BSNAu 070508
Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Estunavägen 14, Norrtälje, kl 13.00-15.30

Beslutande Ann S Pihlgren
Patrik Dahl
Margareta Säterli
Olle Jansson 
Raija Lundgren
Ann Lewerentz, observatör


Övriga deltagande Björn Sandblad, t f förvaltningschef
Agneta Brus, ekonomichef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2007-05-15


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 49-56 
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Ann S Pihlgren

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2007-05-08

Datum för 2007-05-16 Datum för 2007-06-07
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
för protokollet Estunavägen 14, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 49 Anmälan av övriga frågor och godkännande av dagordningen

§ 50 Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond, uttagning av stipendiater

§ 51 Delårsrapport 1, 2007 för barn- och skolnämnden

§ 52 Ersättning till Balders Hus frisärskola och förskola

§ 53 Policy för visuell larmöverföring i Norrtälje kommun, remiss

§ 54 Införande av skolval

§ 55 Plan för inriktning av uppföljning, utvärdering och kvalitetsarbete

§ 56 Övriga ärenden
- presentationer vid nämnd 15/5
- inbjudningar

__________ 
Bsau § 49

Anmälan av övriga frågor och godkännande av dagordningen

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att efter komplettering med övriga ärenden enligt nedan godkänna dagordningen.

a) Redovisningar vid nämnden den 15 maj 2007
b) Inbjudningar

__________Bsau § 50 Dnr BSN 05-185 867

Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond, uttagning av stipendiater

Beslut

Arbetsutskottet beslutar på delegation enligt stipendiejuryns förslag 

att för år 2007 dela ut tre stipendier á 5 000 kronor,

att till mottagare av årets stipendiater ur Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond utse:

Valentina Koivisto, violin och cello
Anna Törne, tvärflöjt
Annelie Hansson, klarinett

Alla tre stipendiaterna är avgående elever i musikskolan. Annelie är avgående ur gymnasiet åk 3, Anna har sökt musikgymnasier och börjar åk 2 på Södra latin i Stockholm, medan Valentina flyttar till Stockholm och börjar gymnasiet åk 2 där.

Underlag för beslut

Stipendiejuryns protokoll 2007-04-25

Bakgrund

Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond för den kommunala musikskolan i Norrtälje bildades 1990. Donators syfte med stipendie-fonden är att ge ett kontinuerligt bidrag till musikskolans, ur både kulturell och social synpunkt, värdefulla verksamhet.

Sedan 1991 har varje år stipendier delats ut till tre elever vid musik-skolan, vilka visat en lovande musikalisk begåvning och utveckling med inriktning på den seriösa konstmusiken, och som avser att gå vidare i sina musikstudier. Stipendium kan också tilldelas yngre elev som hjälp till förvärv av eget instrument.

Fonden förvaltas av barn- och skolnämndens arbetsutskott, som till-sammans med musikskolans rektor och en musiklärare i ledande befatt-ning utser stipendiaterna.

Bsau § 50 forts

Årets stipendiater utses vid musik¬skole¬elever¬nas uppspelning under vecka 17 då Margareta Säterli (fp) representerar arbetsutskottet. Vid konsert i Roden¬kyrkan den 15 maj är ordföranden stipendieutdelare. 

Uppspelningsresultat

Elva förslag till stipendiater hade när anmälningstiden gått ut inkommit från musikskolans lärare. Efter provspelning där de sökande framförde ett eller två fritt valda stycken, och efterföljande överläggningar, enades juryn om förslaget till beslut. 

___________

Bsau § 51 Dnr BSN 07-153 041

Delårsrapport 1, 2007 för barn- och skolnämnden

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att till kommunstyrelsen överlämna delårsrapport 1, 2007 för barn- och skolnämnden, 

att hos kommunstyrelsen begära utökad budgetram för 2007 med 775 000 kronor avseende ökade lokalkostnader för nya för-skolelokaler, samt ökade kostnader för hyresbidrag för enskild verksamhet.

Protokollsanteckning

Olle Jansson (s) och Raija Lundgren (s) önskar följande antecknat i protokollet: 

”Vi ställer upp bakom de båda beslutssatserna ovan, men vill däremot påpeka att vi i alla delar inte ställer upp på redovisningen av mål och uppdrag.”


Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2007-05-07

Bakgrund

I enlighet med Norrtälje kommuns system för styrning, ledning, upp-följning och utvärdering har barn- och skolförvaltningen upprättat delårsrapport för delår 1, 2007. Efter perioden januari - april 2007 visar barn- och skolnämndens verksamheter ett överskott motsvarande 6,9 miljoner kronor i förhållande till den periodiserade budgeten.

I samband med delårsrapporten har också en översyn av tillkommande lokalkostnader gjorts. Ett antal nya förskolelokaler har tagits i bruk under året. Vidare ökar hyresbidraget för Skärsta friskola i samband med att denna köper fastigheten Skärsta skola fr o m 2007-07-01. Sammantaget beräknas lokalkostnaderna för barn- och skolnämnden öka med 775 tusen kronor för 2007.

Bsau § 51 forts

Beslutande sammanträde 

Ekonomichefen redogör för barn- och skolnämndens delårsrapport 1, 2007, vilken innehåller en verksamhetsbeskrivning med kommun-övergripande och nämndsinriktade mål och uppdrag, samt kommentarer till det ekonomiska utfallet januari-april 2007. Några smärre justeringar skall göras i beslutsunderlaget till nämnden den 15 maj 2007. 

__________Bsau § 52 Dnr BSN 06-204 603

Ersättning till Balders Hus frisärskola och förskola

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att fastställa en tidsbegränsad barn- och elevpeng till elever inskrivna i Balders Hus verksamhet i enlighet med förvaltningens förslag, 

att ersättningen gäller till och med den 31 juli 2008.Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2007-05-07

Bakgrund

Förvaltningen har sedan drygt ett års tid planerat att införa ett schablo-niserat resursfördelningssystem inom särskolans verksamhet för att ha en bättre styrning av resurstilldelning och uppföljning av kostnaderna för verksamheten. 

Inför budgetåret 2006 anlitades en konsult för att utarbeta ett förslag till skolpeng. Systemet infördes inte då, men har aktualiserats på nytt då särskolan upphört som eget rektorsområde 2006, samt genom den nu förestående friskoleetableringen i kommu¬nen.

Förvaltningens yttrande
Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) håller på att ta fram en gemensam beräkningsmodell för särskolans kostnader i Stockholms län. Fram till dess en ny skolpeng för grundskola och barnomsorg tagits fram, och till dess KSL:s beräkningsmodell är klar, föreslår förvalt-ningen att Balders Hus får en särskild ersättning under denna över-gångsperiod. 

__________


Bsau § 53 Dnr BSN 07-124 291

Policy för visuell larmöverföring i Norrtälje kommun, remiss

Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 
att till räddningstjänsten framföra att barn- och skolnämnden inte har något att erinra mot förslaget till policy för visuell larm-överföring i Norrtälje kommun förutom de kommentarer som lämnas i förvaltningens yttrande nedan.
Förvaltningens yttrande
Varje år kostar inbrotten verksamheten stora pengar som inte täcks av några försäkringar. Kostnader som enheterna har pga dessa inbrott borde istället användas för dess primära syfte, att utveckla barns och ungdomars lärande. 
Förvaltningen håller därför med om att en visuell larmöver¬föring är värdefull och nödvändig i de fall där man inte med andra medel kommit tillrätta med skadegörelse och inbrott.
Förvaltningen är positiv till i stort sett hela förslaget till policy, men skulle vilja ha en tydligare skrivning under punkt 7 b "Utvärdering". I förslaget står det att mindre justeringar i policyn tas av den larm¬ansvarige. Ordet mindre justeringar är alltför godtyckligt och kan vara av sådan art att samråd bör ske med förvaltningschef. 
Förslag till ny skrivning skulle istället vara: Beslut om mindre justeringar i denna policy kan ske efter samråd med nämnder¬nas förvaltningschefer. Övrigt i samma stycke kan stå kvar.

Underlag för beslut
Räddningstjänstens skrivelse 2007-03-28
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-04-16

Bsau § 53 forts
Bakgrund
Kameraövervakning som brottsförebyggande åtgärd kan enligt forsk-ningserfarenheterna fungera genom att avskräcka från brott, avbryta pågående brott, bidra till att utreda och bevisa brott, samt öka trygg-heten. 
Skadegörelse, klotter, stöld och tillbud orsakar kommunen stora belopp varje år. Trots inbrottslarm förekommer skadegörelse i stor omfattning. En kompletterande skyddsåtgärd, där andra insatser inte varit tillräck-liga, är installation av övervaktningssystem med kamera. 
Vid möte med kommunens Brottsförebyggande råd beslutades att ett utkast till Policy för visuell larmöverföring i Norrtälje kommun ska remitteras till berörda nämnder för yttrande. 
__________


Bsau § 54
Införande av skolval
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 
att från och med den 1 januari 2008 införa skolval enligt förvaltningens förslag,
att skolvalet i huvudsak skall ske via kommunens webbaserade system,
att uppdra till förvaltningen att ta fram förslag på vad som skall finnas med i den information som läggs ut på hemsidan,
att nu gällande tillämpningsföreskrifter för skolskjuts kvarstår.

Underlag för beslut
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-04-27 inkl förslag till regler 
Bakgrund
Förvaltningen fick tidigare under våren i uppdrag av nämndens ord-förande att utforma förslag till regler för skolval och dess hantering. 
Syftet var bland annat att kunna erbjuda barn och föräldrar reella möjligheter att välja skola. Genom att aktivt välja skola måste föräldrar och barn sätta sig in i vilka kvaliteter de värderar och önskar. Att bli uppmärksam på kvalitetsfrågor ökar medveten¬heten om att göra val utifrån vad som bäst passar det egna barnet.
Skolornas presentation av sin enhet, pedagogik och kvalitetsarbete ska finnas tillgängligt både på nätet och i vanlig skrift. Detta gäller såväl enskild som kommunal verksamhet.
Uppdraget innebär också att förvaltningen ska beskriva såväl personella som ekonomiska konsekvenser, samt tidplan för genomförandet.

Bsau § 54 forts
Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att valet till förskoleklass och år 7, samt övriga önskemål om skolbyte, skall ske senast den 31 januari inför nästkom-mande läsår. 

Detta för att samtliga skolor, såväl kommunala som friskolor, skall ha rimliga planeringsförutsättningar inför det kommande läsåret. Där¬utöver kan skolbyte ske då man byter bostadsort, eller efter beslut i elevvårds-konferens för elever som av olika skäl bedöms ha särskilda behov, vilka skulle kunna avhjälpas genom ett skolbyte.

Vårdnadshavares önskemål om att deras barn skall tas emot vid en viss skola skall beaktas så långt det är möjligt utan att andra elevers berätti-gade krav på placering i en skola nära hemmet åsidosätts (Skollagen 4 kap 6 §).

Förvaltningen har redan ett webbaserat system som möjliggör skolval inför läsåret 08/09. 

__________
Bsau § 55 Dnr BSN 07-148 042

Plan för inriktning av uppföljning, utvärdering och kvalitetsarbete

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att anta Plan för inriktning av uppföljning, utvärdering och kvalitetsarbete enligt förvaltningens förslag,

att planen revideras årligen i samband med att bokslut och kvalitetsredovisningen presenteras,

att uppdra till förvaltningen att ta fram förslag på program för intern och extern jämförelse, samt andra goda förebilder om skolut-veck¬¬¬ling.


Underlag för beslut

Förvaltningens tjänsteförslag 2007-05-02 inkl förslag till plan 

Bakgrund

Grunden för att bedriva ett kvalitets- och utvecklingsarbete är att regelbundet och systematiskt uppföljningsarbete sker. 
Barn- och skolnämnden har tidigare inte haft en utarbetad plan för ett sådant arbete. Behovet av en plan har också framhållits som ett för-bättringsområde vid förvaltningens deltagande i Skolkompassen. Som en följd därav har förvaltningen arbetat fram ett förslag till plan för inriktning av uppföljning, utvärdering och kvalitetsarbete. 
__________

Bsau § 56
Övriga ärenden
Presentationer vid nämndens sammanträde 15/5
Ordföranden går igenom vilka ärenden som förvaltningen skall pre-sentera vid det kommande nämndsammanträdet den 15 maj 2007 på Centralskolan, Hallstavik.
Inbjudningar
Ordföranden och vice ordföranden kommer att delta vid invigningen av Barnens verkstad på Pythagoras industrimuseum den 23 maj, samt vid seminariet den 29 maj om rektors roll vid bedömning av betyg och betygssättning. 
__________