Barn- och skolnämnden 2001-01-08


Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl 09.00-12.00, 16.00-17.00

Beslutande Se förteckning

Övriga deltagande

Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Arne Appel, ekonomichef
Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera Christina Pettersson

Justeringens     Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid      2001-01-15

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 1-10
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
Britt Wennerfors


Justerande ..................................................................................................................
Christina Pettersson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2001-01-08

Datum för 2001-01-16 Datum för 2001-02-06
anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande
NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO TID
VOTERING

Ja Nej Ja Nej

LEDAMÖTER

Britt Wennerfors m x
Agneta Schmiterlöw m x
Patrik Dahl c x
Carl Ankar c x
Ulla-Britt Pettersson kd x
Hans Andersson fp x
Christina Pettersson s x
Marita Jeansson s x
Jan Sjöblom s x
Kristian Krassman s x
Leif Glavstedt v x

ERSÄTTARE

Marie Egelin m x
Bengt Ording m x
Helene Thor c x
Virve Westman c x
Kerstin Sandhaag kd x Tjg
Git Degerman fp x
Gustav Marling s x Tjg
Olle Jansson s x Tjg
Jenny Gustavsson s x
Sven-Allan Edehamn s x
Bridget Wedberg mp x


Närvaro totalt N F Votering totalt Ja
Nej
Avstår

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 1 Val av justeringsman och tid för justering

§ 2 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 3 Bemanning på kommunalt drivna förskolor

§ 4 Ordningsregler för politisk information i grundskolan

§ 5 Redovisning av uppdrag från nämnden

§ 6 Anmälan av delegationsärenden

§ 7 Anmälan av delgivningar

§ 8 Rapport från förvaltningen

§ 9 Rapport från kontaktpolitikergrupperna

§ 10 Kurser och konferenser

__________
Bsn § 1

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Christina Pettersson (s) att jämte ordföranden justera dagens
protokoll,

att justeringen skall äga rum på barn- och skolnämndens förvaltningskontor måndagen den 15 januari 2001 kl 09.00.

__________


Bsn § 2

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten.

Beslutande sammanträde

Ekonomichefen redogör för barn- och skolnämndens förbrukning t o m 2001-01-03 enligt förteckning som delades ut.

__________


Bsn § 3

Bemanning på kommunalt drivna förskolor

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att följande kvoter skall tillämpas vid beräkning av antalet årsarbetare vid förskolorna under år 2001:

Kök Antal avdelningar Antal årsarbetare
1-2 0,50
3 0,75
4 1,00
5 1,25

Avdelning Antal årsarbetare per plats: 0,164


Förutsättningar

* Vid fördelning av budget räknas barn under 3 år som 1,5 plats
* Fördelningen av budget justeras 15/1, 1/3, 1/9 och 1/11
* Om platsantalet vid något räkningstillfälle understiger 19 skall
antalet årsarbetare justeras så att lägsta antalet avdelningspersonal
uppgår till 3,11
* När miniminivån tillämpas skall rapport lämnas vid nämndens
nästkommande sammanträde, samt blankett tillställas rektor för
ifyllande av åtgärdsprogram, vilket tillsammans med övriga fakta
utgör nämndens beslutsunderlag.

Bakgrund

Vid en mindre enhet kan antalet barn minska så att förskolan inte har någon realistisk möjlighet att få ihop ett fungerande schema som täcker bemanningen vid ett öppethållande på 12 timmar. Barn- och skolnämnden behöver fastställa en lägsta nivå för antalet anställda vid en förskola, samt principer för hur denna nivå skall tillämpas.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse för kvoter som tillämpats under år 2000, samt ger förslag på rutin vid tillämpning av miniminivån.
Bsn § 3 forts

Politisk beredning

Au 18/12 Arbetsutskottet har 2000-12-18, § 95 behandlat ärendet. Arbetsutskottets förslag till beslut är i enlighet med förvaltningens förslag.

--__________


Bsn § 4 Dnr BSN 00-225 610
Ordningsregler för politisk information i grundskolan

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att anta ordningsregler för politisk information och spridande av politiskt material i grundskolan i enlighet med reviderat förslag 2000-12-05.

Bakgrund

Gymnasieskolan och olika grundskolor har rapporterat problem med att nazistisk, rasistisk propaganda delats ut i elevskåp och på annat sätt spritts i skolorna i sådan omfattning att personalen uppfattar det som ett allt större problem.

Norrtälje kommun har uppmärksammat ytterligare problem med antidemokratiska grupperingar och har startat ett projekt för att se över vilka åtgärder som kan vidtas mot detta. Gruppen, med arbetsnamnet Gerda, är sammansatt av representanter från näringslivet, kyrkan, polisen, föreningslivet samt olika kommunala företrädare från olika förvaltningar.

Sveriges grundlagar ger rätt till yttrandefrihet, åsiktsfrihet och mötesfrihet, vilket begränsar kommunens möjligheter att förbjuda t ex Sverigedemokraternas propaganda eller just deras möten. Det skulle strida mot likställighetsprincipen.

För att möjliggöra spridandet av propagandamaterial i ordnade former är det viktigt att nämnden ställer sig bakom ett sådant beslut då det är en principiell fråga som även innebär en begränsning av tidigare gällande beslut.

Ordningsreglerna enligt skrivelse 2000-07-26 innebär i korthet att det är tillåtet att sprida politisk information i samband med allmänna val. Däremellan tillåts endast sådan information som ett led i skolans pedagogiska arbete, och på initiativ från skolan/personalen själv. Endast den som har registrerat ett politiskt parti har rätt att lämna informationen. Rektorerna tillstyrker förslaget till ordningsregler.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag till beslut och ordningsregler föreligger i skrivelse 2000-07-26. Reviderat förslag till ordningsregler 2000-12-05 presenteras vid arbetsutskottets sammanträde 2000-12-18.

Bsn § 4 forts

Politisk beredning

Au 21/8 Arbetsutskottet har 2000-08-21, § 56 behandlat ärendet.

BSN 4/9 Barn- och skolnämnden beslutade 2000-09-04, § 99 att delegera till arbetsutskottet att göra en avstämning med utbildningsnämnden innan beslut fattas i barn- och skolnämnden.

Au 18/9 Arbetsutskottet beslutade 2000-09-18, § 70 att återremittera ärendet för inväntande av demokratiberedningens yttrande.

Au 18/12 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2000-12-18, § 96. Arbetsutskottets förslag till beslut är i enlighet med förvaltningens reviderade förslag.

__________

Bsn § 5 Dnr BSN 00-312 710

Redovisning av uppdrag från nämnden

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten.

Bakgrund

Förvaltningen har 2000-10-09, § 75 samt 2000-09-04, § 94 fått i uppdrag att ta fram uppgifter kring

- Kostnader för stimulansplatser
- Differentierat öppethållande på förskolor
- Förtydligande av riktlinjer för enskild barnomsorg

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens redovisning enligt skrivelse 2000-12-05 kring förskoleverksamhet för barn i åldern 1-5 år vars föräldrar är föräldralediga föreligger.

Uppdragen kring differentierat öppethållande på förskolor och förtydligande av riktlinjer för enskild barnomsorg behandlas vid nämndens sammanträde i mars.

Politisk beredning

Au 18/12 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2000-12-18, § 97. Ärendet tas upp för beslut vid nämndens sammanträde i februari.

_________
Bsn § 6 Dnr BSN 00-112 002

Anmälan av delegationsärenden

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 209-217 enligt
föreliggande förteckning 2000-12-04.

__________

Bsn § 7

Anmälan av delgivningar

Förteckning 2000-12-07 över delgivningar föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

__________

Bsn § 8

Rapport från förvaltningen

Förvaltningschefen rapporterar om

* Centralskolans ombyggnation och tekniska kontorets arbete med framtagning av beslutsunderlag. Ärendet behandlas vid nämndens sammanträde i februari.

* Rånäsenhetens ombyggnation och det pågående arbetet.

* Vid presidieträff med miljö- och hälsoskyddsförvaltningen kommer frågan kring ev mätning av ljudnivån i klassrum att tas upp.

* Situationen på Lommarskolan med elevers frånvaro från skolan. Ordföranden kommer att besöka enheten under kommande vecka. En representant från varje parti i nämnden kommer att träffa föräldrarna snarast.

* Rekrytering av behöriga lärare och problematiken kring detta.

__________

Bsn § 9 Dnr BSN 98-212 600

Rapport från kontaktpolitikergrupperna

Kommunens ansvar för uppföljning, utvärdering och tillsyn av skolan och förskolan i kommunen – kontaktpolitikergruppernas sammansättning och arbetssätt

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att nämndens politiker delas upp i fyra grupper med varsitt geografiskt ansvarsområde enligt förvaltningens förslag,

att distriktscheferna är sammankallande,

att vid nämndens sammanträde i februari ägna en timme åt diskussion kring frågor som kontaktpolitikerna tänker ta upp under verksamhetsåret, tillhörighet för musikskolan och resurscenter, samt datum för träffar med enheterna.

Bakgrund

Det åligger främst barn- och skolnämnden att utöva tillsyn av skolan och förskolan, och att genom uppföljning av fattade beslut och utvärderingar av verksamheterna ansvara för förskolans och skolans kvalitet, samt att de nationella och lokala målen uppfylls.

En arbetsform, som är framgångsrik och som stödjer verksamhetens utveckling och stärker den politiska nämnden att fullgöra sitt uppdrag, är en väl fungerande kontaktpolitikerverksamhet.

Genom att nära följa verksamheten, för att därigenom få insyn och öka kunskaperna om förskolan, skolan och fritidsverksamheten, skapas goda förutsättningar för nämndens politiker att ta det ansvar som lagts på dem. Dessutom ges möjlighet till en levande dialog mellan politiker och personal, något som bidrar till ett gott arbetsklimat.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag till uppdelning av nämndens kontaktpolitiker i fyra olika grupper med distriktscheferna som sammankallande föreligger.
__________

Bsn § 10

Kurser och konferenser

Inbjudan till Kommunal Skolriksdag 2001 den 29-30 mars 2001 på Stockholmsmässan i Älvsjö föreligger.

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att inbjudan sänds till nämndens ledamöter varefter beslut om deltagande fattas vid nämndens sammanträde den 12 februari.

__________