Plats och tid                                Barn- och skolnämndens förvaltningskontor

                                                      Estunavägen 14, Norrtälje, kl 13.00-15.00

 

Beslutande                                 Ann S Pihlgren

                                                      Patrik Dahl § 100-102

                                                      Margareta Säterli

                                                      Olle Jansson

                                                      Marita Jeansson

                                                      Ann Lewerentz, observatör

 

 

 

 

 

Övriga deltagande                    Ulf Gustavsson, förvaltningschef

                                                      Anne Josefsson, sekreterare

 

                                       

                                       

 

 

Utses att justera                         Olle Jansson

 

Justeringens                              Barn- och skolnämndens förvaltningskontor

plats och tid                                2007-12-10

                                       

 

Underskrift                                  Sekreterare  .........................................................................                    Paragrafer 100-105

                                                                             Anne Josefsson

                                                     

                                                      Ordförande  ........................................................................

                                                                             Ann S Pihlgren

                                                     

                                                      Justerande   ..................................................................................................................

                                                                             Olle Jansson

 

                                                                                     ANSLAG/BEVIS

                                                     Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

 

Organ                                Barn- och skolnämnden

 

Sammanträdesdatum          2007-12-04

 

Datum för                                   2007-12-12                                         Datum för                                        2008-01-02

anslags uppsättande                                                               anslags nedtagande    

 

Förvaringsplats                          Barn- och skolnämndens förvaltningskontor

för protokollet                             Estunavägen 14, Norrtälje        

 

 

Underskrift                                  .................................................................

 


                                        Utdragsbestyrkande


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 

§ 100   Anmälan av övriga ärenden och godkännande av dagordningen

 

§ 101   Verksamhetsplan 2008 för barn- och skolnämnden, rapport

 

§ 102   Månadsrapport för barn- och skolnämnden

 

§ 103   Personuppgiftsombud för barn- och skolnämnden, entledigande och nyval

 

§ 104   Auktorisation av enskilt familjedaghem, Ulrika Wärlinder

 

§ 105   Rapporter

 

__________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bsau § 100

 

Anmälan av övriga ärenden och godkännande av dagordningen

 

Inga övriga ärenden är anmälda.

 

Beslut

 

Arbetsutskottet beslutar

 

att        godkänna dagordningen.

 

__________


Bsau § 101

 

Verksamhetsplan 2008 för barn- och skolnämnden, rapport

 

Beslut

 

Arbetsutskottet beslutar

 

att        tacka för rapporten.

 

 

Beslutande sammanträde

 

Förvaltningschefen redogör för barn- och skolförvaltningens arbete med att ta fram förslag till verksamhetsplan för barnomsorg och skola för verksamhetsåret 2008. Ärendet kommer upp i nämnden i januari 2008 för beslut.

 

__________

 


Bsau § 102                           Dnr BSN 07-106 042

 

Månadsrapport för barn- och skolnämnden

 

Beslut

 

Arbetsutskottet beslutar

 

att        tacka för rapporten.

 

 

Beslutande sammanträde

 

Förvaltningschefen informerar att den prognos som tidigare redovisats för nämndens ledamöter fortfarande kvarstår. Med anledning av att stoppdatum för det ekonomiska systemet just infallit kommer utförlig rapport att lämnas vid nämndens sammanträde den 18 december.

 

__________

 


Bsau § 103                             Dnr BSN 07-315 600

 

Personuppgiftsombud för barn- och skolnämnden, entledigande och nyval

 

Beslut

 

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta

 

att        entlediga kommunjurist Fredrik Cederblom från sin uppgift som barn- och skolnämndens personuppgiftsombud och

 

att        i hans ställe välja Kaj Laerum, Integrit AB, som barn- och skolnämn­dens person­uppgiftsombud från och med den 1 januari 2008.

 

 

                                        Underlag för beslut

 

                                        Ledningskontorets skrivelse 2007-06-28

                                        Förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-07-25

 

                                        Bakgrund

                                       

Kommunfullmäktige har i reglemente fastställt att varje nämnd ansvarar för att personuppgiftslagen (PuL 1998:204) följs. Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras per­son­liga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

 

Barn- och skolnämnden valde år 2001 kommunjurist Fredrik Ceder­blom som sitt personuppgiftsombud. Fredrik Cederblom slutar nu sin anställ­ning i kommunen.

 

Ledningskontoret avser att anlita Kaj Laerum, Integrit AB, att vara personuppgiftsombud för kommunstyrelsen. Ledningskontoret erbjuder de nämnder som önskar att välja Kaj Laerum till sitt personuppgifts­ombud.

 

Ett personuppgiftsombuds uppgift är bland annat att självständigt se till att den personuppgiftsansvarige (nämnden) behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt i enlighet med god sed, samt påpeka eventuella brister.


Bsau § 103 forts

 

Ett personuppgiftsombud skall föra en förteckning över de be­handlingar som den personuppgiftsansvarige genomför och som skulle ha om­fattats av anmälningsskyldighet till tillsynsmyndig­heten om ombudet inte hade funnits.

 

Ledningskontoret anordnade en informations- och utbild­ningsdag den 7 september 2007 för nämndpresidier, nämndsekre­terare och registrato­rer.

 

Politikerberedning

 

Au 2/10                           Arbetsutskottet beslutade den 2 oktober 2007, § 90 att återremittera ärendet i avvaktan på information från kommunens ledningskontor beträffande den eventuella kostnad som barn- och skolnämnden kom­mer att debiteras för tjänsten som personuppgiftsombud.

 

Beslutande sammanträde

 

Au 4/12                           Arbetsutskottet beslutar, trots att förvaltningen inte erhållit information om beräknad kostnad för denna tjänst, att förorda Kai Lerum, Integrit AB, som nytt personuppgiftsombud.

 

__________                          


Bsau § 104                             Dnr BSN 07-325 718

 

Auktorisation av enskilt familjedaghem, Ulrika Wärlinder

 

Beslut

 

Arbetsutskottet beslutar på delegation

 

att        godkänna enskilda personen Ulrika Wärlinder som auktoriserad dagbarnvårdare från och med den 1 januari 2008,

 

att        till Ulrika Wärlinder betala ut bidrag för inskrivna barn,

 

att        auktorisationen återkallas om begärda handlingar inte lämnats till förvaltningen senast den 1 januari 2008.

 

 

 

Underlag för beslut

 

Ansökan 2007-11-12

Förvaltningens skrivelse 2007-11-14

 

Bakgrund

 

Ansökan om att få starta enskilt familjedaghem har kommit från nuva­rande dagbarnvårdaren Ulrika Wärlinder, som av förvaltningen blivit informerad om de krav på uppföljning och kvalitetsredovisning som gäller.

 

Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 14 november 2007 att arbetsutskottet beviljar auktorisation och att bidrag skall betalas ut för inskrivna barn.

 

__________

 


Bsau § 105

 

Rapporter

 

Skolpeng

Förvaltningschefen redogör för det omfattande arbete som pågår med att ta fram ett förslag till skolpeng. Avstämning kommer att ske med presidiet den 17 december och den 28 januari 2008 innan ärendet går vidare för beslut.

 

Städorganisationen

Kommunledningen har aktualiserat upphandling av städning.

 

Kostorganisationen

Kommunledningen har på intranätet informerat om tillbakadragandet av fullmäktiges beslut om en ny kostorganisation. Något nytt uppdrag har inte givits.

 

Rektorsorganisationen

Rektor för Lommarenheten slutar sin tjänst. Som en temporär lösning under vårterminen kommer Björn Sandblad att tillförordnas som rektor, med assistans av rektor Hans Söderberg - båda på deltid.

 

Rektor för Skederidsenheten, Marianne Bjarneskans, har fått för­läng­ning av tillförordnandet som rektor att gälla även under vårterminen 2008. Omfattningen är deltid då hon också kommer att få ett över­gripande ansvar som IT-strateg i förvaltningen.

 

Matsalen i Herräng

Kommunens ledningskontor har informerat att matsalen i Herräng är uppsagd, vilket får konsekvenser för barn- och skolförvaltningen.

 

Långsiktig utvecklingsplan för förskola och skola

Nämndens beslut den 20 november innebär förändringar av förvalt­ningens verksamheter. Några beslut om när detta ska ske har dock inte tagits, vilket felaktigt gått ut till vissa enhetsråd. Förvaltningschefen har fått uppdraget att ta fram en tidsplan för förändringarna.

 

Enhetsbidraget

Enhetsbidraget som diskuterats i ledningsgruppen planeras att ingå i elevpengen hösten 2008.

__________