Barn- och skolnämnden 2000-09-04


Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl 09.00-12.00, 16.00-17.30

Beslutande Se förteckning 
Övriga deltagande 

Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Hans Nordström, ekonomisekreterare
Kerstin Henriksson, personalsamordnare
Charlotte S Grape, projektledare förskola/barnskola
Agneta Hedlundh, skolkonsulent
Lars Josefsson, konsult
Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera Christina Pettersson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2000-09-11 

Underskrift Sekreterare …...................................................................... Paragrafer 87-106
Anne Josefsson


Ordförande ….....................................................................
IngaBrita Mörch

Justerande …...............................................................................................................
Christina Pettersson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2000-09-04

Datum för 2000-09-12 Datum för 2000-10-03
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande
NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO TID 
VOTERING

Ja Nej Ja Nej 

LEDAMÖTER 

IngaBrita Mörch m x 
Agneta Schmiterlöw m x 
Per Lodenius c x 
Patrik Dahl c x 
Ulla-Britt Pettersson kd x 
Hans Andersson fp x 
Christina Pettersson s x 
Marita Jeansson s x 
Jan Sjöblom s x 
Kristian Krassman s x 
Leif Glavstedt v x 

ERSÄTTARE 

Göran Pettersson m x 
Marie Egelin m x 
Helene Thor c x Tjg 
Virve Westman c x 
Eva-Lotta Fröjd kd x 
Linda Hoflund fp x Tjg § 87-91 
Gustav Marling s x 
Olle Jansson s x Tjg 
Jenny Gustavsson s x Tjg § 92-106 
Sven-Allan Edehamn s x 
Bridget Wedberg mp x 


Närvaro totalt N F Votering totalt Ja 
Nej 
Avstår 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 87 Val av justeringsman och tid för justering

§ 88 Budget 2001-2003 för barn- och skolnämnden

§ 89 Verksamhetsplan 2001

§ 90 Tertialuppföljning, delårsbokslut

§ 91 Projekt till stöd för barn med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

§ 92 Nya 7-9-enheter inom barn- och skolförvaltningen

§ 93 Godkännande av taxa/föräldraavgift vid enskilda förskolor och 
fritidshem, Freinetförskolan Mimer

§ 94 Förändrad föräldraavgift vid Montessoriföreningen Grossgärdet

§ 95 Nytt dagbarnvårdaravtal

§ 96 Mätveckor för öppen förskola och fritidsgårdar

§ 97 Förstärkt och utvecklad nämndadministration

§ 98 Drogpolicy för elever i grundskolan

§ 99 Ordningsregler för politisk information i grundskolan

§ 100 Skolskjutsar – ny upphandling

§ 101 Anmälan av delegationsärenden

§ 102 Anmälan av delgivningar

§ 103 Rapport från förvaltningen

§ 104 Rapport från kontaktpolitikergrupperna

§ 105 Äskande av medel till datorutrustning och programvara inom barn-
och skolförvaltningen under perioden 2001-2003

§ 106 Barn- och skolförvaltningens ledningsorganisation
__________
Bsn § 87

Val av justeringsman och tid för justering

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Christina Pettersson (s) att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll,

att justeringen skall äga rum på barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
måndagen den 11 september 2000 kl 09.00.

__________


Bsn § 88 Dnr 99/253 041

Budget 2001-2003 för barn- och skolnämnden

Ledningskontoret har upprättat förslag till budgetramar och inriktning 2001-2003 daterat 2000-05-29, vilket antas av kommunfullmäktige 2000-06-26, 
§ 159. 

Au 21/8 Förvaltningens budgetförslag till drift- och investeringsbudget 2001 föreligger enligt blankett 1 och 2. Arbetsutskottet har 2000-08-21, § 44 beslutat att till kommunfullmäktige överlämna barn- och skolförvaltningens budgetförslag 2001 som sitt eget.

Leif Glavstedt (v) deltar ej i beslut.

BSN 4/9 Ärendet har behandlats i PAMK 2000-08-30.

Ekonomisekreteraren redogör för förslag till driftbudget 2001 för barn- och skolnämnden enligt blankett 1, samt investeringsbudget avseende inventarier, utrustning mm enligt blankett 2, båda daterade 2000-09-01. Förvaltningens skrivelse 2000-08-27 redogör för planering och uppföljning under 2001-2003.

Nämndens ursprungsram utgör 615 562 tkr. Tillkommer en uppräkning för löneutvecklingen på 3%, dvs 13 068 tkr, vilket innebär att nettoramen för 2001 blir 640 630 tkr. Tilläggsnivån 200-05-23 är 12 000 tkr, samt äskanden utöver tilldelad ram är 3 721 tkr.

Föreliggande förslag till driftbudget redovisar under punkt 2 Grundnivå verksamhetsförändringar i förhållande till budget 2000, under punkt 3 Tilläggsnivå förändringar som kan uppnås i förhållande till grundnivån, samt under punkt 4 Nämndens åtgärder för att klara den av fullmäktige tilldelade nettoramen (inklusive eventuella äskanden utöver tilldelad ram).

Förslaget till investeringsbudget redovisar nämndens investeringsutgifter år 2001, dvs 5 000 tkr är budgeterat för år 2000, äskanden för år 2001uppgår till 8~500~tkr, och planerat behov för år 2002 är 9 820 tkr och för år 2003 7 000 tkr. Förslaget innehåller även specifikation över det äskade beloppet.

Ajournering äger rum mellan kl 16.15 och 16.30.

Ordföranden IngaBrita Mörch (m) och Christina Pettersson (s) presenterar majoritetens respektive oppositionens förslag till budget 2001.


Bsn § 88 forts

Majoritetens förslag till budget 2001

Majoritetens förslag till budget utgörs av förvaltningens förslag daterat 2000-09-01med följande ändringar:

Under punkt 3 Tilläggsnivå – Omdisponering inom ram :

* punkt 17 utgår i avvaktan på Komrevs uppföljning av förskolans 
ekonomi

* punkt 19 omvandlas till uppdrag till förvaltningen att ta fram förslag till möjliga överföringar inom ram 

Oppositionens förslag till budget 2001

Oppositionens budgetram för barn- och skolnämnden är 33 mkr större än nettoramen 640 630 tkr. Oppositionens förslag till fördelning är:

* 16 mkr till täckning av årets underskott.

* 12 mkr för att höja lärartätheten med 0,5 lärare per 100 elever – 
från 6,9 till 7,4. Målet är 8 lärare per 100 elever.

* 1,8 mkr för utbyggnad av förskoleprojektet med i första hand en prioritering av Familjecenter i Hallstavik.

* 2 mkr för personalens kompetensutveckling – exempelvis specialutbildningar, handledning, erfarenhetsutbyte etc.

* 1,2 mkr till ungdomars fritidsverksamhet.

* Vi föreslår en oförändrad barnomsorgstaxa

* Vi ger friskolorna 95% av dagens ersättning per elev. Det är rimligt att förutsätta att friskolorna har en kostnadseffektivare organisation eftersom de kan sätta ett tak för elevintagningen, vilket inte kommunen kan.

Yrkanden

Ordföranden IngaBrita Mörch (m) med instämmande av Agneta Schmiterlöw (m), Patrik Dahl (c), Ulla-Britt Pettersson (kd), Helene Thor (c) samt Linda Hoflund (fp) yrkar bifall till majoritetens förslag.
Bsn § 88 forts

Vice ordföranden Christina Pettersson (s) med instämmande av Marita Jeansson (s), Jan Sjöblom (s), Kristian Krassman (s) samt Olle Jansson (s) yrkar bifall till oppositionens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden antar majoritetens förslag.

Omröstning
Omröstning begärs och sker genom öppen omröstning. 
Majoritetens förslag = JA, oppositionens förslag = NEJ

Omröstningsresultat
Agneta Schmiterlöw (m) Ja
Patrik Dahl (c) Ja
Ulla-Britt Pettersson (kd) Ja
Christina Pettersson (s) Nej
Marita Jeansson (s) Nej
Jan Sjöblom (s) Nej
Kristian Krassman (s) Nej
Helene Thor (c) Ja
Linda Hoflund (fp) Ja
Olle Jansson (s) Nej
IngaBrita Mörch (m) Ja

Omröstningsresultat: sex röster för majoritetens förslag
fem röster för oppositionens förslag

Barn- och skolnämndens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att anta barn- och skolnämndens förslag till budget år 2001 daterat 2000-09-01 efter genomförda justeringar, dvs

Under punkt 3 Tilläggsnivå – Omdisponering inom ram :

* punkt 17 utgår i avvaktan på Komrevs uppföljning av 
förskolans ekonomi

* punkt 19 omvandlas till uppdrag till förvaltningen att ta fram 
förslag till möjliga överföringar inom ram 
Bsn § 88 forts

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare och vänsterpartiets tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning

Bridget Wedberg (mp) stöttar oppositionens förslag förutom sista punkten rörande friskolorna.

__________
Bsn § 89 Dnr 00/077 611

Verksamhetsplan 2001

Au 21/8 Kommunfullmäktige har 1999-04-26, § 88 fastställt kommunens barn- och skolplan – ”Kompassen” – plan för utveckling av Norrtälje kommuns förskola, skola och fritidsverksamhet, vilken gäller för hela mandatperioden 1999-2002 och är vägledande för barn- och skolnämndens ansvar för förskola, skola och fritidsgårdar under denna tid.

Utöver gällande barn- och skolplan skall, i samband med nämndens budgetförslag till kommunfullmäktige, upprättas en årlig verksamhetsplan där nämnden anger sina ambitioner och prioriteringar under kommande kalenderår. Detta skall återspeglas i nämndens budgetförslag.

Arbetsutskottet har 2000-08-21, § 45 beslutat att ärendet lyfts i nämndens grupper den 4 september 2000.

BSN 4/9 Barn- och skolnämnden beslutar

att återremittera ärendet till den 2 oktober 2000 då nämnden presenterar sina prioriteringar för år 2001.

__________

Bsn § 90 Dnr 00/246 041

Tertialuppföljning, delårsbokslut

Au 21/8 Kommunstyrelsen fastställde 2000-02-03 dokumentet ”Planering och uppföljning under 2000 på väg mot år 2001-2003”. Enligt uppföljningsprocessen skall tertialuppföljning/delårsbokslut redovisas vid nämndens sammanträde i september för att vara kommunstyrelsen tillhanda den 12 oktober.

Ekonomichefen informerar om det pågående arbetet med tertialuppföljningen, vilken kommer att redovisas vid nämndens sammanträde den 4 september.

Arbetsutskottet har 2000-08-21, § 45 beslutat att tertialuppföljningen redovisas direkt på nämndens sammanträde den 4 september 2000.

BSN 4/9 Ekonomisekreteraren presenterar tillkommande och reviderade handlingar, dvs driftbudgetuppföljning, investeringsuppföljning och redovisning av verksamheten i andra tertialet 2000 daterat 2000-08-25.

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten, samt

att fortsatt arbete med budget 2000 sker vid arbetsutskottets sammanträde den 11 september 2000.

-__________


Bsn § 91 Dnr 00/199 624

Projekt till stöd för barn med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Au 21/8 I grundskolans senare stadier finns åtskilliga barn/ungdomar med specifika läs- och skrivsvårigheter. Det är nödvändigt med en extra satsning på denna grupp och att det sker så tidigt som möjligt i grundskolan, vilket även underlättar för eleverna när de börjar gymnasiet.

Arbetet med att stödja dessa elever sker inom den normala verksamheten, men förvaltningen önskar genomföra en extra satsning genom att utveckla och sprida den metod som redovisas i projektbeskrivning daterad 2000-05-24, där även kostnaderna för projektet redovisas. Den totala kostnaden per år är 900.000 kr.

Förvaltningens förslag till beslut 2000-07-28 föreligger.

Arbetsutskottet har 2000-08-21, § 47 behandlat ärendet.

BSN 4/9 Barn- och skolnämnden beslutar

att hos kommunstyrelsen ansöka om medel till projekt till stöd för barn med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

__________

Bsn § 92 Dnr 99/465 611

Nya 7-9-enheter inom barn- och skolförvaltningen

Au 21/8 Barn- och skolnämnden beslutade 1996-04-18, § 45 att sammanhållna grundskolor skall finnas i skolorganisationen, samt att uppdra till förvaltningen att återkomma med förslag till komplettering av den nuvarande skolorganisationen i syfte att utöka antalet sammanhållna grundskolor.

Barn- och skolnämnden beslutade 1996-10-17, § 122 att uppdra till förvaltningen att i samråd med enhetsråden arbeta fram förslag till

- kompletta grundskolor i en och samma enhet
- komplettering av vissa skolor vad avser skolorganisationen att omfatta
så stor del som möjligt av grundskolan,
- en fördjupad samverkan mellan två eller flera enheter där eleverna från ena 
enheten fullgör sin skolgång i den andra 

Arbetet med planering, information och genomförande av kompletta grundskolor har därefter pågått kontinuerligt. Några av förvaltningens enheter har nu inkommit med ansökningar om start av nya 7-9-enheter. 

Diskussion har förts i nämndens arbetsutskott kring en eventuell utökning av 7-9-enheter, och ärendet lyfts för fortsatt diskussion vid nämndens sammanträde den 4 september.

Arbetsutskottet har 2000-08-21, § 48 föreslagit nämnden besluta att någon utökning med 7-9-enheter ej kan äga rum innevarande år, samt att uppdra till förvaltningen att ta fram en plan för framtida utbyggnad av 0-9-enheter.

BSN 4/9 Förvaltningens förslag till beslut 2000-08-31 föreligger. 

Barn- och skolnämnden beslutar

att återremittera ärendet till nämndens sammanträde den 2 oktober 2000 efter ytterligare diskussion i arbetsutskottet.

__________

Bsn § 93 Dnr 98/426 718

Godkännande av taxa/föräldraavgift vid enskilda förskolor och fritidshem,
Freinetförskolan Mimer

Au 21/8 Barn- och skolnämnden beslutade 1999-09-02, § 97 att godkänna Freinetför-skolan Mimers taxa/föräldraavgift för förskoleverksamhet i enskild bidragsfinansierad verksamhet, dvs kommunens taxa –1% plus föräldrainsatser.

Freinetförskolan Mimer och fritidshemmet avser enligt skrivelse 2000-06-26 att förändra taxan från inkomstrelaterad taxa till enhetstaxa enligt nedan:

25 timmar = 1.200 kr/mån
25-35 timmar = 1.600 kr/mån
45 timmar = 2.000 kr /mån
Syskon 25 timmar = 600 kr/mån
Syskon 25 timmar = 800 kr/mån
Fritidshemstaxan = 800 kr/mån, ej syskonavgift
Avgiftsfri månad under förutsättning att barnet/en är lediga under minst tre sammanhängande veckor under perioden juni-juli-augusti.

Förvaltningens förslag till beslut 2000-07-04 föreligger.

Arbetsutskottet har 2000-08-21, § 51 behandlat ärendet.

BSN 4/9 Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna Freinetförskolan Mimers förändring av taxa/föräldraavgift från inkomstbaserad taxa till enhetstaxa då den ej oskäligt avviker från kommunens taxa, samt

att avvakta med beslut angående förslag till avgiftsfri månad tills efter det att nämnden fattat beslut för budget 2001.

__________

Bsn § 94 Dnr 98/046 718

Förändrad föräldraavgift vid Montessoriföreningen Grossgärdet

Au 28/6 I skrivelse 2000-06-13 informerar Montessoriföreningen Grossgärdet barn- och skolnämnden om ändring av föräldraavgift.

Arbetsutskottet har 2000-06-28, § 43 beslutat att godkänna Montessoriföreningen Grossgärdets avgift på 5000 kr för juli månads barnomsorgsbehov då det tillsammans med beslutad avgift för de övriga 11 månaderna inte skäligen avviker på årsbasis från den kommunala avgiften, att beslutet gäller för verksamhetsåret 2000, samt att uppdra till förvaltningen att innan årskiftet ta fram ett förtydligande av riktlinjerna för enskild barnomsorg.

BSN 4/9 Barn- och skolnämnden har 1999-04-29 beslutat att till förvaltningschefen delegera beslutanderätten att godkänna start och bidragsberättigande av enskilda förskolor/fritidshem, förutom godkännande av taxa/föräldraavgift, vilket beslut ligger kvar hos nämnden.

Med anledning av att arbetsutskottet ej har delegation på godkännande av taxa/föräldraavgift lyfts ärendet till nämnden för beslut.

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna Montessoriföreningen Grossgärdets avgift på 5000 kr för juli månads barnomsorgsbehov då det tillsammans med beslutad avgift för de övriga 11 månaderna inte skäligen avviker på årsbasis från den kommunala avgiften,

att beslutet gäller för verksamhetsåret 2000, 

att uppdra till förvaltningen att innan årskiftet ta fram ett förtydligande av riktlinjerna för enskild barnomsorg.

__________
Bsn § 95 Dnr 98/579 717

Nytt dagbarnvårdaravtal

Au 10/1 Förvaltningen fick hösten 1998 i uppdrag av dåvarande nämnd att se över eventuell förändring av dagbarnvårdaravtalet, vilket gäller t o m 2001-03-31. Nuvarande nämnd har uppdragit till förvaltningen att presentera förslag till nytt dagbarnvårdaravtal.

Förvaltningen föreslår i skrivelse 1999-12-27 barn- och skolnämnden besluta 

att förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med fackliga företrädare 
arbeta fram förslag till nytt dagbarnvårdaravtal i enlighet med AB 98,
att anta förslag till processbeskrivning, samt
att nytt dagbarnvårdaravtal skall gälla fr o m 2001-01-01.

Arbetsutskottet har 1999-01-10, § 6 beslutat att uppdra till förvaltningen att kontakta Kommunal för inhämtande av deras synpunkter, samt att arbetsutskottets ledamöter kontaktar förhandlingsdelegationen, varefter diskussion 
sker vid nämndens sammanträde den 24 januari 2000.

Ärendet har behandlats i PAMK 2000-01-10.

Au 6/3 Arbetsutskottet har 2000-03-06, § 14 behandlat ärendet.

BSN 20/3 Barn- och skolnämnden har 2000-03-20, § 30 beslutat 

att förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med fackliga företrädare 
arbeta fram förslag till nytt dagbarnvårdaravtal i enlighet med AB 98,
att anta förslag till processbeskrivning, 
att nytt dagbarnvårdaravtal skall gälla fr o m 2001-01-01, samt
att en första presentation av förslaget ges vid nämndens sammanträde den 4 september 2000.

Au 21/8 Personalsamordnaren redogör för förslag till lokal överenskommelse om anställningsvillkor för dagbarnvårdare i Norrtälje kommun. 

Förvaltningen föreslår i skrivelse 2000-08-21 barn- och skolnämnden besluta

att anta förslaget till nytt dagbarnvårdaravtal 2000-08-18 för vidare beslut i förhandlingsdelegationen,
Bsn § 95 forts

att rektorerna gemensamt i distrikten inventerar grupplokaler och tar fram ev åtgärdsplan för att tillgodose behovet av ändamålsenliga lokaler, som är en förutsättning för att genomföra det nya avtalet.

Barn- och skolnämnden föreslås dessutom att ge i uppdrag till förvaltningen

att ta fram förslag till förändring om omkostnadsersättningen,
att revidera och lägga fram förslag till riktlinjer för familjedaghem,
att revidera och lägga fram förslag till riktlinjer för barnomsorg i 
Norrtälje kommun.

Arbetsutskottet har 2000-08-21, § 52 beslutat att hänskjuta ärendet till nämnden för ställningstagande med anledning av att beslutsunderlaget presenterades vid sittande arbetsutskott.

BSN 4/9 Personalsamordnaren redogör för föreliggande förslag 2000-08-21 till lokal överenskommelse om anställningsvillkor för dagbarnvårdare i Norrtälje kommun. 

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten samt

att återremittera ärendet till nämndens sammanträde den 2 oktober 2000
efter ytterligare diskussion i arbetsutskottet.

__________

Bsn § 96 Dnr 99/385 620

Mätveckor för öppen förskola och fritidsgårdar

Au 5/6 Barn- och skolnämnden har beslutat att förvaltningen under våren 2000 fortsätter att genomföra mätveckor för öppen förskola och fritidsgårdar för att få en bredare bild av besöksfrekvensen då endast en veckas mätning inte ger en rättvis bild av verksamheten. Nämnden är även intresserad av att få en bild av åldersspridningen på fritidsgårdarna.

Arbetsutskottet har 2000-06-05, § 37 beslutat att återremittera ärendet till nämndens sammanträde i augusti 2000 då ett komplett material kan presenteras.

Au 21/8 Sammanställning av besöksstatistik på öppen förskola för perioden januari-april 2000 föreligger. Uppgifter rörande fritidsgårdarna är under framtagning.

Arbetsutskottet har 2000-08-21, § 53 beslutat att tacka för rapporten, samt att sammanställningarna presenteras vid nämndens sammanträde den 4 september.

BSN 4/9 Förvaltningen redogör i skrivelse 2000-09-04 för rektorernas önskan om en översyn av de öppna verksamheterna för att kunna göra en analys över besöksfrekvensen och en eventuell omfördelning av personaltimmar.

Barn- och skolnämnden beslutar

att uppdra till förvaltningen att

- se över besöksstatistiken för öppna förskolorna och 
fritidsgårdarna och analysera den,

- utifrån analysen göra eventuella omfördelningar av 
personaltimmarna mellan enheterna.

__________

Bsn § 97 Dnr 99/241 001

Förstärkt och utvecklad nämndadministration

Au 21/8 Ledningskontoret uppdrog våren 1999 åt servicekontoret att utreda och föreslå former för en samorganisation av Norrtälje kommuns samtliga nämndsekreterare. Servicekontoret har lämnat en allmän beskrivning och synpunkter på nämndkansliernas nuvarande organisation. Ledningskontoret har i skrivelse 2000-05-15 redogjort för ärendet. 

Den centrala samverkansgruppen CESAM har 2000-04-19, § 44 uttalat att de inte har några invändningar mot förslaget.

Kommunstyrelsen beslutade 2000-06-08, § 179 att - för sin del – godkänna ledningskontorets förslag till målsättning för en förstärkt och utvecklad nämndadministration i Norrtälje kommun, att – för sin del – godkänna ledningskontorets förslag till projektbeskrivning, projektorganisation och tidplan, att godkänna igångsättandet av detta projektarbete, att uppdra till ledningskontoret remittera förslaget till samtliga nämnder för yttrande, och att ärendet därefter skall tillställas kommunfullmäktige för beslut om projektets fortsatta arbete.

Arbetsutskottet har 2000-08-21, § 54 beslutat att uppdra till förvaltningen att ta fram yttrande till nämndens sammanträde den 4 september.

BSN 4/9 Förvaltningens yttrande 2000-09-04 över ledningskontorets remiss angående förstärkt och utvecklad nämndadministration föreligger. Förvaltningen påpekar bland annat att det är av stor vikt att nämndsekreteraren tillhör sin nämnd då nämndsekreteraren måste vara väl insatt i förvaltningens och nämndens pågående ärenden. Detta för att säkerställa ett fullgott beslutsunderlag till ärenden som nämnden skall behandla.

Barn- och skolnämnden beslutar

att biträda kommunstyrelsens förslag till åtgärder och målsättningar syftande till en förstärkt och utvecklad nämndorganisation.

__________


Bsn § 98 Dnr 00/139 624

Drogpolicy för elever i grundskolan

Au 21/8 Narkotika- och alkoholanvändningen bland ungdomar har ökat i landet, inte minst i Norrtälje kommun. Förvaltningens rektorer har av den anledningen i samarbete med POSS-gruppen, bestående av representanter från polis, omsorgs-, social- och barn- och skolförvaltningarna, arbetat fram en policy mot droger bland elever i grundskolan.

Policyn skall dels vara förebyggande genom att öka kunskapen om droger och symptom på drogmissbruk, dels skall den ge ett konkret åtgärdsprogram om elev kommer påverkad till skolan.

Ärendet har behandlats i PAMK 2000-05-05. Förvaltningens förslag till beslut 2000-07-20 föreligger.

Arbetsutskottet har 2000-08-21, § 55 behandlat ärendet.

BSN 4/9 Barn- och skolnämnden beslutar

att anta drogpolicyn att gälla för elever i grundskolan i Norrtälje kommun.

__________


Bsn § 99 Dnr 00/225 610 

Ordningsregler för politisk information i grundskolan

Au 21/8 Gymnasieskolan och olika grundskolor har rapporterat problem med att nazistisk, rasistisk propaganda delats ut i elevskåp och på annat sätt spritts i skolorna i sådan omfattning att personalen uppfattar det som ett allt större problem. 

Norrtälje kommun har uppmärksammat ytterligare problem med antidemokratiska grupperingar och har startat ett projekt för att se över vilka åtgärder som kan vidtas mot detta. Gruppen, med arbetsnamnet Gerda, är sammansatt av representanter från näringslivet, kyrkan, polisen, föreningslivet samt olika kommunala företrädare från olika förvaltningar.

Sveriges grundlagar ger rätt till yttrandefrihet, åsiktsfrihet och mötesfrihet, vilket begränsar kommunens möjligheter att förbjuda t ex Sverigedemokraternas propaganda eller just deras möten. Det skulle strida mot likställighetsprincipen.

För att möjliggöra spridandet av propagandamaterial i ordnade former är det viktigt att nämnden ställer sig bakom ett sådant beslut då det är en principiell fråga som även innebär en begränsning av tidigare gällande beslut.

Ordningsreglerna enligt skrivelse 2000-07-26 innebär i korthet att det är tillåtet att sprida politisk information i samband med allmänna val. Däremellan tillåts endast sådan information som ett led i skolans pedagogiska arbete, och på initiativ från skolan/personalen själv. Endast den som har registrerat ett politiskt parti har rätt att lämna informationen. Rektorerna tillstyrker förslaget till ordningsregler.

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2000-07-26.

Arbetsutskottet har 2000-08-21, § 56 behandlat ärendet.

BSN 4/9 Barn- och skolnämnden beslutar

att delegera till arbetsutskottet att göra en avstämning med utbildningsnämnden innan beslut fattas i barn- och skolnämnden.

__________
Bsn § 100 Dnr 00/268 623

Skolskjutsar – ny upphandling

Barn- och skolnämnden beslutade 1997-03-06, § 27 att teckna nu gällande avtal avseende skolskjutsar. Avtalet gäller under tre år fr o m den 1 juli 1997 och kan därefter förlängas med ett år om inte någon av parterna säger upp avtalet senast sex månader före avtalstidens utgång. Uppsägning skall vara skriftlig. Avtalet kan endast förlängas en gång.

Au 2/12 Arbetsutskottet har 1999-12-02, § 94 beslutat att uppdra till förvaltningen att till nämndens sammanträde den 16 december 1999 undersöka möjligheterna att säga upp nuvarande avtal och genomföra ny upphandling den 1 juli 2000, samt om extern konsult behöver anlitas.

BSN 16/12 Ny upphandling av skolskjutsar till den 1 juli 2000 är ej möjlig att genomföra pga tidsbrist. Förhandlingar kommer att påbörjas med kommunens ledningskontor under vecka 51. Barn- och skolnämnden har 1999-12-16, § 150 beslutat att återremittera ärendet tills kompletterande uppgifter kan presenteras.

Au 8/5 Ekonomisekreteraren och skolkonsulenten har vid arbetsutskottets planeringssammanträde informerat om arbetet med ny upphandling av skolskjutsar och meddelat att två representanter från nämnden bör ingå i arbetsgruppen.
Arbetsutskottet har 2000-05-08, § 26 behandlat ärendet.

BSN 22/5 Barn- och skolnämnden har 2000-05-22, § 59 beslutat att utse Olle Jansson (s) och Göran Pettersson (m) att ingå i arbetsgruppen för ny upphandling av skolskjutsar.

Au 21/8 Ekonomichefen redogör för arbetsmaterialet angående förfrågningsunderlag till ny skolskjutsupphandling, vilket kommer att presenteras vid nämndens sammanträde den 4 september. Arbetsutskottet har 2000-08-21, § 57 behandlat ärendet.

BSN 4/9 Den externt anlitade konsulten och förvaltningens skolkonsulent redogör för tankar kring anbudsinfordran för skolskjutsar och det föreliggande förslaget till förfrågningsunderlag daterat 2000-08-30. 

Barn- och skolnämnden beslutar

att bemyndiga arbetsutskottet att å nämndens vägnar pröva och godkänna upprättat förfrågningsunderlag avseende skolskjuts och turbundna
resor.
__________
Bsn § 101 

Anmälan av delegationsärenden

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 158-186 enligt 
föreliggande förteckning 2000-08-01.

__________

Bsn § 102

Anmälan av delgivningar

Förteckning 2000-08-24 över delgivningar föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

__________

Bsn § 103

Rapport från förvaltningen

* Nytt dagbarnvårdaravtal
Personalsamordnare Kerstin Henriksson och projektledaren för förskola/barnskola Charlotte S Grape redogör för förslaget till ett nytt dagbarnvårdaravtal.

* Upphandling av skolskjuts och turbundna resor
Konsult Lars Josefsson, Leander Protect, och skolkonsulent Agneta Hedlund redogör för tankar kring anbudsinfordran för skolskjutsar och det föreliggande förslaget till förfrågningsunderlag daterat 2000-08-30. Avtalsperiodens längd diskuterades. Agneta kontaktar upphandlingsenheten för rekommendation om bästa avtalsperiod. Förvaltningen bör vara restriktiv med beviljande av badskjutsar.

* Om- och tillbyggnad av Rånäs skola
Förvaltningschefen redogör för information från tekniska kontoret gällande ökade kostnader för om- och tillbyggnationen av Rånäs skola

Efter inkomna anbud är bedömningen att för att kunna genomföra projektet krävs drygt 28 mkr, vilket innebär en ökning med 10 mkr. Kostnadsökningen härrör sig från ökning av byggkostnadsindex samt att projektet utökats av tekniska orsaker under projekteringstiden. För att genomföra projektet i nuvarande utformning krävs ett tilläggsäskande.

* Tillsättning av fyra distriktschefer
Förvaltningschefen redogör för det pågående arbetet med tillsättning av fyra distriktschefer. Annonsering har skett i tidningarna Dagens Nyheter och Metro. Vid ansökningstidens utgång hade 26 sökande anmält sitt intresse. Tidplanen för tillsättningen är att den 5 september sker uttagning av sökande till intervju, den 12 och 15 september sker intervjuerna, förhandling med de fackliga organisationerna äger rum den 21 september, varefter ärendet går vidare till arbetsutskott den 25 september och beslut i nämnden den 2 oktober.

__________Bsn § 104

Rapport från kontaktpolitikergrupperna

Linda Hoflund (fp) meddelar att hon slutar som ersättare i barn- och skolnämnden med anledning av att hon erhållit tjänst som lärare inom barn- och skolförvaltningen.

Linda tackar för gott samarbete under den tid som varit och tycker att arbetet varit lärorikt och intressant, och att det varit roligt att lära känna allihop – såväl förvaltningspersonal som nämndledamöter.

Intresset för arbete i skolan har bland annat kommit från uppdraget som nämndledamot och tycker att det skall bli spännande att nu få se hur det verkligen är att arbeta i skolan.

__________

Bsn § 105 Dnr 00/246 041, samt 99/092 005

Äskande av medel till datorutrustning och programvara inom barn- och skolförvaltningen under perioden 2001-2003

Au 11/11 -99 Ett omfattande arbete har genomförts på enheterna att arbeta fram IT-program för varje enhet utifrån kommunens övergripande IT-satsning och det statliga IT-projektet. Förvaltningens äskande av medel till IT-satsning inom kapitalbudgeten år 2000-2002 framgår av tabell 1999-10-15 samt skrivelse 1999-10-18.

Arbetsutskottet har 1999-11-11, § 81 föreslagit nämnden besluta att hos kommunfullmäktige äska medel till IT-satsning inom kapitalbudgeten om sammanlagt 19,5 mkr för åren 2000-2002 fördelade enligt följande: 10 mkr år 2000, 5 mkr år 2001 och 4,5 mkr år 2002.

BSN 25/11 -99 Förvaltningens skrivelse 1999-11-22 angående investering i spridningsnät och datorutrustning under år 2000 föreligger. Barn- och skolnämnden beslutade 1999-11-25, § 138 att ärendet utgår från dagens sammanträde då kompletterande uppgifter behöver inhämtas från kommunstyrelsen.

BSN 4/9 –00 För att de strukturella investeringar som gjordes under hösten 2000 i bredbandsnät och lokala spridningsnät skall kunna omsättas i pedagogisk verksamhet anhåller förvaltningen i skrivelse 2000-08-25 om medel till datorer och annan nödvändig utrustning. Behovet är för år 2001 = 6500 tkr, år 2002 = 3000~tkr, samt år 2003 = 3000 tkr; totalt 12 500 tkr.

Ärendet har behandlats i PAMK 2000-08-30.

Barn- och skolnämnden beslutar

att hos kommunfullmäktige ansöka om medel till datorutrustning och programvara under perioden 2001-2003 till ett belopp av 12 500 tkr. Nämnden prioriterar datorer till elever.

__________


Bsn § 106 Dnr 99/145 001

Barn- och skolförvaltningens ledningsorganisation 

BSN 19/6 Barn- och skolnämnden har 2000-06-19, § 82 beslutat delegera till arbetsutskottet att tillsammans med förvaltningsledningen ta fram förslag till ny ledningsorganisation för barn- och skolförvaltningen. 

Au 28/6 Förvaltningschef Gösta Högberg redovisar muntligt förslag till ny ledningsorganisation.

Arbetsutskottet har 2000-06-28, § 42 beslutat att godkänna förvaltningschefens förslag till ledningsorganisation, samt att föreslå kommunstyrelsen fastställa ny ledningsorganisation för barn- och skolförvaltningen.

BSN 4/9 Med hänvisning till diskussioner som förts mellan kommunstyrelsens och barn- och skolnämndens båda arbetsutskott föreslås nämnden besluta att återkalla begäran hos kommunstyrelsen om fastställande av ny ledningsorganisation för barn- och skolförvaltningen.

Barn- och skolnämnden beslutar

att återkalla sin begäran hos kommunstyrelsen om fastställande av ny ledningsorganisation för barn- och skolförvaltningen.

___________