Plats och tid                                Barn- och skolnämndens förvaltningskontor

                                                      Estunavägen 14, Norrtälje, kl 13.00-16.00

 

Beslutande                                 Ann S Pihlgren

                                                      Margareta Säterli

                                                      Olle Jansson

                                                      Raija Lundgren

                                                      Ann Lewerentz, observatör

 

 

 

 

 

Övriga deltagande                    Ulf Gustavsson, förvaltningschef

                                                      Anne Josefsson, sekreterare

 

                                       

                                       

 

 

Utses att justera                         Olle Jansson

 

Justeringens                              Barn- och skolnämndens förvaltningskontor

plats och tid                                2007-09-10

                                       

 

Underskrift                                  Sekreterare  .........................................................................                    Paragrafer  80-85

                                                                             Anne Josefsson

                                                     

                                                      Ordförande  ........................................................................

                                                                             Ann S Pihlgren

                                                     

                                                      Justerande   ..................................................................................................................

                                                                             Olle Jansson

 

                                                                                     ANSLAG/BEVIS

                                                     Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

 

Organ                                Barn- och skolnämnden

 

Sammanträdesdatum          2007-09-04

 

Datum för                                   2007-09-11                                         Datum för                                        2007-10-02

anslags uppsättande                                                               anslags nedtagande    

 

Förvaringsplats                          Barn- och skolnämndens förvaltningskontor

för protokollet                             Estunavägen 14, Norrtälje        

 

 

Underskrift                                  .................................................................

 


                                        Utdragsbestyrkande


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 

§ 80     Anmälan av övriga ärenden och godkännande av dagordningen

 

§ 81     Delårsbokslut 2, 2007 för barn- och skolnämnden

 

§ 82     Miljöpolicy för Norrtälje kommun

 

§ 83     Ansökan från Roslagsbarn AB om att få auktorisation för att starta en enskild bidragsfinansierad verksamhet i form av förskola

 

§ 84     Ansökan från Enila AB i Norrtälje om att få auktorisation för att utöka sin verksamhet med en enskild bidragsfinansierad förskola

 

§ 85     Rapporter

 

__________
Bsau § 80

 

Anmälan av övriga ärenden och godkännande av dagordningen

 

Inga övriga ärenden är anmälda.

 

Beslut

 

Arbetsutskottet beslutar

 

att        godkänna dagordningen.

 

__________

 


Bsau § 81

 

Delårsrapport 2, 2007 för barn- och skolnämnden

 

Beslut

 

Arbetsutskottet beslutar

 

att        ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde med anledning av att stoppdatum för delårsbokslut ännu inte varit.

 

__________

 

 


Bsau § 82                             Dnr BSN 07-232 430

 

Miljöpolicy för Norrtälje kommun

 

Beslut

 

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta

 

att        till kommunstyrelsen meddela att nämnden inte har något att erinra mot förslaget till miljöpolicy för Norrtälje kommun.

 

 

Underlag för beslut

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2007-08-08 inkl

förslag till miljöpolicy

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-08-20

 

Bakgrund

 

Norrtälje kommunfullmäktige beslutade år 2000 att ett miljölednings­system skulle utarbetas för kommunens förvaltningar. I samband med starten utarbetades en preliminär miljöpolicy som utgångspunkt för arbetet och som skulle förändras efter projekttidens gång.

 

Arbetet har nu slutförts och för närvarande pågår en integration med kommunens planerings- och budgetprocess. Den nu framtagna miljö­policyn skall gälla för hela kommunkoncernen och vara en ledstjärna i miljöarbetet.

 

__________

 

 

 

 


Bsau § 83                             Dnr BSN 07-234 718

 

Ansökan från Roslagsbarn AB om att få auktorisation

för att starta en enskild bidragsfinansierad verksamhet i form av förskola

 

Beslut

 

Arbetsutskottet beslutar på delegation

 

att        ge Roslagsbarn AB i Åkersberga tillstånd att bedriva enskild bidragsfinansierad förskola med fyra avdelningar, 75 barn i Norrtälje,

 

att        godkänna att Roslagsbarn AB erhåller bidrag för att driva enskild bidragsfinansierad förskola från och med den 1 januari 2008,

 

att        tillståndet återkallas om begärda handlingar inte lämnats till förvaltningen senast den 1 januari 2008.

 

 

Underlag för beslut

 

Ansökan 2007-08-15

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-08-17

 

Bakgrund

 

Roslagsbarn AB har inkommit med ansökan om tillstånd att få starta enskild förskola i Norrtälje. Verksamheten kommer att bedriva peda­gogik baserad på Reggio Emiliafilosofin och samarbeta med Region Emilien i Italien. Verksamheten beräknas starta så snart godkänd lokal finns tillgänglig. Barntillsynsinspektören redogör i skrivelse daterad den 17 augusti 2007 för ärendet.

 

Beslutande sammanträde

 

Roslagsbarn AB önskar även bedriva skola och fritidshem i Norrtälje kommun. De återkommer i den frågan när de lämnat in sin ansökan till Skolverket för godkännande.

 

__________


Bsau § 84                             Dnr BSN 07-083 718

 

Ansökan från Enila AB i Norrtälje om att få auktorisa­tion för att utöka sin verksamhet med en enskild bidrags­finansierad förskola

 

Beslut

 

Arbetsutskottet beslutar på delegation

 

att        ge Enila AB auktorisation för att utöka sin verksamhet med en enskild bidragsfinansierad förskola för 20 barn fr o m den 1 januari 2008, och att när hela lokalen är åtgärdad utöka till 30 barn,

 

att        godkänna att Enila AB får bidrag för att driva enskild bidrags­finansierad förskola fr o m den 1 januari 2008,

 

att        auktorisationen återkallas om begärda handlingar inte lämnats till förvaltningen senast den 1 november 2007,

 

att        ovanstående beslut gäller under förutsättning att Enila AB fullt ut följer kommunens köregler utan undantag.

 

 

Underlag för beslut

 

Ansökan 2007-07-09

Förvaltningens tjänsteutlåtande

 

Bakgrund

 

Enila AB i Rimbo har inkommit med ansökan om att få auktorisation för att utöka sin verksamhet med en enskild förskola med 20 barn. De har redan en enskild förskola, Krumilur, med 30 platser i Rimbo. Verk­samheten i den nya förskolan beräknas starta så snart lokalerna anpas­sats för barn­verksamhet och blivit godkända.

 

Barntillsynsinspektören redogör i skrivelse daterad den 17 augusti 2007 för ärendet.

 

__________

 


Bsau § 85

 

Rapporter

 

Avtal med Kulturskolan i Rimbo

Förvaltningschefen informerar om besök på Kulturskolan och arbetet med att ta fram ett avtal för dem avseende lokaler, inventarier, kompe­tensutveckling m m.

 

Auktorisationsregler

Förvaltningen arbetar vidare med att ta fram auktorisationsregler och använder då som underlag bland annat de fakta som tagits fram av den jurist som konsulterats.

 

Skolval på nätet

Det finns i dagsläget inget att rapportera förutom att grundtanken är att kvalitetsredovisning skall finnas på kommunens hemsida med länk till respektive enhet.

 

__________