NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden 2000-04-17

 

Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor

Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl 09.00-12.00, 13.00-14.00, 16.00-17.00

Beslutande Se förteckning

Övriga deltagande Gösta Högberg, t f förvaltningschef

Arne Appel, ekonomichef

Anne Josefsson, sekreterare

Carin Lundqvist, assistent

 

 

 

 

Utses att justera Jan Sjöblom

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor

plats och tid 2000-04-26

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 37-54

Anne Josefsson

 

 

Ordförande ........................................................................

IngaBrita Mörch

 

 

Justerande ..................................................................................................................

Jan Sjöblom

 

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2000-04-17

Datum för 2000-04-28 Datum för 2000-05-19

anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund

för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje

 

Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA

 

NAMN PARTI NÄRVARO TID

VOTERING

 

Ja Nej Ja Nej

 

LEDAMÖTER

 

IngaBrita Mörch m x

Agneta Schmiterlöw m x

Per Lodenius c x

Patrik Dahl c x

Ulla-Britt Pettersson kd x

Inga-Maja Dunér fp x

Christina Pettersson s x

Marita Jeansson s x

Jan Sjöblom s x

Kristian Krassman s x

Leif Glavstedt v x

 

ERSÄTTARE

 

Göran Pettersson m x Tjg

Marie Egelin m x

Helene Thor c x

Virve Westman c x

Eva-Lotta Fröjd kd x

Linda Hoflund fp x Tjg

Gustav Marling s x

Olle Jansson s x Tjg

Jenny Gustavsson s x

Sven-Allan Edehamn s x Tjg

Bridget Wedberg mp x

 

Närvaro totalt N F Votering totalt Ja

Nej

Avstår

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 37 Val av justeringsman och tid för justering

§ 38 Närvaro av tjänsteman

§ 39 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 40 Barn- och skolnämndens ram för år 2000

§ 41 Skolpeng ersättning till andra kommuner för grundskoleelever

§ 42 Skrivelse från Parkenheten angående resursfördelning till

öppna förskolan

§ 43 Nyckeltal

§ 44 Arbetsmiljöplaner för barn- och skolförvaltningen

§ 45 Anmälan av delegationsärenden

§ 46 Anmälan av delgivningar

§ 47 Rapport från förvaltningen

§ 48 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 49 Rapport från kontaktpolitikergrupperna

§ 50 Kurser och konferenser

§ 51 Lennart Bagger Sjöbäcks musikstipendiefond tilläggsdonation

§ 52 Extra anslag för investering under sommaren 2000 inom barn- och skolförvaltningen i lokala spridningsnät, datorutrustning och programvara

§ 53 Förebyggande insatser mot tobaksbruk bland barn och ungdom projekt "Tobaksfria skolor"

§ 54 Investeringsbudget 2000

__________

Bsn § 37

Val av justeringsman och tid för justering

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Jan Sjöblom(s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på barn- och skolnämndens förvaltningskontor

onsdagen den 26 april 2000, kl 14.30.

__________

Bsn § 38

Närvaro av tjänsteman

Barn- och skolnämnden beslutar

att medge assistent Carin Lundqvist rätt att närvara under hela

nämndsammanträdet.

__________

Bsn § 39

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Ekonomichefen redogör för bokslut 1999 enligt föreliggande skrivelse

2000-02-29, internfördelad budget för 2000 daterad 2000-03-06, samt arbetsmaterialet "Prislista" för barn- och skolnämndens verksamheter.

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

__________

 

Bsn § 40 Dnr 99/253 041

Barn- och skolnämndens ram för år 2000

Förslag 1999-05-12 till budgetramar och inriktning 2000-2002 arbetades fram av ledningskontoret i samråd med kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande. Nämnden har givits möjlighet att yttra sig över förslaget. Barn- och skolnämnden beslutade 1999-05-21, § 68 att till kommunfullmäktige överlämna barn- och skolförvaltningens yttrande 1999-05-21 som sitt eget. Kommunfullmäktige beslutade 1999-11-29, § 269-270 om drift- och investeringsbudget år 2000 samt flerårsplan år 2000-2002.

Efter budgetering av verksamheterna på en ur kvalitetssynpunkt oförändrad nivå saknas i nämndens ram för år 2000 13,9 mkr. Om inte beslut om neddragning av verksamheten fattas snarast kommer alltså bokslutet för år 2000 att uppvisa ett kraftigt överskridande. Förvaltningens tjänsteutlåtande föreligger i skrivelse 2000-03-20. Ärendet har behandlats i PAMK 2000-03-31.

Au 3/4 Arbetsutskottet har 2000-04-03, § 17 beslutat att meddela kommunstyrelsen att nämnden saknar 13,9 mkr i sin ram för att bedriva sin verksamhet utan att nedskärningar i verksamheten måste göras, samt att hemställa hos kommunstyrelsen tilldelning av tilläggsanslag.

BSN 17/4 Barn- och skolnämnden beslutar

att meddela kommunfullmäktige att nämnden saknar 13,9 mkr i sin ram för att bedriva sin verksamhet utan att nedskärningar i verksamheten måste göras, samt att hemställa hos kommunfullmäktige tilldelning av tilläggsanslag,

att Komrev redovisar genomlysningen av budgeten den 4 april 2000

kl 13.00 vid extra nämndsammanträde.

Protokollsanteckning

Socialdemokraterna och miljöpartiet önskar följande antecknat i protokollet:

"Vi förordar naturligtvis att det uppkomna underskottet täcks genom tilldelning av tilläggsanslag. Det är dock viktigt att påpeka att detta underskott uppstått genom en felaktig budgetering, som vi inte kan ställa oss bakom. Enligt vårt budgetförslag hade inte detta uppstått, utan tvärtom hade kommunens ökade skatteintäkter kunnat tillföra förvaltningen ytterligare medel för kvalitetshöjande åtgärder. Nu tvingas man istället begära tilläggsanslag för att slippa ytterligare neddragningar."

__________

Bsn § 41 Dnr 00/113 605

Skolpeng ersättning till andra kommuner för grundskoleelever

Utgångspunkt för beräkning av skolpeng är det belopp som utarbetats per elev till friskolorna i Norrtälje kommun enligt barn- och skolnämndens beslut 1999-12-16, § 152.

Förvaltningens tjänsteutlåtande föreligger i skrivelse 2000-03-20 där ersättningsnivåer för Norrtälje och andra kommuner framgår. Beloppen som fastställts för år 2000 är exkl hyra 36.024 kr/år, AV-Central 206 kr/år, samt hyra 10.616 kr/år.

Vad gäller lokalkostnaden har ett hyresavtal fastställts för friskolorna på 12.056 kr. Genomsnittligt utbetalas 10.616 kr/år. Ersättningsbeloppet för år 0-9 blir därmed 23.423 kr per termin.

Ärendet har behandlats i PAMK 2000-03-31.

Au 3/4 Arbetsutskottet har 2000-04-03, § 18 behandlat ärendet.

BSN 17/4 Barn- och skolnämnden beslutar

att för år 2000 fastställa ersättningsbelopp till andra kommuner för elever i år 0-9 till 23.423 kronor per termin.

__________

Bsn § 42 Dnr 99/029 712

Skrivelse från Parkenheten angående resursfördelning till öppna förskolan

I skrivelse 2000-02-15 beskriver Parkenheten sin verksamhet på öppna förskolan och önskar att på kort sikt få ta del av ej utdelade timmar till förskolorna i kommunen.

Vidare önskar Parkenheten att prioriteringar av mål och medel görs i förvaltningen utifrån önskvärd genomlysning av befintlig verksamhet på de öppna förskolorna.

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2000-03-20 föreligger.

Ärendet har behandlats i PAMK 2000-03-31.

Au 3/4 Arbetsutskottet har 2000-04-03, § 19 behandlat ärendet.

BSN 17/4 Barn- och skolnämnden beslutar

att meddela Parkenheten att

- utredning om nya principer för fördelning av resurser till de öppna

förskolorna pågår och skall vara klar under våren 2000,

- det med hänvisning till barn- och skolnämndens otillräckliga ram

inte finns någon möjlighet att tilldela Parkenheten ytterligare medel

till öppna förskolan.

Socialdemokraternas och miljöpartiets ledamöter och ersättare deltar ej i

beslut.

Protokollsanteckning

Socialdemokraterna och miljöpartiet önskar antecknat i protokollet:

"Öppna förskolans verksamhet är en viktig del för många barns utveckling och har därför prioriterats på ett annat sätt i vår budget. Vi kan med hänsyn till detta inte delta i beslutet."

 

__________

Bsn § 43 Dnr 99/486 040

Nyckeltal

Servicekontoret har fått i uppdrag av ledningskontoret att ta fram material för underlag till nyckeltal. Grundmaterialet kommer att göra det möjligt att jämföra verksamhet inom kommunens samtliga förvaltningar, medan vissa uppgifter kan vara specifikt för varje enskild förvaltning.

Förvaltningen har fått i uppdrag av servicekontoret att komplettera med uppgifter som barn- och skolförvaltningen och nämndens politiker behöver ta del av. Förvaltningen har utgått från uppgifter som ofta efterfrågas i organisationen och SCB. Hänsyn har tagits till att uppgifterna skall ge regelbunden information om hur resurser är fördelade, samt hur de har använts. Detta gör att verksamheten kan följas under budgetåret, samt att materialet kan användas för budgetuppföljning.

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2000-03-31.

Ärendet har behandlats i PAMK 2000-03-31.

Au 3/4 Arbetsutskottet har 2000-04-03, § 21 behandlat ärendet.

BSN 17/4 Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna det material på underlag till nyckeltal som arbetats fram av barn- och skolförvaltningens tjänstemän.

__________

Bsn § 44 Dnr 99/448 026

Arbetsmiljöplaner för barn- och skolförvaltningen

Au 3/4 Arbetsutskottet har 2000-04-03, § 22 beslutat att ärendet utgår från dagordningen, men återkommer vid nämndens sammanträde den 17 april 2000.

BSN 17/4 Barn- och skolförvaltningens gemensamma arbetsmiljöplan för år 2000 föreligger. Skrivelsen redogör för uppföljning av 1999 års arbetsmiljöplan samt plan för arbetsmiljöarbetet år 2000.

Ärendet har behandlats i PAMK 2000-03-31.

Barn- och skolnämnden beslutar

att ärendet utgår från dagordningen, men återkommer vid nämndens

sammanträde den 22 maj 2000.

__________

 

 

 

 

Bsn § 45 Dnr 99/028 002

Anmälan av delegationsärenden

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 119-134 enligt

föreliggande förteckning 2000-04-04.

__________

Bsn § 46

Anmälan av delgivningar

Förteckning 2000-03-31 över delgivningar föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

__________

Bsn § 47

Rapport från förvaltningen

* "Ärenden på gång"

Förvaltningschefen rapporterar om dagsläget för olika ärenden som är under

behandling och som senare skall beslutas i nämnd.

* Ansökan om medel till Valborgsfirande

Roger Hansson, Brännäsgården, ansöker om medel till ett specialarrangemang

för ungdomar vid kommande Valborgshelg.

Barn- och skolnämnden beslutar

att avslå ansökan med anledning av att ändamålet inte har något med

barn- och skolnämndens verksamheter att göra.

__________

Bsn § 48

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Ordförande rapporterar om

* arbetsutskottets träff med de fackliga organisationerna då bl a

budgetfrågor och det nya läraravtalet diskuterades

* redovisning i kommunstyrelsens arbetsutskott av bokslut 1999 samt budget 2000

* hanteringen kring tillsättandet av ny förvaltningschef för barn- och

skolförvaltningen

* presidiemöte med tekniska kontoret då aktuella frågor diskuterades

såsom tillrättaläggande av skolgårdar efter ombyggnationer och arbetsgången vid om-/tillbyggnationer

__________

 

Bsn § 49

Rapport från kontaktpolitikergrupperna

Nämndens kontaktpolitiker redogör för sina besök ute på förvaltningens

enheter. Bland annat hade Roslagsskolan, Köpmanholmsenheten, Lommar-skolan, Centralskolan och Rodengymnasiets IV-program fått besök. Skriftliga rapporter kommer att sändas till nämndsekreteraren för expediering.

__________

Bsn § 50

Kurser och konferenser

Värdegrundskonferens

Linda Hoflund (fp) redogör för deltagande i konferensen "Värden i grund och botten att gå från ord till handling" som ägde rum den 22 mars på Cirkus i Stockholm.

Jan Sjöblom (s), Kristian Krassman (s) och Inga-Maja Dunér (fp) deltog också i konferensen. Skriftlig dokumentation lämnades till nämndsekreteraren.

Kommunal skolriksdag

Kommunal skolriksdag kommer att äga rum den 29-30 mars 2001 på Stockholmsmässan i Älvsjö. Det blir åttonde gången som konferensen genomförs. Program kommer att finnas klart i november 2000.

--__________

Bsn § 51 Dnr 00/130 046

Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond tilläggsdonation

Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond för den kommunala musikskolan i Norrtälje bildades 1990-08-13 genom en donationshandling med tillhörande statuter att förvaltas av dåvarande skolstyrelsen, nuvarande barn- och skolnämnden.

Fondens grundbelopp utgjordes av 200.000 kronor. Skolstyrelsen beslutade 1990-08-23, § 144 att förvalta fondmedlen i enlighet med donators framställda önskan. En tilläggsdonation om 25.000 kronor gjordes 1991-03-11 med syfte att skapa förutsättningar för en fullständig stipendieutdelning 1991 utan att

realvärdet av fondens grundbelopp minskades.

Lennart Bagger-Sjöbäck överlämnar personligen en tilläggsdonation om 100.000 kronor till barn- och skolnämndens arbetsutskott den 27 mars 2000.

Syftet med denna tilläggsdonation är att kompensera fonden för senare års låga räntenivå och att stärka underlaget för fondens avkastning och framtida stipendieutdelningar inom den kommunala musikskolan.

Utförliga föreskrifter och förbehåll kring donationen framgår av föreliggande skrivelse 2000-03-12, PM och statuter.

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacksamt mottaga den överlämnade tilläggsdonationen om

100.000 kronor, samt

att förvalta medlen i enlighet med donators önskan.

__________

Bsn § 52 Dnr 99/092 005

Extra anslag för investering under sommaren 2000 inom barn- och skolförvaltningen i lokala spridningsnät, datorutrustning och programvara

Inom Norrtälje kommun pågår ett omfattande arbete inom IT-området med att bygga upp ett kommunikationsnät (s k bredband) som skall knyta samman i stort sett alla kommunala arbetsplatser i ett gemensamt kommunnät.

Kommunen deltar även i den riksomfattande satsningen på användning av IT i skolan ITiS, och får därigenom statliga bidrag till den ovan nämnda strukturella uppbyggnaden av det kommunala kommunikationsnätet (inklusive e-postfunktion för förvaltningens elever och personal) om totalt 3,6 mkr.

Utbyggnaden av det kommunala bredbandsnätet innebär dock bara att fiberkabeln dras fram till en anslutningspunkt i respektive skola, vilket beräknas ske under mars-juni 2000.

Förvaltningen redogör i skrivelse 2000-03-27 vad som krävs för att kunna fullgöra det uppdrag som finns inkluderat i utbyggnaden av kommunens bredbandsnät och kommunens åtagande i samband med ITiS.

Barn- och skolförvaltningen behöver inför sommaren 2000 extra investeringsmedel på totalt 11.460 tkr fördelade på

- lokala spridningsnät 6960 tkr

- datorutrustning 3500 tkr

- programvara 1000 tkr

11460 tkr

För att uppnå den datortäthet som ligger till grund för tidigare investerings-äskanden är det extra investeringsbehovet för år 2001 och 2002 ca 3000 tkr

per år.

Au 3/4 Arbetsutskottet har 2000-04-03, § 23 beslutat att återremittera ärendet till arbetsutskottets planeringssammanträde den 10 april 2000 för diskussion.

BSN 17/4 Två förslag till beslut föreligger:

Majoriteten, genom ordföranden IngaBrita Mörch (m), föreslår att barn- och skolförvaltningen inför sommaren 2000 beviljas extra investeringsmedel om

6 960 tkr för lokala spridningsnät inklusive inre aktiv kommunikationsutrustning och nödvändig elinstallation.

Bsn § 52 forts

Oppositionen, genom Kristian Krassman (s), föreslår att investeringen skall fullföljas i sin helhet enligt förvaltningens skrivelse 2000-03-27.

Yrkanden

Ordföranden IngaBrita Mörch (m) yrkar bifall till majoritetens förslag.

Kristian Krassman (s) yrkar bifall till oppositionens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden antar majoritetens förslag.

Omröstning

Omröstning begärs och sker genom öppen omröstning.

Majoritetens förslag = JA

Oppositionens förslag = NEJ

Omröstningsresultat

Patrik Dahl (c) Ja

Ulla-Britt Pettersson (kd) Ja

Inga-Maja Dunér (fp) Ja

Marita Jeansson (s) Nej

Jan Sjöblom (s) Nej

Kristian Krassman (s) Nej

Göran Pettersson (m) Ja

Linda Hoflund (fp) Ja

Olle Jansson (s) Nej

Sven-Allan Edehamn (s) Nej

IngaBrita Mörch (m) Ja

Omröstningsresultat: sex röster för majoritetens förslag,

fem röster för oppositionens förslag.

Barn- och skolnämnden beslutar

att hos kommunfullmäktige hemställa om 6 960 tkr till investering i

lokala spridningsnät.

Bsn § 52 forts

Reservation

Socialdemokraterna och miljöpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag.

Protokollsanteckning

Socialdemokraterna och miljöpartiet önskar följande antecknat i protokollet:

"1999-11-25 drogs ärendet bort från dagordningen för inhämtande av ytterligare kompletteringar från kommunstyrelsen. Någon sådan komplettering har vi inte sett. Detta förfarande innebar dock att ärendet fördröjdes så att det inte kunde ingå i investeringsbudget för 2000. Att senarelägga delar av investeringen ytterligare kommer enbart att medföra ökade kostnader för kommunen, något vi inte kan medverka till. Vi anser att majoritetens beslut strider mot barn- och skolnämndens barnchecklista."

__________

Bsn § 53 Dnr 99/098 624

Förebyggande insatser mot tobaksbruk bland barn och ungdom

projekt "Tobaksfria skolor"

Kommunstyrelsen beslutade 1999-08-12, § 193 att folkhälsoarbetet under 1999-2000 skall ha den inriktning som dåvarande folkhälsoråd föreslog i sitt beslut 1998-12-09, § 31 att för folkhälsoarbetet anvisa 300 tkr, att bemyndiga arbetsutskottet besluta i frågor om medelsanvändningen 1999, samt att uppdra till ledningskontoret i övrigt ansvara för folkhälsofrågor.

Ledningskontoret har utifrån kommunstyrelsens beslut organiserat folkhälsoarbetet på tjänstemannanivå. Arbetet drivs i projektform. Ledningsgruppen som beslutar om projektets genomförande och medel till dessa är en grupp på tre personer från lednings- och servicekontoren.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-11-23 redogjort för projektet "Tobaksfria skolor" . Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 1999-12-09, § 353 att bevilja projektet "Tobaksfria skolor" 100 tkr ur konto för folkhälsoarbete 1999 att påföras konto nr 10 812 1515, samt att uttala sitt stöd för detta projekt och uppmana barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden att också genom särskilt beslut uttala sitt stöd för detta projekt.

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2000-04-12.

Barn- och skolnämnden beslutar

att uttala sitt stöd för projektet "Tobaksfria skolor", samt

att uppdra till förvaltningen att medverka i projektet på det sätt som

beskrivs i projektansökan.

__________

Bsn § 54

Investeringsbudget 2000

Förslag till fördelning av investeringsbudget 2000 föreligger. Underlag för fördelningen är antalet barn i förskolan och elever i skolan. Den totala summan på investeringskontot är 5 miljoner kronor.

Barn- och skolnämnden beslutar

att fördela investeringsbudget 2000 enligt följande:

Musikskolan 50 tkr

Måltidsverksamheten 750 tkr

Flygskolan 350 tkr TM slöjd

Norrsund 350 tkr TM slöjd

Utrustning paviljonger 400 tkr

Norrtälje 1 680 tkr

Norrtälje 2 925 tkr

Rimbo 665 tkr

Häverö 442 tkr

Väddö 388 tkr

__________