NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden 2000-02-23

 

Plats och tid Kommunhuset Ankaret och barn- och skolnämndens förvaltningskontor

kl 09.00-12.00, 13.00-14.00, 16.00-17.00

Beslutande Se förteckning

 

 

 

 

 

Övriga deltagande Gösta Högberg, t f förvaltningschef

Britt-Marie Hedlund, administrativ chef

Arne Appel, ekonomichef

Anne Josefsson, sekreterare

 

 

 

 

Utses att justera Jan Sjöblom, Patrik Dahl

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor

plats och tid 2000-03-03

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 14-26

Anne Josefsson

 

 

Ordförande ........................................................................

IngaBrita Mörch

 

Justerande ..................................................................................................................

Jan Sjöblom, Patrik Dahl

 

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2000-02-23

Datum för 2000-03-03 Datum för 2000-03-24

anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund

för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje

 

Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA

 

NAMN PARTI NÄRVARO TID

VOTERING

 

Ja Nej Ja Nej

 

LEDAMÖTER

 

IngaBrita Mörch m x

Agneta Schmiterlöw m x

Per Lodenius c x

Patrik Dahl c x

Ulla-Britt Pettersson kd x

Inga-Maja Dunér fp x

Christina Pettersson s x

Marita Jeansson s x

Jan Sjöblom s x

Kristian Krassman s x

Leif Glavstedt v x

 

ERSÄTTARE

 

Göran Pettersson m x Tjg

Marie Egelin m x

Helene Thor c x Tjg

Virve Westman c x

Eva-Lotta Fröjd kd x

Linda Hoflund fp x Tjg

Gustav Marling s x

Olle Jansson s x Tjg

Jenny Gustavsson s x Tjg

Sven-Allan Edehamn s x Tjg

Bridget Wedberg mp x

 

Närvaro totalt N F Votering totalt Ja

Nej

Avstår

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 14 Val av justeringsman och tid för justering

§ 15 Val av ordinarie ledamot och ersättare i barn- och skolnämndens

arbetsutskott

§ 16 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 17 Projekt etik, moral och könsroller

§ 18 Trafiksäkerheten vid barn- och skolförvaltningens enheter

§ 19 Investeringar 2000 Centralskolans ombyggnad av kök/ matsals-

byggnad, etapp I

§ 20 Anmälan av delegationsärenden

§ 21 Anmälan av delgivningar

§ 22 Rapport från förvaltningen

§ 23 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 24 Rapport från kontaktpolitikergrupperna

§ 25 Kurser och konferenser Värdegrundsprojektet

§ 26 Försöksverksamhet med lokala styrelser, Skeboenheten

__________

Bsn § 14

Val av justeringsman och tid för justering

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Jan Sjöblom (s) och Patrik Dahl (c) att justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på barn- och skolnämndens förvaltningskontor

fredagen den 3 mars 2000 kl 16.00.

__________

Bsn § 15

Val av ordinarie ledamot och ersättare i barn- och skolnämndens arbetsutskott

Per Lodenius (c)ö har i skrivelse 2000-02-04 ansökt om entledigande från platsen som ordinarie ledamot i barn- och skolnämndens arbetsutskott från och med 2000-02-07.

Barn- och skolnämnden beslutar

att bevilja Per Lodenius (c) entledigande från uppdrag som ordinarie

ledamot i barn- och skolnämndens arbetsutskott,

att till ny ordinarie ledamot för centerpartiet i barn- och skolnämndens

arbetsutskott välja Patrik Dahl (c), samt

att till ny ersättare för centerpartiet i barn- och skolnämndens arbetsutskott

välja Helene Thor (c).

Beslutet innebär att följande personer ingår i barn- och skolnämndens

arbetsutskott

Ordinarie ledamöter

IngaBrita Mörch (m)

Patrik Dahl (c)

Ulla-Britt Pettersson (kd)

Christina Pettersson (s)

Leif Glavstedt (v)

Ersättare

Agneta Schmiterlöw (m)

Helene Thor (c)

Eva-Lotta Fröjd (kd)

Jan Sjöblom (s)

Bridget Wedberg (mp)

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

__________

Bsn § 16

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Barn- och skolnämnden beslutar

att ärendet utgår från dagordningen, men återkommer vid nämndens

sammanträde den 20 mars 2000.

__________

Bsn § 17 Dnr 99/172 610

Projekt etik, moral och könsroller

Polisen, skolan och socialförvaltningen samarbetar i den så kallade POSS-gruppen, vars mål är att med förenade krafter förebygga, upptäcka och hjälpa ungdomar som anses vara i farozonen. Gruppen ansöker i skrivelse 1999-12-21 om medel för att kunna genomföra ett projekt om etik, moral och könsroller.

Förvaltningens yttrande 2000-01-14 föreligger.

Au 7/2 Arbetsutskottet har 2000-02-07, § 9 behandlat ärendet.

BSN 23/2 Barn- och skolnämnden beslutar

att ur nämndens utvecklingsanslag avsätta 63.000 kronor till POSS-gruppens projekt etik, moral och könsroller.

__________

 

 

Bsn § 18 Dnr 00/018 512

Trafiksäkerheten vid barn- och skolförvaltningens enheter

Skolskjutsentreprenörerna har lyft frågan angående trafiksäkerheten vid barn- och skolförvaltningens enheter. Flera chaufförer upplever trafiksituationen som pressande med många barn framför och bakom bilarna vid hämtning och avlämning, speciellt då backningsmanövrer är nödvändiga. Förvaltningens yttrande 2000-01-14 föreligger.

Ärendet har behandlats i PAMK 2000-02-11.

Au 7/2 Arbetsutskottet har 2000-02-23, § 10 behandlat ärendet.

BSN 23/2 Barn- och skolnämnden beslutar

att uppdra till tekniska nämnden att lämna förslag till lösningar av trafik-föringen vid Bålbro-, Kvisthamra-, Park- och Grindenheterna för att förbättra trafiksäkerheten vid avlämning och hämtning av elever vid

respektive enhet, samt

att skolskjutsentreprenörerna skall ges möjlighet att lämna synpunkter vid framtagandet av förslagen.

__________

Bsn § 19

Investeringar 2000 Centralskolans ombyggnad av kök/matsalsbyggnad,

etapp I

Barn- och skolnämnden beslutade 1998-05-28, § 70 i politiska direktiv för Centralskolan, Hallstavik, att en samlad lösning skall göras för matsal/ mötessalar, samt att slöjdsalar och tekniksal skall rymmas i den stora skolbyggnaden så att atriumhuset kan friläggas.

I tekniska kontorets skrivelse 2000-01-31 inklusive investeringsunderlag 2000-01-28 föreslås att en ombyggnad av köks- och matsalsbyggnad utföres som en första etapp i ombyggnaden av Centralskolan. Åtgärder för etapp I framgår av skrivelsen.

 

Au 7/2 Arbetsutskottet har 2000-02-07, § 11 behandlat ärendet.

BSN 23/2 Ärendet har behandlats i PAMK 2000-02-11.

Barn och skolnämnden beslutar

att hos kommunfullmäktige ansöka om investeringsanslag om 7 000 tkr

för ombyggnad av köks- och matsalsbyggnad etapp I på Centralskolan, Hallstavik.

__________

 

Bsn § 20

Anmälan av delegationsärenden

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 92-99 enligt

föreliggande förteckning 2000-02-01.

__________

Bsn § 21

Anmälan av delgivningar

Förteckning 2000-02-08 över delgivningar föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

__________

Bsn § 22

Rapport från förvaltningen

T f förvaltningschefen rapporterar

* om kommunledningens pågående arbete med tillsättning av ny

förvaltningschef för barn- och skolförvaltningen.

__________

Bsn § 23

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Ordförande rapporterar om

* Nämndens utbildningsdag den 13 mars 2000 på Marholmen då ledamöterna skall arbeta fram "färdriktning" enligt Kompassen, ta fram verksamhetsplan 2001 samt frågor till Sfinxenkäten. Kallelse har sänts ut. OBS! Tag med tidigare utsänt material!

* Dagordning för nämndsammanträdet den 20 mars 2000 kl 09.00-

13.00 OBSERVERA TIDEN !

08.00-09.00 Arbete med Sfinxenkät

09.00-09.30 Ärenden på gång

10.00-11.00 Grupper

11.00-12.00 Nämndsammanträde

* Presidieträff med tekniska nämnden äger rum måndagen den 6 mars.

* Lista över önskemål om anslutning till First Class sänds runt bland

ledamöterna. Nämndsekreteraren kontaktar dataavdelningen i ärendet.

__________

 

Bsn § 24

Rapport från kontaktpolitikergrupperna

Kontaktpolitikernas arbetsgrupp har tagit fram skrivelse 2000-02-26 om kontaktpolitikerverksamheten att distribueras till enhetsråd/lokala styrelser och de enskilda förskolorna och fritidshemmen. Besöksschema för grupp 1 föreligger.

Göran Pettersson (m) redogör från besök på Söderbykarlsenheten. Skriftlig redogörelse följer.

Jan Sjöblom (s) informerar från besök på Vätöenheten. Skriftlig redovisning följer.

__________

Bsn § 25

Kurser och konferenser

Information har inkommit från regeringskansliet angående Värdegrundsprojektets konferens Värden i grund och botten att gå från ord till handling. Konferensen äger rum onsdagen den 22 mars på Cirkus, Djurgården i Stockholm.

Barn- och skolnämnden beslutar

att anmäla Kristian Krassman (s), Jan Sjöblom (s), Inga-Maja Dunér (fp) samt Linda Hoflund (fp) till konferensen, samt

att ledamöter och ersättare som deltar i konferensen är berättigade till

förrättningsarvode.

--__________

Bsn § 26 Dnr 97/019 611

Försöksverksamhet med lokala styrelser, Skeboenheten

I delbetänkande SOU 1995:103 från Skolkommittén föreslås kommunerna genom försöksverksamhet få möjlighet att inrätta en lokal styrelse för en skola. Styrelsen skall ha föräldramajoritet.

En rad beslutsfunktioner, som enligt Lpo 94 och grundskoleförordningen idag ligger på styrelsen för utbildningen eller på rektorn, får överlåtas till den lokala styrelsen. Även andra frågor som resursanvändning, skolorganisation, lokaler och rekrytering kan föras över till den lokala styrelsen.

Försöksverksamheten bör regleras i en särskild förordning och omfatta en femårsperiod, varefter utvärdering sker.

Man bör lokalt komma överens om hur styrelsen skall vara sammansatt och hur styrelseledamöterna skall nomineras. En förutsättning är dock att både elever och lärare ingår i styrelsen.

Au 22/1-96 Arbetsutskottet har 1996-01-22, § 13 behandlat ärendet.

BSN 15/2 Barn- och skolnämnden har 1996-02-15, § 19 behandlat ärendet.

Au 20/5 Arbetsutskottet har 1996-05-20, § 86 behandlat ärendet.

Au 30/5 Arbetsutskottet har 1996-05-30, § 102 behandlat ärendet.

Au 10/6 Föreligger tjänsteutlåtande från förvaltningschefen. Arbetsutskottet har 1996-06-10, § 111 behandlat ärendet.

BSN 20/6 Barn- och skolnämnden har 1996-06-20, § 84 beslutat

att inbjuda enheterna att deltaga i försöksverksamheten med lokala styrelser,

att anmälan om intresse skall komma från respektive enhetsråd och vara nämnden tillhanda senast 1996-11-01,

att antalet lokala styrelser begränsas till högst sex stycken inom barn- och skolförvaltningen, samt

att enskilda avtal tecknas mellan barn- och skolnämnden och respektive enhet som deltager i försöksverksamheten.

Bsn § 26 forts

BSN 19/12 Förvaltningschefen redogör för inkomna intresseanmälningar från enheterna.

Barn- och skolnämnden beslutar 1996-12-19, § 161 att fortsatt beredning av ärendet sker i arbetsutskottet.

Au 1/9 -97 Förvaltningens yttrande 1997-08-31 föreligger.

Arbetsutskottet har 1997-09-22, § 181 behandlat ärendet.

BSN 23/10 Ärendet har behandlats i PAMK 1997-09-19.

Barn- och skolnämnden har 1997-10-23, § 139 beslutat

att fastställa arbetsordningen för Skebo lokala styrelse och därmed överföra beslutanderätten från nämnd och rektor till den lokala styrelsen i de ärenden som framgår av arbetsordningen och i enlighet med förordningen (SFS 1996:605) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom skolan,

att godkänna Skebo lokala styrelses sammansättning enligt föreliggande förteckning, samt

att uppföljning och utvärdering av den lokala styrelsens verksamhet skall ske kontinuerligt genom rapporter till nämnden i form av protokoll från styrelsesammanträden och delrapporter årsvis i april från förvaltningen under den tid försöksverksamheten pågår.

 

BSN 23/4 -98 Förvaltningens delrapport från den lokala styrelsen vid Skeboenheten föreligger i skrivelse 1998-04-12. Barn- och skolnämnden har 1998-04-23, § 51 beslutat att tacka för rapporten.

 

BSN 23/2 -2000 Förvaltningsjuristen redogör för förslag till ny arbetsordning för den lokala styrelsen på Skeboenheten, samt dess representation.

Barn- och skolnämnden beslutar

att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut i ärendet.

__________