BSNAu 070529
Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Estunavägen 14, Norrtälje, kl 13.00-15.00

Beslutande Ann S Pihlgren
Patrik Dahl
Margareta Säterli
Olle Jansson 
Marita JeanssonÖvriga deltagande Björn Sandblad, t f förvaltningschef
Agneta Brus, ekonomichef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Carin Lundqvist, sekreterare

Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2007-06-01 


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 57-66
Carin Lundqvist

Ordförande ........................................................................
Ann S Pihlgren

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2007-05-29

Datum för 2007-06-04 Datum för 2007-06-25
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
för protokollet Estunavägen 14, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 57 Anmälan av övriga frågor och godkännande av dagordningen

§ 58 Månadsrapport för barn- och skolnämnden

§ 59 Policy för skolpeng vid utlandsvistelse

§ 60 Principer för elevpeng till Musikskolan

§ 61 Ansökan om auktorisation av enskild bidragsfinansierad verksamhet i form av förskolor, Växtrikets Förskolor AB

§ 62 Ansökan om utökad enskild bidragsfinansierad verksamhet, förskolan Vildnissarna, Drottningdal

§ 63 Program till detaljplan för Bromskärs hamn, Oxhalsö 1:125 i Blidö församling

§ 64 Program till detaljplan för fastigheten Nysättra 11:25

§ 65 Extra arbetsutskott den 31 juli 2007

§ 66 Övriga ärenden
__________ 
Bsau § 57

Anmälan av övriga frågor och godkännande av dagordningen

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att efter komplettering med övriga ärenden enligt nedan godkänna dagordningen.

Program för detaljplan för fastigheten Nysättra 11:25 i Vätö församling, Norrtälje kommun

Extra arbetsutskott den 31 juli 2007 13. 00 för att behandla budgetremiss och förslaget till ny tjänstemanna organisation

att ärendet om skolpeng utgår tillsvidare

______________________________Bsau § 58 Dnr BSN 07-106 042

Månadsrapport för barn- och skolnämnden

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för rapporten

Beslutande sammanträde

Ekonomichefen lämnar muntlig rapport om att det ekonomiska läget är oförändrat sedan aprils månadsuppföljning

Ekonomichefen skickar ut den skriftliga månadsuppföljningen för maj, via mail, till nämndens medlemmar innan barn- och skolnämndens sammanträde den 12 juni och att information om detta ska sändas med i handlingarna.

___________ 
Bsau § 59 Dnr BSN 07-165 600

Policy för skolpeng vid utlandsvistelse

Beslut

Ärendet utgår från dagordningen 

Underlag för beslut

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2007-05-14

Bakgrund

Under de senaste åren har både förvaltning och nämnd fått frågor om möjligheten att få ta med skolpengen när elev vistas tillsammans med sin familj utom¬lands under en längre tid. 

Förvaltningen har kontaktat både Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Skolverket för tolkning av vilken skyldighet kommunen har utifrån skollagen att sända med skolpeng vid utlandsvistelse. 

För att tydliggöra vad som gäller i dessa fall har förvaltningen utfor-mat förslag till en policy. 

Tjänstemannaberedning 

Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad 2007-05-14 att 
barn- och skolnämnden beslutar att anta policy för skolpeng vid utlandsvistelse enligt förvaltningens förslag

Norrtälje kommun följer de regler som gäller enligt skollagen, vilket innebär att:

? För elev som ska vistas en kortare tid utomlands ansöker för-äldrarna om ledighet för sitt barn hos rektor på den skola eleven är inskriven i. Beviljas ledigheten av rektor ansvarar skolan för att eleven förses med läromedel och studieuppgifter. Skolan ansvarar även för en regel¬bun¬den kontakt med eleven. 
? Vistas eleven minst en termin utomlands och ansöker om skol-gång i en skola som av Skolverket är godkänd som svensk skola, och vill¬koren i förordningen uppfyllts, ansvarar staten för skolkostnaden. (Statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar 1994:519§ 3)

? För elev som vistas minst en termin utomlands, och skrivs in i skola som inte är godkänd av Skolverket, ersätter inte Norrtälje kommun eller staten kostnaden för skolgången. Föräldrarna får då stå för kostnaden.

Beslutande sammanträde

Ärendet utgår tillsvidare
__________


Bsau § 60

Principer för elevpeng till Musikskolan

Beslut 

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) deltar ej i beslutet

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 
i enlighet med förvaltningens förslag


att fastställa nedanstående principer för musikskolepeng att gälla för perioden 
2007-08-01 - 2008-07-31
att ge förvaltningen i uppdrag att detaljberäkna nivån på pengen
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram principer för auktorisation av enskild musikskoleanordnare
att teckna avtal med Bengt Hilding för perioden 2007-08-01 - 2008-07-31
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram principer för utvärdering av verksamhetenUnderlag för beslut

Förvaltningens skrivelse daterad 2007-05-29

Bakgrund

Barn- och skolnämnden uppdrog den 24 april 2007, § 43 till förvalt-ningen att till nämndens sammanträde i juni ta fram förslag till ersätt-ningssystem och -nivåer för musik¬skoleverksamheten. 

Bengt Hilding har i ansökan daterad 2007-02-19 till barn- och skolnämnden begärt att få överta driften av musikskolans verksamhet i Rimbo från och med höstterminen 2007.


Barn- och skolnämnden beslutade 2007-04-24 att bifalla ansökan om övertagande av driften av musikskolans verksamhet i Rimbo från och med höstterminen 2007. 

Och att uppdra till barn- och skolförvaltningen att förelägga nämnden förslag till ersättningssystem senast vid nämndssammanträdet i juni 2007.


Beslutande sammanträde

Ekonomichefen och tf. förvaltningschefen redogör för ärendet och presenterar generella frågeställningar som bör beaktas i framtida diskussioner för elevpeng till musikskoleverksamhet.

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬___________________Bsau § 61 Dnr BSN 07-150 718

Ansökan om auktorisation av enskild bidragsfinan-sierad verksamhet i form av förskola, Växtrikets Förskolor AB

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta

att ge Växtrikets Förskolor AB i Norrtälje auktorisation att bedriva enskild bidragsfinansierad förskola med 140 barn fördelade på tre förskolor.

att godkänna att Växtrikets Förskolor AB erhåller bidrag för att driva enskild bidragsfinansierad förskola från och med den 1 januari 2008.

att tillståndet återkallas om begärda handlingar inte har lämnats till förvaltningen senast den 1 november 2007. 

att den kommunala verksamheten vid förskolorna Gnistan, Höjdhoppet och Växtriket upphör.


Underlag för beslut

Ansökan från Växtrikets Förskolor AB inklusive bilagor
Förvaltningens skrivelse 2007-05-16

Bakgrund

Växtrikets Förskolor AB ansöker om att få starta enskild bidrags¬finan-sierad verksamhet i form av tre förskolor och avser att ta över och driva den verksamhet som idag bedrivs i kommunal regi, dvs för¬sko-lorna Växtriket, Höjdhoppet och Gnistan som alla ligger i Norrtälje tätort. 

Verksamheten skall bestå av sju avdelningar förde¬lade på tre förskolor där samtliga avdelningar är åldersindelade. Arbets¬sättet skall genom-syras av Reggio Emiliafilosofins sätt att se på barn. Tjänstemannaberedning


att ge Växtrikets Förskolor AB i Norrtälje tillstånd att bedriva enskild bidragsfinansierad förskola med 140 barn fördelade på tre förskolor.

att godkänna att Växtrikets Förskolor AB erhåller bidrag för att driva enskild bidragsfinansierad förskola från och med den 1 januari 2008.

att tillståndet återkallas om begärda handlingar inte har lämnats till förvaltningen senast den 1 november 2007. Beslutande sammanträde

Tf. förvaltningschef redogör för ärendet i skrivelse daterad den 16 maj 2007. 

I förvaltningens förslag till att- satser skall ordet auktorisation ersätta ordet tillstånd samt en extra att- sats läggs in om att den kommunala verksamheten upphör vid förskolorna Gnistan, Höjdhoppet och Växtriket
Bsau § 62 Dnr BSN 07- 026 718

Ansökan om utökad enskild bidragsfinansierad verksamhet, förskolan Vildnissarna, Drottningdal

Beslut

Arbetsutskottet beslutar på delegation

att ge förskolan Vildnissarna i Drottningdal tillstånd att utöka sin verksamhet med en avdelning enskild bidragsfinansierad för-skola med 15 barn,

att godkänna att förskolan Vildnissarna får utökade bidrag för att driva enskild bidragsfinansierad förskola från och med den 1 augusti 2007,

att tillståndet återkallas om begärda handlingar inte lämnats till förvaltningen senast den 1 augusti 2007. 


Underlag för beslut

Ansökan inklusive bilagor
Förvaltningens skrivelse 2007-05-14 

Bakgrund

Den enskilda förskolan Vildnissarna ansöker om tillstånd att få utöka sin verksam¬het med en avdelning med 15 barn. Totalt kommer för-skolan Vildnissarnas auktorisation att gälla 5 avdelningar med 75 barn.

Beslutande sammanträde

Tf. förvaltningschefen redogör för ärendet i skrivelse daterad den 14 maj 2007 och får i uppdrag att ta fram reglerna för auktorisation till nästa ordförandeberedning

__________

Bsau § 63 Dnr BSN 07-154 214

Program till detaljplan för Bromskärs hamn, Oxhalsö 1:125 i Blidö församling, Norrtälje kommun

Beslut

Arbetsutskottet beslutar på delegation

att till kommunstyrelsen framföra att barn- och skolnämnden inte har något att erinra mot programmet till detaljplan för Bromskärs hamn, Oxhalsö 1:125 i Blidö församling.

Barn- och skolnämnden yttrar sig endast om den del som ingår i dess verksamhetsområde.


Underlag för beslut

Stadsarkitektkontorets skrivelse 2007-05-08 inklusive program
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2007-05-10

Bakgrund 

Stadsarkitektkontoret informerar att syftet med påbörjad planering är att pröva möjligheten att utvidga befintlig hamn i Bromskär, dels för kom¬mersiell skärgårdstrafik, dels som hamn för fritidsbåtar. Man skall även pröva om det finns möjlighet att utvidga parkerings¬plat¬ser¬na både för bilar och bussar, samt möjligheten att anlägga restaurang och småföretag. 

Planprogrammet är det första steget i upprättandet av en detaljplan för området. Programmet ska ange förutsättningarna för planarbetet och uttrycka kommunens vilja och avsikter med planen. 

Genom planprogrammet kan kommunen få in berörda myndigheters och intressenters synpunkter i ett tidigt skede. Detta ger en möjlighet att på¬verka innan utformningen är alltför låst. Det godkända planpro-grammet utgör sedan underlag för utformningen av detaljplanen.

Bsau § 63 forts

Handlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida www.norrtalje.se under fliken Planera, bygga och bo, Detaljplaner.

Planförslaget har översänts till barn- och skolnämnden för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 20 §. Yttrande skall vara kommun-styrelsen tillhanda senast den 29 juni 2007.

Förvaltningens yttrande

Barn- och skolförvaltningen har inget att erinra mot rubricerade planförslag.

Beslutande sammanträde

Tf. förvaltningschefen redogör för ärendet
__________Bsau § 64

Program till detaljplan för fastigheten Nysättra 11:25 i Vätö församling, Norrtälje kommun

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar på delegation

att till kommunstyrelsen framföra att barn- och skolnämnden inte har något att erinra mot programmet till detaljplan för fastigheten Nysättra 11:25 i Vätö församling.

Barn- och skolnämnden yttrar sig endast om den del som ingår i dess verksamhetsområde.


Underlag för beslut

Stadsarkitektkontorets skrivelse 2007-05-16 inklusive program
Förvaltningens yttrande 2007-05-21

Bakgrund 

Stadsarkitektkontoret informerar att fastighetsägaren av fastigheten Nysättra 11:25 har hos kommunen begärt att på rubricerad fastighet få uppföra ca 15 enbostadshus med tillhörande uthus och eventuellt avloppsreningsverk och pumpstation för färskvattenförsörjning. 

Syftet med ett planprogram är att kommunens beslutsunderlag skall breddas i ett tidigt skede av planeringsprocessen och att berörda skall ges möjlighet till insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden är låsta.

Handlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida www.norrtalje.se under fliken Planera, bygga och bo, Detaljplaner.

Planförslaget har översänts till barn- och skolnämnden för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 20 §. Yttrande skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 6 juli 2007.

Bsau § 64 forts

Förvaltningens yttrande

Barn- och skolförvaltningen har inget att erinra mot rubricerade planförslag.

Beslutande sammanträde

Tf. förvaltningschef redogör för ärendet___________

Bsau § 65

Extra arbetsutskott den 31 juli 2007

Beslut

Arbetsutskottet beslutar 

att ett extra arbetsutskott äger rum den 31 juli 2007 för att behandla nämndens remissvar om tjänstemannaorganisationen som ska besvaras senast den 10 augusti 2007. 


________________

Bsau § 66

Övriga ärenden

Nämndens mål och planer för 2008

Gemensam dag för rektorer ledningsgrupp och nämnd att diskutera nämndens mål och planer för 2008, blir den 29 augusti 2007.

Nämndsekreteraren

Arbetsutskottet beslutar ge ordinarie sekreterar Anne Josefsson en krya på dig hälsning i form av en bok.


¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_____________________