Barn- och skolnämnden 2000-10-02


Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl 09.00-12.00, 16.00-17.00

Beslutande Se förteckning Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Arne Appel, ekonomichef
Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera Jan Sjöblom

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2000-10-09 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 107-122 
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
IngaBrita Mörch

Justerande ..................................................................................................................
Jan Sjöblom


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2000-10-02

Datum för 2000-10-10 Datum för 2000-10-31
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande
NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO TID 
VOTERING

Ja Nej Ja Nej 

LEDAMÖTER 

IngaBrita Mörch m x 
Agneta Schmiterlöw m x 
Per Lodenius c x 
Patrik Dahl c x 
Ulla-Britt Pettersson kd x 
Hans Andersson fp x 
Christina Pettersson s x 
Marita Jeansson s x 
Jan Sjöblom s x 
Kristian Krassman s x 
Leif Glavstedt v x 

ERSÄTTARE 

Göran Pettersson m x 
Marie Egelin m x Tjg 
Helene Thor c x Tjg 
Virve Westman c x 
Eva-Lotta Fröjd kd x 
Vakant fp 
Gustav Marling s x Tjg 
Olle Jansson s x Tjg 
Jenny Gustavsson s x Tjg 
Sven-Allan Edshamn s x Tjg 
Bridget Wedberg mp x 


Närvaro totalt N F Votering totalt Ja 
Nej 
Avstår 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 107 Val av justeringsman och tid för justering

§ 108 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 109 Verksamhetsplan 2001

§ 110 Skolskjutsar – ny upphandling

§ 111 Godkännande av taxa/föräldraavgift Montessoriförskolan Bambino

§ 112 Nya 7-9-enheter inom barn- och skolförvaltningen

§ 113 Riktlinjer för kommunens barnomsorg och grundskolor vid special-
och alternativkost

§ 114 Nytt dagbarnvårdaravtal

§ 115 Ny ledningsorganisation för barn- och skolförvaltningen

§ 116 Anmälan av delegationsärenden

§ 117 Anmälan av delgivningar

§ 118 Rapport från förvaltningen

§ 119 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 120 ”Från dubbla spår till Elevhälsa” SOU 2000:19 – slutbetänkande
av Elevvårdsutredningen

§ 121 Rapport från kontaktpolitikergrupperna

§ 122 Kurser och konferenser

__________
Bsn § 107

Val av justeringsman och tid för justering

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Jan Sjöblom (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
måndagen den 9 oktober 2000 kl 09.00.

__________


Bsn § 108

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Ekonomichefen redogör muntligt för budgetläget. Med anledning av att resultatet från räkningen av elever ej slutförts lämnas en utförlig rapport till arbetsutskottet den 9 oktober 2000.

Barn- och skolnämnden beslutar

att delegera till arbetsutskottet att vid behov besluta om inköpsstopp för barn- och skolförvaltningen.

__________


Bsn § 109 Dnr 00/077 611

Verksamhetsplan 2001

Au 21/8 Kommunfullmäktige har 1999-04-26, § 88 fastställt kommunens barn- och skolplan – ”Kompassen” – plan för utveckling av Norrtälje kommuns förskola, skola och fritidsverksamhet, vilken gäller för hela mandatperioden 1999-2002 och är vägledande för barn- och skolnämndens ansvar för förskola, skola och fritidsgårdar under denna tid.

Utöver gällande barn- och skolplan skall, i samband med nämndens budgetförslag till kommunfullmäktige, upprättas en årlig verksamhetsplan där nämnden anger sina ambitioner och prioriteringar under kommande kalenderår. Detta skall återspeglas i nämndens budgetförslag.

Arbetsutskottet beslutade 2000-08-21, § 45 att ärendet lyfts i nämndens grupper den 4 september 2000.

BSN 4/9 Barn- och skolnämnden beslutade 2000-09-04, § 89 att återremittera ärendet till den 2 oktober 2000 då nämnden presenterar sina prioriteringar för år 2001.

Au 18/9 Arbetsutskottet beslutade 2000-09-18, § 59 att uppdra till förvaltningen att arbeta fram förslag till verksamhetsplan 2001.

BSN 2/10 Förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2001 föreligger i skrivelse 2000-09-22.

Barn- och skolnämnden beslutar

att återremittera ärendet till nämndens sammanträde i november för ytterligare diskussion.

__________Bsn § 110 Dnr 00/268 623

Skolskjutsar – ny upphandling

Bakgrund

Barn- och skolnämnden beslutade 1997-03-06, § 27 att teckna nu gällande avtal avseende skolskjutsar. Avtalets giltighetstid är tre år fr o m den 1 juli 1997 med möjlighet till förlängning ett år om inte någon av parterna säger upp avtalet senast sex månader före avtalstidens utgång. Uppsägningen skall vara skriftlig. Avtalet kan endast förlängas en gång.

Politikerberedning

Au 2/12 Arbetsutskottet beslutade 1999-12-02, § 94 att uppdra till förvaltningen att till nämndens sammanträde den 16 december 1999 undersöka möjligheterna att säga upp nuvarande avtal och genomföra ny upphandling den 1 juli 2000, samt om extern konsult behövde anlitas.

BSN 16/12 Vid sammanträde den 16 december 1999 informerade förvaltningen att ny upphandling av skolskjutsar till den 1 juli 2000 ej är möjlig att genomföra pga tidsbrist. Förhandlingar påbörjades med kommunens ledningskontor vecka 51. Barn- och skolnämnden beslutade 1999-12-16, § 150 att återremittera ärendet tills kompletterande uppgifter kan presenteras.

Au 8/5 Ekonomisekreteraren och skolkonsulenten informerade vid arbetsutskottets planeringssammanträde den 8 maj 2000 om arbetet med ny upphandling av skolskjutsar och meddelade att två representanter från nämnden bör ingå i arbetsgruppen. Arbetsutskottet har 2000-05-08, § 26 behandlat ärendet.

BSN 22/5 Barn- och skolnämnden beslutade 2000-05-22, § 59 att utse Olle Jansson (s) och Göran Pettersson (m) att ingå i arbetsgruppen för ny upphandling av skolskjutsar.

Au 21/8 Ekonomichefen redogjorde den 21 augusti 2000 för arbetsmaterialet angående förfrågningsunderlag till ny skolskjutsupphandling att presenteras vid nämndens sammanträde den 4 september. Arbetsutskottet har 2000-08-21, § 57 behandlat ärendet.

BSN 4/9 Den externt anlitade konsulten och förvaltningens skolkonsulent redogjorde den 4 september 2000 för tankar kring anbudsinfordran för skolskjutsar och det föreliggande förslaget till förfrågningsunderlag daterat 2000-08-30. 


Bsn § 110 forts 

Barn- och skolnämnden beslutade 2000-09-04, § 100 att bemyndiga arbets-utskottet att å nämndens vägnar pröva och godkänna upprättat förfrågnings-underlag avseende skolskjuts och turbundna resor.

Au 18/9 Arbetsutskottet beslutade 2000-09-18, § 62 att återremittera ärendet till arbetsutskottet den 25 september 2000 för komplettering av beslutsunderlag.

Au 25/9 Henning Rickardsson från upphandlingsenheten, skolkonsulent Agneta Hedlundh och Olle Jansson (s) redogjorde för diskussion som förts angående avtalsperiodens omfattning. 

Arbetsutskottet beslutade 2000-09-25, § 71 att godkänna upprättat förfrågningsunderlag avseende skolskjuts och turbundna resor förutom föreslagen avtalsperiod, vilken ändras till att gälla tre år med möjlighet till tre års förlängning.

BSN 2/10 Ordföranden redogör för arbetsutskottets beslut om godkännande av förfrågningsunderlag och avtalsperiod för skolskjutsar.

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten.

__________


Bsn § 111 Dnr 98/025 718

Godkännande av taxa/föräldraavgift Montessoriförskolan Bambino

Montessoriförskolan Bambino meddelar i skrivelse att de avser att ändra sin nuvarande månadsavgift som bygger på antalet närvarotimmar till en enhetstaxa. Enhetstaxan innebär en avgift på 1500 kr per månad för det första barnet och 800 kr per syskon. Vid arbetslöshet gäller 15 timmars närvaro per vecka och halv avgift. Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2000-08-24.

Au 18/9 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2000-09-18, § 64. 

BSN 2/10 Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna Montessoriförskolan Bambinos förändring av taxa/föräldra-avgift från tariffsystem till enhetstaxa då den ej oskäligt avviker från kommunens.

__________

Bsn § 112 Dnr 99/465 611

Nya 7-9-enheter inom barn- och skolförvaltningen, Rådmansö/Frötuna

Au 21/8 Barn- och skolnämnden beslutade 1996-04-18, § 45 att sammanhållna grundskolor skall finnas i skolorganisationen, samt att uppdra till förvaltningen att återkomma med förslag till komplettering av den nuvarande skolorganisationen i syfte att utöka antalet sammanhållna grundskolor.

Barn- och skolnämnden beslutade 1996-10-17, § 122 att uppdra till förvaltningen att i samråd med enhetsråden arbeta fram förslag till

- kompletta grundskolor i en och samma enhet
- komplettering av vissa skolor vad avser skolorganisationen att omfatta
så stor del som möjligt av grundskolan,
- en fördjupad samverkan mellan två eller flera enheter där eleverna från ena 
enheten fullgör sin skolgång i den andra 

Arbetet med planering, information och genomförande av kompletta grundskolor har därefter pågått kontinuerligt. Några av förvaltningens enheter har inkommit med ansökningar om start av nya 7-9-enheter. 

Diskussion har förts i nämndens arbetsutskott kring en eventuell utökning av 7-9-enheter, och ärendet lyfts för fortsatt diskussion vid nämndens sammanträde den 4 september.

Arbetsutskottet föreslog 2000-08-21, § 48 nämnden besluta att någon utökning med 7-9-enheter ej kan äga rum innevarande år, samt att uppdra till förvaltningen att ta fram en plan för framtida utbyggnad av 0-9-enheter.

BSN 4/9 Förvaltningens förslag till beslut 2000-08-31 presenterades. Barn- och skolnämnden beslutade 2000-09-04, § 92 att återremittera ärendet för ytterligare diskussion i arbetsutskottet.

Au 18/9, 25/9 Arbetsutskottet har 2000-09-18, § 66 och 2000-09-25, § 73 behandlat ärendet.

BSN 2/10 Förvaltningens förslag till beslut inklusive ekonomisk redovisning föreligger i skrivelse 2000-10-01.

Barn- och skolnämnden beslutar

att successivt införa år 7-9 på Rådmansö skola med start hösten 2001,

att hyra därtill nödvändiga lokaler av Rådmansö sporthalls förening,

Bsn § 112 forts

att fortsätta arbetet med 0-9-skolor i kommunen, i första hand Frötuna skola, samt 

att uppdra till förvaltningen att ta fram beslutsunderlag till nämndens sammanträde i mars 2001.

__________
Bsn § 113 Dnr 99/471 622

Riktlinjer för kommunens barnomsorg och grundskolor vid special- och
alternativkost

Au 18/9 I ”Kompassen” – Plan för utvecklingen av Norrtälje kommuns förskola, skola och fritidsverksamhet – framgår det att enligt åtgärder beslutade av barn- och skolnämnden skall skollunchen ge en tredjedel av det dagliga näringsbehovet. 

Då det i Norrtälje kommun finns många barn och elever som av olika skäl inte kan äta den ordinarie maten behövs special- och alternativkost. Rektorer och ansvariga för skolköken känner en osäkerhet i hur de skall bemöta kraven då barnen/eleverna inte kan äta den ordinarie maten. 

Förvaltningen presenterar i skrivelse 2000-09-05 förslag till informationsmaterial till föräldrar, och riktlinjer för kommunens barnomsorg och grundskola vid special- och alternativkost. Arbetsutskottet har 2000-09-18, § 68 behandlat ärendet.

BSN 2/10 Barn- och skolnämnden beslutar

att anta föreliggande riktlinjer för kommunens barnomsorg och grund-
skolor vid special- och alternativkost.

__________Bsn § 114 Dnr 98/579 717

Nytt dagbarnvårdaravtal

Au 10/1 Förvaltningen fick hösten 1998 i uppdrag av dåvarande nämnd att se över eventuell förändring av dagbarnvårdaravtalet, vilket gäller t o m 2001-03-31. 
Nuvarande nämnd har uppdragit till förvaltningen att presentera förslag till nytt dagbarnvårdaravtal. Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 1999-12-27.

Arbetsutskottet beslutade 1999-01-10, § 6 att uppdra till förvaltningen att kontakta Kommunal för inhämtande av deras synpunkter, samt att arbetsutskottets ledamöter kontaktar förhandlingsdelegationen, varefter diskussion sker vid nämndens sammanträde den 24 januari 2000.

Ärendet har behandlats i PAMK 2000-01-10.

Au 6/3 Arbetsutskottet har 2000-03-06, § 14 behandlat ärendet.

BSN 20/3 Barn- och skolnämnden beslutade 2000-03-20, § 30 
att förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med fackliga företrädare 
arbeta fram förslag till nytt dagbarnvårdaravtal i enlighet med AB 98,
att anta förslag till processbeskrivning, 
att nytt dagbarnvårdaravtal skall gälla fr o m 2001-01-01, samt
att en första presentation av förslaget ges vid nämndens sammanträde den 4 september 2000.

Au 21/8 Personalsamordnaren redogjorde 2000-08-21 för förslag till lokal överenskommelse om anställningsvillkor för dagbarnvårdare i Norrtälje kommun. 

Förvaltningen föreslår i skrivelse 2000-08-21 barn- och skolnämnden besluta
att anta förslaget till nytt dagbarnvårdaravtal 2000-08-18 för vidare beslut i förhandlingsdelegationen,
att rektorerna gemensamt i distrikten inventerar grupplokaler och tar fram ev åtgärdsplan för att tillgodose behovet av ändamålsenliga lokaler, som är en förutsättning för att genomföra det nya avtalet.

Barn- och skolnämnden föreslås dessutom att ge i uppdrag till förvaltningen
att ta fram förslag till förändring om omkostnadsersättningen,
att revidera och lägga fram förslag till riktlinjer för familjedaghem,
att revidera och lägga fram förslag till riktlinjer för barnomsorg i 
Norrtälje kommun.


Bsn § 114 forts

Arbetsutskottet beslutade 2000-08-21, § 52 att hänskjuta ärendet till nämnden för ställningstagande med anledning av att beslutsunderlaget presenterades vid sittande arbetsutskott.

BSN 4/9 Personalsamordnaren redogjorde för föreliggande förslag 2000-08-21 till lokal överenskommelse om anställningsvillkor för dagbarnvårdare i Norrtälje kommun. 

Barn- och skolnämnden beslutade 2000-09-04, § 95 att tacka för rapporten samt att återremittera ärendet till nämndens sammanträde den 2 oktober 2000 efter ytterligare diskussion i arbetsutskottet.

Au 18/9 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2000-09-18, § 69. 

BSN 2/10 Barn- och skolnämnden beslutar

att återremittera ärendet för komplettering med enkätundersökning av dagbarnvårdarnas ställningstagande.

__________

Bsn § 115 Dnr 99/145 001

Ny ledningsorganisation för barn- och skolförvaltningen

BSN 19/6 Barn- och skolnämnden beslutade 2000-06-19, § 82 att delegera till arbetsutskottet att tillsammans med förvaltningsledningen ta fram förslag till ny ledningsorganisation för barn- och skolförvaltningen. 

Au 28/6 Förvaltningschef Gösta Högberg redovisade förslag till ny ledningsorganisation. Arbetsutskottet beslutade 2000-06-28, § 42 att godkänna förvaltningschefens förslag till ledningsorganisation, samt att föreslå kommunstyrelsen fastställa ny ledningsorganisation för barn- och skolförvaltningen.

BSN 4/9 Med hänvisning till diskussioner som förts mellan kommunstyrelsens och barn- och skolnämndens båda arbetsutskott beslutade barn- och skolnämnden 2000-04-09, § 106 att återkalla sin begäran hos kommunstyrelsen om fastställande av ny ledningsorganisation för barn- och skolförvaltningen.

Au 25/9 I enlighet med förslaget till ny ledningsorganisation skall fyra distriktschefstjänster tillsättas. Annonsering har skett i dagspress och fackliga förhandlingar genomfördes 2000-09-25. Arbetsutskottet har 2000-09-25, § 72 behandlat ärendet.

BSN 2/10 Barn- och skolnämnden beslutar

att tillsätta Irene Hjalmarsson-Rosén, Per Jangen och Kjell-Åke Eriksson på tre av de fyra distriktschefstjänsterna, 

att uppdra till förvaltningen att fortsätta rekryteringsarbetet för den fjärde distriktschefstjänsten, samt

att delegera till arbetsutskottet att besluta om tillsättning av den fjärde
distriktschefstjänsten.

___________
Bsn § 116 

Anmälan av delegationsärenden

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 187-193 enligt 
föreliggande förteckning 2000-09-05.

__________

Bsn § 117

Anmälan av delgivningar

Förteckning 2000-09-20 över delgivningar föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

__________

Bsn § 118

Rapport från förvaltningen

Förvaltningschefen ger ingående rapporter kring dagens beslutsärenden och informerar om läget ute på enheterna.

__________

Bsn § 119

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Ordförande rapporterar om

* Presidieträff med tekniska nämnden angående byggnationer.

* Presidieträff med de ”mjuka” nämnderna, dvs socialnämnd, kultur- och fritidsnämnd och utbildningsnämnd, där diskussionerna rörde sig om bland annat årets Luciafirande och ordningsregler för politisk information i skolorna.

* Sammanträde med utbildningsnämndens och barn- och skolnämndens båda arbetsutskott. Punkter som behandlades var bl a ordningsregler för politisk information i skolorna, övergången grundskola/gymnasium, yrkesvägledarnas roll och funktion, elever med särskilda behov och rekrytering av personal.

* Budgetsammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott.

Hans Andersson (fp) och Jan Sjöblom (s) rapporterar om

* Träff med gymnasiets IVIK program och de problem som finns. En arbetsgrupp är tillsatt som skall arbeta speciellt med övergången från grundskolan till gymnasiet.

__________


Bsn § 120 Dnr 00/135 624

”Från dubbla spår till Elevhälsa” SOU 2000:19 – slutbetänkande av Elevvårdsutredningen

Utbildningsdepartementet har berett bland andra Norrtälje kommun tillfälle att yttra sig över rubricerade betänkande, som innehåller förslag om försöksverksamhet med en ny organisation av socialmedicinskt hälsoarbete för barn och ungdom mellan 0 och 18 år.

Ledningskontoret har överlämnat betänkandet till utbildningsnämnden och barn- och skolnämnden för avgivande av ett gemensamt yttrande för Norrtälje kommun. 

Förvaltningens förslag till beslut och remissvar 2000-09-29 föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att till utbildningsdepartementet överlämna förvaltningens yttrande som sitt eget.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

__________

Bsn § 121

Rapport från kontaktpolitikergrupperna

Med utgångspunkt från nämndens arbete med kontaktpolitikerorganisationen i januari fördes diskussion om den fortsatta uppläggningen och tidsschema.

Barn- och skolnämnden beslutar

att som sammankallande för grupp 1 utse Kristian Krassman (s).
Marie Egelin (m) är sedan tidigare sammankallande för grupp 2.

__________

Bsn § 122

Kurser och konferenser

Inbjudan till IDÉ-mässan – den första lokala mässan för skola och barnomsorg i Norrtälje kommun – delas ut. Personalen, som med glädje delar med sig av sina erfarenheter, presenterar i seminarier och utställningar delar av förvaltningens olika verksamheter. Mässan hålls den 1 november 2000 på Roslagsskolan i Norrtälje.

Barn- och skolnämnden beslutar

att de ledamöter och ersättare som deltar vid mässan är berättigade till förrättningsarvode. Ordföranden hoppas på stor anslutning från nämndens sida.

--__________