Plats och tid                                Barn- och skolnämndens förvaltningskontor

                                                      Estunavägen 14, Norrtälje, kl 13.00-14.30

 

Beslutande                                 Ann S Pihlgren

                                                      Patrik Dahl

                                                      Margareta Säterli

                                                      Olle Jansson

                                                      Marita Jeansson

                                                     

 

 

 

 

 

Övriga deltagande                    Björn Sandblad, t f förvaltningschef

                                                      Anne Josefsson, sekreterare

 

                                       

                                       

 

 

Utses att justera                         Olle Jansson

 

Justeringens                              Barn- och skolnämndens förvaltningskontor

plats och tid                                2007-08-07

                                       

 

Underskrift                                  Sekreterare  .........................................................................                    Paragrafer  67-70

                                                                             Anne Josefsson

                                                     

                                                      Ordförande  ........................................................................

                                                                             Ann S Pihlgren

                                                     

                                                      Justerande   ..................................................................................................................

                                                                             Olle Jansson

 

                                                                                     ANSLAG/BEVIS

                                                     Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

 

Organ                                Barn- och skolnämnden

 

Sammanträdesdatum          2007-07-31

 

Datum för                                   2007-08-08                                         Datum för                                        2007-08-29

anslags uppsättande                                                               anslags nedtagande    

 

Förvaringsplats                          Barn- och skolnämndens förvaltningskontor

för protokollet                             Estunavägen 14, Norrtälje        

 

 

Underskrift                                  .................................................................

 


                                        Utdragsbestyrkande


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 

§ 67     Anmälan av övriga ärenden och godkännande av dagordningen

 

§ 68     Översyn av tjänstemannaorganisationen, Norrtälje kommun

 

§ 69     Budget och inriktning 2008-2010, remiss

 

§ 70     Rapporter

 

__________
Bsau § 67

 

Anmälan av övriga ärenden och godkännande av dagordningen

 

Inga övriga ärenden är anmälda.

 

Beslut

 

Arbetsutskottet beslutar

 

att        godkänna dagordningen.

 

__________


Bsau § 68                             Dnr BSN 07-168  001

 

Översyn av tjänstemannaorganisationen, Norrtälje kommun, remiss

 

Beslut

 

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta

 

att        föreslå kommunstyrelsen utreda förutsättningarna för och vinsterna med en barn- och utbildningsnämnd, dvs en samman­slagning av barn- och skolnämnden och utbildnings­nämnden, i samband med den nya mandatperioden efter valet 2010,

 

att        uppmärksamma kommunstyrelsen på behovet av utbildning i strategiska frågor kring information och mediekontakter,

 

att        uppmärksamma kommunstyrelsen på behovet och vikten av skoljuridisk kompetens,

 

att        barn- och skolnämnden i övrigt inte har något att invända mot kommunstyrelsens föreslagna tjänstemannaorganisation.

 

 

Reservation

 

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

 

 

Underlag för beslut

 

Ledningskontorets förslag daterat 2007-05-23

Förvaltningens yttrande daterat 2007-06-26

 

Bakgrund

 

I samband med att kommunfullmäktige hösten 2005 beslutade att inrätta TioHundraorganisationen fick kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av såväl den politiska som den kommunala tjänstemanna­orga­ni­sationen. Kommunstyrelsen gav i sin tur ledningskontoret i uppdrag att utföra översynen.


Bsau § 68 forts

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att utan eget ställnings­tagande sända ledningskontorets förslag på remiss till berörda nämnder och styrelser för besvarande senast den 10 augusti 2007. Nämnder, styrelser och kontor uppmanas att för egen del överväga sin detalj­organisation till följd av liggande förslag.

 

               Tjänstemannaberedning

  

Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 26 juni 2007 nämnden besluta att:

- föreslå kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för och vinsterna med en barn- och utbildningsnämnd, dvs en sammanslagning av barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden, i samband med den nya mandatperioden efter valet 2010,

- att barn- och skolförvaltningen fram till nästa mandatperiod får i uppdrag att noga se över samordningsvinster tillsammans med utbildningsförvaltningen,

- uppmärksamma kommunstyrelsen på behovet av stöd i strategiska frågor kring information och mediekontakter,

- föreslå kommunstyrelsen att löneadministrationen noggrant analyseras och utreds innan den eventuellt förs över till en extern organisation,

- uppmärksamma kommunstyrelsen på behovet och vikten av skoljuridisk kompetens i samband med att ny kommunjurist ska rekryteras, samt

- överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt remissvar.

 

Exempel på verksamheter som man redan nu kan börja samverka kring är elevhälsa, kvalitets- och utvecklingsfrågor, och samverkan skola-arbetsliv.


Beslutande sammanträde


Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) vid extra sammanträde den 28 juni 2007.

 

Förvaltningschefen redogör för ärendet.


Bsau § 68 forts

 

Yrkanden

 

* Vice ordföranden Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) yrkar på ny beslutssats, dvs
- att nämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om, samt ge förutsättningar för en utredning vars syfte är att hitta lösningar så att skolan på lång sikt klarar målen och på kort sikt halverar antalet elever som inte uppnår godkända resultat. Instämmer i övrigt i den borgerliga gruppens förslag efter diskussion.

 

* Ordföranden Ann S Pihlgren (m) yrkar enligt den borgerliga gruppens förslag, dvs
- att föreslå kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för och vinsterna med en barn- och utbildningsnämnd, dvs en samman­slagning av barn- och skolnämnden och utbildnings­nämnden, i samband med den nya mandatperioden efter valet 2010,

- att uppmärksamma kommunstyrelsen på behovet av utbildning i strategiska frågor kring information och mediekontakter,

- att uppmärksamma kommunstyrelsen på behovet och vikten av  skoljuridisk kompetens,

- att barn- och skolnämnden i övrigt inte har något att invända mot kommunstyrelsens föreslagna tjänstemannaorganisation.

 

Propositionsordning

 

Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att arbetsutskottet beslutar enligt ordförandens yrkande.

 

Reservation

 

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

 

__________

 

 

 

 


Bsau § 69                             Dnr BSN 07-168   001

 

Budget och inriktning 2008-2010, remiss

 

Beslut

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) deltar inte i beslut, men återkommer med eget förslag.

 

 

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta

 

att        bifalla förslaget till ramjustering avseende barn- och elevtals­förändringar,

 

att        till kommunstyrelsen anmäla behov av utökad ram om personaltätheten i verksamheten skall kunna bibehållas,

 

att        föreslå kommunstyrelsen att ersätta målskrivningarna angående barnomsorg och utbildning i remissen Budget och inriktning 2008-2010 med bilagda målskrivningar.

 

 

 

Underlag för beslut

 

Remiss Budget och inriktning 2008-2010 daterad 2007-05-22

Förvaltningens yttrande 2007-06-27

 

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka lednings­kontorets förslag till Budget och inriktning 2008 - 2010 på remiss till samtliga nämnder.

 

I Norrtälje kommuns system för styrning, ledning, uppfölj­ning och utvärdering ingår, som den första delen i processen, att göra en om­världsanalys och ta fram förslag till vision, mål och ekonomi för den kommande perioden.


Bsau § 69 forts

 

I början av 2007 tog lednings­kontoret fram ett underlag för om­världs­analys. Ett förslag till vision fram till 2030, liksom inriktning och mål för kommunens verksam­heter, har utarbetats av den borger­liga majori­teten. I dokumentet ingår även förslag till budget inklusive skattesats för treårsperioden och en plan för uppföljning. Budgetramar till nämnderna kommer att beslutas för åren 2008 och 2009.

 

Nämnderna skall i sina remissvar även föreslå hur måluppfyllelsen för respektive nämnd skall mätas.

 

Det slutliga förslaget till budget och inriktning kommer att behandlas av kommunfullmäktige i oktober. Därefter skall nämnderna fastställa sina nämndplaner, vilka skall rapporteras till fullmäktige i december 2007.

 

Tjänstemannaberedning

 

Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 27 juni 2007 nämnden besluta att:

- bifalla förslaget till ramjustering avseende barn- och elevtalsföränd­ringar,

- till kommunstyrelsen, med hänvisning till barn- och skolförvaltning­ens tjänsteskrivelse, anmäla behov av utökad ram med 10 mnkr till följd av ökade lönekostnader för att kunna bibehålla personaltätheten i verk­samheten,

- till kommunstyrelsen, med hänvisning till barn- och skolförvalt­ning­ens tjänsteskrivelse, föreslå nytt mål att personaltätheten i skola och barnomsorg vid periodens slut ska motsvara genomsnittet i riket, vilket beräknas kosta ca 8 mnkr per år under perioden 2008-2010,

- iakttaga de behov som kan uppstå till följd av nya verksamheter såsom införande av vårdnadsbidrag, fortbildning av lärare, införande av betyg år 6 beskrivna i tjänsteskrivelsen, vilka i dagsläget ej kan kostnads­beräknas.

 

Beslutande sammanträde

 

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) vid extra sammanträde den 28 juni 2007.

 

Förvaltningschefen redogör för ärendet.

 

__________
Bsau § 70

 

Rapporter

 

Förvaltningen informerar om

- det aktuella dagsläget för ärendet om föreläggande av vite på grund av utebliven skolgång

- rektorstillsättningar vid Lommarenheten och Flygskoleenheten

 

__________