Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Estunavägen 14, Norrtälje kl 09.00-12.00, 14.40-16.30

Beslutande Se förteckning Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Agneta Brus, ekonomichef
Kjell-Åke Eriksson, kvalitetsuppföljning
Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2005-01-17

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 1-21
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
Lotta Lindblad Söderman


Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2005-01-10

Datum för 2005-01-18 Datum för 2005-02-08
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
för protokollet Estunavägen 14, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO TID VOTERING
Ja Nej Ja Nej

LEDAMÖTER 

Lotta Lindblad-Söderman m x 
Claes-Göran Brile m x 
Patrik Dahl c x Tjg § 1-10 
Robert Johansson c x 
Inga-Maja Dunér fp x 
Ulla-Britt Pettersson kd x 
Olle Jansson s x 
Marita Jeansson s x 
Jan Sjöblom s x 
Ulrika Enlund s x 
Leif Glavstedt v x 

ERSÄTTARE 

Kjell Pihlgren m x 
Marie Egelin m x 
Mai Helsing-Ohlsson c x Tjg § 11-21 
Ingvar Holmqvist fp x 
Melinda Christiansson fp x 
Göte Waara kd x Tjg § 1-21 
Hanna Stymne-Bratt s x 
Olle Sewerin s x 
Diana Morales s x 
Anders Sundberg s x 


Närvaro totalt N F Votering totalt Ja
Nej
Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 1 Val av justerare och tid för justering

§ 2 Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport

§ 3 Verksamhetsplan 2005 inklusive barn- och elevpeng

§ 4 Frågor angående barn- och skolnämndens hantering av verksamhetsplan för 2005-2007 samt sammanträdestider för 2005 

§ 5 Granskning av verifikationer

§ 6 Gemensam kö till barnomsorg inom kommunal och enskild verksamhet

§ 7 Utökad kundservice

§ 8 Delegationsordning för barn- och skolnämnden, revidering

§ 9 Upptagningsområde Rimbo centralort

§ 10 Lokalrevisionen - Förslag till organisatorisk utveckling i centrala Hallstavik

§ 11 Extraresurs till Björkö-Arholma grundskola 2005 

§ 12 Drift av skolköksverksamhet i personalstyrt företag, försöksprojekt på Rådmansö skola

§ 13 Barn- och skolplanen ”Kompassen”

§ 14 Anmälan av delegationsärenden
§ 15 Anmälan av delgivningar

§ 16 Rapport från förvaltningen
§ 17 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande
§ 18 Rapport från kontaktpolitikergrupperna
§ 19 Kurser och konferenser

§ 20 Trygghet och studiero i skolan

§ 21 Barnomsorg i Rimbo centralort, Vallby hage

__________

Bsn § 1

Val av justerare och tid för justering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Olle Jansson (s) att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll, 

att justeringen sker på barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
måndagen den 17 januari 2005, kl 13.00. 

__________

Bsn § 2 Dnr BSN 04-044 040

Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten och 

att uppdra till förvaltningen att vid arbetsutskottet den 31 januari lämna redovisning med ekonomisk analys av effekter på budget 2005. 


Beslutande sammanträde 

Ekonomichefen redogör muntligt för dagsläget när det gäller nämndens budgetläge, vilket visar på ett underskott på 12,5 miljoner kronor. Samtliga beräknade intäkter är dock ej bokförda. Förskola och familjedaghem är de verksamheter som har det största underskottet (7,7 mkr respektive 2,6 mkr), därefter grundskolan med 3 mkr, varav 2 mkr är skolskjutsar. 

__________


Bsn § 3 

Verksamhetsplan 2005 inklusive barn- och elevpeng

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att anta verksamhetsplan 2005 inklusive nedanstående barn- och elevpeng

Kommunala enheter Ht 2004* Vt 2005** Ht 2005 

Grundskola
Årskurs 0-6 33699 34532 33782
Årskurs 7-9 41446 42396 41646

Fritidshem 
6-9 år 21220 21787 20564
10-12 år 16976 17430 16451

Förskola
1-2 år <15 h 42544 52403 52403
1-2 år >15 h 85087 88403 88403
3-5 år <15 h 29841 37736 37736
3-5 år >15 h 59682 61736 61736

Familjedaghem
1-2 år <15h 43414 51042 51042
1-2 år >15 h 80327 83704 83704
3-5 år <15 h 31833 37466 37466
3-5 år >15 h 57166 59241 59241
6-9 år 21958 22400 21263
10-12 år 18166 18410 17500

Enskilda verksamheter Ht 2004 Vt 2005** Ht 2005

Grundskola
Årskurs 0-6 40833 41731 40981
Årskurs 7-9 49630 50718 49968

Fritidshem 
6-9 år 20410 21131 19729
10-12 år 16328 16904 15783

Bsn § 3 forts

Enskilda verksamheter Ht 2004 Vt 2005** Ht 2005

Förskola
1-2 år <15 h 46572 57624 57624
1-2 år >15 h 93144 96375 96375
3-5 år <15 h 31825 40818 40818
3-5 år >15 h 63651 65819 65819

Familjedaghem
1-2 år <15h 43459 50237 50237
1-2 år >15 h 80419 83458 83458
3-5 år <15 h 30668 35395 35395
3-5 år >15 h 54836 56709 56709
6-9 år 19741 19250 17987
10-12 år 16392 16000 14990

* För kommunala enheter är beloppen ht 2004 exklusive löneökning 2004.

** För kommunala enheter är barn- och elevpeng vt 2005 endast uppräknade med löneökning 2004. Löneökning för 2005 läggs ut senare. För enskilda verksamheter är löneökning för år 2005 inräknad i barn- och elevpengen.

Barn- och skolnämnden beslutar också 

att göra följande justeringar i den internfördelade budgeten 2005: 

- ledningsresursen reduceras med 0,5 mkr
- statsbidraget (Wärnerssonmedlen) på 3 mkr används för att 
upprätthålla personaltätheten
- dagbarnvårdarverksamheten tillförs 0,5 mkr
- plan för resterande 1,3 mkr redovisas i slutet av januari 2005.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.


Underlag för beslut

Förvaltningens verksamhetsplan 2005
Reviderad internfördelning 2005-01-10

Bsn § 3 forts

Bakgrund

Kommunens plan för utvecklingen av Norrtälje kommuns förskola, skola och fritidsverksamhet ”Kompassen” är vägledande för barn- och skolnämndens ansvar i dessa verksamheter. Utöver den gällande barn- och skolplanen skall en årlig verksamhetsplan upprättas där nämnden anger sina ambitioner och prioriteringar under kommande kalenderår.

Tjänstemanna- och politikerberedning

Nämnden har tillsammans med förvaltningen vid ett antal möten arbetat fram ett förslag till verksamhetsplan för år 2005. 

Politikerberedning

BSN 22/11 Ärendet behandlades vid nämndens sammanträde den 22 november 2004, § 98 då förvaltningen fick i uppdrag att till nämndens sammanträde i januari utarbeta en verksamhetsplan som visar hur fastställda mål skall uppnås, samt att vid samma tillfälle presentera förslag till detaljerad internfördelning av budget 2005. 

Au 13/12 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 13 december 2004, § 90.

Beslutande sammanträde 

Reviderad internfördelning 2005 enligt förteckning 2005-01-10 presenteras. 

Yrkanden

Ordföranden Lotta Lindblad Söderman (m) med instämmande av Claes-Göran Brile (m), Patrik Dahl (c), Robert Johansson (c), Inga-Maja Dunér (fp) och Göte Waara (kd) yrkar
- enligt den reviderade internfördelningen.

Vice ordföranden Olle Jansson (s) med instämmande av Marita Jeansson (s), Jan Sjöblom (s), Ulrika Enlund (s) och Leif Glavstedt (v) yrkar
- enligt oppositionens yrkande vid arbetsutskottet den 12 december 2004, dvs
budgeten för grundskolepengen reduceras med 6 mkr, ledningsresursen reduceras med 0,5 mkr och statsbidraget (Wärnerssonmedlen) behålles.

Bsn § 3 forts

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens m fl förslag.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

__________


Bsn § 4 Dnr BSN 04-400 040

Frågor angående barn- och skolnämndens hantering av verksamhetsplan för 2005-2007 samt sammanträdestider för 2005

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att till ledningskontoret översända förvaltningens svar som sitt eget, och

att uppdra till förvaltningen att ta reda på vad som menas med en fullständig verksamhetsplan, vad exakt ska den innehålla, och varför den spänner över perioden 2005-2007 och inte enbart 2005.


Underlag för beslut

Ledningskontorets skrivelse 2004-12-02
Förvaltningens skrivelse 2004-12-08

Bakgrund

Enligt kommunstyrelsens tidplan för budget skall samtliga nämnder ha lämnat in sina verksamhetsplaner 2005-2007 till ledningskontoret den 25 november 2004. Den 22 november beslutade barn- och skolnämnden att slutbehandla verksamhetsplanen vid nämndens sammanträde i januari 2005. Med anledning av detta ställer kommunens budgetchef två frågor till nämnden.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse daterad den 8 december 2004 varför nämnden inte var beredd att ta beslut om internbudgeten vid sammanträdet i november. Nämnden kommer att anpassa sina sammanträdestider efter ledningskontorets reviderade brytdatum. 

Beslutande sammanträde 

Förvaltningen presenterar i separat skrivelse vilka i förvaltningen som ansvarar för att nämndens mål blir kända och bearbetade på respektive enhet. 

__________
Bsn § 5 Dnr BSN 04-328 040

Granskning av verifikationer

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att godkänna barn- och skolförvaltningens kommentarer och kompletteringar till revisionsskrivelsen samt att översända svaret till revisorerna.


Underlag för beslut

Revisorernas skrivelse 2004-10-22
Förvaltningens skrivelser 2004-11-16 och 2004-11-29

Bakgrund

Komrev har på uppdrag av kommunens revisorer granskat ett urval av kommunens verifikationer för 2004. Granskningen visar att rutinerna förbättrats, men fortfarande finns fakturor där bland annat syfte och deltagarförteckning saknas. 

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen har kompletterat verifikationerna med de uppgifter som varit föremål för anmärkning. Vid motsvarande granskning 2002 fick förvaltningen anmärkningar på ett trettiotal fakturor. Efter det har rutinerna förändrats och vid årets granskning har vi endast fått anmärkning på fem fakturor. 

Politikerberedning

Au 13/12 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 13 december 2004, § 82.

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 13 december 2004 (före arbetsutskottet).

__________


Bsn § 6 Dnr BSN 04-062 712

Gemensam kö till barnomsorg inom kommunal och enskild verksamhet

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att ge förvaltningen i uppdrag att utforma en gemensam kö i webbmiljö för all barnomsorg.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2004-11-18

Bakgrund

Kön till kommunal barnomsorg administreras av förvaltningens distrikts-kontor. De enskilda verksamheterna sköter sina egna köer. Många föräldrar upplever det frustrerande att de måste köa på flera ställen och att det är svårt att få besked om var och när de kommer att få barnomsorg.

Tjänstemannaberedning

På uppdrag av arbetsutskottet har förvaltningen tillsammans med de enskilda verksamheterna undersökt möjligheterna till att hantera en gemensam kö. I skrivelse daterad den 18 november redogör den administrativa chefen för arbetsgruppens arbete och dess förslag till en gemensam köhantering under förutsättning att den sker via webben.

Politikerberedning

Au 13/12 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 13 december 2004, § 83. Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 13 december 2004 (före arbetsutskottet)

__________Bsn § 7 Dnr BSN 04-367 005

Utökad kundservice

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att ge förvaltningen i uppdrag att i samverkan med kundserviceprojektet införa webbaserad service för förvaltningens kunder,

att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en detaljerad projekt- och tidsplan för genomförandet.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2004-11-17

Bakgrund

Kommunstyrelsen har beslutat genomföra ett kundserviceprojekt vars huvudsyfte är att öka tillgängligheten till kommunens tjänster dygnet runt. Projektet består av två delar, dels utökning av möjligheten att ta emot medborgarnas synpunkter och klagomål, dels utveckling av en gemensam kundtjänstfunktion för kommunens verksamheter inklusive möjlighet för medborgarna att via webb få önskad information och att själva kunna göra anmälningar och registrera uppgifter under hela dygnet.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse daterad den 17 november för ärendet. Ett webbsystem möjliggör för föräldrar, verksamhetspersonal och administrativ personal att utföra en mängd olika aktiviteter och tjänster via Internet istället för att använda blanketter, vilka manuellt skall bearbetas och registreras. 

Politikerberedning

Au 13/12 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 13 december 2004, § 84. Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 13 december 2004 (före arbetsutskottet).
__________

Bsn § 8 

Delegationsordning för barn- och skolnämnden, revidering

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att anta den reviderade delegationsordningen för barn- och skolnämnden att gälla från och med den 1 januari 2005. 


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2004-11-24 inkl delegationsordning

Bakgrund

Nuvarande delegationsordning gäller från och med den 1 januari 2003. Nya typer av ärenden har kommit in till nämnden för beslut. Dessa kan med fördel vidaredelegeras till tjänstemän i förvaltningen. 

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse daterad den 24 november 2004 för ärendet. 

Politikerberedning

Au 13/12 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 13 december 2004, § 85. Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 13 december 2004 (före arbetsutskottet).

__________

Bsn § 9 Dnr BSN 05-010 610

Upptagningsområde Rimbo centralort

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att Bålbroskolan och Långsjöskolan fr o m den 10 januari 2005 har ett gemensamt upptagningsområde - Rimbo och Rö församlingar - för elever i förskoleklass-skolår 9,

att elever från Fasterna och Närtuna/Gottröra församlingar tillhör Bålbroskolans upptagningsområde för skolår 7-9,

att elever från Edsbro, Skederids och Husby Sjuhundra församlingar tillhör Långsjöskolans upptagningsområde för skolår 7-9.


Underlag för beslut

Förvaltningens reviderade skrivelse 2005-01-10

Bakgrund

För att skapa två likvärdiga F-9-skolor i Rimbo beslutade nämnden 1998 om upptagningsområden som styrt eleverna till respektive skola. När nu målet är uppnått kan Rimbo centralort utgöra ett gemensamt upptagningsområde, vilket skulle innebära större frihet för föräldrar att välja skola för sina barn. 

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse daterad den 22 november 2004 för ärendet. Enligt Skolverket finns inga hinder för en kommun att besluta om upptagningsområden. Grundprincipen skall vara att i största möjliga mån värna rätten att välja skola.

Politikerberedning

Au 13/12 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 13 december 2004, § 86. 

Bsn § 9 forts

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 13 december 2004 (före arbetsutskottet).

Beslutande sammanträde 

Reviderad skrivelse daterad 2005-01-10 presenteras. 

__________

Bsn § 10 Dnr BSN 04-166 291

Lokalrevisionen - Förslag till organisatorisk utveckling i centrala Hallstavik

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att återremittera ärendet för ytterligare behandling av de frågor som uppkommit.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2004-12-13

Bakgrund

Förvaltningsskrivelsen är framtagen som en följd av den lokalrevision som genomfördes våren 2004, samt utifrån barn- och skolnämndens yttrande över lokalrevisionens slutrapport. 

Beslutsunderlaget består av två förslag, ett som föreslår att Skärsta skola läggs ned och slås samman med Hallstaenheten, ett som föreslår att Skärsta skola behålls. Inget av förslagen är prioriterat före det andra.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse daterad den 13 december 2004 detaljerat för de båda förslagen och de ekonomiska och pedagogiska konsekvenserna.

Politikerberedning

Au 13/12 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 13 december 2004, § 88 och beslutade då föreslå nämnden besluta:

att förvaltningen från och med höstterminen 2005 går ur Skärsta skolas lokaler, 

att Skärsta- och Hallstaenheterna vid samma tidpunkt slås ihop till en enhet,

Bsn § 10 forts

att skapa förutsättningar för ytterligare en fritidsavdelning i anslutning till den befintliga fritidsavdelningen i Gröna huset på Hallsta skola,

att i enlighet med lokalrevisionsrapporten göra nödvändig om- och tillbyggnation på Gottsta skola,

att utreda möjligheterna, samt skapa förutsättningar för ytterligare en slöjdlokal i centrala Hallstavik - i första hand på någon av enheterna Centralskolan, Hallsta skola eller Häverögymnasiet.

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) reserverade sig då mot beslutet till förmån för eget förslag gällande första och andra att-satserna (avslag på ordförandens första och andra att-sats och hänvisning till eget förslag att Skärsta skola behålls då det främjar valfriheten för Hallstaviks elever), men biföll resterande att-satser.

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 13 december 2004 (före arbetsutskottet).

Beslutande sammanträde 

Efter diskussion beslutade nämnden att återremittera ärendet för ytterligare behandling av de frågor som uppkommit. 

__________


Bsn § 11 Dnr BSN-04398 044

Extraresurs till Björkö-Arholma grundskola 2005

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att under vårterminen 2005 bevilja Björkö-Arholmaenheten extra anslag om 145.000 kr för drift av grundskolan , samt 25.000 kr för drift av tillagningsköket i avvaktan på att Elmstaenhetens kök byggs om, samt

att uppdra till distriktschefen att återkomma med ansökan om extra medel för höstterminen 2005 om behovet då kvarstår.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2004-12-05 inkl bilaga

Bakgrund

Skolan har idag 28 elever i åldern 6-12 år. För att klara en bra omsorg och undervisning behövs tre tjänster, vilket enhetens budgettilldelning inte tillåter. Trots att måltidsverksamheten har minskat till 60 % går verksamheten inte ihop.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse daterad den 5 december 2004 detaljerat för enhetens problem och behov av extra tilldelning i budget för 2005. 

Politikerberedning

Au 13/12 Arbetsutskottet beslutade den 13 december 2004, § 87 att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till nämnden för beslut.

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 13 december 2004 (före arbetsutskottet).

__________


Bsn § 12 Dnr BSN 04-357 622

Drift av skolköksverksamhet i personalstyrt företag, försöksprojekt på Rådmansö skola

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att berörd personal på Rådmansöenheten inbjuds till planeringsarbets-utskottet den 17 januari, samt

att delegera till arbetsutskottet att besluta i ärendet den 31 januari 2005. 

Underlag för beslut
Ansökan från Rådmansöenheten 2004-11-11 inkl bilaga
Komplettering 2004-12-30 

Bakgrund

Ansökan har inkommit från Rådmansöenheten om att få driva skolköksverksamheten i personalstyrt företag som försöksprojekt under två år. Bildandet av den ekonomiska föreningen är ett lokalt initiativ. 

I skolköket arbetar idag tre personer, varav en slutar pga pension och en har tidsbegränsad anställning, varför tillfället är väl valt för att ändra organisa-tionen och pröva nya verksamhetsformer.

Målsättningen ligger helt i linje med nämndens riktlinjer såväl när det gäller elevinflytande som folkhälsoplan. Föreningen kommer att verka för elevernas delaktighet och för att integrera verksamheten i det pedagogiska arbetet. Föreningen har också som ambition att samverka med lokala företag, verksamheter och föreningar. 

Rektor och övrig personal är mycket positivt inställda till idén och är angelägna om att den kan förverkligas.

Politikerberedning

BSN 22/11 Ärendet behandlades vid nämndens sammanträde den 22 november 2004, § 112 då förvaltningen fick i uppdrag att se över möjligheten att driva 
måltidsverksamheten på Rådmansö som personalstyrt företag och ta fram ett förslag till genomförande. 

Bsn § 12 forts 

Ärendet har behandlats i PAMK den 13 december 2004 (före arbetsutskottet).

Au 13/12 Arbetsutskottet beslutade den 13 december 2004, § 89 att återremittera ärendet tills kommunens upphandlingsenhet inkommit med sitt yttrande.

__________


Bsn § 13

Barn- och skolplanen ”Kompassen”

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att vid en extra utbildningsdag gemensamt arbeta med att ta fram förslag till en ny barn- och skolplan,

att uppdra till förvaltningen att ta fram erforderligt beslutsunderlag.


Bakgrund

Norrtälje kommuns plan för utvecklingen av förskola, skola och fritidsverksamhet, ”Kompassen”, antogs av kommunfullmäktige den 26 april 1999. 

Med anledning av att det sedan dess har skett en del verksamhets- och organisationsförändringar inom förvaltningen är det nödvändigt med en uppdatering, alternativt upphävande, av barn- och skolplanen. 

Politikerberedning

Au 13/12 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 13 december 2004, § 91.

Beslutande sammanträde 

Efter diskussion beslutas att nämnden vid en extra utbildningsdag skall försöka hitta en gemensam politisk överenskommelse om en ny barn- och skolplan. Förvaltningen uppdras att ta fram nödvändigt underlag. 

__________


Bsn § 14

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 539-559 enligt förteckning daterad 2004-12-01.


Bakgrund

Barn- och skolnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, 
ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation.

Beslutande sammanträde

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

__________

Bsn § 15

Anmälan av delgivningar

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

Beslutande sammanträde

Förteckning daterad 2004-12-16 över delgivningar föreligger.

__________

Bsn § 16

Rapport från förvaltningen

En tyst minut

Ordföranden inledde dagens möte med att tillägna de som drabbats av Asienkatastrofen en tyst minut. Därefter informerade förvaltningschefen om det arbete som gjorts inom kommunen och förvaltningen för att på ett så bra sätt som möjligt kunna möta barn, elever och personal när verksamheterna startar igen.

Visning av LUS-film - läsutvecklingsschema

Under förmiddagspasset tittade nämnden på en film om utvärderings-instrumentet LUS - läsutvecklingsschemat. 

Barn- och personaltäthet på förskolor

Kommunens ansvarige för verksamhets- och kvalitetsuppföljning, Kjell-Åke Eriksson, informerade under förmiddagen om den undersökning som gjorts när det gäller barn- och personaltäthet på de kommunala förskolorna. 

Ny rektor vid Östra förskoleenheten

Förvaltningschefen informerar att ny rektor har tillsatts vid Östra förskoleenheten.

Utbildningsinspektion i Norrtälje kommun

Förvaltningen har till Skolverket översänt en sammanställning på enheternas åtgärder med anledning av kritiken av områden där enheterna inte uppfyllt författningarnas krav. __________

Bsn § 17

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Namninsamling för satsning av resurser på barn och ungdomar 0-18 år

Vid nämndsammanträdets början mottog ordföranden och vice ordföranden namnunderskrifter i ett upprop från Aktiva Föräldrar ABUL Norrtälje för att tillräckliga resurser skall satsas på alla barn och ungdomar från 0 till 18 år i Norrtälje kommun. Insamlingen kommer att pågå till dess att ändamålet är uppfyllt eller att en betydande mängd namnunderskrifter inkommit.

Träff med föräldrar

Ordföranden informerar att nämndens ledamöter är inbjudna av en föräldragrupp att på kvällen den 23 februari träffas för att diskutera barnomsorg, fritidshem och dagbarnvårdare.

__________


Bsn § 18

Rapport från kontaktpolitikergrupperna

Under 2005 kommer två dagar att avsättas som kontaktpolitikerdagar. Arbetsgruppen återkommer snarast möjligt med detaljerad information. 

Nämnden planerar även att anordna några öppna nämndsammanträden 
under året. 

__________Bsn § 19

Kurser och konferenser

Kommunal Skolriksdag

Svenska Kommunförbundet anordnar den 12 och 13 april 2005 konferensen Kommunal Skolriksdag på Stockholmsmässan i Älvsjö. Anmälan skall göras senast den 11 mars.

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att ordföranden och vice ordföranden deltar i seminariet Kommunal Skolriksdag den 12 och 13 april 2005, vilket berättigar till förrätt-ningsarvode.

__________Bsn § 20

Trygghet och studiero i skolan

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att uppdra till förvaltningsledningen att i samarbete med utbildnings-förvaltningen ta fram förslag till en gemensam handlingsplan för barns och elevers trygghet och arbetsro i förskola, skola och gymnasium i Norrtälje kommun.


Bakgrund

Sollentuna kommuns handlingsplan för trygghet och studiero i skolan presenteras. Handlingsplanen är tänkt att användas som stöd till personal, elever och föräldrar då kommunens policy för trygghet och studiero skall omsättas i praktisk handling från förskolenivå till gymnasieskola. Planen finns på Sollentuna kommuns hemsida (www.sollentuna.se).

Beslutande sammanträde 

Efter diskussion beslutar nämnden att uppdra till förvaltningsledningen att i samarbete med utbildningsförvaltningen ta fram förslag till en motsvarande handlingsplan för Norrtälje kommun.

__________


Bsn § 21 Dnr BSN-03-411 291

Barnomsorg i Rimbo centralort, Vallby hage

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att hos kommunstyrelsen hemställa om att från och med den 1 maj 2005 få ta i anspråk avdelning 2 i förskolan Vallby hage.

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2005-01-07

Bakgrund

Behovet av en utökning av förskolelokaler i Rimbo centralort har tidigare behandlats av nämnden den 20 oktober 2003, § 116 och den 20 september 2004, § 83. 

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen informerar i skrivelse daterad den 7 januari 2005 att Rimbo tätort fortsätter att växa med en kontinuerlig tillströmning till barnomsorgen som följd. Den nya förskoleavdelning som kommer att öppnas i Vallby hage i mars i år är redan fullbelagd. 

Dagbarnvårdarverksamheten i Rimbo har länge fungerat som en buffert för att hantera den statliga barnomsorgsgarantin på fyra månader. Då allt fler föräldrar önskar förskola istället för dagbarnvårdare har antalet dagbarnvårdare minskats från tolv till att under våren 2005 endast vara fem stycken. 
Efter att ha fyllt avdelning 1 i Vallby hage har förvaltningen ytterligare nio barn i kö fram till och med maj 2005. Dessutom står sjutton barn i Skederid, och fem barn i Edsbro, i kö för omplacering från dagbarnvårdare till förskola.
Ett beslut om ytterligare en avdelning grundar sig således inte på en prognos som beskriver en ökning av antalet barn, utan istället på en ekonomiskt fördelaktig omfördelning av barn från dagbarnvårdare till förskola, vilket dessutom kan tillgodose fler föräldrars önskemål om barnomsorgsform.

Politikerberedning
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 10 januari 2005, § 1.
__________