BSN AU 2007 01 30
Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Estunavägen 14, Norrtälje, kl 13.00-16.00

Beslutande Ann S Pihlgren
Britt-Marie Åhman
Margareta Säterli
Olle Jansson 
Raija Lundgren


Övriga deltagande Björn Sandblad, t f förvaltningschef
Irene Hjalmarsson-Rosén, t f bitr förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Agneta Brus, ekonomichef
Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2007-02-05


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 1-11
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Ann S Pihlgren

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2007-01-30

Datum för 2007-02-06 Datum för 2007-02-27
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
för protokollet Estunavägen 14, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 1 Godkännande av utökning av förskoleplatser vid Krumilur, Rimbo

§ 2 Avslut av den enskilda verksamheten vid Viktoriagården, Rådmansö

§ 3 Barn- och skolnämndens redovisning av verksamheten för 2006

§ 4 Beslutsattestantförteckning för barn- och skolnämnden år 2007 

§ 5 Barn- och skolnämndens interna kontrollplan av ekonomi och verksamhet för 2006/2007 

§ 6 Delegationsordning för barn- och skolnämnden 2007 

§ 7 Detaljplan för fastigheten Nysättra Kvarn 1:37 i Vätö församling

§ 8 Detaljplan för Väg 76, delen förbi Norrtälje, Västra vägen i Norrtälje stad

§ 9 Överföring av Musikskolan och fritidsgårdsverksamheten från barn- och skolnämnden till kultur- och fritidsnämnden 

§ 10 Barn- och skolnämndens representation i Kommunala handikapprådet (KHR)

§ 11 Övriga ärenden/diskussionsärenden

__________

Bsau § 1 Dnr BSN 06-009 718

Godkännande av utökning av förskoleplatser vid den enskilda bidragsfinansierade verksamheten Krumilur, Rimbo

Beslut

Arbetsutskottet beslutar på delegation 

att ge förskolan Krumilur i Rimbo tillstånd att utöka sina förskoleplatser med 10 platser till totalt 30 platser från och med den 1 februari 2007,

att godkänna att förskolan Krumilur erhåller bidrag för utökningen av förskoleplatser från och med den 1 februari 2007.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2007-01-22 

Bakgrund

Förskolan Krumilur har ansökt om att få utöka platsantalet till 30 barn eftersom verksamheten från januari 2007 kommer att bedrivas på två våningsplan istället för som tidigare endast på bottenplanet.
Verksamheten kommer att organiseras så att 20 barn i åldrarna 1-3 år kommer att ha sin verksamhet på bottenvåningen och ca 10 barn i åldern 4-5 år på övervåningen.
Barntillsynsinspektören har besökt lokalen och har inte funnit några hinder för att tillåta verksamhet för de äldre barnen där. Förskolan har fått bygglov för övervåningen och godkännande från räddningstjänsten och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.
__________


Bsau § 2 Dnr BSN 05-019 718

Avslut av den enskilda verksamheten vid Viktoriagården, Rådmansö 

Beslut

Arbetsutskottet beslutar på delegation 

att avsluta auktorisationen för fritidshemsbarn vid den enskilda verksamheten Viktoriagården, Rådmansö från och med den 1 augusti 2007.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2007-01-08

Bakgrund

Barn- och skolnämndens arbetsutskott beviljade den 24 februari 2005 personalkooperativet Viktoriagården dispens att endast ta emot barn i åldrarna 6-7 år på fritidshemmet. 

Nu önskar de avsluta denna verksamhet på grund av att de inte anser att de kan tillgodose skolbarnens behov av verksamhet. Personalkooperativet kommer dock att fortsätta driva förskola i enskild regi för barn 1-5 år. 

__________Bsau § 3

Barn- och skolnämndens redovisning av verksamheten för 2006

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att med godkännande översända barn- och skolnämndens redovisning av verksamheten 2006 till kommunstyrelsen.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2006-01-30

Bakgrund

Enligt tidplan över planerings- och uppföljningsprocesser för budgethantering skall nämndernas årsberättelser 2006 vara kommunens ledningskontor tillhanda den 9 februari 2007. 

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens redovisning av verksamheten 2006 föreligger. Materialet redogör bland annat för barn- och skolnämndens verksamheter, mål och resultat, satsningar och förändringar, samt ger kommentarer kring ekonomin. 

__________ 
Bsau § 4

Beslutsattestantförteckning för barn- och skolnämnden år 2007 

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att föreliggande beslutsattestantförteckning på resultatenhetsnivå skall gälla för år 2007,

att för nämndens samtliga resultatenheter skall förvaltningschefen, biträdande förvaltningschefer, administrativa chefen, ekonomichefen och ekonomisekreteraren var och en för sig ha rätt att utföra beslutsattest vid ordinarie beslutsattestants och ersättares samtidiga frånvaro. 


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2006-12-19

Bakgrund

Beslutsattestantförteckningen för barn- och skolnämnden skall kontinuerligt uppdateras och godkännas av nämnden. Förteckningen kommer att finnas tillgänglig vid nämndens sammanträde och därefter på förvaltningskontoret. 

__________


Bsau § 5

Barn- och skolnämndens interna kontrollplan av ekonomi och verksamhet för 2006/2007 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att godkänna uppföljningen av 2006 års internkontrollplan,

att anta internkontrollplanen för 2007 enligt bilaga daterad den 22 januari 2007.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2007-01-10


Bakgrund

Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga nämnder i Norrtälje kommun från och med år 2003 skall upprätta en intern kontrollplan av ekonomi och verksamhet inom sitt ansvarsområde.

Barn och skolnämnden beslutade för 2006 att följande områden skulle ingå i den interna kontrollplanen:

· Diarieföring E-post
· Upphandling
· Köhantering för barnomsorg
· Intäkter barnomsorg
· Verkställighet av nämndens beslut
· Kassarutiner/kontanthantering

Uppföljningen har visat att fortsatta kontroller bör göras inom områdena diarieföring av e-post, intäkter barnomsorg samt kassarutiner och kontanthantering. 

Bsau § 5 forts 

Vidare har kommunens internkontrollombud gemensamt beslutat att i internkontrollplanen för 2007 införa nedanstående gemensamma områden

· Delegationsordning
· Frånvarorapportering

__________


Bsau § 6

Delegationsordning för barn- och skolnämnden 2007 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att till arbetsutskottet delegera beslutanderätten när det gäller remissyttranden över kommunens plan- och detaljplanefrågor.

Arbetsutskottet beslutar dessutom

att uppdra till förvaltningen att förklara vissa förkortningars betydelse, samt att göra nödvändiga redaktionella justeringar med anledning av kommunens omorganisation.


Underlag för beslut

Gällande delegationsordning

Bakgrund

Den nytillträdda nämnden för mandatperioden 2007-2010 behöver besluta om nu gällande delegationsordning skall kvarstå som den är eller revideras.

__________


Bsau § 7 Dnr BSN 07-019 214

Detaljplan för fastigheten Nysättra Kvarn 1:37 i Vätö församling

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att till stadsarkitektkontoret framföra att nämnden inte har något att erinra mot planförslaget för fastigheten Nysättra Kvarn 1:37 i Vätö församling. Barn- och skolnämnden yttrar sig endast om den del som ingår i dess verksamhetsområde. 

Underlag för beslut
Stadsarkitektkontorets planförslag 2006-07-15
Förvaltningens yttrande 2007-01-23
Bakgrund
Planen upprättas för att pröva lämpligheten med att uppföra fem nya enbostadshus och bibehålla ett flerbostadshus med fyra lägenheter. Planförslaget har översänts till barn- och skolnämnden för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 20 §. Yttrande skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 23 februari. 
Förvaltningens yttrande
Barn- och skolförvaltningen har inget att erinra mot förslaget.

__________
Bsau § 8 Dnr BSN 05-275 212

Detaljplan för Väg 76, delen förbi Norrtälje, Västra vägen i Norrtälje stad

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att till stadsarkitektkontoret framföra att nämnden inte har något att erinra mot planförslaget för Väg 76, delen förbi Norrtälje, Västra vägen i Norrtälje stad med hänvisning till förvaltningens yttrande nedan.
Barn- och skolnämnden yttrar sig endast om den del som ingår i dess verksamhetsområde. 
Förvaltningens yttrande: 
Sedan barn- och skolnämnden senast yttrade sig i ärendet står det klart att Roslagsbostäder inte kommer att förlänga hyreskontraktet för förskolan Blåklinten när detta går ut om två år.
Förutsatt att bygglov för en ny förskola beviljas, och att beslut om byggnation tas, kan vi konstatera att de vidtagna ändringarna är tillräckliga. Dessa ändringar är också aktuella för Vigelsjöskolans del. 

Underlag för beslut
Stadsarkitektskontorets planförslag inkl bilagor 2006-09-07
Förvaltningens skrivelse 2007-01-23
Bakgrund
Stadsarkitektkontorets planförslag för detaljplan för Väg 76, delen förbi Norrtälje, Västra vägen i Norrtälje stad, är utställt för granskning under tiden den 12 december 2006 till och med den 23 januari 2007. Barn- och skolnämnden ges därmed möjlighet att yttra sig över förslaget. 
Tidigare tjänstemanna- och politikerberedning
Barn- och skolnämnden har tidigare behandlat ärendet och beslutade då, den 20 februari 2006, § 24, att till stadsarkitektkontoret framföra att nämnden önskade en konsekvensbeskrivning av effekterna på 

Bsau § 8 forts
Blåklintens förskola, samt att eventuell ny förskoletomt finns med i den vidare planeringen. 
I det nu föreliggande planförslaget kommenterar stadsarkitektkontoret nämndens yttrande enligt följande: Vid Blåklintens förskola är Västra vägen nedschaktad och är övertäckt med en ca 100 m lång sociodukt. Det innebär skydd mot buller och andra störningar. Under byggtiden uppkommer viss störning, som dock kan begränsas med temporära skydd, plank eller liknande.
Förvaltningens yttrande
Sedan barn- och skolnämnden senast yttrade sig i ärendet står det klart att Roslagsbostäder inte kommer att förlänga hyreskontraktet för förskolan Blåklinten när detta går ut om två år.
Förutsatt att bygglov för en ny förskola beviljas, och att beslut om byggnation tas, kan vi konstatera att de vidtagna ändringarna är tillräckliga. Dessa ändringar är också aktuella för Vigelsjöskolans del. 
__________


Bsau § 9

Överföring av Musikskolan och fritidsgårdsverksamheten från barn- och skolnämnden till kultur- och fritidsnämnden

Beslut

Arbetsutskottet beslutar 

att återremittera ärendet för diskussion och beredning i de politiska grupperna. Ärendet återkommer vid arbetsutskottet den 20 februari och nämnd den 6 mars 2007. 

__________

Bsau § 10

Barn- och skolnämndens representation i Kommunala handikapprådet (KHR)

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att utse Jan Sjöblom (s) till barn- och skolnämndens representant i Kommunala handikapprådet (KHR) under mandatperioden 2007-2010.


Bakgrund

Handikapprådet är ett organ under Tiohundranämndens huvudmannaskap och skall bestå av 11 ledamöter och 11 ersättare. Av dessa utser de i kommunen verksamma handikapporganisationerna sex ledamöter och sex ersättare bland sina lokala medlemmar. Kommunen utser fem ledamöter och ersättare, varav barn- och skolnämnden skall utse en ledamot. 

Tiohundranämnden utser ordförande och en ersättare i rådet. Vice ordförande utses av rådet bland handikapporganisationernas representanter. Sekreterare i rådet skall vara Tiohundraförvaltningens handikappkonsulent. 

__________Bsau § 11

Övriga ärenden/diskussionsärenden 

Förvaltningen och arbetsutskottet informerades om och diskuterade bland annat: 

- Jupiter, som är en liten grupp för autistiska barn. Barnen är nu inkvarterade i Balders hus med anledning av ombyggnationen på Solbacka. Det minskande antalet barn gör dock att förvaltningen inte kan motivera en fortsatt verksamhet. Resurserna skall finnas kvar för att användas till de autistiska barn som integreras i den ordinarie verksamheten. 

- Verksamhetsplan för barnomsorg och skola 2007. Förvaltningen presenterar befintligt arbetsmaterial. Ärendet återkommer vid nämnden den 6 mars för beslut.

- Omvärldsananlysen som arrangeras av kommunens ledningskontor. 

- Deltagande vid Skolriksdagen den 27-28 mars 2007, samt ledamöternas besök på förvaltningens enheter.

- Eventuellt införande av betyg i år 6 från vårterminen 2008 - behöver kommunen söka dispens?

__________