad information hänvisas till förvaltningens hela yttrande. 

Sammanfattning - Storkök vid Campus Roslagen

Förslaget till storkök på Campus Roslagen pekar inte på några förbätt-ringar gällande måltiderna till barn- och skolförvaltningens förskolor och grundskolor i Norrtälje tätort.

· De ekonomiska fördelarna är oklara för barn- och skolförvalt-ningen. Det blir en utökad lokalkostnad enligt förslaget och transportkostnaden ökar.

· Konsekvenserna för måltidspersonal med mottagningskök på berörda förskolor och skolor leder till kortare arbetsdag och att fler således skulle behöva kombinationstjänster.

· För barnen och eleverna visas inte på några förbättringar gällande deras lunchmåltider. De mervärden som ett eget kök på en för-skola eller en skola genererar gällande tillgänglighet, flexibilitet, portionssäkerhet och barns, elevers, föräldrars och personals möjlighet till påverkan är fördelar som är svåra att mäta ekonomiskt.

· Förskolans och skolans möjlighet att ha frihet att utforma mål-tiderna efter egna förutsättningar och möjligheter försämras med ett storkök.

Sammanfattning - Ny organisation för måltidsverksamheten

I remissunderlaget föreslås en ny organisation för måltidsverksamheten, där all personal i hela kommunen som arbetar med måltidsproduktion och servering, ska ingå. Det innebär en stor organisation med ca 100 anställda. För ledning av denna organisation föreslås en ny tjänst som chef för organisationen. Kostnaden för denna tjänst finns inte medtagen i kalkylen. I dagsläget finns fyra personer med chefsansvar eller konsult-uppdrag i organisationen. 

Bsau § 68 forts 

För stora delar av måltidsproduktionen är det positivt med en samman-hållen måltidsorganisation. Ett antal frågor bör dock belysas innan beslut fattas:

· Ett antal medarbetare har sitt arbete med måltidsproduktionen endast som en del av sin anställning. Vad innebär det för styrningen?
· Denna personal får två chefer, dubbla huvudmän. Vad betyder det?
· Har dialogen med berörd personal hunnits med?
· Ledningen av organisationen?


Beslutande sammanträde 

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 11 september 2006 före arbetsutskottets sammanträde.

__________


Bsau § 69 Dnr BSN 06-203 603

Ansökan från Frösunda LSS AB om godkännande av och rätt till bidrag för en fristående särskola i Norrtälje kommun

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att tillstyrka att Skolverket godkänner Frösunda LSS AB:s ansökan om godkännande av och bidrag till den planerade friskolan för särskoleelever, Äventyrsskolan.

Underlag för beslut
Skolverkets remiss 2006-05-03
Förvaltningens skrivelse 2006-08-28
Bakgrund
Frösunda LSS AB har hos Skolverket ansökt om godkännande av och bidrag till en fristående grundskola i Norrtälje kommun. 
Norrtälje kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 1a kap 2 § förordning (1996:1206) om fristående skolor. 
Skolverket har bett att sökanden kompletterar och klarlägger ansökan avseende vissa punkter direkt till Norrtälje kommun. 
Förvaltningens yttrande
Ansökan avser grundsärskola för år 6-10. Skolan tänks vara lokaliserad till Norrtälje tätort, men ännu finns inga lokaler. Skolans namn blir Äventyrsskolan, Norrtälje.
Frösunda LSS AB bedriver redan särskola i Danderyd och Täby. På Danderyds gymnasiedel köper utbildningsförvaltningen platser för 
några elever och är nöjda.

Bsau § 69 forts
I Norrtälje har Frösunda LSS AB för närvarande inga tankar på att starta upp gymnasieverksamhet, vilket utbildningsförvaltningen skulle tycka vara positivt.
Norrtälje kommun har redan den verksamhet som Frösunda LSS AB tänker sig att bedriva. Startas ny verksamhet i Norrtälje bör det möjliggöra en ökad valfrihet för föräldrar och elever, utan att det i någon större utsträckning påverkar kommunens ekonomi negativt.
Beslutande sammanträde 
Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 11 september 2006 före arbetsutskottets sammanträde.

__________


Bsau § 70 Dnr BSN 06-204 603
Ansökan från Ursinnet specialpedagoger i praktiken HB om godkännande av och rätt till bidrag för en fristående särskola i Norrtälje kommun
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till nämnden för beslut den 18 september 2006.
Ärendet skall då ha kompletterats med ett förtydligande av hur Ursinnet specialpedagoger i praktiken HB tolkar avtalet.

Underlag för beslut
Skolverkets remiss 2006-05-03
Bakgrund
Ursinnet specialpedagoger i praktiken HB har hos Skolverket ansökt om godkännande av och bidrag till en fristående särskola i Norrtälje kommun.
Norrtälje kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 1a kap 2 § förordning (1996:1206) om fristående skolor. 
Förvaltningens yttrande
Förvaltningens hela yttrande föreligger i skrivelse daterad den 28 
augusti 2006 och kan sammanfattas enligt nedan:
Om Ursinnet specialpedagoger i praktiken HB garanterar att de tar hand om alla förskoleklass- och särskoleelever som önskar träningsskola och dessutom erbjuder dem fritidsverksamhet, finns det inga hinder att 
Ursinnet specialpedagoger i praktiken HB får tillstånd att starta fri-stående skola.
Den ekonomiska kalkylen behöver revideras, både vad det gäller hyra, måltider och ledning. Dessa siffror stämmer inte i nuläget.

Bsau § 70 forts
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar 
att tillstyrka att Skolverket godkänner Ursinnet specialpedagoger i praktiken HB ansökan om godkännande och bidrag till den planerade friskolan för särskoleelever, Glädjeskolan,

att ge förvaltningen i uppdrag att teckna hyresavtal med Ursinnet specialpedagoger i praktiken HB på de delar av Balders Hus som är särskolans undervisningslokaler,

att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta diskussionen hur den öppna verksamheten ska lösas och vem som ska vara huvudman för verksamheten.

Beslutande sammanträde 
Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 11 september 2006 före arbetsutskottets sammanträde.

Efter diskussion beslutar arbetsutskottet att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till nämnden för beslut.

__________

Bsau § 71 Dnr BSN 06-056 040
Förändring av elevpeng avseende ledningsresurs
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 
att den del av ledningsresursen som utgör rektorslöner överförs till förvaltningschefens konto.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2006-08-08

Bakgrund

Vid införandet av elev- och barnpeng 2004 fördes budgeten för rektorernas löner ut i elev- och barnpengen, vilket visat sig innebära många svårigheter:

· Förvaltningsledningen har svårt att styra neddragningen av 
ledningen i en krympande organisation.
· Många små enheter riskerar att behöva använda resurser till 
ledning, vilka annars kunde användas till eleverna och barnen.
· Lönesättande chef har inte lönepengarna.

Förvaltningens yttrande

Det är just nu viktigt att på lämpligt sätt omorganisera ledningen på förvaltningens enheter i takt med de stora barn- och elevtalsförändringarna. Dessa förändringar kan innebära att en omstrukturering mellan flera enheter är önskvärt eller blir nödvändigt. I ett system där rektorslönerna ligger i elev- och barnpengen, och därmed ute på enheterna, är det mycket svårt att genomföra en övergripande förändring för verksamhetens bästa. 

Det är också svårt för en rektor att glädjas över en bra löneutveckling när den ökade kostnaden belastar verksamheten på enheten. Förvaltningen föreslår därför att budgeten för rektorslöner överförs till centralt konto hos förvaltningschefen. Budget för rektorslöner 2006 är ca 19 500 tkr. 

Bsau § 71 forts

Beslutande sammanträde 

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 11 september 2006 före arbetsutskottets sammanträde.

__________


Bsau § 72

Övriga ärenden 

Modersmålsundervisning - träning
Ärendet dras ur från dagordningen, men återkommer vid senare tillfälle.

Hyra av externa lokaler
Arbetsutskottet diskuterar vad som är praxis när enskilda skolor och verksamheter önskar hyra externa lokaler. Ärendet återkommer.

Tillämpningsföreskrifter för skolskjutsar
Arbetsutskottet diskuterar tolkningen av nuvarande tillämpningsföre-skrifter för skolskjutsar, speciellt den del som handlar om att elev får åka med ”i mån av plats”. Arbetsutskottets förslag är att de elever som går i enskilda skolor, eller de som valt annan skola i kommunen än den eleven normalt skulle placeras i, skall behandlas lika. Denna elevgrupp prioriteras sedan efter ett antal kriterier, t ex ålder, sträcka etc. Ärendet återkommer. 

Behovet av förskoleplatser
Biträdande förvaltningschefen Irene Hjalmarsson-Rosén informerar att i centrala Norrtälje står nu 49 barn i kö till förskolan. Enligt tekniska kontoret och kommunens lokalkontroller finns det möjlighet att förlänga hyrestiden för redan befintlig paviljong i centrala Norrtälje. 
Behovet av förskoleplatser är mycket stort även i Länna, Riala och Frötuna. 

__________