Au 070417
Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Estunavägen 14, Norrtälje, kl 13.00-16.00

Beslutande Ann S Pihlgren
Patrik Dahl
Margareta Säterli
Olle Jansson 
Marita Jeansson
Ann Lewerentz, observatör

Övriga deltagande Björn Sandblad, t f förvaltningschef
Irene Hjalmarsson-Rosén, t f bitr förvaltningschef
Agneta Brus, ekonomichef
Helena Walukiewicz, rektor ESU-enheten
Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2007-04-24


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 28-48 
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Ann S Pihlgren

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2007-04-17

Datum för 2007-04-25 Datum för 2007-05-16
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
för protokollet Estunavägen 14, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 28 Anmälan av övriga ärenden och godkännande av dagordningen

§ 29 Auktorisation för start av enskild bidragsfinansierad verksamhet i form av specialförskola och specialfritidshem, Balders Hus AB

§ 30 Auktorisation för utökning av verksamheten vid Freinetskolan Mimer i Norrtälje med en enskild bidragsfinansierad förskola, Hugin

§ 31 Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond, val av ledamot att delta vid uppspelning

§ 32 Program till detaljplan för Toftinge 1:2 i Väddö församling, remiss

§ 33 Månadsrapport för barn- och skolnämnden

§ 34 Fonder, stiftelser med anknuten förvaltning - val av förvaltarledamöter

§ 35 Drift av skolköksverksamhet i personalstyrt företag, försöksprojekt på Rådmans skola

§ 36 Behov av dagbarnvårdarlokal i Roslagsbro

§ 37 Handikapprogram för mandatperioden 2007-2010, remiss

§ 38 Motion till kommunfullmäktige från Ingrid Landin (mp) angående översyn av tillämpningsregler för skolskjutsgränser

§ 39 Investering 2007 - Edsbro skola - Ombyggnad av lokaler till multilokal för praktiskt-estetiska ämnen (slöjdlokal)

§ 40 Policy för användande och utveckling av IT-tjänster i Norrtälje kommuns samtliga verksamheter

§ 41 Strategi för IT i förskola och skola 2007-2010, rapport

§ 42 Ansökan om utvecklingsmedel till förebyggande arbete, projekt Föräldralyftet.norrtälje

§ 43 Permanentning av Resursskolan Heras verksamhet, 
en samverkan mellan skola och socialtjänst

§ 44 Ansökan om ersättning för utlägg vid skolgång utomlands

§ 45 Policy för skolpeng vid utlandsvistelse, uppdrag

§ 46 Anmälan om kränkande behandling av grundskoleelever vid Centralskolan i Norrtälje kommun, ordförandebeslut 

§ 47 Ansökan om övertagande av driften av Musikskolans verksamhet i Rimbo

§ 48 Rapporter och diskussioner
- uppdrag kring nämndens mål
- musikskolan
- verksamhetsöverföring

__________ 
Bsau § 28

Anmälan av övriga ärenden och godkännande av dagordningen

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att efter komplettering med övriga ärenden enligt nedan godkänna dagordningen.

a) Ansökan om övertagande av driften av Musikskolans verksamhet i Rimbo
b) Yttrande till Skolverket angående elevärende på Centralskolan

__________

Bsau § 29 Dnr BSN 06-204 603

Auktorisation för start av enskild bidrags¬finansierad verksamhet i form av specialförskola och specialfritids-hem, Balders Hus AB
Beslut
Arbetsutskottet beslutar på delegation enligt förvaltningens förslag 
att från och med den 1 augusti 2007 ge handelsbolaget Ursinnet (blivande Balders Hus AB) auktorisation att driva enskild bidragsfinansierad special¬förskola med fyra-fem barn och specialfritidshem med fyra-fem barn i Balders hus på Balders-gatan 3, Norrtälje,
att handelsbolaget Ursinnet erhåller bidrag för att driva enskild bidragsfinansierad specialförskola och specialfritidshem från och med den 1 augusti 2007,
att auktorisationen återkallas om begärda handlingar inte kommit till förvaltningen senast den 30 maj 2007. 

Underlag för beslut
Ansökan 2007-02-05 med bilagor
Förvaltningens yttrande 2007-03-26
Bakgrund
Ansökan har kommit från handelsbolaget Ursinnet om auktorisation för start av enskild bidragsfinansierad verksamhet i form av specialförskola och specialfritidshem. Förskolan vänder sig till föräldrar med barn som har funktionshinder och stora individuella behov. Skolverket har redan beviljat start av friskola från den 1 juli 2007. Fritidshemmet riktar sig till de skolbarn som går på friskolan Balders hus.

Förvaltningens barntillsynsinspektör redogör för ärendet i skrivelse daterad den 26 mars 2007. 
__________
Expedieras: 
Balders Hus AB, A Edman, A Hedlundh, A Brus 
Bsau § 30 Dnr BSN 07-017 718

Auktorisation för utökning av verksamheten vid Freinet¬skolan Mimer i Norrtälje med en enskild bidragsfinansi¬erad förskola, Hugin 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar på delegation 

att ge den ekonomiska föreningen Freinetskolan Mimer auktorisa-tion för att utöka sin verksamhet med en enskild bidragsfinansi-erad förskola för trettio barn. Förskolans namn blir Hugin. 

att godkänna att den ekonomiska föreningen Freinetskolan Mimer får utökade bidrag för att driva den enskilda bidragsfinansierade förskolan Hugin från och med den 1 januari 2008, eller så snart de hittat lämplig förskolelokal,

att auktorisationen återkallas om begärda handlingar inte lämnats till förvaltningen senast den 31 oktober 2007. 


Underlag för beslut

Ansökan inkl bilagor
Förvaltningens skrivelse 2007-04-02

Bakgrund

Ansökan har kommit från Freinetskolan Mimer i Norrtälje om aukto-risation för att utöka verksamheten med en enskild förskola för trettio barn. I anslutning till Freinetskolan finns redan en enskild förskola, även den med trettio platser. 
Det är i dagsläget oklart vilken lokal den nya förskolan kommer att inrymmas i. Kraven på pedagogiskt utbildad personal är uppfyllda. Förvaltningens barntillsynsinspektör redogör i övrigt för ärendet i skrivelse daterad den 2 april 2007. 
__________
Expedieras: 
Freinetskolan Mimer, A Edman, A Hedlundh, A Brus 
Bsau § 31 

Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond, val av arbetsutskottets representant vid uttagning av stipendiater

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar på delegation 

att utse Margareta Säterli (fp) som arbetsutskottets representant vid årets uttagning av stipendiater.


Bakgrund

Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond för den kommunala musikskolan i Norrtälje bildades 1990. Donators syfte med stipendie-fonden är att ge ett kontinuerligt bidrag till musikskolans, ur både kulturell och social synpunkt, värdefulla verksamhet.

Sedan 1991 har varje år stipendier delats ut till tre elever vid musik-skolan, vilka visat en lovande musikalisk begåvning och utveckling med inriktning på den seriösa konstmusiken, och som avser att gå vidare i sina musikstudier. Stipendium kan också tilldelas yngre elev som hjälp till förvärv av eget instrument.

Fonden förvaltas av barn- och skolnämndens arbetsutskott, som till-sammans med musikskolans rektor och en musiklärare i ledande befatt-ning utser stipendiaterna. Årets stipendiater utses vid musik¬skole¬elever-nas uppspelning under vecka 17. Vid konsert i Roden¬kyrkan den 15 maj är ordföranden stipendieutdelare.

Arbetsutskottet skall utse den ledamot som deltar vid elevernas upp-spelning.

__________
Expedieras:
Rektor Musikskolan 

Bsau § 32 Dnr BSN 07-107 214
Program till detaljplan för Toftinge 1:2 i Väddö församling
Beslut
Arbetsutskottet beslutar på delegation 

att till stadsarkitektkontoret översända förvaltningens yttrande 
som sitt eget.

Förvaltningens yttrande
Elmstaenheten klarar i dagsläget av att täcka behovet av barn-om¬sorg i Älmstaområdet tack vare den paviljong som är uppförd inom skolans område. 
I den händelse att 25 enbostadshus uppförs i området kommer ytter¬ligare en förskola med tre avdelningar att behöva byggas för att kom¬munen skall kunna uppfylla barnomsorgsgarantin. 
När det gäller lokaler för grundskolans elever kommer de tro-ligtvis att räcka då prognosen visar på ca 120 elever om fem år. 
Med anledning av ovanstående föreslås kommunstyrelsen upp-dra till tekniska kontoret att utreda kostnader och praktiska förutsättningar för uppförande av en permanent förskola vid Elmstaenheten, eller möjli¬gen att anvisa eventuell närliggande ledig lokal. 

Underlag för beslut
Stadsarkitektkontorets skrivelse 2007-03-07 inkl bilagor
Förvaltningens yttrande 2007-03-09
Bakgrund
Planprogrammet till detaljplan för Toftinge 1:2 i Väddö församling skall visa förutsättningarna för att bebygga planom¬rådet med ca 25 tomter för enbostadshus. I planprogrammet redovisas även möjliga tillfarter till området.

Bsau § 32 forts
Programhandlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida www.norrtalje.se under fliken Planera, bygga och bo/Detaljplaner. Yttrande skall vara stadsarkitektkontoret tillhanda senast den 20 april 2007. 
__________
Expedieras:
StadsarkitektkontoretBsau § 33 Dnr BSN 07-106 042

Månadsrapport för barn- och skolnämnden

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för rapporten.


Underlag för beslut

Förvaltningens månadsrapport per mars 2007 
Uppföljning mot periodiserad budget, 2007-04-11

Bakgrund

Ekonomirapporten per mars månad visar att samtliga barn- och skol-nämndens verksamheter ligger inom budgetram efter mars månad utom fritidshemsverksamheten som uppvisar ett mindre underskott. Ingen avvikelse förutses för helåret. 

Risk för avvikelser är dock löneökningar utöver 2 %, och omställ¬nings-kostnader på grund av övertalighet av lärartjänster. 

Vidare redovisas uppföljning per intäkts- och kostnadsslag och verk-samhet till och med mars månad, samt utfall 2006-2007, budget 2007.

__________

Bsau § 34

Fonder, stiftelser med anknuten förvaltning, val av tre förvaltarledamöter

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att som förvaltarledamöter för 2007 utse

Ann S Pihlgren (m), Patrik Dahl (c) och Marita Jeansson (s).


Bakgrund

När kommunen åtar sig att förvalta en donation (förvaltningsåtagande) föreligger en stiftelse med anknuten förvaltning. Kommunstyrelsen beslutade 1997-03-24, § 62 att anta direktiv rörande stiftelser med anknuten förvaltning att gälla fr o m den 1 april 1997.

Den nämnd som är angiven som förvaltare skall besluta om utdelning, samt blir redovisningsskyldig inför kommunstyrelsen. Förvaltare består av nämndens ledamöter. Förvaltarstyrelse (kommunstyrelsen) och för-valtare bestämmer själv sin organisation. 

De fonder och stiftelser barn- och skolnämnden förvaltar är:
- Stiftelsen Stenbergska II
- Stiftelsen Norrtälje skolfond
- Stiftelsen Carlssonska 

Förvaltarledamöter år 2006 var Göran Pettersson (m), Patrik Dahl (c) och Marita Jeansson (s). Nämnden behöver för år 2007 utse tre för-valtarledamöter.

__________

Bsau § 35 Dnr BSN 07-115 622

Drift av skolköksverksamhet i personalstyrt företag, försöksprojekt på Rådmansö skola

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att förlänga försöksprojektet med skolköksverksamheten på Rådmansöenheten till och med den 30 juni 2008, och 
att utvärdering av verksamheten sker under höstterminen. 

Underlag för beslut

Arbetsutskottets protokoll 2005-01-31
Ansökan 2007-03-14 om förlängning av projektet
Förvaltningens yttrande 2007-03-28
Bakgrund

Rådmansöenhetens skolmåltidsverksamhet har sedan läsåret 2005-2006 drivits som försöksprojekt av Rådmansö köks ekonomiska förening. Föreningens uppdrag är att stå för skolmatsproduktionen på enheten. 
Förvaltningens yttrande

Projektet skulle utvärderas för att möjliggöra en eventuell fortsättning av verksamheten. Av olika skäl, bl a besparingar, tjänstledig utvärde¬rare och minskad bemanning på förvaltningskontoret, har inte denna utvärdering blivit gjord. 
Rådmansö köks ekonomiska förening ansöker nu om att försöksverk-sam¬heten förlängs ytterligare ett läsår. Med anledning av kommun-styrelsens beslut att måltidsverksamheten från den 1 januari 2008 ingår i en central kostorganisation för Norrtälje kommun kan förvalt¬ningen inte överblicka läget längre än till och med höstterminen 2007. 
__________

Bsau § 36 Dnr BSN 07-127 714
Behov av dagbarnvårdarlokal i Roslagsbro

Beslut

Ordföranden beslutar att ärendet utgår från dagordningen då ärendet skall diskuteras i lokalstyrgruppen innan nämnden fattar beslut.

__________


Bsau § 37 Dnr BSN 07-011 747

Förslag till handikapprogram för mandatperioden 2007-2010, remiss

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att till TioHundranämnden meddela att barn- och skolnämnden inte har något att invända mot förslaget till handikapprogram för man¬dat¬¬perioden 2007-2010, men anser att det skall beslutas i sin helhet, och med tillägget att man även bör beakta intellektuella handikapp i programmet.


Underlag för beslut
TioHundranämndens skrivelse 2007-01-03 inkl bilagor
Barn- och skolförvaltningens yttrande 2007-02-12

Bakgrund
Ett reviderat förslag till handikapprogram för kommande mandat¬period har tagits fram i samarbete med TioHundraförvaltningen och handi-kapp¬¬föreningarna som är verksamma i Norrtälje kommun.
TioHundranämnden har beslutat att sända det reviderade förslaget på remiss. Yttrande skall vara dem tillhanda senast den 30 april 2007. 
Målsättningen är att programmet ska innehålla konkreta åtgärder, vara uppföljningsbart med angivande av ansvarig för respektive åtgärd. De åtgärder som anges i programmet baseras i stora delar på handikapp-föreningarnas önskemål. 
Varje nämnd och förvaltning eller bolag bör etablera ett samarbete med representanter från kommunala handikapprådet för att upprätta priori¬te-ringslistor på vilket sätt åtgärderna kan vidtas under mandat¬perioden. 
Förvaltningens yttrande
Representanter för barn- och skolförvaltningen som har tagit del av handikapprogrammet har inget att invända mot förslaget, men anser att det skall beslutas i sin helhet.
__________

Bsau § 38 Dnr BSN 06-119 623

Motion från Ingrid Landin (mp) angående översyn av tillämpningsregler för skolskjutsgränser

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår att barn- och skolnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen 

att anse motionen besvarad då skolskjutsfrågan kommer att behandlas i och med att kommunens ledningskontor utarbetar 
en ny skolpeng.


Underlag för beslut
Motion från Ingrid Landin 2006-02-13
Förvaltningens yttrande 2007-02-27
Bakgrund
Motionären framställer att nuvarande tillämpningsregler funnits sedan 1975 och att det på grund av ökad trafik inte är säkert för barnen att färdas till skolan med annat än med buss och bil. 
Miljöpartiet hemställer att kommunen utreder reglerna beträffande skolskjutsgränser och att utredningen tar hänsyn till den nya trafik-situationen som barn och ungdomar utsätts för på sin skolväg. Miljö-partiet hemställer även att utredningen beaktar barnchecklistan som är tagen i barn- och skolnämnden. 
Förvaltningens yttrande
Nuvarande avståndsregler för att få skolskjuts som omfattar elever i grundskolan (inte förskolan) är: år förskoleklass - 3 = 2 km, år 4 - 6 = 3 km, år 7 - 9 = 4 km. Föräldrarna ansvarar för att eleverna kommer till och från skolan eller skolskjutshållplats.
De flesta kommunerna i landet har i stort sett samma avståndsregler som Norrtälje kommun. Detta gäller även kommuner som har en struk¬tur liknande Norrtälje med tätort respektive glesbygd.

Bsau § 38 forts
Barn- och skolförvalt¬ningen har tidigare genom¬fört beräkningar av eventuell förändring av avstånds¬reglerna för skolskjutsar och konsta-terat att detta inte var möjligt med hän¬syn till nämndens budgetram. 
Förvaltningen föreslår därför att nuvarande tillämpningsregler för skolskjuts i Norrtälje kommun bibehålles och att motionen avslås.
Beslutande sammanträde 

Efter diskussion enas arbetsutskottet om att motionen kan anses besvarad då skolskjutsfrågan kommer att behandlas i och med att kommunens ledningskontor utarbetar en ny skolpeng.

__________

Bsau § 39 Dnr BSN 07-138 291
Investering 2007 - Edsbro skola - Ombyggnad av lokaler till multilokal för praktiskt-estetiska ämnen (slöjdlokal)
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 
att tillstyrka tekniska kontorets förslag till ett investeringsanslag om 2 260 000 kronor för ombyggnad av befintliga lokaler på Edsbro skola enligt investerings¬handlingar daterade den 16 februari 2007, 
att föreslå kommunstyrelsen, att med hänsyn till den utökade investeringen, bevilja barn- och skolnämnden utökade medel i rambudget år 2008. 

Underlag för beslut
Tekniska kontorets skrivelse 2007-02-16 inkl bilagor
Förvaltningens yttrande 2007-03-01
Bakgrund
Edsbro skola saknar möjlighet att bedriva undervisning i träslöjd i den egna skolan. Eleverna skjutsas till annan skola för dessa lektioner. Tidigare sal i paviljong har utdömts och rivits.
Projekterad ombyggnad innebär att i en nyskapad ateljé på 112 kvm sker ett samnyttjande av lokalen med hjälp av rullbara arbets- och snickarbänkar, bord för textilslöjd och bild, visning av film och bilder, dataarbetsplatser, bänkar med vatten och avlopp m m. I separata små-rum finns arbetsplatser för metallarbete och träarbete med maskiner, förråd för material, samt förvaring av elevrelaterade saker. 
Tjänstemannaberedning
Tekniska kontoret föreslår i skrivelse daterad den 16 februari 2007 att kommunstyrelsen beviljar ett investeringsanslag om 2 260 000 kronor för ombyggnad av befintliga lokaler till multilokal för praktiska/este¬tiska ämnen, att finansieringen sker inom kommunens budget för 

Bsau § 39 forts 
anlägg¬ningsinvesteringar, att investeringen utförs av tekniska kontoret och skall belasta barn- och skolnämndens anslag för lokalkostnader, samt att förändringarna i internhyreskostnaden meddelas barn- och skolkontoret och ledningskontoret.
__________Bsau § 40 Dnr BSN 07-111 005
Policy för användande och utveckling av IT-tjänster i Norrtälje kommuns samtliga verksamheter, (IT = informa-tionsteknologi)
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 
att tillstyrka kommunstyrelsens förslag till policy för utveckling av IT-tjänster i Norrtälje kommuns samtliga verksamheter.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2007-02-28, § 98 inklusive ledningskontorets skrivelse 2007-02-22
Förvaltningens yttrande 2007-04-05
Bakgrund
Kommunens IT-råd (IT = informationsteknologi) har tagit fram för¬slag till policy för användande och utveckling av IT-tjänster i Norr¬tälje kommuns samtliga verksam¬heter. 
Norrtälje kommun skall ge bästa möjliga service åt medborgarna genom att tillhandahålla en kostnadseffektiv, stabil och säker IT-miljö åt kommunens olika verksamheter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att sända förslaget på remiss till berörda nämnder innan beslut tas i kommunfullmäktige.
Förvaltningens yttrande
Barn- och skolnämnden anser att rubricerade policydokument i sin helhet täcker in nödvändiga områden vad gäller Norrtälje kommun som e-kommun. 
Beslutande sammanträde 
Efter kontroll med kommundirektören klargörs att nämnden skall yttra sig endast över förslaget till policy för utveckling av IT-tjänster i Norrtälje kommuns samtliga verksamheter, inte övriga dokument. De synpunkter som anges i förvaltningens yttrande överlämnas direkt av förvaltningschefen till kommunens ledningskontor.
__________

Bsau § 41 Dnr BSN 07-095 005
Strategi för IT i förskola och skola, (IT=informations-teknologi)
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 
att anta förvaltningens förslag till Strategi för IT i förskola och skola 2007-2010 daterad 2007-01-20

Underlag för beslut
Förslag till Strategi för IT i förskola och skola 2007-2010 
daterad 2007-01-20
Förvaltningens yttrande 2007-04-05
Bakgrund
Det är viktigt för Norrtälje kommun att ta tillvara den kraft och utveck-lingspotential som finns i informationsteknologin, speciellt om kom-munen skall leva upp till de höga förväntningar på ökad kvalitet och måluppfyllelse som ställs på skolan i dag och i framtiden.
Förvaltningens yttrande
Förvaltningens förslag till IT-strategi för förskola och skola syftar till att förstärka användningen av IT och ta tillvara den skolutveckling som pågår på de olika enheterna i kommunen.
Visionen är att alla barn, ungdomar och medarbetare använder modern teknik i sin vardag, hittar nya spännande grepp på lärandet, och på så sätt höjer utbildningens måluppfyllelse och kvalitet.
Förslaget redogör detaljerat för syftet med IT-strategin, hur man når en IT-mogen skola, handlingsplaner och de kommunövergripande målen.
Beslutande sammanträde 
Efter diskussion beslutas att texten på strategins första sida Ett av kommunens viktigaste framtidsdokument för förskola och grundskola tas bort. 
_________ 
Bsau § 42 Dnr BSN 07-114 620
Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om utvecklingsmedel till förebyggande arbete, projekt Föräldralyftet.norrtälje
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 
att hos Länsstyrelsen i Stockholms län ansöka om utvecklingsmedel för projektet ”Föräldralyftet.norrtälje” med 470 816 kronor, 
att den kommunala kostnaden delas mellan barn- och skolnämnden och socialnämnden - varderas andel är 235 408 kronor.

Underlag för beslut
Socialförvaltningens skrivelse 2007-02-27
Socialnämndens protokoll 2007-03-08, § 109
Förvaltningens yttrande 2007-04-05
Bakgrund
Länsstyrelsen i Stockholms län har inbjudit länets kommuner att söka bidrag om utvecklingsmedel till alkohol- och narkotikaförebyggande insatser. Länsstyrelsen kommer för 2007 att prioritera bland annat föräldrastödsinsatser. 
Socialnämnden har den 8 mars 2007 beslutat att hos Länsstyrelsen i Stockholms län ansöka om utvecklingsmedel för projektet Föräldra-lyftet.norrtälje med 470 816 kronor, och att den kommunala kostna¬den delas mellan socialnämnden och barn- och skolnämnden, dvs varderas andel är 235 408 kronor. 
Beslutande sammanträde 
Rektor för Enheten för stöd och utveckling (ESU) redogör för ärendet.
__________Bsau § 43 Dnr BSN 07-099 610
Permanentning av Resursskolan Heras verksamhet - en samverkan mellan skola och socialtjänst
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 
att barn- och skolnämnden tillsammans med socialnämnden permanentar Resursskolan Hera från den 1 augusti 2007,
att verksamheten drivs gemensamt av barn- och skolnämnden och socialnämnden,
att barn- och skolnämnden ansvarar administrativt och ekonomiskt för två tjänster, dvs en som 1-7-lärare och en resursassistent på Resurs¬skolan Hera. Verksamhetskostnad/årsbudget, Heraskolan, barn- och skolförvaltningen för 2007 är 1 028 000 kronor.

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2007-03-28
Bakgrund
Sedan 2004 har barn- och skolnämnden och socialnämnden gemensamt drivit ett treårigt projekt med Resursskola. Bakgrunden till projektet var att en majoritet av ungdomarna inskrivna på skoldaghemmet Örnen i olika former haft kontakt med socialtjänsten. 
Upp¬draget var att utarbeta förslag till ny verksamhet som bygger på sam¬verkan mellan skola och socialtjänst. Det skulle också bygga på att hitta en samverkansmodell för arbete med ungdomar i öppenvård för att för¬hindra olika former av institutions¬placering. De båda berörda nämn-der¬na beslu¬tade enligt arbetsgruppens förslag om ny verksamhet. 
Utvärdering 
Projektet har utvärderats av kommunens kvalitetsutvecklare Kjell-Åke Eriksson. Utvärderingen konstaterar att Heraskolan bör permanentas, och even¬tuellt utökas med fler skolor, efter det att projekttiden löpt ut. Motsva¬rande form som Hera bör även finnas för de yngre eleverna i grund¬skolan. Resultatet från projektet visar bland annat på att eleverna har utvecklat sin jagkänsla, sin sociala samspelsförmåga och sin kompe-tens i övrigt. 

Bsau § 43 forts
Det delade huvudmannaskapet fungerar bra och har utvecklats under projekttiden. Det finns en samsyn och ett gemensamt förhållningssätt med ungdomen i fokus. Denna samsyn och helhetssyn på alla de insat-ser som görs för barn och ungdomar i kommunen, särskilt då de i behov av särskilt stöd, bör diskuteras på den övergripande politiska nivån i Norrtälje kommun. 
Utvärderingen redovisar även vilken syn elever, föräldrar, rektorer och tjänstemän har på Heraskolan. Utvärderingen pekar också på vad man bör tänka på inför en permanentning av verksamheten. I slutet av utvärderingen redovisas aktuell forskning kring skoldaghem.
Beslutande sammanträde 
Rektor för Enheten för stöd och utveckling (ESU) redogör för ärendet.
__________

Bsau § 44 Dnr BSN 06-311 605
Ansökan om ersättning för utlägg vid utlandsvistelse
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 
att avslå ansökan om ersättning för utlagda skol- och matavgifter för Alve och Emanuel Kjellströms skolgång på Lanta Sanuk School våren 2006 med motivering enligt förvaltningens yttrande (se nedan).

Underlag för beslut
Ansökan 2006-09-06
Förvaltningens yttrande 2007-04-02
Bakgrund
Ansökan har inkommit till förvaltningen angående ersättning för ut-lagda skol- och matavgifter för ett syskonpar under den tid de vistades i Thailand. Föräldrarna skrev in barnen på Lanta Sanuk School under tiden 31/1 - 30/5 2006. Föräldrarna har betalt avgift till skolan för skol-gång och mat, dvs 13 409 kronor per barn. Skolan är inte godkänd av Skolverket som utlandsskola.
Förvaltningens yttrande
Ledighet för utlandsvistelsen var beviljad av rektor på Elmstaenheten. Barnen var under ledigheten fortfarande inskrivna i Elmsta skola, vilket innebär att skolpengen betalades ut till enheten under våren 2006.
Personal på Elmstaskolan sände med studieplan för barnen, samt böcker och material som barnen behövde för att arbeta i under ledig¬heten. Vårdnadshavaren informerades vid beslutet om att den undervis-ningstid som eleverna avstod ifrån pga begärd ledighet inte kan återfås genom extra lektioner på skolan. 
__________

Bsau § 45
Policy för skolpeng vid utlandsvistelse, uppdrag
Beslut 
Ordföranden beslutar att ärendet utgår från dagordningen då ärendet inte är helt färdigberett. Förvaltningen behöver kompletterande information från Skolverket innan beslut kan tas.
__________ 
Bsau § 46 Dnr BSN 07-058 607
Anmälan om kränkande behandling av grundskoleelever vid Centralskolan i Norrtälje kommun, Skolverkets dnr 51-2007:392
Beslut
Ordföranden beslutar på delegation 
att rektors yttranden till Skolverket i rubricerade ärende gäller som barn- och skolnämndens egna. 

Bakgrund
Skolverket har begärt in yttranden från Norrtälje kommun i ovan angivna ärende. Ett yttrande från en kommun godtas om det kommer från berörd nämnd, utskott inom denna, eller tjänsteman uttryckligen på nämndens vägnar. Då ärendet brådskar fattar ordföranden beslut enligt barn- och skolnämndens delegationsordning.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
__________

Bsau § 47 Dnr BSN 07-057 613
Ansökan om övertagande av driften av Musikskolans verksamhet i Rimbo

Beslut
Arbetsutskottet beslutar 
att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till nämnden för beslut. 
Arbetsutskottet påpekar att de är positivt inställda till alternativa driftsformer på personalens initiativ, t ex det som beskrivs i Bengt Hildings ansökan, förutsatt att det inte hindrar utveckling¬en av kvarvarande verksamhet.

Underlag för beslut

Ansökan 2007-02-19
Förvaltningens yttrande 2007-04-17
Bakgrund
Ansökan har kommit från musiklärare Bengt Hilding om att få överta driften av Musikskolans verksamhet i Rimbo. 
Denna typ av verksamhetsövergång är reglerad i lagen om anställ-ningsskydd (LAS). Andemeningen är att en avdelning, ett arbetslag eller en enhet övertar driften. Den personal som då omfattas av över-gången är de som har hela, eller merparten av sin anställning i verk-samheten, och ingår då med den omfattning som tjänsten totalt om-fattar.

Förvaltningens yttrande
I Rimbodistriktet finns fem personer anställda inom musikskoleverk-samheten. De har hela, eller merparten av sin tjänstgöring förlagd dit. Den sökande är en av dem. Utöver dessa fem finns ytterligare två medarbetare, men de har merparten av sin anställning i Norrtälje och 

Bsau § 47 forts

omfattas därför inte av övergången. Tre av de fem anställda i Rimbo har skriftligen meddelat att de inte önskar gå med vid övergång till enskild verksamhet. Även en av de deltidstjänstgörande har uttryckt samma avsikt. 

Med detta utfall finns det, enligt förvaltningens bedömning, inte förut-sättningar för en verk¬samhetsövergång, varför förvaltningen föreslår nämnden avslå ansökan.

Beslutande sammanträde 

Efter diskussion beslutas att ordföranden och vice ordföranden stämmer träff med Bengt Hilding och representanter från berörd personal för gemensamma överläggningar innan ärendet tas upp för beslut i nämnd den 24 april.

__________

Bsau § 48

Rapporter och diskussioner

Rektorernas uppdrag kring nämndens mål
Ordföranden och vice ordföranden har fått rektorernas rapporter där de beskriver vilka åtgärder som vidtagits för att nå nämndens mål. Ord-föranden tackar enheternas rektorer för ett gediget arbete!

Olle Jansson (s) och Ann S Pihlgren (m) får i uppdrag av arbetsut¬skottet att på nämndsammanträdet den 24 april göra en sammanfattande presentation av rapporterna. 

Verksamhetsöverföring
Beslutas att, vid något av nämndens sammanträden i höst, skall före-läsare från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anlitas för att informera kring förutsättningar och konsekvenser av verksamhets-överföringar. 

__________