NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden 2000-03-20

 

Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor

Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl 08.00-10.00, 11.00-12.00

Beslutande Se förteckning

 

 

 

 

 

Övriga deltagande Gösta Högberg, t f förvaltningschef

Britt-Marie Hedlund, administrativ chef

Anne Josefsson, sekreterare

 

 

 

 

Utses att justera Christina Pettersson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor

plats och tid 2000-03-27

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 27-36

Anne Josefsson

 

 

Ordförande ........................................................................

IngaBrita Mörch

 

Justerande ..................................................................................................................

Christina Pettersson

 

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2000-03-20

Datum för 2000-03-28 Datum för 2000-04-18

anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund

för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje

 

Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA

 

NAMN PARTI NÄRVARO TID

VOTERING

 

Ja Nej Ja Nej

 

LEDAMÖTER

 

IngaBrita Mörch m x

Agneta Schmiterlöw m x

Per Lodenius c x

Patrik Dahl c x

Ulla-Britt Pettersson kd x

Inga-Maja Dunér fp x

Christina Pettersson s x

Marita Jeansson s x

Jan Sjöblom s x

Kristian Krassman s x

Leif Glavstedt v x

 

ERSÄTTARE

 

Göran Pettersson m x

Marie Egelin m x

Helene Thor c x Tjg

Virve Westman c x

Eva-Lotta Fröjd kd x

Linda Hoflund fp x

Gustav Marling s x

Olle Jansson s x Tjg

Jenny Gustavsson s x

Sven-Allan Edehamn s x

Bridget Wedberg mp x

 

Närvaro totalt N F Votering totalt Ja

Nej

Avstår

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 27 Val av justeringsman och tid för justering

§ 28 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 29 Godkännande av taxa/föräldraavgift vid enskilda förskolor och

fritidshem

§ 30 Nytt dagbarnvårdaravtal

§ 31 Ansökan om medel för uppsättande av pjäs. Norrtelje Teatersällskap

§ 32 Anmälan av delegationsärenden

§ 33 Anmälan av delgivningar

§ 34 Rapport från förvaltningen

§ 35 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 36 Rapport från kontaktpolitikergrupperna

__________

Bsn § 27

Val av justeringsman och tid för justering

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Christina Pettersson (s) att jämte ordföranden justera dagens

protokoll,

att justeringen skall äga rum på barn- och skolnämndens förvaltningskontor

måndagen den 27 mars 2000 kl 09.00.

__________

Bsn § 28

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Barn- och skolnämnden beslutar

att ärendet utgår från dagordningen, men återkommer vid nämndens

sammanträde den 17 april 2000.

__________

 

Bsn § 29 Dnr 98/012 718

Godkännande av taxa/föräldraavgift vid enskilda förskolor och fritidshem

Au 26/8 Barn- och skolnämnden beslutade 1999-04-29, § 58 att till förvaltningschefen delegera beslutanderätten att godkänna start och bidragsberättigande av enskilda förskolor/fritidshem. Godkännande av taxa/föräldraavgift skall dock beslutas av nämnden.

Förvaltningschefen har godkänt start av verksamhet i enskild bidragsfinansierad form och berättigande till bidrag till enskilda förskolor/fritidshem enligt nedan. Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 1999-08-04.

Arbetsutskottet har 1999-08-26, § 65 behandlat ärendet.

BSN 2/9 Barn- och skolnämnden har 1999-09-02, § 97 beslutat

att godkänna Freinetförskolan Mimers, Rådmansö Waldorfdaghems, kooperativet Småfolkets ek förening, samt personalkooperativet Fröstugans ek förening taxor/föräldraavgifter för förskoleverksamhet i enskild bidragsfinansierad drift enligt skrivelse 1999-08-04, dvs

* Freinetförskolan Mimer

Kommunens taxa 1% plus föräldrainsatser.

* Rådmansö Waldorfdaghem

1.800 kr/plats och månad för det yngsta barnet. För syskon 400 kr/

månad. Juli månad avgiftsfri.

* Kooperativet Småfolket ek för

Samma taxa som kommunen har.

* Personalkooperativet Fröstugan ek för

Föräldraavgift om 2.000 kr/plats och månad för heltid. För tid under 25 timmar/vecka debiteras 1.500 kr/månad, för fritidshemsplats 900 kr/ månad, samt för syskon till det yngsta placerade barnet 400 kr/månad. Juli månad avgiftsfri.

Au 11/11 Förvaltningschefen har godkänt start av verksamhet i enskild bidragsfinansierad form och berättigande till bidrag för förskolan Rövarborgen ek förening i Rö. Nämnden skall godkänna förskolans förslag till taxa/föräldraavgift.

Bsn § 29 forts

* Förskolan Rövarborgen avser att använda en föräldraavgift motsvarande kommunens, dvs inkomst- och timbaserad, beräknad på procent av inkomsten samt utnyttjad i tid i femtimmarsintervall.

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 1999-11-03. Arbetsutskottet har 1999-11-11, § 87 behandlat ärendet.

BSN 25/11 Barn- och skolnämnden har 1999-11-25, § 140 beslutat att godkänna förskolan Rövarborgens ek för föräldraavgift då den ej oskäligt avviker från kommunens taxa.

Au 6/3 Förvaltningschefen har i delegationsbeslut beslutat om godkännande och bidragsberättigande av förskolor/fritidshem enligt nedan. Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2000-02-11. Arbetsutskottet har 2000-03-06,

§ 12 behandlat ärendet.

BSN 20/3 Ärendet har behandlats i PAMK 2000-02-24.

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna de nedanstående enskilda bidragsfinansierade verksamheternas föräldraavgift då de ej oskäligt avviker från kommunens taxa, dvs

* Bambino avser att använda sig av en taxa beräknad på tid i femtimmarsintervaller med 100 kr/50 kr påslag för platsen respektive syskonavgift. Intervallerna är 0-35 1.400 kr/700 kr, 36-40 1.500 kr/700 kr osv per månad.

* Vildnissarna avser att använda sig av en taxa likadan som kommunens.

* Rospliggarna avser att använda sig av enhetstaxa. Avgiften är 1.000 kr heltid och syskon 500 kr, halvtid 700 kr/550 kr, 15 timmar 500 kr/

250 kr per månad.

* Igelkotten Sättraby avser att använda sig av en taxa motsvarande kommunens.

* Kråkbrinken avser att använda sig av en enhetstaxa 1.700 kr, 500 kr per månad.

Bsn § 29 forts

* Vintergatan avser att använda sig av enhetstaxa 1.500 kr, syskon 800 kr, deltid 1.100kr/600 kr per månad.

 

* Smörblomman avser att använda sig av enhetstaxa 1.750 kr heltid, halvtid 1.300 kr, syskon 550 kr, arbetslös 500 kr per månad.

* Trollebo avser att använda sig av enhetstaxa under 25 timmar 1.400 kr, över 25 timmar 1.800 kr, syskon 500 kr per månad.

* Naturbarnstugan avser att använda sig av enhetstaxa, förskolebarn 1.760 kr, fritidsbarn 825 kr och syskon 500 kr per månad.

* Eken avser att använda sig av en taxa som bygger på tid och procent på inkomsten. Upp till 25 timmar, 5% på bruttoinkomst, 26-35 6% och över 36 timmar 7% på bruttoinkomsten. Max 2.200 kr per månad.

* Grossgärdet avser att använda sig av enhetstaxa 1.400 kr, syskon 700 kr per månad.

* Grind avser att använda sig av enhetstaxa 1.400 kr, 1 syskon 700 kr, 2 syskon 350 kr per månad.

* Amorinen avser att använda sig av enhetstaxa 1.500 kr, syskon 800 kr, 15 timmar 500 kr per månad.

* Riala Waldorf avser att använda sig av enhetstaxa 850 kr för förskolebarn och 300 kr fritidsbarn per månad.

* Ekebyholm Sjöflygeln avser att använda sig av samma taxa som kommunen.

Protokollsanteckning

Bridget Wedberg (mp) önskar antecknat i protokollet att miljöpartiet vill

fästa uppmärksamhet på enhetstaxans segregerande inverkan dyrare för låginkomsttagaren och billigare för höginkomsttagaren jämfört med den kommunala taxan.

__________

Bsn § 30 Dnr 98/579 717

Nytt dagbarnvårdaravtal

Förvaltningen fick hösten 1998 i uppdrag av dåvarande nämnd att se över eventuell förändring av dagbarnvårdaravtalet, vilket gäller t o m 2001-03-31. Nuvarande nämnd har uppdragit till förvaltningen att presentera förslag till nytt dagbarnvårdaravtal.

Förvaltningen föreslår i skrivelse 1999-12-27 barn- och skolnämnden besluta

att förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med fackliga företrädare

arbeta fram förslag till nytt dagbarnvårdaravtal i enlighet med AB 98,

att anta förslag till processbeskrivning, samt

att nytt dagbarnvårdaravtal skall gälla fr o m 2001-01-01.

Au 10/1 Arbetsutskottet har 1999-01-10, § 6 beslutat att uppdra till förvaltningen att kontakta Kommunal för inhämtande av deras synpunkter, samt att arbetsutskottets ledamöter kontaktar förhandlingsdelegationen, varefter diskussion

sker vid nämndens sammanträde den 24 januari 2000.

Au 6/3 Arbetsutskottet har 2000-03-06, § 14 behandlat ärendet.

BSN 20/3 Ärendet har behandlats i PAMK 2000-01-10.

Barn- och skolnämnden beslutar

att förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med fackliga företrädare

arbeta fram förslag till nytt dagbarnvårdaravtal i enlighet med AB 98,

att anta förslag till processbeskrivning,

att nytt dagbarnvårdaravtal skall gälla fr o m 2001-01-01, samt

att en första presentation av förslaget ges vid nämndens sammanträde den 4 september 2000.

__________

Bsn § 31 Dnr 00/059 044

Ansökan om medel för uppsättande av pjäs, Norrtelje Teatersällskap

Norrtelje Teatersällskap ansöker om bidrag till framförande av pjäsen "Festen" vid skolor med år 8 och 9 i Norrtälje kommun. Pjäsen går väl in i det av nämnden beslutade området för möjlighet till utdelning ur nämndens utvecklingsanslag. Norrtelje Teatersällskap har sökt och fått 22.000 kr av kultur- och fritidsförvaltningen.

Barn- och skolförvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2000-

03-13.

Barn- och skolnämnden beslutar

att ur nämndens utvecklingsanslag avsätta maximalt 22.000 kr,

att de 11 första föreställningarna stöds med 2.000 kr av de avsatta

22.000 kr, samt

att varje skola med år 8 och 9 får möjlighet till stöd för minst en

föreställning.

__________

 

 

Bsn § 32

Anmälan av delegationsärenden

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 100-118 enligt

föreliggande förteckning 2000-03-03.

__________

Bsn § 33

Anmälan av delgivningar

Förteckning 2000-03-07 över delgivningar föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna, samt

att rektor för Resurscenter vid kommande nämndsammanträde redogör

för skolsköterskornas situation.

__________

Bsn § 34

Rapport från förvaltningen

* Personalassistent Kerstin Henriksson rapporterar om resultatet av

enheternas Sfinxenkät enligt skrivelse 2000-02-18 samt de nationella proven 1999. Nämnden önskar omformulering av vissa frågor i Sfinxenkäten.

* Administrativa chefen Britt-Marie Hedlund redogör för det arbetsmaterial som tagits fram kring nyckeltal. Efter kompletteringar återkommer ärendet vid kommande arbetsutskott.

* T f förvaltningschef Gösta Högberg redogör för den aktuella situationen på Norrsundsenheten och Flygskolan.

__________

Bsn § 35

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Ordförande rapporterar om

* Presidieträff med miljö- och hälsoskyddsförvaltningen där de informerade att framöver kommer barn- och skolförvaltningen att debiteras för den tillsyn som görs på enheterna.

* Presidiemöte med kommunfullmäktige kring redovisning av den av Komrev genomförda genomlysningen av barn- och skolnämndens budget samt redovisning av arbetet med inomhusmiljön.

* Nämnden önskar återrapportering av de olika projekt som pågår, t ex Etik och moral vid Långsjöenheten, och POSS-gruppenprojektet. I samband med nya beslut om projektuppdrag skall medel avsättas för

utvärdering.

__________

 

Bsn § 36

Rapport från kontaktpolitikergrupperna

Ordföranden påpekar att vid barn- och skolnämndens uppföljning och utvärdering av verksamheterna vid kontaktpolitikerbesök är samtliga ledamöter och ersättare representanter för nämnden och inte representanter för respektive politiskt parti. Partipolitiska debatter tas i särskild ordning vid andra tillfällen.

__________