Barn- och skolnämnden 2001-02-12


Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl 09.00-12.00, 15.30-17.00

Beslutande Se förteckning

Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Arne Appel, ekonomichef
Anne Josefsson, sekreterare


Utses att justera Jan Sjöblom

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2001-02-19

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 11-29
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
Britt Wennerfors


Justerande ..................................................................................................................
Jan Sjöblom


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2001-02-12, § 11, 14-29

Datum för 2001-02-20 Datum för 2001-03-13
anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande
NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO TID
VOTERING

Ja Nej Ja Nej

LEDAMÖTER

Britt Wennerfors m x
Agneta Schmiterlöw m x
Patrik Dahl c x
Carl Ankar c x
Ulla-Britt Pettersson kd x
Hans Andersson fp x
Christina Pettersson s x
Marita Jeansson s x
Jan Sjöblom s x
Kristian Krassman s x
Leif Glavstedt v x

ERSÄTTARE

Marie Egelin m x
Bengt Ording m x
Helene Thor c x
Virve Westman c x
Kerstin Sandhaag kd x
Git Degerman fp x Tjg
Gustav Marling s x Tjg
Olle Jansson s x
Jenny Gustavsson s x
Sven-Allan Edehamn s x
Bridget Wedberg mp x


Närvaro totalt N F Votering totalt Ja
Nej
Avstår

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 11 Val av justeringsman och tid för justering

§ 12 Skolskjutsar – ny upphandling

§ 13 Centralskolans byggnation etapp II

§ 14 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 15 Preliminärt bokslut 2000

§ 16 Internfördelad budget 2001

§ 17 Beslutsattestanter och ersättare för konton i 2001 års budget

§ 18 Barnomsorgstaxa för barn- och skolnämnden

§ 19 Godkännande av fritidsverksamhet i enskild bidragsfinansierad form, kooperativet Småfolket, Estuna prästgård

§ 20 Investeringar i fasta anläggningar år 2001

§ 21 Redovisning av uppdrag – kostnader för stimulansplatser

§ 22 Delegationsbeslut för barn- och skolnämnden, rapport

§ 23 Enskild undervisning i hemmet

§ 24 Alkoholpolitiskt program i Norrtälje kommun, revidering

§ 25 Anmälan av delegationsärenden.

§ 26 Anmälan av delgivningar

§ 27 Rapport från förvaltningen

§ 28 Rapport från kontaktpolitikergrupperna

§ 29 Kurser och konferenser

__________
Bsn § 11

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Jan Sjöblom (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på barn- och skolnämndens förvaltningskontor
måndagen den 19 februari 2001 kl 09.00.

__________
Bsn § 12 Dnr BSN 00-268 623

Skolskjutsar – ny upphandling

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att anta anbudsgivare nummer två,

att bemyndiga förvaltningschef Gösta Högberg teckna avtal med angiven anbudsgivare.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse 2001-01-29.

Bakgrund

Barn- och skolnämnden beslutade 1997-03-06, § 27 att teckna nu gällande avtal avseende skolskjutsar. Avtalets giltighetstid är tre år fr o m den 1 juli 1997 med möjlighet till förlängning ett år om inte någon av parterna säger upp avtalet senast sex månader före avtalstidens utgång. Uppsägning skall vara skriftlig. Avtalet kan endast förlängas en gång.

Tjänstemannaberedning

Den nya upphandlingen har genomförts av en arbetsgrupp bestående av två representanter från nämnden, ekonomichef och skolkonsulent från barn- och skolförvaltningen, en upphandlare från servicekontorets upphandlingsenhet, samt externt anlitad konsult.

Upprättat förfrågningsunderlag avseende skolskjuts och turbundna resor presenterades vid arbetsutskottets sammanträde 2000-09-25.

Politikerberedning

Au 2/12 Arbetsutskottet beslutade 1999-12-02, § 94 att uppdra till förvaltningen att undersöka möjligheterna att säga upp nuvarande avtal och genomföra ny upphandling den 1 juli 2000, samt om extern konsult behövde anlitas.


Bsn § 12 forts

BSN 16/12 Vid nämndsammanträde den 16 december 1999 informerade förvaltningen att ny upphandling av skolskjutsar till den 1 juli 2000 ej var möjlig att genomföra
på grund av tidsbrist. Förhandlingar påbörjades med kommunens ledningskontor vecka 51. Barn- och skolnämnden beslutade 1999-12-16, § 150 att återremittera ärendet tills kompletterande uppgifter kan presenteras.

Au 8/5 Ekonomisekreteraren och skolkonsulenten informerade vid arbetsutskottets planeringssammanträde den 8 maj 2000 om arbetet med ny upphandling av skolskjutsar och meddelade att två representanter från nämnden borde ingå i arbetsgruppen. Arbetsutskottet har 2000-05-08, § 26 behandlat ärendet.

BSN 22/5 Barn- och skolnämnden beslutade 2000-05-22, § 59 att utse Olle Jansson (s) och Göran Pettersson (m) att ingå i arbetsgruppen för ny upphandling av skolskjutsar.

Au 21/8 Ekonomichefen redogjorde den 21 augusti 2000 för arbetsmaterialet angående förfrågningsunderlag till ny skolskjutsupphandling att presenteras vid nämndens sammanträde den 4 september. Arbetsutskottet behandlade ärendet 2000-08-21, § 57.

BSN 4/9 Den externt anlitade konsulten och förvaltningens skolkonsulent redogjorde den 4 september 2000 för tankar kring anbudsinfordran för skolskjutsar och det föreliggande förslaget till förfrågningsunderlag daterat 2000-08-30.

Barn- och skolnämnden beslutade 2000-09-04, § 100 att bemyndiga arbets-utskottet att å nämndens vägnar pröva och godkänna upprättat förfrågnings-underlag avseende skolskjuts och turbundna resor.

Au 18/9 Arbetsutskottet beslutade 2000-09-18, § 62 att återremittera ärendet till arbetsutskottet den 25 september 2000 för komplettering av beslutsunderlag.

Au 25/9 Henning Rickardsson från upphandlingsenheten, skolkonsulent Agneta Hedlundh och Olle Jansson (s) redogjorde för diskussion som förts angående avtalsperiodens omfattning.

Arbetsutskottet beslutade 2000-09-25, § 71 att godkänna upprättat förfrågningsunderlag avseende skolskjuts och turbundna resor förutom föreslagen avtalsperiod, vilken ändras till att gälla tre år med möjlighet till tre års förlängning.

BSN 2/10 Ordföranden redogjorde 2000-10-02 för arbetsutskottets beslut om godkännande av förfrågningsunderlag och avtalsperiod för skolskjutsar.
Bsn § 12 forts

Beslutande sammanträde

BSN 12/2-01 Vid anbudstidens utgång 2000-12-15 hade två anbud inkommit. Tjänsteskrivelse 2001-01-29 med förslag till beslut föreligger.

__________
Bsn § 13 Dnr BSN 99-203 026

Centralskolans byggnation etapp II

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anslå investeringsmedel om 50 800 tkr för genomförande av om- och tillbyggnadsarbeten vid Centralskolan i Hallstavik enligt redovisat program 2001-01-22,

att därutöver anslå medel om 500 tkr till verksamhetens projektledning under byggnationstiden,

att kostnaden för iordningställande av skolgården maximeras till 600 tkr,

att bevilja driftanslag för barn- och skolförvaltningen.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Underlag för beslut

Tekniska kontorets projektbeskrivning 2001-01-22
Förvaltningens förslag till beslut 2001-01-25

Bakgrund och tidigare politikerberedning

Barn- och skolnämnden beslutade 1998-05-28, § 70 i politiska direktiv för Centralskolan, Hallstavik, att en samlad lösning skall göras för matsal/ mötessalar, samt att slöjdsalar och tekniksal skall rymmas i den stora skolbyggnaden så att atriumhuset kan friläggas. Tekniska kontorets skrivelse 2000-01-31 inklusive investeringsunderlag 2000-01-28 föreslår dock att en ombyggnad av köks- och matsalsbyggnad utföres som en första etapp i ombyggnaden av Centralskolan.

Barn- och skolnämnden beslutade 2000-02-23, § 19 att hos kommunfullmäktige ansöka om investeringsanslag om 7 000 tkr för ombyggnad av köks- och matsalsbyggnad etapp I på Centralskolan, Hallstavik.

Vid arbetsutskottets sammanträde 2000-08-21 redogjorde förvaltningschefen för dagsläget för ombyggnaden av Centralskolan etapp II. Ärendet återremitterades för ytterligare beredning och framtagning av beslutsunderlag.

Bsn § 13 forts

Ärendet har behandlats vid arbetsutskott 2000-11-20, nämnd 2000-12-04, samt arbetsutskott 2000-12-18, men återremitterats med anledning av att beslutsunderlag ej inkommit.

Arbetsutskottet beslutade 2001-01-22, § 2 att återremittera ärendet till arbetsutskottets sammanträde den 29 januari 2001 med anledning av att beslutsunderlag från tekniska kontoret presenterades vid sittande sammanträde.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har tagit fram projektbeskrivning 2001-01-22 inklusive ritningar för Centralskolans ombyggnation etapp II, som bland annat innefattar om- och tillbyggnad av stora skolbyggnaden med två huskroppar för generell lokaleffektivisering, samt anpassning till nutida arbetssätt med lärarlag och samlade arbetslagslokaler. Utförlig beskrivning av omfattningen av etapp II samt ekonomisk redovisning ges i ovannämnda projektbeskrivning.

Enligt tekniska kontorets tidplan skall tekniska nämnden och barn- och skolnämnden behandla ärendet under februari månad, samt att kommunfullmäktige fattar beslut den 26 mars 2001. Förvaltningens tjänstemannaskrivelse 2001-01-25 med förslag till beslut föreligger.

Politikerberedning

Au 29/1 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2001-01-29, § 12. Arbetsutskottets förslag till beslut är i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutande sammanträde

BSN 12/2 Förvaltningen föreslår att iordningställandet av skolgården maximeras till
600 tkr.

__________


Bsn § 14

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten.

Politikerberedning

Au 22/1 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2001-01-22, § 4.

Beslutande sammanträde

BSN 12/2 Ekonomichefen redogör för det aktuella budgetläget. Utförlig rapport kommer att ges vid nämndens sammanträde i mars.

__________
Bsn § 15

Preliminärt bokslut 2000

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten.

Politikerberedning

Au 12/1 Arbetsutskottet beslutade 2001-01-12, § att hänskjuta ärendet till nämndens sammanträde den 12 februari 2001 med anledning av att beslutsunderlag ej kunnat färdigställas.

Beslutande sammanträde

BSN 12/2 Ekonomichefen redogör för barn- och skolnämndens preliminära bokslut för år 2000 enligt föreliggande förteckning.

__________
Bsn § 16

Internfördelad budget 2001

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att rapport lämnas vid arbetsutskottets sammanträde den 26 februari 2001 samt vid nämndsammanträde den 12 mars 2001.

Politikerberedning

Au 22/1 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2001-01-22, § 6.

Beslutande sammanträde

BSN 12/2 Rapport ges vid arbetsutskottets sammanträde den 26 februari 2001 samt vid nämndsammanträde den 12 mars 2001 med anledning av att beslutsunderlag ej hunnit färdigställas.

__________

Bsn § 17

Beslutsattestanter och ersättare för konton i 2001 års budget

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att rapport lämnas vid arbetsutskottets sammanträde den 26 februari 2001 samt vid nämndsammanträde den 12 mars 2001.

Politikerberedning

Au 22/1 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2001-01-22, § 6.

Beslutande sammanträde

BSN 12/2 Rapport ges vid arbetsutskottets sammanträde den 26 februari 2001 samt vid nämndsammanträde den 12 mars 2001 med anledning av att beslutsunderlag ej hunnit färdigställas.

__________Bsn § 18

Barnomsorgstaxa för barn- och skolnämnden

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att revidera barnomsorgstaxan i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2000-11-27, vilket innebar dels att den avgiftsfria månaden upphör fr~o~m år 2001, dels ett uppdrag till barn- och skolnämnden att revidera barnomsorgstaxan i enlighet med beslutet.

Barn- och skolnämnden beslutar dessutom för egen del

att uppdra till förvaltningen att möjliggöra för föräldrarna att under år 2001 dela upp juli månads betalning under augusti, september, oktober och november.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för eget förslag i budget 2001.

Protokollsanteckning

Bridget Wedberg (m) önskar antecknat i protokollet att barnomsorgsfri månad skall vara avgiftsfri månad.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i sitt budgetbeslut 2000-11-27, § 277 enligt barn- och skolnämndens förslag att den avgiftsfria månaden i barnomsorgen skulle upphöra fr o m år 2001.

Barn- och skolnämnden ämnar fullfölja detta beslut genom att hos kommunfullmäktige hemställa om att barnomsorgstaxa debiteras per månad i enlighet med den schablon som tidigare tillämpats. Detta innebär en faktisk taxeökning med ca 9 % sedan år 1996 då taxan senast ändrades.

Av de synpunkter som framförts till förvaltningen framgår att många föräldrar har svårigheter att betala en månadsavgift i semestertid. Av den anledningen kommer möjlighet skapas för föräldrar att dela upp denna julikostnad på de fyra efterföljande månaderna.
Bsn § 18 forts

Politikerberedning

Au 29/1 Arbetsutskottet beslutade 2001-01-29, § 14 att hänskjuta ärendet till nämnden för beslut den 12 februari 2001.

Beslutande sammanträde

BSN 12/2 Ordförandens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2001-01-30.

__________

Bsn § 19 Dnr BSN 98-330 718

Godkännande av fritidsverksamhet i enskild bidragsfinansierad form, kooperativet Småfolket

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att bifalla Småfolkets begäran om att få öppna fritidshem, under förutsättning att tänkta lokaler (övervåning på befintlig förskola i Estuna prästgård) är godkända av räddningstjänsten och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, samt att föreningen uppvisar bygglovsbeslut,

att när ovanstående krav är uppfyllda, Småfolkets ek förening har rätt att erhålla bidrag för de barn som är inskrivna i verksamheten,

att fem barn som sedan tidigare har fritidshemsplacering på Småfolket, har kvar sin placering under renoveringstiden i befintliga och godkända förskolelokaler och att Småfolket erhåller bidrag för dessa.

Underlag för beslut

Förskolan Småfolkets ansökan 2000-12-06
Förvaltningens förslag till beslut 2000-12-14

Bakgrund

Småfolkets ek förening har sedan ca ett år drivit enskild förskoleverksamhet. De har nu för avsikt att renovera övervåningen och driva fritidsverksamhet med ca 15 fritidshemsplatser. Småfolket avser att även på fritidshemmet ha en föräldraavgift i enlighet med kommunens. Ansökan föreligger i skrivelse 2000-12-06.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2000-12-14.

Politikerberedning

Au 22/1 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2001-01-22, § 1. Arbetsutskottets förslag till beslut är i enlighet med förvaltningens förslag.

__________
Bsn § 20 Dnr BSN 00-004 291

Investeringar i fasta anläggningar år 2001

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag föreslå
kommunstyrelsen besluta

att inom ramen för kommunstyrelsens anslag för investeringar i fasta anläggningar bevilja anslag enligt redovisning om 3300 tkr för önskemål om förändringar föranledda av verksamhetsförändringar,

att tekniska kontoret får belasta respektive verksamhetsförändringsanslag med kostnader för respektive område upp till beviljad nivå.

Underlag för beslut

Förvaltningens förslag till beslut 2001-01-09

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 1998-12-21 att införa ny rutin för investeringar enligt förslag från ledningskontoret 1998-12-09 med start 1999-01-01.

Rutinen innebär i princip att investeringar föranledda av tekniskt behov prioriteras och beslutas av tekniska nämnden. Detta kan ske fortlöpande under året så snart behov uppstår och beslutsunderlag föreligger.

För investeringar föranledda av verksamhetsförändring inom barn- och skolnämndens område prioriteras och fattas beslut av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige beroende på investeringsönskemålets omfattning. Även detta kan ske fortlöpande under året.

I tekniska kontorets verksamhet med utförande av investeringar i fasta anläggningar ingår ett antal verksamhetsområden där investeringsanslag beviljats med nivå för respektive område för att tillmötesgå behov som återkommer varje år, eller mindre förändringsbehov som uppkommer och behöver utföras under året. Den nya rutinen för investeringar medger kommunstyrelsen att bevilja anslag på detta sätt och lämpligen sker det inför varje nytt verksamhetsår.

Bsn § 20 forts

Tjänstemannaberedning

Barn- och skolförvaltningen har i samråd med tekniska kontoret bedömt vilka områden som bör ingå i 2001 års prioriteringar. Förvaltningen föreslår i skrivelse 2001-01-09 kommunstyrelsen bevilja anslag enligt nedan:

Verksamhet Belopp tkr Område
Ombyggnader/förändringar 2000 Barn- och skolnämnden
Utredningar 800 Barn- och skolnämnden
Ventilation, larm, kök 500 Barn- och skolnämnden

Summa 3300 tkr

Politikerberedning

Au 22/1 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2001-01-22, § 3. Arbetsutskottets förslag till beslut är i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutande sammanträde

BSN 12/2 Förvaltningschefen redogör för ärendet.

__________

Bsn § 21

Redovisning av uppdrag, kostnader för stimulansplatser

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att barn i åldern 1-5 år i Norrtälje kommun fr o m 2001-07-01 skall ha rätt att behålla barnomsorg 15 timmar per vecka vid syskons födelse,

att föräldrarna skall betala fastställd taxa för barnomsorgen.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2000-12-05

Bakgrund

Förvaltningen fick 2000-10-09, § 75 i uppdrag av arbetsutskottet att ta fram uppgifter kring kostnader för stimulansplatser.

I Norrtälje kommun får barn som är inskrivna i barnomsorgen sluta sin placering när föräldern är föräldraledig för vård av ett nytt syskon. Barnet får behålla sin placering två månader efter syskonets födelse.

Efterfrågan från föräldrar att få behålla barnomsorg för det äldre barnet vid föräldraledighet är stor. Föräldrarna vill ej bryta upp barnets placering i den för barnet kända barngruppen och därmed mista kontakten med kamrater och personal. Föräldrarna ansöker om stimulansplats för sitt barn, varefter resurspedagogen utreder behovet och beslutar om rätt till stimulansplacering.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redovisar i skrivelse 2000-12-05 nulägesfakta och ekonomiska konsekvenser kring förskoleverksamhet för barn i åldern 1-5 år vars föräldrar är föräldralediga.

Politikerberedning

Förvaltningen presenterade vid arbetsutskottets sammanträde 2000-12-18 och 2001-01-22 sin redovisning enligt ovannämnda skrivelse.

Bsn § 21 forts

Au 22/1 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2001-01-22, § 9. Arbetsutskottets förslag till beslut är i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutande sammanträde

BSN 12/2 Den administrativa chefen redogör för ärendet.

__________

Bsn § 22

Delegationsordning för barn- och skolnämnden, rapport

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att rapport ges vid nämndens sammanträde den 12 mars med anledning av att den reviderade delegationsförteckningen ej hunnit färdigställas till dagens sammanträde.

Politikerberedning

Au 22/1 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2001-01-22, § 10.

Beslutande sammanträde

BSN 12/2 Rapport ges vid nämndens sammanträde den 12 mars med anledning av att den reviderade delegationsförteckningen ej hunnit färdigställas till dagens sammanträde.

__________

Bsn § 23 Dnr BSN 01-023 606

Enskild undervisning i hemmet

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att avslå Lise och Ole Pedersens ansökan om att få undervisa sonen John i hemmet.

Underlag för beslut
Ansökan om hemundervisning 2000-11-20
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2001-01-29

Bakgrund

Lise och Ole Pedersen har i skrivelse 2000-11-20 begärt att få undervisa sin son John i hemmet. Skälen för detta är bland annat att John inte finner sig väl tillrätta i skolan (Ekebyholmsskolan) och att man förutom den teoretiska undervisningen vill fördjupa Johns kunskaper i familjens kristna tro.

Det finns ett antal rättsfall och uttalanden i propositioner och departementsutredningar angående enskild undervisning i hemmet, vilka ger en god vägledning vid bedömningen av ansökan om sådan undervisning.

Departementschefen har i propositionen 1986/87:10 uttalat att det kan finnas främst två skäl för enskild undervisning, det ena avser glesbygdsförhållanden där det finns svårigheter att ta sig till skollokal, det andra är baserat på personliga förhållanden och familjens synsätt på skolan. En bedömning måste göras i det enskilda fallet, där avgörande är om undervisningen i hemmet kan utgöra ett fullgott alternativ till den vanliga skolan.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i tjänsteskrivelse 2001-01-29 för förutsättningarna i det nu aktuella fallet och hänvisar vidare till rättsfall Skolverkets beslut 29 september 1998, dnr 98:514, Regeringsrättens Årsbok 1989 ref 73.

Politikerberedning

Au 29/1 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2001-01-29, § 13. Arbetsutskottets förslag till beslut är i enlighet med förvaltningens förslag.
__________
Bsn § 24

Alkoholpolitiskt program i Norrtälje kommun, revidering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att anta förslag till revidering av det alkoholpolitiska programmet enligt skrivelse 2001-01-17, dvs

* Skolan har det övergripande ansvaret för att elever i grundskolan får ANT-undervisning (ANT = alkohol, narkotika-tobak). Särskilda insatser bör riktas mot elever i åk 6 och 7. I arbetet bör också beaktas sambandet alkohol och trafik.

* Drogvaneundersökningar skall genomföras vartannat år i skolor år 7-9.

* Skol- och fritidspersonal skall erbjudas kontinuerlig fortbildning i drogfrågor.

* Föräldrar skall få kunskap om skolans alkohol- och drogförebyggande arbete, bland annat genom att information ges till föräldrar då deras ungdomar börjar i åk 7 och genom utskick av ”Drogpolicy för elever i grundskolan” till föräldrar vars barn börjar i åk 4.

* Vuxenvandringar skall uppmuntras och vid behov stödjas med utskick, kopiering och informationsutbyte.

* Ungdomsmottagningen och områdesgrupperna, dvs samarbetet mellan polis, socialförvaltning och barn- och skolförvaltning, är viktiga resurser i det alkohol- och drogförebyggande arbetet och i arbetet med ungdomar i riskzonen.

Underlag för beslut

Förvaltningens förslag till beslut 2001-01-17.

Bakgrund

Alkoholpolitiskt program för Norrtälje kommun fastställdes av kommunfullmäktige 1997-09-29, § 160.


Bsn § 24 forts

Syftet med det alkoholpolitiska programmet är
- att formulera den politiska viljan avseende alkoholfrågor i kommunen
- att vara en del av det allmänna folkhälsoarbetet i kommunen

Socialkontoret har uppmanat förvaltningscheferna i utbildningsnämnden, barn- och skolnämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden att lämna förslag på eventuell revidering av programmet. Respektive nämnd ser över formuleringen kring sitt eget ansvarsområde.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag till revidering av Alkoholpolitiskt program föreligger i skrivelse 2001-01-17.

Politikerberedning

Au 22/1 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2001-02-22, § 11. Arbetsutskottets förslag till beslut är i enlighet med förvaltningens förslag.

__________Bsn § 25

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 218-224 enligt
föreliggande förteckning 2001-01-31.

Beslutande sammanträde

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

__________

Bsn § 26

Anmälan av delgivningar

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

Beslutande sammanträde

Förteckning 2001-01-31 över delgivningar föreligger.

__________

Bsn § 27

Rapport från förvaltningen

Förvaltningen rapporterar om

* Undersökning som NÖSO (Nordöstra sjukvårdsområdet) genomför för elever i årskurs 7 beträffande ohälsa. Nämnden kommer att delges rapport snarast möjligt.

* ”Välfärden har biverkningar” - föreläsning med läkaren Per Gärdsell på Roslagsskolan den 7 mars kl 15.30-17.30. Fri entré.

* Kommunal borgen för Väddö sporthall har diskuterats på kommunstyrelsens lokalarbetsutskott.

* Situationen på Lommarskolan beträffande strejkande elever.

__________

Bsn § 28

Rapport från kontaktpolitikergrupperna

Kommunens ansvar för uppföljning, utvärdering och tillsyn av skolan och förskolan i kommunen – kontaktpolitikergruppernas sammansättning och arbetssätt

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att kontaktpolitikerna tar upp nedanstående frågor vid besök på förvaltningens enheter såsom ett led i uppföljnings- och utvärderingsarbetet av beslut i ”Kompassen”:

* Hur följer enheten upp resultaten från utvärderingen av Sfinxen?
* Hur hanteras elevernas individuella utvecklingsplaner?

att musikskolan skall ingå i distrikt 1 Norrtälje, samt resurscenter i Rimbo-distriktet.

Bakgrund

Det åligger främst barn- och skolnämnden att utöva tillsyn av skolan och förskolan, och att genom uppföljning av fattade beslut och utvärderingar av verksamheterna ansvara för förskolans och skolans kvalitet, samt att de nationella och lokala målen uppfylls.

En arbetsform, som är framgångsrik och som stödjer verksamhetens utveckling och stärker den politiska nämnden att fullgöra sitt uppdrag, är en väl fungerande kontaktpolitikerverksamhet.

Genom att nära följa verksamheten, för att därigenom få insyn och öka kunskaperna om förskolan, skolan och fritidsverksamheten, skapas goda förutsättningar för nämndens politiker att ta det ansvar som lagts på dem. Dessutom ges möjlighet till en levande dialog mellan politiker och personal, något som bidrar till ett gott arbetsklimat.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag till uppdelning av nämndens kontaktpolitiker i fyra olika grupper med distriktscheferna som sammankallande föreligger.

Bsn § 28 forts

Politikerberedning

BSN 8/1 Barn- och skolnämnden beslutade 2001-01-08. § 9 att nämndens politiker delas upp i fyra grupper med varsitt geografiskt ansvarsområde enligt förvaltningens förslag, att distriktscheferna är sammankallande, samt att vid nämndens sammanträde i februari ägna en timme åt diskussion kring frågor som kontaktpolitikerna tänker ta upp under verksamhetsåret, tillhörighet för musikskolan och resurscenter, samt datum för träffar med enheterna.

__________


Bsn § 29

Kurser och konferenser

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att sända två ledamöter från varje grupp till konferensen, samt

att de ledamöter som deltar i konferensen är berättigade till förrättningsarvode.

Bakgrund

Inbjudan till deltagande vid Kommunal Skolriksdag 2001 den 29-30 mars på Stockholmsmässan i Älvsjö har inkommit.

--__________