Barn- och skolnämnden 2000-12-04


Plats och tid Kommunhuset Ankaret
Estunavägen 14, Norrtälje kl 09.00-12.00, 16.00-17.00

Beslutande Se förteckning

Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Anne Josefsson, sekreterare


Utses att justera Jan Sjöblom

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2000-12-11

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 136 -153
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
IngaBrita Mörch

Justerande ..................................................................................................................
Jan Sjöblom


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2000-12-04

Datum för 2000-12-12 Datum för 2001-01-02
anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande
NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO TID
VOTERING

Ja Nej Ja Nej

LEDAMÖTER

IngaBrita Mörch m x
Agneta Schmiterlöw m x
Per Lodenius c x
Patrik Dahl c x
Ulla-Britt Pettersson kd x
Hans Andersson fp x
Christina Pettersson s x
Marita Jeansson s x
Jan Sjöblom s x
Kristian Krassman s x
Leif Glavstedt v x

ERSÄTTARE

Marie Egelin m x
Bengt Ording m x
Helene Thor c x
Virve Westman c x Tjg
Kerstin Sandhaag kd x
Git Degerman fp x
Gustav Marling s x
Olle Jansson s x Tjg
Jenny Gustavsson s x
Sven-Allan Edehamn s x
Bridget Wedberg mp x


Närvaro totalt N F Votering totalt Ja
Nej
Avstår

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 136 Val av justeringsman och tid för justering

§ 137 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 138 Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond

§ 139 Ansökan om bidrag till projekt inom etik och moral, Lännaenheten

§ 140 Ansökan om bidrag till skolresa

§ 141 Godkännande av taxa/föräldraavgift Montessoriföreningen Grossgärdet

§ 142 Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad verksamhet, Montessoriförskolan Amorinen

§ 143 Om- och tillbyggnation på Rånäsenheten

§ 144 Centralskolans ombyggnad, etapp II

§ 145 Om- och tillbyggnation av köken vid Riala- och Drottningdalsenheterna

§ 146 Barn- och skolnämndens sammanträdestider, revidering

§ 147 Anmälan av delegationsärenden

§ 148 Anmälan av delgivningar

§ 149 Rapport från förvaltningen

§ 150 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 151 Rapport från kontaktpolitikergrupperna

§ 152 Kurser och konferenser

§ 153 Val av ersättare i barn- och skolnämndens arbetsutskott

__________
Bsn § 136

Val av justeringsman och tid för justering

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Jan Sjöblom (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på barn- och skolnämndens förvaltningskontor
måndagen den 11 december 2000 kl 09.00.

__________


Bsn § 137

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Au 20/11 Arbetsutskottet beslutade 2000-11-06, § 83 att redovisning ges direkt på nämndsammanträdet den 4 december 2000.

BSN 4/12 Barn- och skolnämnden beslutar

att ärendet utgår från dagordningen då ekonomichefen ej kunde närvara, men att redovisning av budgetläget lämnas vid nämndens nästa arbetsutskott.

__________

Bsn § 138 Dnr 00/130 046

Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond

Bakgrund

Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond för den kommunala musikskolan i Norrtälje bildades 1990-08-13 genom en donationshandling med tillhörande statuter att förvaltas av dåvarande skolstyrelsen, nuvarande barn- och skolnämnden.

Fondens grundbelopp utgjordes av 200.000 kronor. Skolstyrelsen beslutade 1990-08-23, § 144 att förvalta fondmedlen i enlighet med donators framställda önskan. En tilläggsdonation om 25.000 kronor gjordes 1991-03-11 med syfte att skapa förutsättningar för en fullständig stipendieutdelning 1991 utan att
realvärdet av fondens grundbelopp minskades.

Lennart Bagger-Sjöbäck överlämnade personligen en tilläggsdonation om 100.000 kronor till barn- och skolnämndens arbetsutskott den 27 mars 2000.
Syftet med denna tilläggsdonation var att kompensera fonden för senare års låga räntenivå och att stärka underlaget för fondens avkastning och framtida stipendieutdelningar inom den kommunala musikskolan.

Utförliga föreskrifter och förbehåll kring donationen framgår av skrivelse 2000-03-12, PM och statuter.

Politikerberedning

BSN 17/4 Barn- och skolnämnden beslutade 2000-04-17, § 51 att tacksamt mottaga den överlämnade tilläggsdonationen om 100.000 kronor, samt att förvalta medlen i enlighet med donators önskan.

Beslutande sammanträde

Au 20/11 I skrivelse 2000-10-09 informerar Lennart Bagger-Sjöbäck att han med tanke på sin ålder bestämt sig för att avsluta sin aktiva befattning med stipendiefonden och överlämna ansvaret att förvalta stipendiefondens angelägenheter till barn- och skolnämndens arbetsutskott.

Ordföranden har varit i kontakt med Lennart Bagger-Sjöbäck och på nämndens vägnar tackat för förtroendet att få förvalta fondens medel, vilket kommer att ske i enlighet med donators önskan. Kort efter detta samtal nådde oss budskapet att Lennart Bagger-Sjöbäck avlidit.

Bsn § 138 forts

Arbetsutskottet beslutade 2000-11-20, § 89 att anslå 10.000 kronor ur nämndens konto till Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond som ett bevis på och erkänsla för dennes insatser för våra ungdomars musikliv, samt att föreslå barn- och skolnämnden godkänna av arbetsutskottet vidtagen åtgärd.

BSN 4/12 Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna av arbetsutskottet vidtagen åtgärd, dvs att ur nämndens konto anslå 10.000 kronor till Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond som ett bevis på och erkänsla för dennes insatser för våra ungdomars musikliv.

__________

Bsn § 139 Dnr 99/172 610

Ansökan om bidrag till projekt inom etik och moral, Lännaenheten

Lännaenheten anhåller i skrivelse om bidrag till projekt inom etik och moral. Projektet startade utifrån en gemensam oro bland föräldrarna över händelser som inträffat och som påverkade skolans stämning negativt.

Lösningen på problemet blev könsindelade samtalsgrupper där samtalet främst skulle styras av elevgruppens behov. Projektet har bedrivits varannan vecka på tid för elevens val. Utvärdering av samtalsgrupperna har genomförts liksom diskussioner kring framtida planering. Personalen fann då att projektet drevs utifrån personliga yrkeserfarenheter, entusiasm och engagemang, men att detta i längden inte skulle räcka för att fortsätta att ha den höga kvalitet som önskades. Projektets upplägg beskrivs i enhetens skrivelse.

Personalen avser att med detta projekt kunna öka den positiva kommunikationen och respekten bland eleverna och även ge dem en större självkännedom och ett ökat självförtroende.

Au 18/9 Arbetsutskottet beslutade 2000-09-18, § 60 att återremittera ärendet för
komplettering av beslutsunderlag.

Au 20/11 Kostnadskalkyl för ovanstående projekt har inkommit till förvaltningen. Arbetsutskottet behandlade ärendet 2000-11-20, § 86.

BSN 4/12 Barn- och skolnämnden beslutar

att ur nämndens utvecklingsanslag anslå 50.000 kronor till Lännaenhetens projekt inom etik och moral.

__________

Bsn § 140

Ansökan om bidrag till skolresa

En grupp elever som läser tyska i årskurs 9 har i skrivelse 2000-11-08 anhållit om bidrag till en skolresa till Tyskland för att träna språket. De beräknade kostnaderna för gruppen, som består av 10 personer, uppgår till drygt 3000 kronor per person.

Au 20/11 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2000-11-20, § 92.

BSN 4/12 Barn- och skolnämnden beslutar

att avslå ansökan om medel till skolresa med motiveringen att nämnden ej har möjlighet att inom den tilldelade budgeten sponsra skolresor för kommunens elever.

__________

Bsn § 141 Dnr 98/046 718

Godkännande av taxa/föräldraavgift Montessoriföreningen Grossgärdet

Au 30/9 Montessoriförskolan Grossgärdet ansökte 2000-09-30 om att få ändra sin föräldraavgift. Arbetsutskottet beslutade 2000-09-18, § 63 att återremittera ärendet för ytterligare diskussion i arbetsutskottet.

Den nya taxan innebär att det blir dyrare för föräldrar som har arbetstider som kräver barnomsorg före kl 07.00 och efter kl 17.00. Snittavgiften på 1.100 kronor per månad avviker i sig ej oskäligt, men är ett resultat av att några föräldrar måste betala mer på grund av arbetstider som kräver barnomsorg före och efter nämnda klockslag. Förvaltningens bedömning är att taxeförändringen avviker oskäligt vad gäller likställighet för föräldrar. Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2000-10-27.

Au 20/11 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2000-11-20, § 84.

BSN 4/12 Barn- och skolnämnden beslutar

att ej godkänna Grossgärdets förändring av taxa då den avviker från kommunens vad gäller likställighet för föräldrar oavsett tiden för omsorgsbehov inom den ram som gäller i riktlinjerna för barnomsorg, samt

att återkomma i ärendet med anledning av att förvaltningen vid nämndens sammanträde i januari skall redovisa tidigare erhållet uppdrag att ta fram förtydligande av riktlinjer för barnomsorg.

__________


Bsn § 142

Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad verksamhet, Montessoriförskolan Amorinen

Montessoriförskolan Amorinen anhåller i skrivelse 2000-10-30 om att få göra en taxehöjning med 200 kronor per månad för första barnet. Syskonavgiften kvarstår som tidigare, dvs 800 kr för andra barnet och 500 kr för tredje barnet.

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2000-11-08.

Au 20/11 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2000-11-20, § 85.

BSN 4/12 Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna Montessoriförskolan Amorinens förslag till taxehöjning då den ej oskäligt avviker från kommunens.

__________

Bsn § 143

Om- och tillbyggnation på Rånäsenheten

Bakgrund och politikerberedning

Förslag till investeringsprogram 1998-2000 för om- och tillbyggnation av barn- och skolförvaltningens lokaler behandlades av nämnden 1997-04-24, § 51 och 1998-04-23, § 59.

Barn- och skolnämnden beslutade 1998-11-12, § 111 att godkänna förslag 1998-10-19 för om- och nybyggnation vid Rånäs skola, samt att hos kommunfullmäktige ansöka om 18,7 mkr ur 1999 års investeringsbudget.

Reviderat beslutsunderlag för om- och tillbyggnation förelåg när nämnden 1999-04-29, § 50 godkände underlaget för om- och tillbyggnation vid Rånäsenheten.

Förvaltningschefen redogjorde 2000-09-04, § 103 för information från tekniska kontoret gällande ökade kostnader för om- och tillbyggnationen av Rånäs skola. Efter inkomna anbud var bedömningen att för att kunna genomföra projektet krävdes drygt 28 mkr, vilket innebär en ökning med 10 mkr. Kostnadsökningen härrör sig från ökning av byggkostnadsindex samt att projektet utökats av tekniska orsaker under projekteringstiden. För att genomföra projektet i nuvarande utformning krävs ett tilläggsäskande.

Au 20/11 Arbetsutskottet beslutade 2000-11-20, § 87 att hänskjuta ärendet till nämnden den 4 december 2000 då beslutsunderlag erhållits från tekniska kontoret.

Beslutande sammanträde

BSN 4/12 Tekniska kontorets skrivelse 2000-11-30 med investeringsunderlag till nytt förslag till om- och tillbyggnad av Rånäs skola till en kostnad av 24 700 tkr
föreligger. Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens lokalarbetsutskott. Tekniska nämnden hemställer hos kommunfullmäktige om ytterligare investeringsanslag om 6 mkr för projektet.

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna förslag 2000-11-30 till om- och tillbyggnad av Rånäs skola.

__________

Bsn § 144

Centralskolans ombyggnad, etapp II

Bakgrund etapp I

Barn- och skolnämnden beslutade 1998-05-28, § 70 i politiska direktiv för Centralskolan, Hallstavik, att en samlad lösning skall göras för matsal/ mötessalar, samt att slöjdsalar och tekniksal skall rymmas i den stora skolbyggnaden så att atriumhuset kan friläggas.

Tekniska kontorets skrivelse 2000-01-31 inklusive investeringsunderlag 2000-01-28 föreslår att en ombyggnad av köks- och matsalsbyggnad utföres som en första etapp i ombyggnaden av Centralskolan.

Barn- och skolnämnden beslutade 2000-02-23, § 19 att hos kommunfullmäktige ansöka om investeringsanslag om 7 000 tkr för ombyggnad av köks- och matsalsbyggnad etapp I på Centralskolan, Hallstavik.

Bakgrund etapp II

Vid arbetsutskottets sammanträde 2000-08-21 redogjorde förvaltningschefen för dagsläget för ombyggnaden av Centralskolan etapp II. Arbetsutskottet beslutade att återremittera ärendet med anledning av att ytterligare beredning krävs.

Politikerberedning

Au 20/11 Arbetsutskottet beslutade 2000-11-20, § 88 att hänskjuta ärendet till nämnden den 4 december 2000 då beslutsunderlag saknas.

Beslutande sammanträde

BSN 4/12 Barn- och skolnämnden beslutar

att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut i ärendet vid arbetsutskottets sammanträde den 18 december 2000 med anledning av att beslutsunderlag från tekniska kontoret ej presenterats.

__________

Bsn § 145

Om- och tillbyggnation av köken vid Riala- och Drottningdalsenheterna

Bakgrund

Barn- och skolnämnden har 1999-06-17, § 86 föreslagit kommunstyrelsen att anta förslag 1999-05-17 till investeringsplanering 1999-2001, vilket bland annat innebär att i anslutning till Riala skola uppförs en nybyggnation som innehåller ett tillagnings/serveringskök och matsal/undervisningssal att vara färdigställda under 2000, samt att Drottningdals kök byggs om för att klara enhetens behov.

Politikerberedning

Au 20/11 I enlighet med investeringsrutinen skall tekniska kontoret ha verksamhetsnämndens uppdrag att återkomma med investeringsärende inklusive beslutsunderlag. För att åstadkomma tillförlitligt underlag behöver tekniska kontoret komplettera programmet med förprojektering och systemhandlingar. Ritningar och tidsplan föreligger.

Arbetsutskottet behandlade ärendet 2000-11-20, § 91.

BSN 4/12 Barn- och skolnämnden beslutar att uppdra till tekniska kontoret

att genomföra programarbete och återkomma med respektive projekt som investeringsärende, samt

att för Rialaenheten ta fram kostnadskalkyl för tillagnings- respektive mottagningskök och personalutrymmen.

__________

Bsn § 146

Barn- och skolnämndens sammanträdestider, revidering

Barn- och skolnämnden beslutade 2000-06-19, § 75 om sammanträdestider för år 2001. Med anledning av att ekonomichefen har svårigheter att till dessa nämndsdatum få fram budgetredovisningar föreslås nämnden flytta fram sammanträdena en vecka.

Förslag till reviderade sammanträdesdatum föreligger i skrivelse 2000-11-16.

Politikerberedning

Au 20/11 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2000-11-20, § 90.

Beslutande sammanträde

BSN 4/12 Barn- och skolnämnden beslutar

att fastställa barn- och skolnämndens sammanträdestider för 2001 enligt nedan:

Arbetsutskott Nämnd

dec 8 jan
22 jan 12 feb
19 feb 12 mars
19 mars 9 april
23 april 14 maj
28 maj 11 juni

20 aug 10 sept
17 sept 8 okt
22 okt 12 nov
19 nov 10 dec
17 dec jan 2002

__________


Bsn § 147

Anmälan av delegationsärenden

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 202-208 enligt
föreliggande förteckning 2000-11-23.

__________

Bsn § 148

Anmälan av delgivningar

Förteckning 2000-11-23 över delgivningar föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

__________

Bsn § 149

Rapport från förvaltningen

Förvaltningen rapporterar om

* Samverkan mellan utbildningsförvaltningen och barn- och skolförvaltningen beträffande utbildning i Hallstavik.

* Förhandlingsdelegationens beslut om ett nytt dagbarnvårdaravtal har blivit något försenat, vilket innebär att avtalet ej kan gälla fr o m årsskiftet såsom planerat.

* Dagsläget ute på förvaltningens enheter.

* Arbetet kring åtgärdsprogram för långtidssjukskrivna.

* Problematiken kring rekrytering av lärare.

__________

Bsn § 150

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Ordförande önskar vid kommande nämndsammanträden rapporter från förvaltningen angående

* Buller/ljudmätningar i skolornas undervisningslokaler – lyfts vid januarisammanträdet

* Flygskolans arbete med en eventuell profilering – lyfts vid marssammanträdet

* Övergången från högstadiet till gymnasiet och det arbete som leds av Ingrid Letsjö – lyfts vid aprilsammanträdet

__________


Bsn § 151

Rapport från kontaktpolitikergrupperna

Olle Jansson (s) meddelar att han tillsammans med ett antal kontaktpolitiker besökt Närtunaenheten. Skriftlig redogörelse kommer att presenteras vid nämndens sammanträde i januari.

__________Bsn § 152

Kurser och konferenser

”Elevinflytande – vad är det?”.
Marie Egelin (m) redogjorde vid nämndens sammanträde den 6 november för deltagande vid rikskonferensen den 10-11 oktober i Hudiksvall angående ”Elevinflytande – vad är det?”. Vid dagens sammanträde presenteras det skriftliga materialet från konferensen.

Utbildningsdag kring Värdegrund
Nämnden kommer den 8 februari att tillsammans med förvaltningens rektorer ha utbildning kring ämnet Värdegrund. Plats informeras senare.

--__________

Bsn § 153

Val av ersättare i barn- och skolnämndens arbetsutskott

Eva-Lotta Fröjd (kd) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2000-10-30, § 269 beviljats entledigande från uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden. Kommunfullmäktige har 2000-10-30, § 270 beslutat att enligt valberedningens förslag till ny ersättare för kristdemokraterna i barn- och skolnämnden välja Kerstin Sandhaag.

Barn- och skolnämnden beslutar

att välja Kerstin Sandhaag (kd) som ersättare i barn- och skolnämndens arbetsutskott istället för Eva-Lotta Fröjd (kd).

__________