Barn- och skolnämnden   2001-04-09


Plats och tid   Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl 09.00-12.00, 15.30-17.00


Beslutande      Se förteckning  Övriga deltagande       

        Gösta Högberg, förvaltningschef
        Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
        Arne Appel, ekonomichef
        Anne Josefsson, sekreterare
        

Utses att justera       Jan Sjöblom

Justeringens    Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid   2001-04-17
     

Underskrift     Sekreterare  ......................................................................... Paragrafer  42-53
                               Anne Josefsson
   
        
        Ordförande  ........................................................................
                               Britt Wennerfors
        

        Justerande   ..................................................................................................................
                               Jan Sjöblom


               ANSLAG/BEVIS
                                                     Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ
    Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum         2001-04-09

Datum för       2001-04-18            Datum för             2001-05-09
anslags uppsättande     
               anslags nedtagande    

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje
  


Underskrift     .................................................................

Utdragsbestyrkande


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 42    Val av justeringsman och tid för justering

§ 43    Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 44    Tertialuppföljning, delårsbokslut

§ 45    Samverkansavtal mellan Nordöstra sjukvårdsområdet (NÖSO) och
        barn- och skolförvaltningen för Kärnans barn- och föräldraverksamhet

§ 46    Inköp inom barn- och skolförvaltningens verksamheter av nötkött och
        livsmedel innehållande nötkött

§ 47    Anmälan av delegationsärenden

§ 48    Anmälan av delgivningar

§ 49    Rapport från förvaltningen

§ 50    Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 51    Rapport från kontaktpolitikergrupperna

§ 52    Kurser och konferenser

§ 53    Övriga frågor – inom- och utomhusmiljö i daghem och skola

__________
        Bsn § 42

        Val av justeringsman och tid för justering

        Beslut

        Barn- och skolnämnden beslutar

        att    utse Jan Sjöblom (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

        att    justeringen skall äga rum på barn- och skolnämndens förvaltningskontor
               tisdagen den 17 april 2001.
 
        __________

        
        Bsn § 43

        Månatlig budget- och verksamhetsrapport

        Beslut

        Barn- och skolnämnden beslutar

        att    tacka för rapporten.


        Underlag för beslut

        
Förvaltningens skrivelse 2001-04-09.
        
        Bakgrund

        Nämndens budget för år 2001 uppgår till 645 715 tkr. Förbrukningen t o m mars är 164 408 tkr, vilket motsvarar en förbrukning på 25%. Med en jämn förbrukning per månad över hela året är riktpunkten för mars 25%. Om hänsyn tas endast till riktpunkten finns inga större avvikelser.

        Osäkerhetsfaktorer är dock bl a lönerörelsen som inte avslutats för pedagogisk personal. Ett eventuellt underskott på 0,5-1 mkr kan uppstå.

        Ett minskat antal barn i befolkningsprognosen skulle ha lett till att antalet barn inom barnomsorgen skulle ha minskat, varför nämndens ram för 2001 är reducerad. Antalet inskrivna barn har tvärtom ökat, vilket kan leda till ett överskridande. Analys av detta pågår inom förvaltningen.

        Politikerberedning

Au 19/3 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2001-03-19, § 25.

        Beslutande sammanträde

BSN 9/4 Ekonomichefen redogör för barn- och skolnämndens ekonomiska rapport för mars 2001 enligt skrivelse 2001-04-09.

        __________
        Bsn § 44

        Tertialuppföljning, delårsbokslut

        Beslut

        
Barn- och skolnämnden beslutar

        att    ärendet utgår från dagordningen, men kommer att behandlas vid
               nämndens sammanträde den 14 maj.

        __________
        
        Bsn § 45              Dnr BSN 99-484   624

        Samverkansavtal mellan Nordöstra sjukvårdsområdet (NÖSO) och barn- och skolförvaltningen för Kärnans barn- och föräldraverksamhet

        Beslut

        Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

        att    godkänna föreliggande samverkansavtal för Kärnans barn- och
               föräldraverksamhet gällande tiden 2001-07-01--2004-06-30, samt

        att    bemyndiga förvaltningschefen att teckna avtalet.


        Underlag för beslut

        Samverkansavtal mellan Nordöstra sjukvårdsområdet och barn- och skolförvaltningen.

        Bakgrund

        
Kärnans barn- och föräldraverksamhet fanns tidigare inom omsorgsnämnden i landstinget som en psykiatrisk barn- och ungdomsvårdsverksamhet (PBU). 1997 lade landstinget ned alla dagbehandlingsavdelningar i länet och Norrtälje kommun övertog verksamheten fr o m 1998-01-01. Kärnan, som verksamheten kallas, lyder under Resurscenter inom barn- och skolförvaltningen.

        Målsättningen med verksamheten är att främja barns utveckling genom att förebygga och behandla tidiga störningar i kontakten mellan föräldrar och barn i förskoleålder (1-6 år). Upptagningsområde är Norrtälje kommun.

        Personalen hade sin anställning i den dåvarande omsorgsverksamheten, numera BUP-divisionen, verksamhetsområde Länet Nordost. Ett treårigt avtal låg till grund för den konstruktionen avseende perioden 1998-01-01--2000-12-31. Norrtälje kommun har förlängt avtalsperioden t o m 2001-06-30 för att under tiden finna en samfinansierad lösning tillsammans med NÖSO.

        Föreliggande samverkansavtal för Kärnans barn- och föräldraverksamhet gäller perioden 2001-07-01--2004-06-30. Avtalet förlängs ett år i taget om inte part skriftligen säger upp avtalet tre månader i förväg.        Bsn § 45 forts

        Tjänstemannaberedning

        Samverkansavtal för Kärnans barn- och föräldraverksamhet i Norrtälje har tagits fram av Nordöstra sjukvårdsområdet och barn- och skolförvaltningen. I avtalet beskrivs bland annat mål och genomförande, ersättningar och kostnadsfördelning samt uppföljning av överenskommelsen.

        Politikerberedning

Au 19/3 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2001-03-19, § 27.

        Beslutande sammanträde

BSN 9/4 Den administrativa chefen redogör för ärendet.

        __________

        Bsn § 46              Dnr BSN 00-396   622

        Inköp inom barn- och skolförvaltningens verksamheter av nötkött och livsmedel innehållande nötkött

        Beslut

        Barn- och skolnämnden beslutar

        att    inköpsansvariga av livsmedel till barn- och skolförvaltningen använder sig av det utrymme som finns att hitta svenskt nötkött och produkter innehållande endast svenskt nötkött inom befintlig livsmedelsupphandling,

        att    uppdra till förvaltningen att efter vårterminens slut göra en utvärdering för att utröna i vilken mån inköpsansvariga lyckats hitta svenskt nötkött.


        Underlag för beslut

        Förvaltningens tjänsteskrivelse 2001-02-28.

        Bakgrund

        Den offentliga debatten kring galna kosjukan och de nyupptäckta fallen av sjukdomen BSE och sambandet med den dödliga Creutzfeld Jakobs sjukdom har orsakat stor oro bland personal och föräldrar när det gäller användandet av utländska nötköttsprodukter.

        I det nya livsmedelsavtalet som tecknades den 1 juli 2000 finns utrymme för att hitta svenskt nötkött och produkter innehållande endast svenskt nötkött. Vid valet av enbart svenska nötköttsprodukter kommer livsmedelskostnaden dock att öka då dessa produkter oftast är dyrare än importerade.

        De barn och elever som helt vill undvika kött kan enligt Riktlinjer för kommunens barnomsorg och grundskola vid special- och alternativkost erhålla vegetarisk kost efter individuell överenskommelse.

        Tjänstemannaberedning

        Förvaltningens skrivelse 2001-02-28 redogör bland annat för bakgrunden till galna kosjukan, beslut om utfodring av nötkreatur, livsmedelsavtalets utbud samt befarade prisökningar på andra produkter än nötkött.

        Bsn § 46 forts

        Politikerberedning

Au 19/3 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2001-03-19, § 28 och beslutade föreslå barn- och skolnämnden besluta enligt förvaltningens förslag att inköpsansvariga av livsmedel till barn- och skolförvaltningen använder sig av det utrymme som finns att hitta svenskt nötkött och produkter innehållande endast svenskt nötkött inom befintlig livsmedelsupphandling.

        Beslutande sammanträde

BSN 9/4 Yrkande

        Marita Jeansson (s) yrkar på tillägg av ytterligare en att-sats:
        - att förvaltningen får i uppdrag att efter vårterminens slut göra en utvärdering för att utröna i vilken mån inköpsansvariga lyckats hitta svenskt nötkött.

        Propositionsordning

        Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Marita Jeanssons (s) tilläggsyrkande och finner att barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag med Marita Jeanssons (s) yrkande.

        __________        Bsn § 47                     

        Anmälan av delegationsärenden

        Beslut

        Barn- och skolnämnden beslutar

        att    godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 234-237 enligt
               föreliggande förteckning 2001-03-29.

        Beslutande sammanträde

        Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

        __________

        Bsn § 48

        Anmälan av delgivningar

        Beslut

        Barn- och skolnämnden beslutar

        att    förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

        Beslutande sammanträde

        Förteckning 2001-03-29 över delgivningar föreligger.

        __________


        Bsn § 49

        Rapport från förvaltningen

        Förvaltningen rapporterar om

        *      Livskompetensprogrammet, som är en utbildning från Landstinget riktad till elever och personal i år 8. Syftet med utbildningen är bl a att få ner ungdomarnas höga självmordsstatistik, förhindra mobbning, se allas lika värde. Ett stort antal elever/personal har anmält sitt intresse, vilket innebär att ena hälften får utbildning i år, den andra nästa år.

        *      Rekrytering av lärare och pedagoger. Förvaltningen har behov av ca 120 nya tjänster. Två informationsdagar kommer att ordnas där Norrtälje kommun kommer att presenteras för bl a studerande lärarkandidater.

        *      Förvaltningens pågående arbete med:
               - skolpeng
               - verksamhetsplan 2002
               - rektorsrekrytering
               - revidering av barn- och skolnämndens delegationsordning
               - framtagning av nya inskrivningsregler för placering inom barnomsorg
               - bearbetning av inkommet material i uppföljnings- och utvärderings-
                 materialet Sfinxen
               - de pågående löneförhandlingarna. Kriterier för individuell bedömning
                 är under framtagning.

        *      Avslutning på årets barntrafikskola.

        __________

        Bsn § 50

        Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

        
Ordföranden rapporterar från

        *      Kommunal Skolriksdag som ägde rum vid Stockholmsmässan i Älvsjö den 29-30 mars. Från barn- och skolnämnden deltog, förutom ordföranden, Agneta Schmiterlöw (m), Jenny Ålund (s) och Gustav Marling (s).

        *      Stipendieutdelning ur Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond. Sedan 1991 har varje år stipendier delats ut till tre elever vid Musikskolan, vilka visat en lovande musikalisk begåvning och utveckling med inriktning på den seriösa konstmusiken, och som avser att gå vidare i sina musikstudier, samt till yngre elev som hjälp till förvärv av eget instrument.

        __________
        Bsn § 51

        Rapport från kontaktpolitikergrupperna

        Diskussion fördes kring kontaktpolitikernas träffar med enheterna.

        Planeringen av besöksdatum på enheterna gör kontaktpolitikergrupperna tillsammans med de fyra distriktscheferna, vilka är sammankallande.

        Föreligger minnesanteckningar 2001-04-02 från kontaktpolitikerträff i distrikt Norrtälje I.

        __________


        Bsn § 52

        Kurser och konferenser

        
Bridget Wedberg (mp) informerar om Roslagsmuseets utställning ”En rolig historia – så lekte barn förr”, vilken ingår i ett projekt där barn forskar i sin närhistoria.

        --__________
        Bsn § 53

        Övriga frågor – inom- och utomhusmiljö i daghem och skola

        Hans Andersson (fp) informerar från möte där han rapporterat om riktlinjer för inom- och utomhusmiljön i daghem och skolor.

        __________