NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden 2000-06-19

 

Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor

Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl 09.00-12.00, 16.00-17.00

Beslutande Se förteckning

 

 

 

 

 

Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef

Britt-Marie Hedlund, administrativ chef

Arne Appel, ekonomichef

Anne Josefsson, sekreterare

 

 

 

 

Utses att justera Christina Pettersson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor

plats och tid 2000-06-22 kl 08.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 71-86

Anne Josefsson

 

 

Ordförande ........................................................................

IngaBrita Mörch

 

Justerande ..................................................................................................................

Christina Pettersson

 

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2000-06-19

Datum för 2000-06-23 Datum för 2000-07-14

anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund

för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje

 

Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA

 

NAMN PARTI NÄRVARO TID

VOTERING

 

Ja Nej Ja Nej

 

LEDAMÖTER

 

IngaBrita Mörch m x

Agneta Schmiterlöw m x

Per Lodenius c x

Patrik Dahl c x

Ulla-Britt Pettersson kd x

Hans Andersson fp x

Christina Pettersson s x

Marita Jeansson s x

Jan Sjöblom s x

Kristian Krassman s x

Leif Glavstedt v x

 

ERSÄTTARE

 

Göran Pettersson m x

Marie Egelin m x

Helene Thor c x

Virve Westman c x

Eva-Lotta Fröjd kd x

Linda Hoflund fp x Tjg

Gustav Marling s x

Olle Jansson s x

Jenny Gustavsson s x

Sven-Allan Edehamn s x

Bridget Wedberg mp x

 

Närvaro totalt N F Votering totalt Ja

Nej

Avstår

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 71 Val av justeringsman och tid för justering

§ 72 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 73 Ansökan om medel till ungdomsprojekt "Tillit till livet"

§ 74 Barn- och skolnämndens sammanträdestider 2000 utvärdering

§ 75 Barn- och skolnämndens sammanträdestider 2001

§ 76 Barnkonventionen

§ 77 Nationella prov rapport

§ 78 Projekt Familjecenter utvärdering

§ 79 Projektbidrag till värdegrundsprojekt vid Svanbergaenheten

§ 80 Anmälan av delegationsärenden

§ 81 Anmälan av delgivningar

§ 82 Rapport från förvaltningen

§ 83 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 84 Rapport från kontaktpolitikergrupperna

§ 85 Kurser och konferenser

§ 86 Skolskjutsar förlängning av avtal/ny upphandling

__________

Bsn § 71

Val av justeringsman och tid för justering

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Christina Pettersson (s) att jämte ordföranden justera dagens

protokoll,

att justeringen skall äga rum på barn- och skolnämndens förvaltningskontor torsdagen den 22 juni 2000 kl 08.00.

__________

Bsn § 72

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Au 5/6 Diskussion förs kring det aktuella budgetläget och hanteringen inför kommande budgetbeslut.

Arbetsutskottet har 2000-06-05, § 40 beslutat att uppdra till förvaltningen att ta fram förslag till besparingar att presenteras den 13 juni vid nämndens budgetgrupper.

BSN 19/6 Ekonomichefen redogör för förslag till ram och besparingar, samt grund för ny fördelningsprincip av budget för grundskolan, kostnader och förbrukningen fram t o m den 23 maj 2000.

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten.

__________

Bsn § 73 Dnr 00/164 040

Ansökan om medel till ungdomsprojekt "Tillit till livet"

Missionsförsamlingarna och SMU i Frötuna, Länna och Rådmansö har sedan hösten 1996 satsat på ungdoms- och familjearbete. De vill nu satsa på ett särskilt ungdomsprojekt med en heltidsanställd fritidsledare/ungdomsdiakon. Genom det goda samarbete som finns mellan olika lokala grupper ser de möjligheter till ett gott arbete i enlighet med de mål som beskrivs i skrivelse 2000-04-28. Skrivelsen redogör även för tänkta satsningar och tillgängliga resurser.

 

Ordföranden i missionsförsamlingarnas Kretsråd och en föräldrarepresentant i projektgruppen för öppet ungdomsarbete i Gräddö ansöker i skrivelse 2000-04-28 om ekonomiskt stöd från Norrtälje kommun till ungdomsprojektet "Tillit till livet" som främst inriktar sig på tonåringar i Frötuna-Rådmansö och Bergshamra.

Ansökan är även sänd till kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden med anledning av att projektet berör både fritid, skoltid och socialt marginaliserade ungdomar. Förvaltningens yttrande föreligger i skrivelse 2000-05-11.

Au 5/6 Arbetsutskottet har 2000-06-05, § 33 behandlat ärendet.

BSN 19/6 Barn- och skolnämnden beslutar

att avslå ansökan om medel till ungdomsprojektet "Tillit till livet" med hänvisning till att nämnden anser att dessa områden inte är de som i första hand behöver denna form av stöd.

--__________

Bsn § 74

Barn- och skolnämndens sammanträdestider 2000 utvärdering

Barn- och skolnämnden beslutade 1999-10-21, § 124 att fastställa sammanträdestider för år 2000, samt att utvärdering görs vid nämndens sammanträde i juni 2000.

Au 5/6 Arbetsutskottet anser att sammanträden på måndagar istället för torsdagar har fungerat mycket tillfredsställande.

Förvaltningen upplever att hanteringen runt nämndärenden har effektiviserats ytterligare då frågor som är uppe i arbetsutskott/nämnd måndagar omgående förs vidare till personal- och arbetsmiljökommittén på måndagseftermiddagar, ledningsgrupp på tisdagar och rektorsmöte onsdagar.

Vidare sprids arbetsbelastningen på kommunens tryckeri under veckan med anledning av att nämnderna på detta vis fördelar sina sammanträden på olika dagar. Även tillgången till sammanträdesrum blir bättre.

Arbetsutskottet har 2000-06-05, § 34 beslutat att tacka för rapporten.

BSN 19/6 Nämndens ledamöter och ersättare anser att nämndsammanträden på måndagar istället för torsdagar har fungerat bra och bör fortsätta så tillsvidare.

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för utvärderingsrapporten.

__________

Bsn § 75

Barn- och skolnämndens sammanträdestider 2001

Förslag till sammanträdestider 2001 för barn- och skolnämnden föreligger i skrivelse 2000-05-18.

Au 5/6 Arbetsutskottet har 2000-06-05, § 35 behandlat ärendet.

BSN 19/6 Barn- och skolnämnden beslutar

att fastställa barn- och skolnämndens sammanträdestider 2001

enligt nedan:

Arbetsutskott Nämnd

 

8/1

22/1 5/2

19/2 5/3

19/3 2/4

23/4 7/5

28/5 11/6

 

20/8 3/9

17/9 1/10

22/10 5/11

19/11 3/12

17/12 Jan 2002

__________

Bsn § 76 Dnr 98/055 600

Barnkonventionen

BSN 12/11 -98 Barnombudsmannen (BO) och den parlamentariska Barnkommittén har visat på behovet av en nationell strategi för hur barnkonventionen skall genomföras på alla nivåer i samhället. Regeringen har därför lagt en proposition (1997/98:182) som ger förslag på en sådan strategi för att genomföra FN:s konvention om barns rättigheter.

En av tyngdpunkterna i strategin ligger på uppdraget till kommunerna att på olika sätt visa hur barnkonventionen skall beaktas lokalt. Som delar i strategin anges bland annat:

* Kommuner och landsting bör erbjuda sin personal fortbildning om barnkonventionen

* På alla nivåer skall barnperspektivet beaktas i utredningar och i beslut

* Kommuner och landsting bör inrätta system för att kunna följa hur

barnets bästa förverkligas i det kommunala arbetet

* Sådan uppföljning kan utgöras av t ex barnplaner, barnbilagor till

budgeten och barnkonsekvensanalyser

* Barns och ungdomars inflytande och delaktighet i samhälls- och

trafikplaneringen skall utvecklas

Förvaltningen föreslår i skrivelse 1998-11-08 barn- och skolnämnden se över möjligheterna att ta ställning för barnkonventionens beaktande i verksamheten.

Barn- och skolnämnden har 1998-11-12, § 116 beslutat att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till den nya barn- och skolnämnden.

BSN 29/4 Förvaltningsjurist Gudrun Rendling-Rosén redogör dels för regeringens proposition 1997/98:182, som ger förslag på strategi för att genomföra FN:s konvention om barns rättigheter, dels förvaltningens skrivelse 1998-11-08.

Barn- och skolnämnden har 1999-04-29, § 64 beslutat

att uppdra till förvaltningen att till nämndens sammanträde 1999-09-02

ta fram förslag till

- barnchecklista att användas i barn- och skolnämnden och dess

förvaltning, samt

- skrivelse till kommunstyrelsen att initiera arbetet med kommunalt

handlingsprogram.

Bsn § 76 forts

Au 26/8 Arbetsutskottet har 1999-08-26, § 60 beslutat att återremittera ärendet till

arbetsutskottets sammanträde 1999-09-16 för komplettering av handlingar.

Au 11/11 Förvaltningsjuristen redogör för olika alternativ av barnchecklista och synpunkter som framkommit vid den senaste rektorskonferensen.

Arbetsutskottet har 1999-11-11, § 82 beslutat att återremittera ärendet till arbetsutskottets sammanträde den 2 december 1999, samt att översända skrivelse till kommunstyrelsen när beslut fattats i nämnd.

Au 2/12 Förvaltningens förslag till beslut samt skrivelse till kommunstyrelsen daterade 1999-09-15 föreligger. Arbetsutskottet har 1999-12-02, § 90 behandlat ärendet.

BSN 16/12 Barn- och skolnämnden har 1999-12-16, § 154 beslutat

att införa enkel barnchecklista för kontroll av att barnkonventionens grundläggande artiklar beaktas vid varje ärendes beredning och inför beslut,

att översända skrivelse till kommunstyrelsen med förslag om att kommunstyrelsen ser över möjligheterna till ett gemensamt, kommunövergripande förhållningssätt kring beaktandet av Barnkonventionen i kommunens verksamhet, samt

att utvärdering av barnchecklistan presenteras vid nämndens sammanträde den 19 juni 2000.

Au 5/6 2000 Förvaltningsledningen informerar om hur barnchecklistan används ute på enheterna inför beslut. Arbetsutskottet har 2000-06-05, § 36 behandlat ärendet.

BSN 19/6 Barn- och skolnämnden beslutar

att barnchecklistan skall ingå i kallelsen till arbetsutskott/nämndsamman-träde för kontroll av att barnkonventionens grundläggandeartiklar

beaktas vid varje ärendes beredning och inför beslut.

__________

Bsn § 77

Nationella prov rapport

Au 5/6 Vid arbetsutskottets sammanträde 2000-06-05 var den skriftliga sammanställningen över resultatet från de nationella proven ej komplett, varför presentation ges direkt på nämndens sammanträde den 19 juni 2000. Även betygen kommer att redovisas vid samma tillfälle.

BSN 19/6 Personalsamordnare Kerstin Henriksson redogör för resultatet av de nationella proven för årskurserna 5 och 9, samt betygen för årskurs 9.

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten, samt

att rapporter ges till nämnden angående vidtagna åtgärder för att

förbättra provresultaten.

__________

Bsn § 78 Dnr 99/464 710

 

Projekt Familjecenter utvärdering

1997 startades diskussioner mellan Norrtälje kommun och Landstinget om en gemensam satsning på barn och familjer. Ett organiserat förebyggande arbete och en samordning av befintliga resurser för att så tidigt som möjligt nå familjer med behov av stöd behövdes.

Barn- och skolnämnden beslutade 1999-05-21, § 70 bland annat att projektet Familjecenter påbörjas hösten 1999, att utvärdering av projektet redovisas vid nämndens sammanträde i april 2000, samt att efter denna utvärdering tas ställning till fortsatt verksamhet med sikte att påbörja ytterligare projekt år 2000 att genomföras i kommunen inom en treårsperiod.

 

Au 5/6 Projektledare Charlotte S Grape redogör för utvärderingen av Familjecenters verksamhet i enlighet med skrivelse 2000-05-26.

Arbetsutskottet har 2000-06-05, § 38 beslutat att tacka för rapporten, samt att ärendet återkommer vid arbetsutskottets sammanträde i augusti för vidare

beslut efter det att representanter från deltagande organisationer träffats på

Familjecenter.

BSN 19/6 Projektledare Charlotte S Grape avger samma rapport till nämnden som arbetsutskottet erhöll vid sammanträdet den 5 juni.

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten.

__________

 

 

 

 

 

 

 

 

Bsn § 79 Dnr 99/385 620

Projektbidrag till värdegrundsprojekt vid Svanbergaenheten

På Svanbergaenheten finns sedan några år ett utvecklat arbete kring värdegrundsfrågor och arbete med barnens och ungdomarnas "etiska kompass". Enhetens AMOR-plan och dess förebyggande arbete mot mobbing och relationsproblem beskrivs i skrivelse 2000-05-29.

Enheten anhåller om medel för att i praktiken omsätta AMOR-planen och dess förebyggande arbete fullt ut bland samtlig pedagogisk personal och på så sätt bli "självförsörjande" på goda samtalsledare kring existentiella frågor och moraliska dilemman. Projektets syfte, genomförande, utvärdering och vidarespridning redovisas i rektors skrivelse 2000-05-29.

Förvaltningen föreslår i skrivelse 2000-05-31 nämnden besluta att ur nämndens utvecklingsanslag bevilja Svanbergaenheten 80.000 kronor för höstterminen 2000 till utvecklingsprojekt kring förskolans och skolans värdegrund.

Au 5/6 Arbetsutskottet har 2000-06-05, § 32 behandlat ärendet.

BSN 19/6 Barn- och skolnämnden beslutar

att avslå ansökan med hänvisning till att återstående medel på nämndens utvecklingsanslag skall riktas till projekt som har en större spridning inom förvaltningen och kommer fler personer till del.

---__________

 

 

 

 

 

 

 

 

Bsn § 80

Anmälan av delegationsärenden

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 144-157 enligt

föreliggande förteckning 2000-06-07.

__________

Bsn § 81

Anmälan av delgivningar

Förteckning 2000-06-07 över delgivningar föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

__________

Bsn § 82

Rapport från förvaltningen

Barn- och skolförvaltningens ledningsorganisation

Förvaltningschefen informerar att ny ledningsorganisation för förvaltningen kommer att behandlas vid heldagskonferens med rektorerna den 21 juni 2000.

Barn- och skolnämnden beslutar

att delegera till arbetsutskottet att tillsammans med förvaltningsledningen ta fram förslag till ny ledningsorganisation för barn- och skolförvaltningen. Ärendet skall vidare till kommunstyrelsen för beslut.

 

Skolmåltidsupphandling Svanbergaenheten

Upphandling av skolmåltider till Svanbergaenheten pågår. Annonsering har skett och förfrågningsunderlag har sänts till olika intressenter. Förvaltningschefen informerar att anbudstiden gick ut den 15 juni 2000 och att anbudsöppning kommer ske snarast.

Ärendet behandlas åter vid extra arbetsutskott den 28 juni 2000.

 

Tillsyn av de enskilda verksamheterna

Förvaltningen har under punkten Anmälan av delgivningar rapporterat om genomförda tillsynsbesök på de enskilda förskolorna och fritidshemmen.

Diskussion skall tas vid kommande arbetsutskott angående eventuell utökning av tillsynen att gälla även den kommunala verksamheten.

__________

Bsn § 83

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Träff med Familjecenter

Representanter från socialnämndens arbetsutskott, barn- och skolnämndens arbetsutskott samt Landstinget kommer att träffas vid Familjecenter i Vigelsjö för att diskutera det pågående projektet, varefter ärendet återkommer i augusti för vidare beslut.

 

Träff med tekniska kontoret

Jan Sjöblom (s) rapporterar från möte med tekniska nämndens presidium och tjänstemän angående byggnationsärenden.

__________

 

Bsn § 84

Rapport från kontaktpolitikergrupperna

Två kontaktpolitikerträffar som planerats in under senvåren har tyvärr tvingats ställas in. Ny tidplan för besök på enheterna under hösten är under framtagning.

__________

Bsn § 85

Kurser och konferenser

Elevinflytande vad är det?

Inbjudan till rikskonferens i Hudiksvall den 10-11 oktober 2000 från Hudiksvalls kommun, Kommunförbundet Gävleborg, Skolverket, Elevorganisationen, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att en ledamot från varje grupp samt två elever deltar i konferensen,

att ledamöter och ersättare som deltar i seminariet är berättigade till

förrättningsarvode.

__________

Bsn § 86

Skolskjutsar förlängning av avtal/ny upphandling

Barn- och skolnämnden beslutade 1997-03-06, § 27 att teckna nu gällande avtal avseende skolskjutsar. Avtalet gäller under tre år fr o m den 1 juli 1997 och kan därefter förlängas med ett år om inte någon av parterna säger upp avtalet senast sex månader före avtalstidens utgång. Uppsägning skall vara skriftlig. Avtalet kan endast förlängas en gång.

Au 2/12 Arbetsutskottet har 1999-12-02, § 94 beslutat att uppdra till förvaltningen att till nämndens sammanträde den 16 december 1999 undersöka möjligheterna att säga upp nuvarande avtal och genomföra ny upphandling den 1 juli 2000, samt om extern konsult behöver anlitas.

BSN 16/12 Ny upphandling av skolskjutsar till den 1 juli 2000 är ej möjlig att genomföra pga tidsbrist. Förhandlingar kommer att påbörjas med kommunens ledningskontor under vecka 51.

Barn- och skolnämnden har 1999-12-16, § 150 beslutat att återremittera ärendet tills kompletterande uppgifter kan presenteras.

Au 8/5 Ekonomisekreteraren och skolkonsulenten har vid arbetsutskottets planeringssammanträde informerat om arbetet med ny upphandling av skolskjutsar och meddelat att två representanter från nämnden bör ingå i arbetsgruppen.

Arbetsutskottet har 2000-05-08, § 26 behandlat ärendet.

BSN 22/5 Barn- och skolnämnden har 2000-05-22, § 59 beslutat att utse Olle Jansson (s) och Göran Pettersson (m) att ingå i arbetsgruppen för ny upphandling av skolskjutsar.

BSN 19/6 Barn- och skolnämnden beslutar

att delegera till förvaltningschefen att vid behov anlita konsult till en

kostnad av maximalt två basbelopp.

__________

 

 

Anne Josefsson

Tfn 0176-71146

e-mail: anne.josefsson@norrtalje.se