Barn- och skolnämnden 2000-11-06


Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl 09.00-12.00, 13.00-14.00, 16.00-17.00

Beslutande Se förteckning

Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Arne Appel, ekonomichef
Hans Nordström, ekonomisekreterare
Kerstin Henriksson, personalsamordnare
Charlotte S Grape, projektledare förskola/barnskola
Gudrun Rendling-Rosén, förvaltningsjurist
Anne Josefsson, sekreterare


Utses att justera Jan Sjöblom

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2000-11-13

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 123-135
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
IngaBrita Mörch

Justerande ..................................................................................................................
Jan Sjöblom


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2000-11-06

Datum för 2000-11-14 Datum för 2000-12-05
anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande
NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO TID
VOTERING

Ja Nej Ja Nej

LEDAMÖTER

IngaBrita Mörch m x
Agneta Schmiterlöw m x
Per Lodenius c x
Patrik Dahl c x
Ulla-Britt Pettersson kd x
Hans Andersson fp x
Christina Pettersson s x
Marita Jeansson s x
Jan Sjöblom s x
Kristian Krassman s x
Leif Glavstedt v x

ERSÄTTARE

Marie Egelin m x
Bengt Ording m x
Helene Thor c x
Virve Westman c x Tjg
Eva-Lotta Fröjd kd x
Git Degerman fp x
Gustav Marling s x Tjg
Olle Jansson s x Tjg
Jenny Gustavsson s x Tjg
Sven-Allan Edehamn s x
Bridget Wedberg mp x


Närvaro totalt N F Votering totalt Ja
Nej
Avstår

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 123 Val av justeringsman och tid för justering

§ 124 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 125 Verksamhetsplan 2001

§ 126 Nya 7-9-enheter inom barn- och skolförvaltningen, Herrängsenheten

§ 127 Nytt dagbarnvårdaravtal

§ 128 Mål för musikskolan och fritidsgårdsverksamheten i Norrtälje stad

§ 129 Barn- och skolnämndens representant i det kommunala handikapprådet

§ 130 Anmälan av delegationsärenden

§ 131 Anmälan av delgivningar

§ 132 Rapport från förvaltningen

§ 133 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 134 Rapport från kontaktpolitikergrupperna

§ 135 Kurser och konferenser

__________
Bsn § 123

Val av justeringsman och tid för justering

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Jan Sjöblom (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på barn- och skolnämndens förvaltningskontor
den 13 november 2000 kl 09.00.

__________


Bsn § 124 Dnr 99/253 041

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

BSN 2/10 Barn- och skolnämnden beslutade 2000-10-02, § 108 att med anledning av det prognostiserade budgetunderskottet delegera till arbetsutskottet att vid behov besluta om inköpsstopp för barn- och skolförvaltningen.

Au 9/10 Arbetsutskottet beslutade 2000-10-09, § 74 att inköpsstopp gäller med omedelbar verkan och fram till dess att samråd skett med förvaltningens rektorer, varefter beslutet eventuellt omprövas.

Au 16/10 Arbetsutskottet har 2000-10-16, § 76 behandlat ärendet.

BSN 6/11 Ekonomichefen redogjorde för budgetläget och prognos baserad på enheternas förbrukning t o m oktober månad.

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten.

__________

Bsn § 125 Dnr 00/077 611

Verksamhetsplan 2001

Au 21/8 Kommunfullmäktige har 1999-04-26, § 88 fastställt kommunens barn- och skolplan – ”Kompassen” – plan för utveckling av Norrtälje kommuns förskola, skola och fritidsverksamhet, vilken gäller för hela mandatperioden 1999-2002 och är vägledande för barn- och skolnämndens ansvar för förskola, skola och fritidsgårdar under denna tid.

Utöver gällande barn- och skolplan skall, i samband med nämndens budgetförslag till kommunfullmäktige, upprättas en årlig verksamhetsplan där nämnden anger sina ambitioner och prioriteringar under kommande kalenderår. Detta skall återspeglas i nämndens budgetförslag.

Arbetsutskottet beslutade 2000-08-21, § 45 att ärendet lyfts i nämndens grupper den 4 september 2000.

BSN 4/9 Barn- och skolnämnden beslutade 2000-09-04, § 89 att återremittera ärendet till den 2 oktober 2000 då nämnden presenterar sina prioriteringar för år 2001.

Au 18/9 Arbetsutskottet beslutade 2000-09-18, § 59 att uppdra till förvaltningen att arbeta fram förslag till verksamhetsplan 2001.

BSN 2/10 Förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2001 föreligger i skrivelse 2000-09-22. Barn- och skolnämnden beslutade 2000-10-02, § 109 att återremittera ärendet till nämndens sammanträde i november för ytterligare diskussion.

Au 16/10 Arbetsutskottet beslutade 2000-10-16, § 80 att reviderad verksamhetsplan 2001, där prioriteringar kring kunskapsgaranti, profilering av skolorna, IT-satsning och lokalt nätverk framgår, presenteras vid nämndens sammanträde den 6 november.

BSN 6/11 Reviderad verksamhetsplan 2001 daterad 2000-10-20 föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att prioritera följande frågor i verksamhetsplan 2001 över nämndens
ansvarsområde:

* Fortsatt satsning på kunskapsgarantin där varje barn/elev får en egen individuell utvecklingsplan så att de efter år 3-nivån kan läsa, skriva och räkna.

Bsn § 125 forts

* Utveckling av samverkan och samarbete med lärarhögskolorna i Uppsala och Stockholm med syfte att underlätta den framtida personalförsörjningen inom förskola och skola.

* Genom tydliga och klara rutiner, ett öppet förhållningssätt gentemot varandra, liksom en hög etik och moral där vuxna utgör ett föredöme för unga, skall förvaltningen utgöra ett stöd för barn och ungdomar i en tid då de har ett stort behov av positiva förebilder.

* Genom profilering av skolor eller delar av skolor ge eleverna ett större utbud och en ökad möjlighet att få en utbildning som stämmer med önskemål och förväntningar.

* Genom en tydlig satsning på resurser för lokala nätverk och datautrustning ge barnen/eleverna tillgång till ett välutbyggt kommunikations- och informationsverktyg.

Protokollsanteckning

Marita Jeansson (s) önskar följande antecknat i protokollet:

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har i sitt förslag till budget avsatt 1800 tkr för att genomföra förskoleprojektet och förordar därför en vidareutveckling av detsamma till att omfatta fler delar av kommunen och då i första hand Hallstavik.

__________
Bsn § 126 Dnr 99/465 611

Nya 7-9-enheter inom barn- och skolförvaltningen, Herrängsenheten

Bakgrund

Barn- och skolnämnden beslutade 1996-04-18, § 45 att sammanhållna grundskolor skall finnas i skolorganisationen, samt att uppdra till förvaltningen att återkomma med förslag till komplettering av den nuvarande skolorganisationen i syfte att utöka antalet sammanhållna grundskolor.

Barn- och skolnämnden beslutade 1996-10-17, § 122 att uppdra till förvaltningen att i samråd med enhetsråden arbeta fram förslag till

- kompletta grundskolor i en och samma enhet
- komplettering av vissa skolor vad avser skolorganisationen att omfatta
så stor del som möjligt av grundskolan,
- en fördjupad samverkan mellan två eller flera enheter där eleverna från ena
enheten fullgör sin skolgång i den andra

Nuläge

Arbetet med planering, information och genomförande av kompletta grundskolor har därefter pågått kontinuerligt. Några av förvaltningens enheter har inkommit med ansökningar om start av nya 7-9-enheter, däribland Herrängsenheten.

Politikerberedning

BSN 4/9 Förvaltningens förslag till beslut 2000-08-31 presenterades. Ärendet återremitterades 2000-09-04, § 92 för ytterligare diskussion i arbetsutskottet.

Au 18/9, 25/9 Arbetsutskottet har 2000-09-18, § 66 och 2000-09-25, § 73 behandlat ärendet.

BSN 2/10 Barn- och skolnämnden behandlade 2000-10-02, § 112 år 7-9 på Rådmansö- och Frötunaenheterna och beslutade bland annat att fortsätta arbetet med 0-9-skolor i Norrtälje kommun.

Au 16/10 Arbetsutskottet har 2000-10-16, § 78 behandlat ärendet.

Beslutande sammanträde

BSN 6/11 Förvaltningens förslag till beslut 2000-10-01 föreligger.

Bsn § 126 forts

Barn- och skolnämnden beslutar

att ge distriktschef och rektor i uppdrag att redovisa förslag till hur en 7-9-del på Herrängsenheten eventuellt kan byggas upp,

att frågan skall behandlas ur ekonomisk och pedagogisk synvinkel, samt

att redovisningen skall ske vid nämndens sammanträde i februari 2001.

__________


Bsau § 127 Dnr 98/579 717

Nytt dagbarnvårdaravtal

Bakgrund

Förvaltningen fick hösten 1998 i uppdrag av dåvarande nämnd att se över eventuell förändring av dagbarnvårdaravtalet, vilket gäller t o m 2001-03-31.
Nuvarande nämnd har uppdragit till förvaltningen att presentera förslag till nytt dagbarnvårdaravtal. Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 1999-12-27.

Politikerberedning

Au 10/1, 6/3 Arbetsutskottet beslutade 1999-01-10, § 6 att uppdra till förvaltningen att kontakta Kommunal för inhämtande av deras synpunkter, samt att arbetsutskottets ledamöter kontaktar förhandlingsdelegationen, varefter diskussion sker vid nämndens sammanträde den 24 januari 2000. Ärendet har behandlats i PAMK 2000-01-10 och i arbetsutskott 2000-03-06, § 14.

BSN 20/3 Barn- och skolnämnden beslutade 2000-03-20, § 30
att förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med fackliga företrädare
arbeta fram förslag till nytt dagbarnvårdaravtal i enlighet med AB 98,
att anta förslag till processbeskrivning,
att nytt dagbarnvårdaravtal skall gälla fr o m 2001-01-01, samt
att en första presentation av förslaget ges vid nämndens sammanträde den 4 september 2000.

Au 21/8 Personalsamordnaren redogjorde för förslag till lokal överenskommelse om anställningsvillkor för dagbarnvårdare i Norrtälje kommun enligt skrivelse 2000-08-21. Arbetsutskottet behandlade ärendet 2000-08-21, § 52.

BSN 4/9 Barn- och skolnämnden beslutade 2000-09-04, § 95 att återremittera ärendet för ytterligare diskussion i arbetsutskottet. Arbetsutskottet behandlade ärendet 2000-09-18, § 69.

BSN 2/10 Barn- och skolnämnden beslutade 2000-10-02, § 114 att återremittera ärendet för komplettering med enkätundersökning av dagbarnvårdarnas ställningstagande. Arbetsutskottet behandlade ärendet 2000-10-16, § 79.
Bsn § 127 forts

Beslutande sammanträde

BSN 6/11 Förvaltningen redogör för resultatet från enkätundersökning där dagbarnvårdarna haft möjlighet att lämna sina synpunkter på förslaget till nytt avtal.

Barn- och skolnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens förhandlingsdelegation besluta

att anta förslag till nytt dagbarnvårdaravtal 2000-08-21 där arbetstiden för dagbarnvårdarna skall vara 40 timmar per vecka,

att möjlighet skall finnas till individuella lösningar i intervallet 40-45 timmar per vecka alternativt årsarbetstid, och att enhetens rektor och styrgrupp beslutar om dessa avvikelser,

att det nya avtalet skall utvärderas efter ett år med möjlighet till förändring.

Barn- och skolnämnden beslutar dessutom uppdra till förvaltningen

att rektorerna gemensamt i distrikten inventerar grupplokaler och tar fram åtgärdsplan för att tillgodose behovet av ändamålsenliga lokaler, vilket är en förutsättning för att genomföra det nya avtalet,

att ta fram förslag till förändring av omkostnadsersättningen,

att se över utbildning för dagbarnvårdare,

att revidera och lägga fram förslag till riktlinjer för familjedaghem,

att revidera och lägga fram förslag till riktlinjer för barnomsorg i
Norrtälje kommun.

__________Bsn § 128 Dnr 99/480 003

Mål för musikskolan och fritidsgårdsverksamheten i Norrtälje stad

I ”Kompassen”, barn- och skolnämndens plan för utvecklingen av Norrtälje kommuns förskola, skola och fritidsverksamhet, saknas mål för några av förvaltningens verksamheter, däribland musikskolan och fritidsgårdarna. Musikskolans rektor har fått i uppdrag av nämnden att utforma mål för dessa verksamheter.

Målen för musikskolans verksamhet är framtagna i samarbete med enhetens personal och kan på sikt ingå som underlag för nämndens fortsatta arbete med Kompassen.

Målen för fritidsgårdarna är speciellt utformade för den särskilda verksamheten i Norrtälje stad. För att kunna gälla all fritidsgårdsverksamhet i förvaltningen och ingå i Kompassen behöver en viss omarbetning av materialet göras.

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2000-10-16.

Au 16/10 Arbetsutskottet har 2000-10-16, § 81 behandlat ärendet.

BSN 6/11 Barn- och skolnämnden beslutar

att fastställa de av rektor och personalen framtagna målen för musik-
skolans verksamhet och fritidsgårdarna i Norrtälje stad, samt

att till musikskolan framföra att nämnden i målskrivningen saknar redogörelse för utvecklingen mot en kulturskola.

__________

Bsn § 129

Barn- och skolnämndens representant i det kommunala handikapprådet

Kommunala handikapprådet (KHR) har anmodat barn- och skolnämnden att för innevarande mandatperiod utse en ersättare i rådet efter Linda Hoflund (fp) som entledigats från uppdraget som ersättare i barn- och skolnämnden.

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Hans Andersson (fp) som nämndens representant i det kommunala handikapprådet.

__________

Bsn § 130

Anmälan av delegationsärenden

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 194-201 enligt
föreliggande förteckning 2000-10-04, samt arbetsutskottets beslut enligt protokoll 2000-10-16, § 77 att tillsätta Björn Sandblad på den fjärde tjänsten som distriktschef vid barn- och skolförvaltningen.

__________

Bsn § 131

Anmälan av delgivningar

Förteckning 2000-10-25 över delgivningar föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

__________

Bsn § 132

Rapport från förvaltningen

Förvaltningen rapporterar om

* Dagsläget på förvaltningens enheter och tillsättningen av fyra
distriktschefer, vilka fr o m 2001-01-01 kommer att vara ledare för rektorerna och personalen på distriktskontoren enligt nedan:

Rimbodistriktet Kjell-Åke Eriksson
Norrtälje distrikt 1 Irene Hjalmarsson-Rosén
Norrtälje distrikt 2 Per Jangen
Häverö/Väddödistrikten Björn Sandblad

* Plan mot kränkande behandling
Förvaltningsjuristen redogör för material som tagits fram för att uppfylla krav enligt skollagen, arbetsmiljölagen och läroplanerna för att förebygga och åtgärda kränkningar. Med detta material som underlag skall samtliga enheter ta fram en egen Plan mot kränkande behandling.

* Pågående arbete med budget 2001 och framtagande av skolpeng.

* Rektorskonferens gemensamt med nämnden planeras torsdagen den 8 februari 2001.

* Ärenden på gång, dvs ärenden som är under beredning och som senare skall beslutas i arbetsutskott och nämnd.

__________

Bsn § 133

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Ordförande rapporterar om

* Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond
Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond för den kommunala musikskolan i Norrtälje bildades 1990 och har sedan dess administrerats av Lennart Bagger-Sjöbäck själv i samarbete med musikskolans rektor och kommunens drätselkontor.

I skrivelse 2000-10-09 informerar Lennart Bagger-Sjöbäck att han med tanke på sin ålder bestämt sig för att avsluta sin aktiva befattning med stipendiefonden och överlämna ansvaret att förvalta stipendiefondens angelägenheter till barn- och skolnämndens arbetsutskott.

Ordföranden har varit i kontakt med Lennart Bagger-Sjöbäck och å nämndens vägnar tackat för förtroendet att få förvalta fondens medel, vilket kommer att ske i enlighet med donators önskan.

__________


Bsn § 134

Rapport från kontaktpolitikergrupperna

Diskussion förs kring kontaktpolitikerorganisationen. Nämnden är enig om att efter årsskiftet när de nya distriktscheferna är på plats indela kontaktpolitikerna i fyra grupper, dvs en grupp per distrikt, samt överlämna funktionen som sammankallande till distriktscheferna.

__________

Bsn § 135

Kurser och konferenser

”Elevinflytande – vad är det?”

Marie Egelin (m) redogör för deltagande vid rikskonferensen den 10-11 oktober i Hudiksvall angående ”Elevinflytande – vad är det?”.

Konferensens program var bra och inspirerande, dock var grupparbetena något ostrukturerade. En kort summering blir att merparten av eleverna tycker att de inte har något reellt inflytande utan blir överkörda när det verkligen gäller.

Kråkberskolan i Luleå var däremot ett exempel på att elever kan få inflytande. I övrigt handlade mycket om gymnasieskolan och de litet äldre eleverna.

Skriftlig redovisning presenteras vid nästa nämndsammanträde.

NÖSO – genomgång av projekt

Agneta Schmiterlöw (m) informerar att representant från NÖSO – Nordöstra sjukvårdsområdet önskar komma till barn- och skolnämnden och redogöra för sina pågående projekt. Nämnden ställer sig positiv till förslaget.