BSNAu 070220
Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Estunavägen 14, Norrtälje, kl 13.00-14.30

Beslutande Ann S Pihlgren
Patrik Dahl
Margareta Säterli
Olle Jansson 
Marita Jeansson

Övriga deltagande Björn Sandblad, t f förvaltningschef
Agneta Brus, ekonomichef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2007-02-26


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 12-27 
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Ann S Pihlgren

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2007-02-20

Datum för 2007-02-27 Datum för 2007-03-20
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
för protokollet Estunavägen 14, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 12 Månadsrapport för barn- och skolnämnden

§ 13 Verksamhetsplan för barnomsorg och skola 2007 

§ 14 Ansökan om skolpeng vid utlandsvistelse

§ 15 Ansökan om skolpeng på grund av särskilda skäl

§ 16 Förslag till Trafikstrategi för Norrtälje stad fram till 2020

§ 17 Detaljplan för fastigheterna Stjärnan 1 och 2 i Norrtälje stad

§ 18 Program till detaljplan för Hallsta pappersbruk, utökning av fabriksområdet

§ 19 Program till detaljplan för del av Skebo 1:106 samt 1:316 i Ununge församling i Norrtälje kommun

§ 20 Program till detaljplan för del av Närtunaby 9:1 i Närtuna församling 

§ 21 Program till detaljplan för del av Libbersmora 1:2 m fl Ekebyholms allé, Jägartorpet småhusområde i Rimbo

§ 22 Detaljplan för fastigheten Anderssvedja 2:41 i Roslagsbro församling

§ 23 Överföring av Musikskolan och fritidsgårdsverksamheten från barn- och skolnämnden till kultur- och fritidsnämnden

§ 24 Investering 2007-2008, Nybyggnad av förskola, Närtuna

§ 25 Detaljplan för fastigheten Gottröra 5:15 i Gottröra församling

§ 26 Program till detaljplan för del av fastigheten Norra Sund 28:13 i Väddö församling

§ 27 Föreläggande av vite på grund av utebliven skolgång

__________ 
Bsau § 12

Månadsrapport för barn- och skolnämnden

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för rapporten.


Beslutande sammanträde 

Ekonomichefen informerar att räkning av antalet elever gjorts och att den överensstämmer med prognosen. Förskolan har 70 fler barn i år jämfört med samma tid 2006. 

Ekonomisk rapport per februari månad 2007 kommer att lämnas vid nämndens sammanträde den 6 mars.

__________


Bsau § 13 Dnr BSN 07-063 012

Verksamhetsplan för barnomsorg och skola 2007 

Beslut 

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) deltar inte i beslut, men återkommer med egna yrkanden vid nämndens sammanträde den 6 mars 2007.

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att godkänna föreliggande verksamhetsplan för barnomsorg och skola för verksamhetsåret 2007.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2007-01-30

Bakgrund

Barn- och skolförvaltningen har tagit fram förslag till verksamhetsplan för barnomsorg och skola för verksamhetsåret 2007. Planen innehåller nämndens antagna mål, samt beskrivning av verksamhetens ekonomiska ramar för året.

__________ 
Bsau § 14 Dnr BSN 06-311 605

Ansökan om skolpeng vid utlandsvistelse

Beslut 

Ordföranden beslutar att ärendet utgår från dagordningen, men återkommer efter ytterligare beredning av förvaltningen. 

__________


Bsau § 15 Dnr BSN 07-001 605

Ansökan om skolpeng på grund av särskilda skäl

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att elevpeng av särskilda skäl får medtagas för de sex månader den sökande förälderns barn har sin skolgång i Thailand,
att ersättningen som betalas ut inte får överstiga den elevpeng som gäller för läsåret 2007/2008,
att om skolgången utomlands inte genomförs, debitera föräldern den betalning som barn- och skolnämnden betalat i förskott till den Svenska skolan i Thailand.
Arbetsutskottet beslutar dessutom
att uppdra till förvaltningen att ta fram förslag på en policy för skolpeng vid vistelse utomlands. 

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2007-02-07
Bakgrund
Ansökan har inkommit från förälder om att få skolpeng utbetald för sina båda barn vid skolgång utomlands. Vistelsen ska pågå i sex månader. Barnen ska skrivas in i en svensk skola i Thailand. 
Anledningen som föräldern framför för att få med skolpengen är av mycket särskilda skäl. Bedömningen styrks även av intyg från skolkurator. 
Tjänstemannaberedning
Den administrativa chefen redogör detaljerat för ärendet i skrivelse daterad den 7 februari 2007. 

Bsau § 15 forts
Enligt Skollagen har barn som är bosatta i landet skolplikt, vilket dock inte gäller ifråga om barn som varaktigt vistas utomlands, eller vars förhållanden är sådana att det uppenbarligen inte kan begäras att barnet skall gå i skola.
Förvaltningen har kontaktat Skolverket för att höra efter vilka regler som gäller angående rätten att ta med skolpengen om en elev i grundskolan vistas/bor utomlands under en längre period. Skolverkets svar är att om eleverna vistas utomlands under en termin eller ett läsår, räknas de inte som skolpliktiga i Sverige. Därmed upphör kravet på kommunen att skicka med skolpengen. 

Beslutande sammanträde 

Efter diskussion beslutar arbetsutskottet att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till policy för skolpeng vid vistelse utomlands.
__________


Bsau § 16 Dnr BSN 06-413 501

Förslag till trafikstrategi för Norrtälje stad fram till 2020

Beslut

Arbetsutskottet beslutar på delegation 

att till kommunstyrelsen översända förvaltningens yttrande som sitt eget. Barn- och skolnämnden yttrar sig endast om den del som ingår i dess verksamhetsområde. 
Förvaltningens yttrande

Barn- och skolförvaltningen påpekar att det är angeläget med en satsning på bättre gång- och cykelvägar för alla de elever som dagligen går till och från sin skola. Det är också viktigt att försöka skapa sammanhängande gång- och cykelstråk så att inte hårt trafikerade gator måste korsas. 
Trafiksituationen kring våra skolor måste också beaktas då många elever dagligen skjutsas till och från sin skola. Speciellt måste trafiksäkerheten vid Kvisthamraskolan och Roslagsskolan utredas.


Underlag för beslut
Ledningskontorets skrivelse 2006-12-18 inkl bilagor
Förvaltningens yttrande 2007-01-31
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att sända ut Förslag till trafikstrategi för Norrtälje stad fram till 2020 på remiss. De har inte tagit ställning till innehållet i strategin. Det kommer man att göra efter remissbehandlingen. 
Det betonas att inget i strategin är beslutat och att alla förslag till ändringar, tillägg m m kommer att prövas och användas till att förändra och utveckla strategin. De framhåller även värdet av en remissomgång med aktiv dialog så att trafikstrategin kan förankras och därigenom bidra till en positiv utveckling av vår stad. 

Bsau § 16 forts
Tjänstemannaberedning
Förvaltningens yttrande föreligger i skrivelse daterad den 31 januari 2007, vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut. 
__________

Bsau § 17 Dnr BSN 07-041 214

Detaljplan för fastigheterna Stjärnan 1 och 2 i Norrtälje stad

Beslut

Arbetsutskottet beslutar på delegation 

att till kommunstyrelsen översända förvaltningens yttrande som sitt eget. Barn- och skolnämnden yttrar sig endast om den del som ingår i dess verksamhetsområde. 
Förvaltningens yttrande
Redan idag, innan etapp 2 Bolkadalen byggts, har förvaltningen brist på förskoleplatser på Flygfältet och i Kvisthamra. Det är därför angeläget att detta behov beaktas vid all planering av bostadsbyggande i området. I övrigt har förvaltningen inget att erinra mot planförslaget för fastigheterna Stjärnan 1 och 2 i Norrtälje stad.

Underlag för beslut
Stadsarkitektkontorets skrivelse 2007-01-15 inkl bilagor
Förvaltningens skrivelse 2007-01-30
Bakgrund
Planen upprättas för att pröva lämpligheten av att uppföra 15 enbostadshus i radhusform i kvarteren Stjärnan 1 och 2 i Norrtälje stad. Bebyggelsen ersätter den gamla handelsträdgården på Stjärnan 1. 
Planförslaget översändes för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 20 §. Yttrande skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 2 mars 2007.
Tjänstemannaberedning
Förvaltningens yttrande föreligger i skrivelse daterad den 30 januari 2007, vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut.
__________

Bsau § 18 Dnr BSN 07-048 214
Program till detaljplan för Hallsta pappersbruk, utökning av fabriksområdet
Beslut
Arbetsutskottet beslutar på delegation 

att till kommunstyrelsen framföra att barn- och skolnämnden inte har något att erinra mot programmet till detaljplan för Hallsta pappersbruks utökning av fabriksområdet.
Barn- och skolnämnden yttrar sig endast om den del som ingår i dess verksamhetsområde. 

Underlag för beslut
Ledningskontorets skrivelse 2007-01-18 inkl bilagor
Förvaltningens skrivelse 2007-01-30
Bakgrund
Norrtälje kommun har beslutat att översända rubricerade program till detaljplan för Hallsta Pappersbruk för samråd. Programmet redovisar ett förslag till utökning av fabriksområdet mot öster. Till programmet hör en miljökonsekvensbeskrivning som belyser olika utbyggnadsinriktningars konsekvenser. 
Programhandlingarna har sänts för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 20 §. Yttrande skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 23 mars 2007. 
Tjänstemannaberedning
Förvaltningens yttrande föreligger i skrivelse daterad den 30 januari 2007, vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut. 
__________


Bsau § 19 Dnr BSN 07-061 214
Program till detaljplan för del av Skebo 1:106 samt 1:316 i Ununge församling i Norrtälje kommun
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar på delegation 

att till kommunstyrelsen framföra att barn- och skolnämnden inte har något att erinra mot planförslaget för del av Skebo 1:106 samt 1:316 i Ununge församling i Norrtälje kommun.
Barn- och skolnämnden yttrar sig endast om den del som ingår i dess verksamhetsområde.

Underlag för beslut
Stadsarkitektkontorets skrivelse 2007-01-24
Förvaltningens yttrande 2007-01-31
Bakgrund
Skebo Bruk har sitt ursprung i det järnbruk som grundades under 1600-talet. Skebo Konferens AB äger idag herrgården och driver där konferens- och hotellverksamhet. Fastighetsägaren önskar uppföra cirka 14 villor i ett skogsparti öster om herrgården.
Programhandlingarna är utskickade för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 20 §. Skriftliga synpunkter skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 23 mars 2007. 
Tjänstemannaberedning
Förvaltningens yttrande föreligger i skrivelse daterad den 31 januari 2007, vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut. 
__________
Bsau § 20 Dnr BSN 07-050 214
Program till detaljplan för del av Närtunaby 9:1 i Närtuna församling
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar på delegation 

att till kommunstyrelsen framföra att barn- och skolnämnden inte har något att erinra mot planförslaget för del av Närtunaby 9:1 i Närtuna församling. 
Barn- och skolnämnden yttrar sig endast om den del som ingår i dess verksamhetsområde. 

Underlag för beslut
Stadsarkitektkontorets skrivelse 2007-01-23 inkl bilagor
Förvaltningens yttrande 2007-01-30
Bakgrund
Planförslaget innebär att ca 18 nya enbostadshus och ett mindre flerbostadshus med möjligt äldreboende kan uppföras i den sluttande skogsbacken vid den befintliga byvägen. De föreslagna tomterna ligger utmed denna väg och på var sin sida, åtta stycken på västra sidan och tio på den östra. Det värmeverk som planeras skall också värma skolan och eventuellt närliggande fastigheter. 
Programhandlingarna översändes för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 20 §. Yttrande skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 8 mars 2007. 
Tjänstemannaberedning
Förvaltningens yttrande föreligger i skrivelse daterad den 30 januari 2007, vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut. 
__________


Bsau § 21 Dnr BSN 07-053 214
Program till detaljplan för del av Libbersmora 1:2 m fl Ekebyholms allé, Jägartorpet småhusområde i Rimbo
Beslut
Arbetsutskottet beslutar på delegation 

att till kommunstyrelsen framföra att barn- och skolnämnden inte har något att erinra mot programmet till detaljplan för del av Libbersmora 1:2 m fl Ekebyholms allé, Jägartorpet småhusområde i Rimbo.
Barn- och skolnämnden yttrar sig endast om den del som ingår i dess verksamhetsområde. 

Underlag för beslut
Stadsarkitektkontorets skrivelse 2007-01-25 inkl bilagor
Förvaltningens yttrande 2007-01-30
Bakgrund
Tanken är att skapa förutsättningar för en utveckling av Ekebyholmsområdet med ett lantligt och naturnära alternativ med ett samlat boende för alla åldersgrupper, dvs småhusbebyggelse med 28 småhus och 3 radhus, samt servicelokal i anslutning till radhusen, på del av fastigheterna Libbersmora 1:2 samt Karby 1:3 norr om väg 1081.
Programhandlingarna är utsända för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 20 §. Yttrande skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 9 mars 2007.
Tjänstemannaberedning
Förvaltningens yttrande föreligger i skrivelse daterad den 30 januari 2007, vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut. 
_________


Bsau § 22 Dnr BSN 07-052 214
Detaljplan för fastigheten Anderssvedja 2:41 i Roslagsbro församling
Beslut
Arbetsutskottet beslutar på delegation 

att till kommunstyrelsen framföra att barn- och skolnämnden inte har något att erinra mot planförslaget för fastigheten Anderssvedja 2:41 i Roslagsbro församling.
Barn- och skolnämnden yttrar sig endast om den del som ingår i dess verksamhetsområde. 

Underlag för beslut
Stadsarkitektkontorets skrivelse 2007-01-24 inkl bilagor
Förvaltningens skrivelse 2007-01-30
Bakgrund
Planen upprättas för att pröva lämpligheten av att uppföra fyra enbostadshus med tillhörande uthus på fastigheten Anderssvedja 2:41. Planförslagets samrådshandlingar är utskickade för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 20 §. Yttrande skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 8 mars 2007. 
Tjänstemannaberedning
Förvaltningens yttrande föreligger i skrivelse daterad den 30 januari 2007, vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut. 
__________Bsau § 23 Dnr BSN 07-075 613

Överföring av Musikskolan och fritidsgårdsverksamheten från barn- och skolnämnden till kultur- och fritidsnämnden

Beslut

Ordföranden beslutar att ärendet utgår från dagordningen i avvaktan på vidare information från kommunledningen. 

__________


Bsau § 24 Dnr BSN 06-347 291

Investering 2007-2008, Nybyggnad av förskola, Närtuna

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 
att tillstyrka att en ny förskola uppförs i Närtuna i enlighet med tekniska kontorets alternativförslag,
att hos kommunfullmäktige äska medel för erforderlig nybyggnad av förskola för 30 platser vid Närtuna skola till en beräknad kostnad av 8 015 000 kr,
att finansiering sker inom kommunens budget för anläggningsfinansieringar,
att investeringen skall belasta barn- och skolnämndens anslag för lokalkostnader, samt
att investeringen utförs av kommunstyrelsen.

Underlag för beslut
Tekniska kontorets skrivelse 2006-10-20 inkl investeringsunderlag
Förvaltningens skrivelse 2007-02-09
Bakgrund
Tekniska kontoret har tidigare tagit fram ett förslag till nybyggnad av förskola vid Närtuna skola. En ombyggnad har utretts, men bedöms inte kunna tillgodose gällande funktionskrav till godtagbara kostnader. Det detaljerade investeringsunderlaget redovisar två alternativ. 
Tidigare politikerberedning
Au 6/11 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 6 november 2006, § 90. 

Bsau § 24 forts
BSN 20/11 Barn- och skolnämnden beslutade den 20 november 2006, § 114 att ärendet skulle utgå från dagordningen med anledning av att nya uppgifter tillkommit i ärendet och behövde behandlas i lokalsamordningsgruppen innan beslut tas i nämnd. 
Tjänstemannaberedning
Förvaltningen informerar i skrivelse daterad den 9 februari 2007 att ärendet efter nämndsammanträdet har behandlats i lokalsamordningsgruppen och i lokalstyrgruppen, vilka bedömt att utifrån den förnyade utredningen är dagens förslag till beslut det mest fördelaktiga. 
Beslutande sammanträde 
Arbetsutskottet beslutar att ärendet får behandlas vid dagens sammanträde trots att det inte var med på dagordningen. 

Efter diskussion beslutar arbetsutskottet att förvaltningsskrivelsens andra att-sats att paviljongerna i Köpmanholm blir kvar för att klara det ökade barnantalet tas bort då det inte direkt hör till detta ärende.

__________


Bsau § 25 Dnr BSN 07-085 214

Detaljplan för fastigheten Gottröra 5:15 i Gottröra församling

Beslut

Arbetsutskottet beslutar på delegation 

att till kommunstyrelsen framföra att barn- och skolnämnden inte har något att erinra mot planförslaget för detaljplan för fastigheten Gottröra 5:15 i Gottröra församling.
Barn- och skolnämnden yttrar sig endast om den del som ingår i dess verksamhetsområde. 

Underlag för beslut
Stadsarkitektkontorets skrivelse 2007-02-13
Förvaltningens yttrande 2007-02-20
Bakgrund
Rubricerade planförslag är utställt för granskning under tiden 20 februari - 13 mars 2007. Eventuella synpunkter skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 23 mars 2007. 
Tjänstemannaberedning
Förvaltningens yttrande föreligger i skrivelse daterad den 20 februari 2007, vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut. 
Beslutande sammanträde 
Arbetsutskottet beslutar att ärendet får behandlas vid dagens sammanträde trots att det inte var med på dagordningen. 

_______

Bsau § 26 Dnr BSN 07-086 214
Program till detaljplan för del av fastigheten Norra Sund 28:13 i Väddö församling
Beslut
Arbetsutskottet beslutar på delegation 

att till kommunstyrelsen framföra att barn- och skolnämnden inte har något att erinra mot programmet till detaljplan för del av fastigheten Norra Sund 28:13 i Väddö församling.
Barn- och skolnämnden yttrar sig endast om den del som ingår i dess verksamhetsområde. 

Underlag för beslut
Stadsarkitektkontorets skrivelse 2007-02-15 inkl bilagor
Förvaltningens yttrande 2007-02-20
Bakgrund
Ägaren av fastigheten Norra Sund 28:13 har begärt att få upprätta detaljplan för del av fastigheten intill Väddö kanal.
Byggnadsnämnden har i september 2006 lämnat medgivande till att detaljplan får upprättas på sökandens bekostnad och i samråd med stadsarkitektkontoret. I programmet föreslås att del av fastigheten Norra Sund 28:13 får bebyggas med 5-7 enbostadshus i anslutning till Brinkvägen.
Tjänstemannaberedning
Rektor för Norrsundsskolan har yttrat sig, men har inget att erinra mot programmet till detaljplan för del av fastigheten Norra Sund 28:13 i Väddö församling.
Beslutande sammanträde 
Arbetsutskottet beslutar att ärendet får behandlas vid dagens sammanträde trots att det inte var med på dagordningen. 
__________

Bsau § 27 

Föreläggande av vite på grund av utebliven skolgång
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 
att uppdra till förvaltningschefen att meddela föräldrarna om föreläggande av vite om barnet inte senast den 12 mars 2007 återupptar sin skolgång,
att uppdra till förvaltningschefen att i samråd med jurist bestämma vitesbeloppet.

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2007-02-20
Bakgrund
På barn- och skolnämnden den 20 november 2006 (Dnr BSN 04-006 623) beslutades att införa tillägg i tillämpningsföreskrifter för skolskjuts avseende båttransport för barn bofasta på ö utan broförbindelse och utan reguljär båttrafik.
Tjänstemannaberedning
Förvaltningens skrivelse daterad den 20 februari 2007 informerar att sedan skolstarten vårterminen 2007 håller ett föräldrapar sitt barn hemma då de inte vill acceptera barn- och skolnämndens ovannämnda beslut. Föräldrarna har vänt sig till Länsrätten, som valt att inte ta upp fallet (2007-01-11). 
Barn- och skolförvaltningen har den 25 januari 2007 anmält ärendet till socialförvaltningen utifrån oro för barnet som inte får möjlighet att fullgöra sin skolplikt. Trots detta har barnet till dags dato inte kommit till skolan. 
Vid kontakt med jurist på Skolverket framhålls att barn- och skolnämnden är tvingade att vidta ytterligare åtgärder om barnet ej fullgör sin skolplikt. 

Bsau § 27 forts 
I skollagen 3 kap 16 § står: 
Om en skolpliktig elev i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte har gjort vad på dem ankommer för att så skall ske, får styrelsen för utbildningen vid vite förelägga elevens vårdnadshavare att iaktta sina skyldigheter. Ett föreläggande gäller omedelbart, även om beslutet överklagas. Vitet får inte förvandlas till fängelse. 
Beslut av styrelsen för utbildningen i ärenden enligt denna paragraf får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 
Beslutande sammanträde 
Ajournering för överläggningar sker mellan kl 14.00-14.10. Arbetsutskottet beslutar att ärendet får behandlas vid dagens sammanträde trots att det inte var med på dagordningen. 

__________