Au 070814 


Plats och tid                                Barn- och skolnämndens förvaltningskontor

                                                      Estunavägen 14, Norrtälje, kl 13.00-14:30

 

Beslutande                                 Ann S Pihlgren

                                                      Olle Jansson

                                                      Marita Jeansson

                                                      Britt-Marie Åhman

                                                      Margareta Säterli

 

 

 

 

 

Övriga deltagande                    Ulf Gustavsson, förvaltningschef

                                                      Björn Sandblad, t f bitr förvaltningschef

                                                      Agneta Brus, ekonomichef

                                                      Anne Josefsson, sekreterare

 

                                       

                                       

 

 

Utses att justera                         Olle Jansson

 

Justeringens                              Barn- och skolnämndens förvaltningskontor

plats och tid                                2007-08-20

                                       

 

Underskrift                                  Sekreterare  .........................................................................                    Paragrafer 71-79

                                                                             Anne Josefsson

                                                     

                                                      Ordförande  ........................................................................

                                                                             Ann S Pihlgren

                                                     

                                                      Justerande   ..................................................................................................................

                                                                             Olle Jansson

 

                                                                                     ANSLAG/BEVIS

                                                     Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

 

Organ                                Barn- och skolnämnden

 

Sammanträdesdatum          2007-08-14

 

Datum för                                   2007-08-21                                         Datum för                                        2007-09-11

anslags uppsättande                                                               anslags nedtagande    

 

Förvaringsplats                          Barn- och skolnämndens förvaltningskontor

för protokollet                             Estunavägen 14, Norrtälje        

 

 

Underskrift                                  .................................................................

 


                                        Utdragsbestyrkande


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 

§ 71     Anmälan av övriga frågor och godkännande av dagordningen

 

§ 72     Månadsrapport för barn- och skolnämnden

 

§ 73     Policy för skolpeng vid utlandsvistelse

 

§ 74     Ansökan från Mikael Flovén om godkännande av och rätt till bidrag för fristående grundskola i Norrtälje kommun, Cedalion grundskola i Norrtälje, remiss

 

§ 75     Ansökan från Mimer Akademien ekonomisk förening om godkännande av och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Norrtälje kommun, Freinetskolan Hugin, remiss

 

§ 76     Delegationsordning för barn- och skolnämnden, ändring i delegationsförteckning nr A8 avseende yttrande över plan- och detaljplaner

 

§ 77     Detaljplan för Körsbäret 4, Tälje 3:199, 3:196 m fl i Norrtälje stad, remiss

 

§ 78     Detaljplan för kvarteret Ankan 1 och del av fastigheten Tälje 3:40 och 3:1 i Norrtälje stad, remiss

 

§ 79     Övriga ärenden - rapporter

 

__________

 

 

 

 


Bsau § 71

 

Anmälan av övriga frågor och godkännande av dagordningen

 

Beslut

 

Arbetsutskottet beslutar

 

att        efter komplettering med övriga ärenden enligt nedan godkänna dagordningen.

 

            - Plats för nästa nämndsammanträde

            - Dagbarnvårdarlokalen Drottningdal

            - Parkens förskola, anmälan 

            - Rapporten om Häverö skoldaghem

 

__________

 

 


Bsau § 72

 

Månadsrapport för barn- och skolnämnden

 

Beslut

 

Arbetsutskottet beslutar

 

att        tacka för rapporten.

 

 

Underlag för beslut

 

Månadsrapport med prognos juli 2007

 

Beslutande sammanträde

 

Ekonomichefen redogör för nämndens prognos för juli 2007 enligt föreliggande förteckning.

 

__________

 


Bsau § 73                               Dnr BSN 07-165 600

 

Policy för skolpeng vid utlandsvistelse

 

Beslut

 

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta

 

att        anta policy för skolpeng vid utlandsvistelse enligt nedan

 

Norrtälje kommun följer de regler som gäller enligt skollagen, vilket innebär att:

 

§  För elev som ska vistas en kortare tid utomlands ansöker för­äldrarna om ledighet för sitt barn hos rektor på den skola eleven är inskriven i.

 

Alternativ 1: Beviljas ledigheten av rektor ansvarar skolan för att eleven förses med läromedel och studieuppgifter. Skolan ansvarar även för en regel­bun­den kontakt med eleven.

 

Alternativ 2: Beviljas ledigheten av rektor ska föräldrarna an­söka hos barn- och skolförvaltningen om att bidrag mot­svarande kommunens skolpeng betalas ut till skola i utlandet. Ansökan ska ske i förväg. Bidrag beviljas för skola som av Skolverket är godkänd som svensk skola.

 

§  Vistas eleven minst en termin utomlands och ansöker om skol­gång i en skola som av Skolverket är godkänd som svensk skola, och vill­koren i förordningen uppfyllts, ansvarar staten för skolkostnaden. (Statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar 1994:519§ 3)

 

§  För elev som vistas minst en termin utomlands, och skrivs in i skola som inte är godkänd av Skolverket, ersätter inte Norrtälje kommun eller staten kostnaden för skolgången. Föräldrarna får då stå för kostnaden.

 


Bsau § 73 forts

 

Underlag för beslut

 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2007-05-14

 

Bakgrund

 

Under de senaste åren har både förvaltning och nämnd fått frågor om möjligheten att få ta med skolpengen när elev vistas tillsammans med sin familj utom­lands under en längre tid.

 

Förvaltningen har kontaktat både Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Skolverket för tolkning av vilken skyldighet kommunen har utifrån skollagen att sända med skolpeng vid utlandsvistelse.

 

För att tydliggöra vad som gäller i dessa fall har förvaltningen utfor­mat förslag till en policy.

 

Tjänstemannaberedning

 

Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad 2007-05-14 att barn- och skolnämnden beslutar att anta policy för skolpeng vid utlandsvistelse enligt förvaltningens förslag.

 

Beslutande sammanträde

 

T f biträdande förvaltningschef Björn Sandblad redogör för ärendet.

Arbetsutskottet beslutar efter diskussion att anta förvaltningens förslag till policy med tillägget i alternativ 2 ovan.

 

__________

 


Bsau § 74                               Dnr BSN 07-136 603

 

Ansökan från Mikael Flovén om godkännande av och rätt till bidrag för fristående grundskola i Norrtälje kommun, Cedalion grundskola i Norrtälje, remiss

 

Beslut

 

Arbetsutskottet beslutar

 

att        ärendet utgår med anledning av att sökanden i brev till Skol­verket den 27 juli 2007 önskat dra tillbaka sin ansökan om start av fristående grundskola i Norrtälje kommun.

 

__________

 

 


Bsau § 75                               Dnr BSN 07-135  603

 

Ansökan från Mimer Akademien ekonomisk förening om godkännande av och rätt till bidrag för en fristående för­skoleklass och fristående grundskola i Norrtälje kommun, Freinetskolan Hugin, remiss

 

Beslut

 

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta

 

att        tillstyrka att Skolverket godkänner Mimer Akademiens ansökan om godkännande av och bidrag till en fristående förskoleklass och en fristående grundskola i Norrtälje kommun.

 

 

Underlag för beslut

 

Ansökan från Mimer Akademien och Skolverkets remiss 2007-04-03

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-07-26

 

Bakgrund

 

Mimer Akademien ekonomisk förening har hos Skolverket ansökt om godkännande av och bidrag till en fristående förskoleklass och en fristående grundskola i Norrtälje kommun fr.o.m läsåret 2008/2009. Ansökan avser F-9-skola.

Antalet elever beräknas till 104 första året, därefter totalt 124 andra året, och tredje året totalt 144 elever. Fullt utbyggd verksamhet år 2011 beräknas till totalt 164 elever. Skolan avser att följa läroplanen Lpo94 och kursplan 2000, samt ha en Freinetpedagogisk inriktning.

Norrtälje kommun har tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 1 kap 2 § och 1a kap 2 § förordning (1996:1206) om fristående skolor. Yttrandet skall vara Skolverket tillhanda senast den 15 september 2007.

Beslutande sammanträde


T f biträdande förvaltningschef Björn Sandblad redogör för ärendet.

__________


Bsau § 76

 

Delegationsordning för barn- och skolnämnden, ändring i delegationsförteckning nr A8 avseende yttrande över detaljplaner

 

Beslut

 

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta

 

att        från och med den 1 september 2007 övergår delegationen för Beslutanderätt gällande remissyttranden över kommunens plan- och detaljplanefrågor till förvaltningschef. I dagsläget har barn- och skol­nämndens arbetsutskott delegationen.

 

 

Underlag för beslut

 

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-07-25

 

Bakgrund

 

I gällande delegationsordning för barn- och skolnämnden har arbets­utskottet delegation för remissyttranden av kommunens plan- och detaljplanefrågor. Det arbetsutskottet yttrar sig över är om ärendet påverkar barn- och skolnämndens verksamhetsområde. Underlaget för dessa remisser är ofta omfattande, vilket innebär stora utskick till arbetsutskottets ledamöter.

I de flesta fall har arbetsutskottet inget att erinra mot förslagen eftersom det inte påverkar verksamhetsområdet. Förvaltningens förslag är därför att effektivisera denna process genom att ändra delegationen så att förvaltningschef har beslutande­rätt över dessa remissyttranden. I de fall där ärendet verksamhetsmässigt eller ekonomiskt påverkar nämndens verksamhet skall information ges till nämnden.

Beslutande sammanträde


T f biträdande förvaltningschef Björn Sandblad redogör för ärendet.

__________


Bsau § 77                               Dnr BSN 07-222 214

Detaljplan för Körsbäret 4, Tälje 3:199, 3:196 m fl i Norrtälje stad

 

Beslut

 

Arbetsutskottet beslutar på delegation

 

att        till kommunstyrelsen framföra att nämnden inte har något att erinra mot planförslaget för Körsbäret 4, Tälje 3:199 m fl i Norrtälje stad.

 

            Barn- och skolnämnden yttrar sig endast om den del som ingår i dess verksamhetsområde.

 

 

Underlag för beslut

 

Planförslag 2007-07-04

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-07-25

 

Bakgrund

 

Planens syfte är att möjliggöra nybyggnad av en förskola med fyra avdelningar, samt en vändplats för den lokala busslingan som planeras gå ut till området fr o m hösten 2007.

 

Samrådshandlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida www.norrtalje.se under fliken Planera, bygga och bo, Detalj­planer.

 

Planförslaget har översänts till barn- och skolnämnden för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 20 §. Yttrande skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 augusti 2007.

 

Förvaltningens yttrande

 

Barn- och skolförvaltningen har inget att erinra mot förslaget.

 

Beslutande sammanträde

 

T f biträdande förvaltningschef Björn Sandblad redogör för ärendet.

__________

Bsau § 78                               Dnr BSN 07-223 214

Detaljplan för kvarteret Ankan 1 och del av fastigheten Tälje 3:40 och 3:1 i Norrtälje stad

 

Beslut

 

Arbetsutskottet beslutar på delegation

 

att        till kommunstyrelsen framföra att nämnden inte har något att erinra mot planförslaget för kvarteret Ankan 1 och del av fastigheten Tälje 3:40 och 3:1 i Norrtälje stad.

 

            Barn- och skolnämnden yttrar sig endast om den del som ingår i dess verksamhetsområde.

 

 

Underlag för beslut

 

Planförslag 2007-07-05

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-07-25

 

Bakgrund

 

Planen innebär en ändring av nuvarande detaljplan i syfte att pröva lämpligheten av flerbostadsbebyggelse istället för de två friliggande enbostadshus som nu gällande plan avser.

 

Samrådshandlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida www.norrtalje.se under fliken Planera, bygga och bo, Detalj­planer.

 

Planförslaget har översänts till barn- och skolnämnden för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 20 §. Yttrande skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 17 augusti 2007.

 

Förvaltningens yttrande

 

Barn- och skolförvaltningen har inget att erinra mot förslaget.

 

Beslutande sammanträde

 

T f biträdande förvaltningschef Björn Sandblad redogör för ärendet.

__________


Bsau § 79

 

Övriga ärenden - rapporter

 

Arbetsutskottet och förvaltningen diskuterar nedanstående punkter:

 

- Plats för nästa nämndsammanträde

- Dagbarnvårdarlokalen Drottningdal

- Parkens förskola, anmälan 

- Rapporten om Häverö skoldaghem

 

__________