Justerat BSN-protokoll 000124, § 1-13

Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor

Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl 09.00-12.00, 13.00-15.00, 16.00-17.30

Beslutande Se förteckning

Övriga deltagande Gösta Högberg, t f förvaltningschef

Britt-Marie Hedlund, administrativ chef

Arne Appel, ekonomichef

Anne Josefsson, sekreterare

 

Utses att justera Christina Pettersson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor

plats och tid 2000-01-31

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 1-13

Anne Josefsson

 

 

Ordförande ........................................................................

IngaBrita Mörch

 

Justerande ..................................................................................................................

Christina Pettersson

 

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2000-01-24

Datum för 2000-02-01 Datum för 2000-02-22

anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund

för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje

 

Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA

 

NAMN PARTI NÄRVARO TID

VOTERING

 

Ja Nej Ja Nej

 

LEDAMÖTER

 

IngaBrita Mörch m x

Agneta Schmiterlöw m x

Per Lodenius c x

Patrik Dahl c x

Ulla-Britt Pettersson kd x

Inga-Maja Dunér fp x

Christina Pettersson s x

Marita Jeansson s x

Jan Sjöblom s x

Kristian Krassman s x

Leif Glavstedt v x

 

ERSÄTTARE

 

Göran Pettersson m x

Marie Egelin m x

Helene Thor c x

Virve Westman c x Tjg

Eva-Lotta Fröjd kd x

Linda Hoflund fp x

Gustav Marling s x

Olle Jansson s x

Jenny Gustavsson s x

Sven-Allan Edehamn s x

Bridget Wedberg mp x

 

Närvaro totalt N F Votering totalt Ja

Nej

Avstår

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 1 Val av justeringsman och tid för justering

§ 2 Avskrivning av fordringar barnomsorgsavgifter

§ 3 Beslutsattestanter och ersättare för konton i budget år 2000

§ 4 Månatlig budget- och verksamhetsrapport, samt budgetprognos år 2000

§ 5 Maxtaxa och allmän förskola, remiss

§ 6 Framställan från Grindenheten att få medel att utbilda personal i samband med allergisanering på Solbackastugan

§ 7 Nedläggning av daghemsavdelningar i Rimbo och Norrtälje tätorter

under år 2000

§ 8 Anmälan av delegationsärenden

§ 9 Anmälan av delgivningar

§ 10 Barn- och skolnämndens utvecklingsanslag

§ 11 Rapport från förvaltningen

§ 12 Rapport från kontaktpolitikergrupperna

§ 13 Kurser och konferenser

-_________

Bsn § 1

Val av justeringsman och tid för justering

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Christina Pettersson (s) att jämte ordföranden justera dagens

protokoll,

att justeringen skall äga rum på barn- och skolnämndens förvaltningskontor

måndagen den 31 januari 2000 kl 09.00.

__________

Bsn § 2 Dnr 98/445 719

Avskrivning av fordringar - barnomsorgsavgifter

Föreliggande förteckning upptar samtliga fordringar som efter kontroll av

vederbörandes nuvarande betalningsförmåga lämnats till långtidsbevakning.

Dessa fordringar bedöms för närvarande som mycket osäkra och föreslås avskrivas i bokslutet för 1999. Detta innebär inte att skulderna efterskänks utan kommer att bevakas även i fortsättningen och om möjligt drivas in. Sammanlagt uppgår de fordringar som bedöms som osäkra till 181 175 kronor.

Förteckningen delas ut vid sammanträdet med anledning av sekretess. Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 1999-12-29.

Au 10/1 Arbetsutskottet har 2000-01-10, § 1 behandlat ärendet.

BSN 24/1 Barn- och skolnämnden beslutar

att avskriva fordringar avseende obetalda barnomsorgsavgifter enligt

förteckning 1999-12-21 om tillsammans 181 175 kronor.

__________

Bsn § 3 Dnr 00/005 040

Beslutsattestanter och ersättare för konton i budget år 2000

Enligt kommunens attest- och utanordningsreglemente skall nämnd utse

beslutsattestanter och ersättare för dessa, samt ange omfattningen av upp-

dragen.

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 1999-12-29.

Au 10/1 Arbetsutskottet har 2000-01-10, § 2 behandlat ärendet.

BSN 24/1 Barn- och skolnämnden beslutar

att bifogad attestantförteckning skall gälla för år 2000, samt

att Arne Appel och Hans Nordström skall ha attesträtt för samtliga

nämndens konton.

__________

 

 

Bsn § 4

Månatlig budget- och verksamhetsrapport, samt budgetprognos år 2000

Au 10/1 Ekonomichefen redogör för dagsläget för budget 2000 och de avvikelser som råder i förhållande till ram. Vid arbetsutskottets nästa planeringssammanträde skall definitionen av nollbasbudgetering och fördelningsmodell diskuteras.

Arbetsutskottet har 2000-01-10, § 3 behandlat ärendet.

BSN 24/1 Ekonomichefen redogör muntligt för arbetet med bokslut 1999 samt budgetprognosen för år 2000.

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten.

__________

Bsn § 5 Dnr 99/473 710

Maxtaxa och allmän förskola, remiss

Rapporten Maxtaxa och allmän förskola (Ds 1999:53) är utarbetad av en tjänstemannagrupp inom regeringskansliet som sedan i våras arbetat med att ta fram förslag till hur en maxtaxa inom barnomsorgen och en allmän förskola kan utformas och genomföras. Reformen innehåller tre delar:

1 Maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

2 Allmän förskola för fyra- och femåringar

3 Förskoleverksamhet för barn till arbetssökande

Norrtälje kommun har beretts tillfälle att lämna remissyttrande över rapporten. Yttrandet skall vara utbildningsdepartementet tillhanda senast den 1 februari 2000. Barn- och skolnämnden bereds tillfälle att yttra sig över förslaget till remissvar innan slutligt förslag utformas.

Kommunfullmäktige föreslås i skrivelse 1999-12-13 besluta att yttra sig i

enlighet med ledningskontorets förslag till remissvar 1999-12-08.

Au 10/1 Arbetsutskottet har 2000-01-10, § 4 behandlat ärendet.

BSN 24/1 Barn- och skolnämnden beslutar

att instämma i ledningskontorets yttrande över betänkande Maxtaxa och allmän förskola (Ds 1999:53), dock med följande justeringar:

- eventuellt ökade skolskjutskostnader bör belysas i yttrandet

- förtydligande att alternativ 1 gäller införande av allmän förskola, och

att maxtaxan är ett senare kommunalt beslut.

Protokollsanteckning

 

Majoriteten önskar följande anteckning i protokollet:

Vi känner oss tveksamma till förslaget om maxtaxa, dels beroende på att det för oss är främmande att subventionera höginkomsttagares avgifter med skattemedel, dels för att förslaget saknar styrmedel för att undvika överkonsumtion av barnomsorg genom att taxan och tiden inom barnomsorgen inte kopplas samman.

 

 

Bsn § 5 forts

Protokollsanteckning

 

Bridget Wedberg (mp) önskar antecknat i protokollet att miljöpartiet i Norrtälje har arbetat för en inkomst- och tidsrelaterad taxa inom barnomsorgen och står fast vid att det är en bra modell.

__________

Bsn § 6 Dnr 99/036 712

Framställan från Grindenheten att få medel att utbilda personal i samband med allergisanering på Solbackastugan

Biträdande rektor Ingela Skalin-Lundman har i en framställan begärt 15.000 kr för utbildning av personal i samband med att Solbackastugan allergianpassas.

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 1999-12-20.

Au 10/1 Arbetsutskottet har 2000-01-10, § 5 behandlat ärendet.

BSN 24/1 Barn- och skolnämnden beslutar

att bifalla framställan om 15 000 kronor till utbildning av personal, samt

att dessa medel tas ur barn- och skolnämndens utvecklingsanslag, vilket innebär att tidigare fattade beslut härmed fullföljes.

__________

Bsn § 7

Nedläggning av daghemsavdelningar i Rimbo och Norrtälje tätorter

under år 2000

 

Barn- och skolnämnden beslutade 1999-09-30, § 120 i budget 2000 att tre daghem, två i Norrtälje och ett i Rimbo, skulle läggas ned, vilket skulle medföra en beräknad besparing på 2000 tkr.

Barn- och skolnämnden beslutar

att ej lägga ned daghemsavdelningar i Norrtälje och Rimbo tätorter då det visat sig att barnantalet inte minskat som prognosen tidigare visat, utan att behovet istället har ökat med anledning av arbetsmarknadsläget, samt

 

att uppdra till förvaltningen att göra översyn av lokalhyror och lokalanvändning samt ev andra besparingsmöjligheter på lokalkontot.

__________

 

 

 

 

Bsn § 8

Anmälan av delegationsärenden

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 88-91 enligt

föreliggande förteckning 2000-01-11.

__________

Bsn § 9

Anmälan av delgivningar

Förteckning 2000-01-11 över delgivningar föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

__________

Bsn § 10

Barn- och skolnämndens utvecklingsanslag

Au 10/1 Barn- och skolnämnden ämnar att vid ansökningar om medel ur nämndens utvecklingsanslag år 2000 särskilt prioritera ansökningar kring etik och moral.

Arbetsutskottet har 2000-01-10, § 7 behandlat ärendet.

BSN 24/1 Barn- och skolnämnden beslutar

att vid ansökningar om medel ur nämndens utvecklingsanslag särskilt

prioritera ansökningar kring etik och moral med fokus på människors lika värde.

__________

 

Bsn § 11

Rapport från förvaltningen

Förvaltningschefen rapporterar

* Med anledning av att Vigelsjöskolan i höst kommer att vara överfull flyttar ett arbetslag med barn i klasserna 0-3 över till Lommarskolan, som då blir en 0-9-skola. Vigelsjöskolan blir en 0-6-skola.

* Arbete pågår med att ta fram planer på att starta senaredel (högstadium) på antingen Frötuna- eller Rådmansöenheten nästa höst.

* Herrängsenheten har ansökt om att få starta 0-9-skola. Ärendet är under beredning och kommer att behandlas i arbetsutskottet inom kort.

* Sammanställning av betyg år 8 och 9 för höstterminen -99 presenteras.

* Barn- och skolförvaltningens ledningsgrupp kommer till dess kommunstyrelsen beslutat om tillsättning av ny förvaltningschef att bestå av

t f förvaltningschef Gösta Högberg , den administrativa chefen Britt-Marie Hedlund samt sex rektorer (en från varje distrikt samt rektor

för Resurscenter).

__________

 

Bsn § 12

Rapport från kontaktpolitikergrupperna

Förmiddagen ägnade nämnden åt diskussioner och planering kring den

framtida kontaktpolitikerorganisationen.

__________

Bsn § 13

Kurser och konferenser

Agneta Schmiterlöw (m) informerar om ett seminarium med Lotta Bromé kring mobbing. Platsen är Roslagsskolan och tidpunkten den 14 mars kl 19.00.

--__________