Barn- och skolnämnden 2001-03-12 


Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl 09.00-12.00
Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund, Stockholmsvägen 18, Norrtälje
kl 13.00-14.00, 15.30-16.30 

Beslutande Se förteckning Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Arne Appel, ekonomichef
Distriktschefer och rektorer
Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera Christina Pettersson 

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2001-03-19 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 30-41 
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
Britt Wennerfors


Justerande ..................................................................................................................
Christina Pettersson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden 

Sammanträdesdatum 2001-03-12 

Datum för 2001-03-20 Datum för 2001-04-10
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande
NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO TID 
VOTERING

Ja Nej Ja Nej 

LEDAMÖTER 

Britt Wennerfors m x 
Agneta Schmiterlöw m x 
Patrik Dahl c x 
Carl Ankar c x 
Ulla-Britt Pettersson kd x 
Hans Andersson fp x 
Christina Pettersson s x 
Marita Jeansson s x 
Jan Sjöblom s x 
Kristian Krassman s x 
Leif Glavstedt v x 

ERSÄTTARE 

Marie Egelin m x 
Bengt Ording m x 
Helene Thor c x 
Virve Westman c x 
Kerstin Sandhaag kd x 
Git Degerman fp x Tjg 
Gustav Marling s x Tjg 
Olle Jansson s x 
Jenny Gustavsson s x 
Sven-Allan Edehamn s x 
Bridget Wedberg mp x 


Närvaro totalt N F Votering totalt Ja 
Nej 
Avstår 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 30 Val av justeringsman och tid för justering

§ 31 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 32 Internfördelad budget år 2001 

§ 33 Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond, rapport
angående uttagning av stipendiater

§ 34 Förändring av rutiner vid utbetalning av bidrag till enskild bidrags-
finansierad verksamhet

§ 35 Bokslut 2000 för barn- och skolnämnden

§ 36 Maxtaxa och allmän förskola, rapport 

§ 37 Anmälan av delegationsärenden

§ 38 Anmälan av delgivningar

§ 39 Rappport från förvaltningen

§ 40 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 41 Rapport från kontaktpolitikergrupperna

__________
Bsn § 30

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Christina Pettersson (s) att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll,

att justeringen skall äga rum på barn- och skolnämndens förvaltnings-
kontor måndagen den 19 mars 2001 kl 09.00.

__________


Bsn § 31

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 


Underlag för beslut 

Förvaltningens driftbudgetuppföljning 2001-02-23 för januari.
Förteckning över förbrukning per enhet t o m 2001-02-28.

Bakgrund 

I bilaga till förvaltningens skrivelse 2001-02-23 redovisas prognos för barn- och skolnämndens budget år 2001. Nämndens årsprognos utifrån tilldelad budgetram är: anslag 645715 tkr, årsprognos 649715 tkr, samt avvikelse -4000 tkr. 

Av punkt 2 – Specifikation till större avvikelser – framgår att budget för år 2001 kommer att överskridas med ett okänt belopp. 

Nämnden har fått kompensation med 3% för ökade löner. Löneavtalet för lärare/förskollärare kommer att kosta mer än så. Pågående förhandlingar har inte kommit så långt att det går att göra en realistisk bedömning av kostnadernas storlek. Beloppet över årsprognosen är därför enbart en markering av att ett överskridande kommer att göras. I övrigt förväntas inga avvikelser.

Med anledning av att överskridandet är okänt kan förvaltningen inte lämna några förslag till åtgärder.

Politikerberedning

Au 5/3 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2001-03-05, § 22.

Beslutande sammanträde

BSN 12/3 Ekonomichefen redogör för ärendet samt den kompletterande förteckningen över förbrukningen per enhet t o m 2001-02-28.

__________
Bsn § 32 Dnr BSN 00-246 041

Internfördelad budget år 2001 

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.


Underlag för beslut 

Förteckning över internfördelad budget 2001.

Bakgrund 

I förteckning över barn- och skolnämndens internfördelade budget för år 2001 redovisas fördelningen till centrala konton, distriktschefernas budget, grundskola, skolkök, musikskola, förskola, fritidshem, familjedaghem, fritidsgårdar, öppna förskolor, administration, fortbildning, vaktmästare, städ, verksamheter i enskild regi samt resurscenter.

Politikerberedning

Au 5/3 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2001-03-05, § 23.

Beslutande sammanträde

BSN 12/3 Ekonomichefen redogör för ärendet.

__________

Bsn § 33 Dnr BSN 00-130 046

Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond, uttagning av stipendiater 

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten.


Bakgrund

Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond för den kommunala musikskolan i Norrtälje bildades 1990-08-13 genom en donationshandling med tillhörande statuter att förvaltas av dåvarande skolstyrelsen, nuvarande barn- och skolnämnden. 

Fondens grundbelopp utgjordes av 200.000 kronor. En tilläggsdonation om 25.000 kronor gjordes 1991-03-11 med syfte att skapa förutsättningar för en fullständig stipendieutdelning 1991 utan att realvärdet av fondens grundbelopp minskades. 

Lennart Bagger-Sjöbäck överlämnade personligen en tilläggsdonation om 100.000 kronor till barn- och skolnämndens arbetsutskott den 27 mars 2000. 
Syftet med denna tilläggsdonation var att kompensera fonden för senare års låga räntenivå och att stärka underlaget för fondens avkastning och framtida stipendieutdelningar inom den kommunala musikskolan. 

Utförliga föreskrifter och förbehåll kring donationen framgår av skrivelse 2000-03-12, PM och statuter. 

I skrivelse 2000-10-09 informerar Lennart Bagger-Sjöbäck att han med tanke på sin ålder bestämt sig för att avsluta sin aktiva befattning med stipendiefonden och överlämna ansvaret att förvalta stipendiefondens angelägenheter till barn- och skolnämndens arbetsutskott.

Ordföranden var i kontakt med Lennart Bagger-Sjöbäck och tackade på nämndens vägnar för förtroendet att få förvalta fondens medel. Kort efter detta samtal nådde oss budskapet att Lennart Bagger-Sjöbäck avlidit.

Arbetsutskottet beslutade 2000-11-20, § 89 att anslå 10.000 kronor ur nämndens konto till Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond som ett bevis på och erkänsla för dennes insatser för våra ungdomars musikliv. 
Bsn § 33 forts

Beslutande sammanträde

BSN 12/3 Ordförande informerar att måndagen den 19 mars 2001 sker musikskoleelevernas uppspelning för uttagning av årets musikstipendiater. Ordförande och vice ordförande kommer att delta vid denna uttagning. Beslut om vilka stipendiater som utses, stipendiebeloppets storlek samt stipendieutdelare sker vid arbetsutskottets sammanträde den 2 april 2001.

__________

Bsn § 34 Dnr BSN 99-352 718

Förändring av rutiner vid utbetalning av bidrag till enskild bidrags-
finansierad verksamhet

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar 

att förändra rutinerna för utbetalning av bidrag till enskild bidrags-
finansierad verksamhet i enlighet med förvaltningens skrivelse 
2001-02-23, dvs

att underlag för ersättning som skall betalas ut för föregående år skall vara förvaltningen tillhanda senast den 7 januari,

att verksamheten skall godkänna utanordningarna och returnera dem till barn- och skolförvaltningen, varefter eventuell rättelse kommer att ske på nästkommande utbetalning, samt

att uppdra till förvaltningen att tillsammans med representanter för enskild verksamhet ta fram en policy som påvisar när särskilda skäl kan hävdas.


Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse 2001-02-23.

Bakgrund

Diskussion har tidigare förts i arbetsutskottet beträffande informationsutbyte och rapportering mellan de enskilda verksamheterna och kommunen. Rapporter om antal barn, hyreskostnader, elkostnader etc skall löpande lämnas till 
distriktskontoren och nämndens förvaltningskontor. 

Nämndens budget är ettårig och avslutas i och med bokslut. Diskussionen har åter blivit aktuell med anledning av att några verksamheter inkommit med fordringar som är tre-fyra år gamla. Det rör sig om stora summor som inte finns i innevarande års budget, och en ev utbetalning kan ge konsekvenser i förvaltningens verksamheter.

De enskilda verksamheterna har olika rutiner för rapportering till förvaltningen och de flesta sköter detta klanderfritt. Förhoppningsvis kan ett förtydligande av rutinerna innebära en förbättring för samtliga inblandade parter. 

Bsn § 34 forts

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2001-02-23.

Politikerberedning

Au 19/2 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2001-02-19, § 17.

Beslutande sammanträde

BSN 12/3 Förvaltningen redogör för ärendet och tillkommande skrivelse 2001-02-23.

__________

Bsn § 35 Dnr BSN 01-046 040

Bokslut 2000 

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att med godkännande överlämna barn- och skolnämndens bokslut 2000 
till kommunfullmäktige.


Underlag för beslut 

Blankett nr 1 – Ekonomin i sammandrag.
Blankett 2 och 3 – Årsredovisning driftbudget/investeringsbudget 2000.
Förvaltningens bokslutsskrivelse 2001-03-12.

Bakgrund 

I blankett 1 – Ekonomin i sammandrag – redovisas barn- och skolnämndens driftbudget/investeringsbudget med angivande av bokslut för år 1998-2000 och avvikelser mot budget 2000.

I blankett 2 och 3 – Årsredovisning driftbudget/investeringsbudget 2000 – är driftbudgeten och investeringsbudgeten specificerad på olika verksamheter och projekt.

Politikerberedning

Au 5/3 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2001-03-05, § 24.

Beslutande sammanträde

BSN 12/3 Förvaltningschefen redogör för barn- och skolnämndens bokslut för år 2000 enligt tillkommande skrivelse 2001-03-12.

__________

Bsn § 36 Dnr BSN 99-473 710

Maxtaxa och allmän förskola, rapport om framtagning av beräkningar och ev effekter för Norrtälje kommun vid genomförande av maxtaxa

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten.


Bakgrund

Rapporten Maxtaxa och allmän förskola (Ds 1999:53), som är framtagen av en tjänstemannagrupp inom regeringskansliet, är ett förslag till hur en maxtaxa inom barnomsorgen och en allmän förskola kan utformas och genomföras. 
Reformen innehåller tre delar:

1 Maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
2 Allmän förskola för fyra- och femåringar
3 Förskoleverksamhet för barn till arbetssökande

Norrtälje kommun, och även barn- och skolnämnden, har beretts tillfälle att lämna remissyttrande över rapporten. Ledningskontoret lämnade yttrande över betänkandet i skrivelse 1999-12-08.

Barn- och skolnämnden beslutade 2000-01-24, § 5 att instämma i ledningskontorets yttrande, dock med följande justeringar:

- eventuellt ökade skolskjutskostnader bör belysas i yttrandet
- förtydligande att alternativ 1 gäller införande av allmän förskola, och
att maxtaxan är ett senare kommunalt beslut. 

Christina Pettersson (s) med instämmande av Marita Jeansson (s), Jan Sjöblom (s), Kristian Krassman (s) samt Leif Glavstedt (v) önskade nedanstående anteckning i protokollet: ”Vi känner oss tveksamma till förslaget om maxtaxa, dels beroende på att det för oss är främmande att subventionera höginkomsttagares avgifter med skattemedel, dels för att förslaget saknar styrmedel för att undvika överkonsumtion av barnomsorg genom att taxan och tiden inom barnomsorgen inte kopplas samman”.Bsn § 36 forts

Bridget Wedberg (mp) önskade antecknat i protokollet att miljöpartiet i Norrtälje har arbetat för en inkomst- och tidsrelaterad taxa inom barnomsorgen och står fast vid att det är en bra modell.

Politikerberedning

Au 19/2 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2001-02-19, § 16.

Beslutande sammanträde

BSN 12/3 Ärendet har åter aktualiserats genom att förvaltningen fått i uppdrag av kommunens ledningskontor att i samarbete med dem ta fram beräkningar och antaganden kring effekter för Norrtälje kommun vid genomförande av maxtaxa. Administrativa chefen redogör för det pågående arbetet.

__________


Bsn § 37 Dnr BSN 00-112 002

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 225-233 enligt 
föreliggande förteckning 2001-02-27.

Beslutande sammanträde

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

__________

Bsn § 38

Anmälan av delgivningar

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

Beslutande sammanträde

Förteckning 2001-02-27 över delgivningar föreligger.

__________


Bsn § 39

Rapport från förvaltningen

Förvaltningschefen rapporterar om

* Verksamhetsplan 2002 som nämndens ledamöter och förvaltningens rektorer arbetat med gemensamt. Det fortsatta arbetet kommer att ske två heldagar med arbetsutskottet och förvaltningens ledningsgrupp, varefter ärendet behandlas i nämnd den 14 maj 2001 för vidare beslut i kommunfullmäktige i samband med budget 2002.

* Bokslut 2000 som kommer att redovisas vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 mars.

* ”Wärnerssonpengarna” – Barn- och skolnämnden och förvaltningens ledningsgrupp kommer att föra diskussion kring riktlinjer för användandet av de förväntade medlen från de s k ”Wärnerssonpengarna”.

__________

Bsn § 40

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Ordförande rapporterar från

* Träff med Musikskolans och Roslagsskolans rektorer samt distriktschefen för diskussion kring riktlinjer för musikklasserna.

Vice ordförande rapporterar från

* Besök på olika förskolor inom förvaltningen.

__________
Bsn § 41

Rapport från kontaktpolitikergrupperna

Olle Jansson (s) rapporterar att de kontaktpolitikerträffar som skett i Rimbodistriktet tillsammans med distriktschefen varit mycket positiva och givande.

__________